Български език и литература

05.02.2018

Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“

 

Изх. № РУО1-2922/ 05.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-2344/ 29.01.2018 г. община Ботевград обявява Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2018 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с условията за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2018

Национален конкурс за поезия за ученици от 8. до 12. клас

 

Изх. № РУО1-2914/ 05.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-2847/ 02.02.2018 г. община Чирпан, къща-музей „Пейо К. Яворов“ и фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за поезия за ученици от 8. до 12. клас.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

26.01.2018

Национален конкурс „Петя Дубарова“ – 2018 година, организирани от община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова“, МОН и РУО – Бургас

 

Изх. № РУО1-2148/26.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас № РД 20-149/24.01.2018 г., с вх. № РУО1-2007/24.01.2018 г., приложено Ви изпращам Обява и Статут на Националния литературен  конкурс „Петя Дубарова“ – 2018 година.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година на МОН.

Организатори на конкурсите са община Бургас, Къща музей Петя Дубарова“, Министерство на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Бургас.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по Български език и литература

Изх. № РУО1-2013/ 24.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-1396/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РД 28-34/ 16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г., заповед № РД01-14/ 24.01.2018 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по български език и литература и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по български език и литература областният кръг ще се проведе на 04 февруари 2018 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в

41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/989 01 27.

За учениците от клас от всички райони в

20. ОУ „Тодор Минков“, ул."Kняз Борис I" № 27, директор Анелия Андреева, тел. 02/954 91 64

За учениците от VІІ и ХІІ клас от всички райони в

31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2, директор Надежда Николчева, тел.02/8717087, 02/8721156

За учениците от възрастова група VІІІ, ІХ, Х клас от всички райони в

138. СУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/872 06 27,

02/872 39 17

За учениците от ХІ клас от всички райони в

НФСГ, ул. "Розова долина" № 1, директор Мая Гешева, тел. 02/ 866 13 09, 02/866 59 30

Областният кръг започва в 10:00 ч на 04 февруари 2018 г.

Времето за провеждане на областния кръг е:

V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на изучаван художествен текст или на откъс от него. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ и ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІ и ХІІ клас.

Писмените работи за учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са анонимни.

Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V, VІ, VІІ, ХІ и ХІІ клас; квестор – учител, специалист по друг предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. Имената на квестора/ите и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.

В срок до 17:00 ч. на 31.01.2018 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експерта по БЕЛ [email protected].

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 8,45 ч. на 04.02.2018 г.

На 04 февруари 2018 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 9:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.

На учениците от VІІ, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст. Препоръчваме учениците да бъдат снабдени с литературните текстове от своето училище поради възможни ограничения в книжния фонд на библиотеките в училищата домакини.

Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РУО.

Срокът за проверка на писмените работи е 13 февруари 2018 година. За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 60 т., и учениците от ХІ и ХІІ клас, чиято окончателна оценка е най-малко отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия ще определи кои от предложените да бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на РУО след решението на националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.01.2018

Културна проява посветена на 170 години от рождението на Христо Ботев

 

Изх. № РУО1-238/ 05.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-193/ 04.01.2018 г. Българската академия на науките, Столична община, Съюзът на българските писатели и издателство „Захарий Стоянов“ канят Вас, учители и ученици от Вашето училище на вечер, посветена на 170 години от рождението на Христо Ботев.

Честването на паметната годишнина ще се състои на 10 януари 2018 година от 18 часа в големия салон на БАН на ул. „15 ноември“ 1.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с поканата и да подкрепите присъствието им.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.12.2017

Национална седмица на четенето в периода от 11 до 15 декември 2017 г.

Изх. № РУО1-29131  / 08.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 541 от 26.09.2017 г. е приет Национален план за действие през 2017-2018 година за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). Във връзка с това МОН организира и провежда Национална седмица на четенето в периода от 11 до 15 декември 2017 г.

Моля да се запознаете с приложената програма на МОН и да организирате същите или други дейности. Участието на родителите има съществено значение при реализирането на инициативите във Вашето учебно заведение.

С цел популяризиране на добрите практики на детските градини и училищата, моля да информирате РУО – София-град за проведените дейности, като изпращате информацията на адрес: [email protected]

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-2219/ 17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

05.12.2017

Олимпиада по български език и литература

Изх. № РУО1-28584/ 05.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на  заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 г., Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4, заповед  № РД 01-462/ 16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град олимпиадата по български език и литература се провежда в три кръга:

  • Общински (училищен) – на 17 декември (неделя) 2017 г., 10:00 ч.;
  • Областен – на 04 февруари (неделя) 2018 г., 10:00 ч.;
  • Национален – на 31 март и 01 април 2018 г. в гр. Сливен

Съгласно регламента на олимпиадата по български език и литература общинският и областният кръг обхващат учениците от V до ХІІ клас, а на национален кръг се състезават ученици от VІІ, VІІІ-Х, ХІ и ХІІ клас.

Моля да запознаете учителите по български език и литература и учениците с правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади (Приложение № 1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.) и с регламента на олимпиадата, като обърнете специално внимание на формалните, съдържателните, критериално-оценъчните и състезателните аспекти, които се отличават съществено от формата и целите на НВО и ДЗИ.

Обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира изявата на интелектуалните способности на учениците и учителите и в този смисъл количествените параметри не са показател за качеството на състезанието. Това предполага да насърчите доброволно участие на учениците с качества на изследователи и творци. Участието или неучастието в олимпиадата по български език и литература не следва да бъде обвързвано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Темите за общинския кръг за V, VI, VII, XI и XII клас се определят от старши експертите по български език и литература, а за VІІІ-Х клас – от националната комисия. Тъй като по решение на МОН изпитният тест за VІІІ-Х клас ще бъде предоставен на всички РУО в 9:30 ч., за начален час на олимпиадата за всички класове и групи се определя 10:00 ч. Изпитните материали ще бъдат изпратени на официалните интернет адреси на всички училища на 17.12.2017 г. в 9:45 часа. Ключът с отговорите на теста за VІІ клас ще бъде изпратен на официалния интернет адрес на училището на 18.12.2017 г. С цел прилагане на единни критерии и подходи при оценяването на писмените текстове заедно с ключа ще бъдат изпратени като прикачен архивиран файл критериите, оценъчните карти и скалата за преобразуване на точките на учениците от ХІ и ХІІ клас в цифрови оценки. Скалата не се прилага при оценяването на работите на учениците от V до Х клас.

Писмените работи на учениците се проверяват и оценяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. Училищната комисия работи съобразно целите на олимпиадата да открива и поощрява учениците със способности и интереси в предметната област „Български език и литература“. Председателят на комисията изготвя в срок от 7 (седем) работни дни 2 (два) протокола, заверени с подпис от директора и печат на училището: единия (в 1 екземпляр) с резултатите на всички явили се ученици по класове, към който прилага кратък словесен анализ на постиженията и пропуските на участниците, и втория (в 2 екземпляра) с имената и резултатите на класираните за областния кръг ученици по класове (всеки клас на отделен лист), към който прилага декларация по т. 2 от V. Популяризиране на резултатите от олимпиадите от заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. На 03.01.2018 г. (сряда) директорът изпраща протоколите от комисията на старши експерта по български език и литература в РУО, стая 415. Писмените работи на класираните ученици се сканират цветно в PDF формат. Всички работи на класираните от даден клас се сканират последователно в един файл. Името на файла да носи информация за класа, училището и броя на класираните, например: VII_300SU_4. Файловете се изпращат преди предаването на протоколите на адрес [email protected]. Оригиналните писмени работи на класираните ученици се съхраняват в училището до края на учебната година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.11.2017

Конкурс за есе на тема „Душата ми е пленница…“

 

Изх. № РУО1-27984/ 24.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо до РУО – София-град с вх. № РУО1-27950/ 24.11.2017 г. Националният литературен музей съобщава, че обявява конкурс за есе на тема „Душата ми е пленница…“, посветен на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов.

Моля да информирате учениците от 8.до 12. клас от Вашето училище с обявата и при необходимост да им съдействате да участват в конкурса. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2017

Семинар по литература за 8 клас

Изх. № РУО1-26121/ 06.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Институтът за образователни политики „Архимед и Диоген“ съвместно с Учебен център „Диоген“ организира квалификационен курс за учители по български език и литература, преподаващи в гимназиалната степен, на тема: „Обучението по литература в 8. клас и очакваните резултати в края на първия гимназиален етап“.

Ръководител на проекта и водещ на семинара е проф. д.н. Александър Панов. Обучителната програма е утвърдена от Министъра на образованието и науката със заповед № РД09-510/ 22.01.2017 г. и е вписана в регистъра на МОН.

Курсът предлага цялостна, теоретично обоснована, система за работа, съдържаща богат набор от практически решения, включително и демонстративен урок.

За участие в обучението се присъжда един кредит – 8 присъствени и 8 неприсъствени академични часа. Курсът ще се проведе на 21 и 22 ноември 2017 г. в две сутрешни и две следобедни занимания съобразно заетостта на учителите.

Моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с настоящото предложение за квалификация. Необходимо е в срок до 10.11.2017 г. желаещите да участват в обучението да подадат заявка на адрес [email protected] или на адрес [email protected], като попълнят следната форма:

трите имена

училище

участие

e-mail

 

 

сутрин/следобед

 

На посочения имейл ще бъдат изпратени условията за участие и мястото на провеждане на семинара.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“

Изх. № РУО1-24877/19.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № РУО1-24372/13.10.2017 г., Ви уведомявам за предложение за абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката.Моля Ви, обърнете внимание на преподавателите, че публикуването на собствени статии в изданията на издателството носят кредити за атестиране и квалификация и са включени в Европейския реферативен индекс (ERIH PLUS) и в други европейски издания.

Приложение: писмо на Национално издателство „Аз-буки“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Провеждане на областният кръг на Национално многоезично състезание

 

Изх. № РУО1-24909/ 19.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. и заповед № РД 01-465/18.10.2016 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10.00 ч. на 21.10.2017 г. (събота) в:

 

  • 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. "Пиротска" № 68 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ФЕ, АЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, НЕ-РЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-НЕ
  • 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район „Слатина“, ул. "Слатинска"№ 35 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, ИЕ-АЕ, ИЕ-ФЕ, ИтЕ-АЕ, РЕ-АЕ
  • II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. "Траянова врата" № 26  - за учениците с езикови комбинации АЕ-НЕ, НЕ-АЕ.

ВАЖНО:

  • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език. 
  • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2017/2018 година са в XI клас, изучават посочените езикови комбинации в задължителна подготовка и предварително са заявили желание за участие чрез училищата, в които се обучават. 
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език. 
  • Участниците следва да заемат местата си в изпитните зали от 9:30 до 9:45 ч. на 21.10.2017 г., като удостоверят самоличността си с лична карта или с ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Национален литературен конкурс  „И ти си в мене – ти, родино моя“

 

Изх. № РУО1-24054/ 12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламентите на Национален литературен конкурс  „И ти си в мене – ти, родино моя“ и на Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2018 г., организирани от община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД