Български език и литература

18.01.2019

Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Изх. № РУО1-1505/ 18.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/ 04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-12/ 16.01.2019 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по български език и литература (БЕЛ) и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по БЕЛ областният кръг ще се проведе на 03 февруари 2019 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в

41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/ 989 01 27

За учениците от клас от всички райони в

20. ОУ „Тодор Минков“, ул."Kняз Борис I" № 27, директор Снежана Недкова, тел. 02/ 954 91 64

За учениците от VІІ, ХІ и ХІІ клас от всички райони в

31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2, директор Надежда Николчева, тел.02/ 871 70 87, 02/ 872 11 56

За учениците от VІІІ клас от всички райони в

93. СУ „Александър Теодоров-Балан“, ул. „Гео Милев“ № 32, директор Евдокия Гергова, тел. 02/ 872 07 60

За учениците от ІХ и Х клас от всички райони в

138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17

 

Областният кръг започва в 09:00 ч на 03 февруари 2019 г.

Времето за провеждане на областния кръг е:

V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на неизучаван (откъс от) художествен текст. Това времетраене включва и 20 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик

Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ и ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІ и ХІІ клас.

Писмените работи за учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са анонимни.

Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V, VІ, VІІ, ХІ и ХІІ клас; квестор – учител, специалист по друг предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. Имената на квестора/ите и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.

В срок до 17:00 ч. на 25.01.2019 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експерта по БЕЛ [email protected].

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 7,45 ч. на 03.02.2019 г.

На 03 февруари 2019 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикала.

На учениците от VІІ, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст. Препоръчваме учениците да бъдат снабдени с литературните текстове от своето училище поради възможни ограничения в книжния фонд на библиотеките в училищата домакини.

Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РУО.

Срокът за проверка на писмените работи е 12 февруари 2019 година. За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 70 т., и учениците от ХІ и ХІІ клас, чиято окончателна оценка е най-малко отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия ще определи кои от предложените да бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на РУО – София-град след решението на националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.01.2019

Участие в Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и в Националнен конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“

Изх. № РУО1- 1282/16.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам статут на Националния конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, организиран от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик приорат – България. Конкурсът е включен под № 73 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/ 2019 година.

Адрес за изпращане на творбите: гр. София, 1421, ул. „Богатица” №10 - Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим.

За допълнителна информация: имейл адрес на Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим: [email protected].

При заявка за участие в Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и в Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“е задължително да се регистрирате и на следните адреси:

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение:

1. Статут на Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“;

2. Формуляр за участие в Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.11.2018

Oбучения на учители по БЕЛ и математика за оценители на изпитни работи от НВО в VII клас

Изх. № РУО1-29266/16.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-376/15.11.2018 г., вх. № РУО 1-29127/15.11.2018 г., Ви уведомявам, че в периода от 03 – 18. XII 2018 г. в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади към Учебен център – гр. София ще се проведат обучения на учители по БЕЛ и математика за оценители на изпитни работи от НВО в VII клас. Продължителността на обучението е 16 академични присъствени часа. Моля в срок до 17:00 ч. на 19.11.2018 г. желаещите да участват в обучението учители от повереното Ви училище да попълнят следния формуляр:

за учители по БЕЛ:  https://goo.gl/forms/RKm1TshmeyoHrOyH2

за учители по математика: https://goo.gl/forms/RM2e3zD6kCpvCJyU2

Необходимо е всички учители, които желаят да участват в комисиите за оценяване на НВО в VII клас през месец юни 2019 г., да попълнят заявката. В този етап на обучението ще се включат 48 учители по БЕЛ и 49 учители по математика, подбрани по преценка на старши експертите от РУО – София-град.

Учителите, които ще вземат участие в обучението, ще бъдат уведомени за графика на електронните пощи, попълнени във формуляра.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.10.2018

Научен форум

Изх. № РУО1-26751/ 18.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26530/ 16.10.2018 г. от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с поканата да участват в третото издание на Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, което ще се състои на 2 ноември 2018 г. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1 от 9.00 до 17.00 ч.

 

Присъствалите ще получат сертификат за участие във форума, а участващите с доклад – сертификат за един кредит. Текстовете на докладите трябва да бъдат оформени според изискванията на сп. „Български език и литература“ и изпратени на електронен адрес [email protected]

 

Програмата на форума е достъпна на адрес: http://ibl.bas.bg/forum-vizsledovatelski-podhodi-v-obuchenieto-po-balgarski-ezikv-2018/

 

Участниците се регистрират на адрес: http://ibl.bas.bg/izsledovatelski_podhodi_2018/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.10.2018

Конференция  на тема Методически проекти на учителя по български език и литература

Изх. № РУО1-26686/ 17.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Асоциацията на учителите по български език и литература организира конференция  на 10.11.2018 г. и 11.11.2018 г. – събота и неделя, на тема

Методически проекти на учителя по български език и литература

Начало на конференцията – 9.00 часа, събота.

Място на провеждане – София, пл. „Славейков” 4, Столична библиотека – Американски център.

 

Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email [email protected]  или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

 

Цената за участие в конференцията е 40 лв. /за членове на АУБЕЛ е 30 лв./ и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

 

/За да се получи  удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20 лв. на същата сметка с основание „удостоверение за кредит“. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители./

 

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.10.2018

Ученическо състезание

 

Изх. № РУО1-25681/ 05.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5. до 12. клас на Сдружение „10 книги” се провежда за шеста година. То е подкрепено с писмо № 1103-242 от 12.08.2016 г. на МОН. Подробности за регламента и условията за участие можете да прочетете на страницата на състезанието www.edu.10knigi.org.

Състезанието се провежда съгласно следния график:

Състезание

Подаване на заявки за състезанието

Получаване на материалите

Провеждане на състезанието

Обявяване на резултатите и получаване на грамоти

Първи предварителен кръг

10.10. - 20.10.2018 г.

26.10.–7.11.2018 г.

09.11.2018 г.

30.11.2018 г.

Втори предварителен кръг

11.01. – 22.01.2019 г.

25.01.–13.02.2019 г.

15.02.2019 г.

06.03.2019 г.

Финален кръг

Имената на участниците ще бъдат обявени на www.edu.10knigi.org

17.04.–27.04.2019 г.

03.05.2019 г.

17.05.2019 г.

 

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с регламента и условията за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.09.2018

Квалификационен семинар по БЕЛ

Изх. № РУО1-22473/ 04.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на годишния план на РУО – София-град за 2018/2019 учебна година РУО – София-град съвместно с Асоциацията на учителите по български език и литература организира квалификационен семинар на тема „Прилагането на новата учебна програма по литература в VII клас“ със заглавие

„И гръмна песента…“ и „Бай Ганьо е вече цял европеец“

 

Учебното съдържание по литература в VII клас – новите текстове с оглед покриване на изискванията на ДОС и НВО в края на основната образователна степен.

Обвързаност на литературното обучение в прогимназиалния етап на основната образователна степен с двата етапа на средната образователна степен.“

 

Обучението ще се проведе съгласно приложената програма на 15.09.2018 г., събота, от 10.00 до 13.00 ч. от екип учители от столични училища.

 

Домакин на семинара е ЧСУ „Дружба“, ж.к. Обеля 2, ул. 106 № 3. Училището е на две спирки  с трамвай № 6 от метростанция „Обеля“.

 

Желаещите да участват в семинара могат да се запишат на email: [email protected], като посочат име и училище.

 

Желаещите да получат половин квалификационен кредит следва да го заявят на email [email protected] или [email protected], или на GSM 0879177836, като посочат име, телефон за връзка, училище. Цената за издаване на сертификат за участие в квалификационния курс е 10 лв. и се превежда по банков път на следната сметка:

 

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

 

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

 

Издаването на сертификат е обвързано с методическа разработка на урок или уроци за преподаване на произведенията от новата програма.

 

Всички материали – от обучението и практическите разработки по методика на преподаването ще бъдат достъпни на сайта на АУБЕЛ.

 

Краен срок за записване – 12 септември 2018 г. – сряда.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.08.2018

Литературен конкурс

 

Изх. № РУО1-21192/ 10.08.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-20381/ 01.08.2018 г. от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с курсовете за повишаване на квалификацията, организирани от Института:

Граници на българския език, лектор доц. д-р Ана Кочева-Лефеджиева;

Диалектни особености в езика на българските писатели, лектор проф. д-р Лучия Антонова;

Езикови ресурси и технологии в помощ на обучението по български език, лектори: гл. ас. д-р Цветана Димитрова, гл. ас. д-р Мария Тодорова, доц. д-р Цветелина Николова, гл. ас. д-р Атанаска Атанасова;

Изследователски методи в помощ на преподаването по български език, лектори: доц. д-р Илияна Гаравалова и гл. ас. д-р Светлазара Лесева;

Познаването на граматичните особености на местния диалект в помощ на  учителя по български език, лектор доц. д-р Илияна Гаравалова;

Синтаксис и пунктуация, лектор проф. д-р Светла Коева;

Следи от исторически явления в съвременния български език, лектори: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, доц. д-р Ваня Мичева;

Съвременни лексикални и лексикографски ресурси в помощ на работата за развитие на лексикалната компетентност на учениците, лектори: проф. д-р Диана Благоева, проф. д-р Сия Колковска, доц. д-р Цветелина Георгиева, гл.ас. д-р Ванина Сумрова, гл.ас д-р Надежда Костова, гл. ас. д-р Атанаска Атанасова;

Трудните случаи в правописа, граматиката и пунктуацията на българския  език, лектори: доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Илияна Кунева;

Фразеологизмите – знаци на културната памет, лектори: проф. д-р Мария Китанова, гл. ас. д-р Калина Мичева-Пейчева.

 

Повече информация за курсовете можете да получите на адреса на Националната педагогическа мрежа:

https://pedagogika.nacid.bg/science_orgs?p_p_id=scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_id=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageScienceOrganization=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_action=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageSizeScienceOrganization=10

 

Всички курсове, предлагани от Института за български език, са с хорариум от 16 академични часа (равни на 1 квалификационен кредит), разпределени, както следва: 8 академични часа присъствено обучение и 8 академични часа дистанционно обучение. Курсистите получават сертификат за преминато обучение със съответния брой кредити съгласно ЗПУО.

Курсовете се провеждат при наличието на 10 участници.

Ще бъдат организирани курсове в следните периоди:

1 ноември – 4 ноември 2018 г. ;

2 февруари – 5 февруари 2019 г.;

30 март – 7 април 2019 г.

Възможно да се организират курсове и в други периоди при заявен интерес.

Конкретните дати за провеждане на курсовете ще се уточнят в зависимост от направените заявки.

 

Курсовете се провеждат в сградата на Института за български език (гр.

София, бул. „Шипченски проход“ 52, блок 17, Голям салон). При заявен

 интерес от над 10 участници, курсовете може да се провеждат и на място,

удобно за участниците.

Желаещи да участват в обученията могат да подадат заявка на следния електронен адрес: [email protected], като посочат заглавието на курса, предпочитана дата на провеждане и телефон за връзка.

За въпроси можете да се обръщате към г-жа Албена Георгиева (помощник-директор) на електронен адрес: [email protected], и телефон: 02 872 2302.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.05.2018

Конкурс за рецитация на Яворовата поезия

 

Изх. № РУО1-11241/ 10.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите по български език и литература и учениците от V-XII клас от Вашето училище с регламента на Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“, обявени от община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2018

Национална кампания „Походът на книгите“

 

Изх. № РУО1-6817/ 23.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с изх. № РУО1-3514/ 09.02.2018 г. Ви информирахме за предстоящото провеждане на седмата Национална кампания за насърчаване на интереса към четенето „Походът на книгите“ на Асоциация „Българска книга“ с партньорството на Министерството на образованието и науката. В рамките на инициативата се провежда Софийски международен литературен фестивал с фокус върху съвременната европейска литература за деца и младежи.

Моля да запознаете учителите и учениците с програмата на фестивала и да съдействате за участието им в четенията.

Приложение: обръщение, програма, нагледни материали, заявка

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Ученически конкурс в различни категории

 

Изх. № РУО1-6452/ 20.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с честването на 168-годишнината от рождението на Иван Вазов Община Сопот и Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот, обявяват IV Национален ученически конкурс „Вазовата България“. Конкурсът отправя предизвикателство към децата на България да покажат своите таланти в различни категории.

Приложено Ви изпращам информация и статут на конкурса.

Приложение: статут

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.03.2018

Състезание по БЕЛ

Изх. № РУО1-5929/ 14.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата за състезание по български език и литература „Проф. Боян Пенев“, организирано от 125. СУ „Боян Пенев“ за ученици от столичните училища.

Приложение: обява

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД