Български език и литература

07.11.2017

Семинар по литература за 8 клас

Изх. № РУО1-26121/ 06.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Институтът за образователни политики „Архимед и Диоген“ съвместно с Учебен център „Диоген“ организира квалификационен курс за учители по български език и литература, преподаващи в гимназиалната степен, на тема: „Обучението по литература в 8. клас и очакваните резултати в края на първия гимназиален етап“.

Ръководител на проекта и водещ на семинара е проф. д.н. Александър Панов. Обучителната програма е утвърдена от Министъра на образованието и науката със заповед № РД09-510/ 22.01.2017 г. и е вписана в регистъра на МОН.

Курсът предлага цялостна, теоретично обоснована, система за работа, съдържаща богат набор от практически решения, включително и демонстративен урок.

За участие в обучението се присъжда един кредит – 8 присъствени и 8 неприсъствени академични часа. Курсът ще се проведе на 21 и 22 ноември 2017 г. в две сутрешни и две следобедни занимания съобразно заетостта на учителите.

Моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с настоящото предложение за квалификация. Необходимо е в срок до 10.11.2017 г. желаещите да участват в обучението да подадат заявка на адрес [email protected] или на адрес [email protected], като попълнят следната форма:

трите имена

училище

участие

e-mail

 

 

сутрин/следобед

 

На посочения имейл ще бъдат изпратени условията за участие и мястото на провеждане на семинара.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“

Изх. № РУО1-24877/19.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № РУО1-24372/13.10.2017 г., Ви уведомявам за предложение за абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката.Моля Ви, обърнете внимание на преподавателите, че публикуването на собствени статии в изданията на издателството носят кредити за атестиране и квалификация и са включени в Европейския реферативен индекс (ERIH PLUS) и в други европейски издания.

Приложение: писмо на Национално издателство „Аз-буки“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Провеждане на областният кръг на Национално многоезично състезание

 

Изх. № РУО1-24909/ 19.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. и заповед № РД 01-465/18.10.2016 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10.00 ч. на 21.10.2017 г. (събота) в:

 

  • 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. "Пиротска" № 68 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ФЕ, АЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, НЕ-РЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-НЕ
  • 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район „Слатина“, ул. "Слатинска"№ 35 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, ИЕ-АЕ, ИЕ-ФЕ, ИтЕ-АЕ, РЕ-АЕ
  • II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. "Траянова врата" № 26  - за учениците с езикови комбинации АЕ-НЕ, НЕ-АЕ.

ВАЖНО:

  • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език. 
  • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2017/2018 година са в XI клас, изучават посочените езикови комбинации в задължителна подготовка и предварително са заявили желание за участие чрез училищата, в които се обучават. 
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език. 
  • Участниците следва да заемат местата си в изпитните зали от 9:30 до 9:45 ч. на 21.10.2017 г., като удостоверят самоличността си с лична карта или с ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Национален литературен конкурс  „И ти си в мене – ти, родино моя“

 

Изх. № РУО1-24054/ 12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламентите на Национален литературен конкурс  „И ти си в мене – ти, родино моя“ и на Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2018 г., организирани от община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Конференция на тема Методически проекти на учителя по български език и литература

 

Изх. № РУО1-24056/ 12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 28.10.2017 г. и 29.10.2017 г. – събота и неделя, тематична конференция на темаМетодически проекти на учителя по български език и литератураНачало на конференцията – 9.00 часа, събота.

Място на провеждане – София, ул. „Граф Игнатиев” 15 в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси

Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email [email protected] или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Командировъчните са за сметка на участниците.

Цената за участие в конференцията е 40 лв. (за членове на АУБЕЛ е 30 лв.) и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература 

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

За да се получи  удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20 лв. на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

 

Моля да запознаете учителите по български език и литература с настоящата покана и с програмата, която е в прикачения файл, и при необходимост да съдействате на желаещите за участие в конференцията.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.10.2017

Второ издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език

Изх. № РУО1-23014/ 04.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ с писмо с вх. № РУО1-22607/ 29.09.2017 г. кани учителите по български език и литература на второто издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, което ще се проведе на 3 ноември 2017 г. в големия салон на БАН.

Регистрацията за участие и предложенията за доклад се извършват до 15 октомври 2017 г. на уеб страницата http://ibl.bas.bg/izsledovatelski_podhodi_2017 чрез бутона „Заявка за участие“. Присъствалите ще получат сертификат за участие с възможност за кредит за осем часа.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

НАДЕЖДА ЛУКАНОВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-2001/ 03.10.2017 г.)

19.09.2017

Входно равнище на учениците от IX клас, измерващо функционалната грамотност.

Изх. № РУО1-21713/ 18.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № РД-12-364/ 15.09.2017 г. от ЦОПУО Ви уведомяваме, че предстои приемането на решение на Министерския съвет на Република България за приемане на Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2017 - 2018 г. В този документ се предвижда (по цел 2. „Повишаване на равнището на грамотност“, мярка 1. „оценяване на равнището на грамотност“, дейност № 4) провеждането на тестиране за установяване на входното равнище на функционалната грамотност на учениците в IX клас. 

В изпълнение на задълженията си, регламентирани в чл. 8 т. З г) и т. 4 от Правилника за устройството и дейността на ЦОПУО, както и на основание чл. 11 ал. 2 и 3 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, ЦОПУО ще изпрати на 28.09.2017 г. в Регионалното управление на образованието инструментариум за установяване на входното равнище на учениците от IX клас, измерващ функционалната грамотност. Тестовите варианти са подготвени от експертите в ЦОПУО съвместно с водещи специалисти от Института за български език на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“. Този инструментариум може да бъде използван във всички училища по преценка на учителите. 

Инструментариумът включва 24 задачи върху три различни текста, като задачите с избираем отговор са 18, а задачите с кратък свободен отговор - 6. Всички задачи са подбрани внимателно по вид, трудност и когнитивни равнища. Двата варианта на теста за входно равнище са конструирани чрез разместване на текстове и групи задачи, така че да могат да бъдат използвани в една паралелка. Към теста ще бъдат приложени: - лист за отговори;- съдържателна рамка;- ключ с верните отговори;- указание за кодиране и критерии за оценяване на задачите със свободен отговор;- скала за преобразуване на точките в цифрова оценка;- примерна структура за анализиране на данните от теста. 

Приложено Ви изпращаме Регламент за провеждането на входното равнище за оценяване на функционалната грамотност на учениците в IX клас през учебната 2017-2018 година. 

Предвид изложеното по-горе следва да разпоредите на учителите по български език и литература да не провеждат друго изпитване за установяване на входното равнище на учениците от IX клас.

Учителите по български език и литература ще получат повече информация относно провеждането на входното равнище на учениците от IX клас на инструктивното съвещание на 26 и 27 септември 2017 г. в ПГТЕ „Х. Форд“ съгласно писмо № РУО1-20480/07.09.2017 г. 

 

ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.09.2017

Относно условията и реда за приемане и обучение на лица, търсещи или получили международна закрила

Изх. № РУО1-20192/ 05.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-268/ 24.08.2017 г. относно условията и реда за приемане и обучение на лица, търсещи или получили международна закрила, и за допълнително обучение по български език като чужд за мигранти и търсещи или получили международна закрила, Ви информираме за настъпилите нормативни промени:От новата учебна 2017/2018 година приемането и обучението на лица, търсещи или получили международна закрила, следва да се осъществява съгласно Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила. С тази наредба се определят условията и редът за приемането и обучението на лицата, търсещи или получили международна закрила, които не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование.Съгласно разпоредбите на Наредба № 3 приемането на малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, в задължителното предучилищно или училищно образование се извършва след подадено заявление по образец (Приложение № 1 от Наредба № 3) от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) до началника на съответното регионалното управление на образованието. Началникът на регионалното управление на образованието в срок до 7 работни дни след подадено заявление от родителя насочва малолетния или непълнолетния чужденец към определена детска градина или училище съобразно местоживеенето му и желанието на родителя.Приемането на лицата, търсещи или получили международна закрила, се извършва в държавни и в общински детски градини и училища над утвърдения държавен или училищен план-прием.Съгласно разпоредбите на Наредба № 3 записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в подготвителна група на задължителното предучилищно образование се извършва по време на цялата учебна година.Записването на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните или в общинските училища се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок. Дейностите във връзка с приемането на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, се осъществяват в училището, в което са насочени, от комисия, посочена от координатора или координиращия екип, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Комисията провежда събеседване и насочва малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, като прави предложение за профил или специалност от професия, по която чужденецът може да се обучава (където е приложимо), както и предложение за формата на обучение. В Приложение № 2 от Наредба № 3 се отразява становището на комисията за допълнителното обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, както и за допълнително обучение по други учебни предмети при необходимост. Провеждането на допълнителното обучение по български език като чужд за ученици мигранти и търсещи или получили международна закрила е регламентирано в Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 10, ал. 3, т. 3 от Наредба № 6 допълнителното обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването се осигурява за деца и ученици, граждани на чужди държави в задължителна училища възраст, което обхваща децата и учениците до първи гимназиален етап включително. Обучението по български език като чужд се осъществява в училища, определени със заповед на началника на съответното регионално управление на образованието съгласно условията и реда на Наредба № 6. Съгласно чл.13, ал. 12 от Наредба № 6 допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците на мигранти и за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, се провежда в часове извън училищния учебен план в рамките на 12 месеца. Обучението може да бъде проведено изцяло или частично интензивно и по време на ваканциите или в друго неучебно време при желание, изявено от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) в подаденото заявление.Според разписаното в чл. 13, ал. 13 от Наредба № 6 допълнителното обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на децата и учениците мигранти и на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, е с продължителност, както следва:1. за децата от подготвителните групи – до не повече от 60 педагогически ситуации, по 2 ситуации седмично;2. за ученици, обучаващи се в начален етап на основното образование – до не повече от 90 учебни часа, по 3 часа седмично;3. за ученици, обучаващи се в прогимназиален етап на основното образование – до не повече от 120 учебни часа, по 4 часа седмично;4. за ученици, обучаващи се в първи гимназиален етап на средното образование – до не повече от 180 учебни часа, по 5 часа седмично.Обучението по български език в тези случаи се финансира чрез бюджетите на училищата на базата на проведен лекторски час, като след приключването му изразходваните средства се възстановяват по бюджетите на училищата.За възстановяване на изразходваните средства следва да подадете доклад до началника на РУО, към който да се приложени  следните документи: -           копие от заповедта на директора за определяне на учителя, който да проведе обучението;-           копие от допълнителното споразумение между директора и учителя по смисъла на Кодекса на труда или договор по реда на Закона за задълженията и договорите;-           справка за проведените часове по български език и извършения разход във връзка с обучението (възнаграждение, осигурителни вноски и ДОД, съгласно приложената таблица);-           копие от заявлението на родителя (настойника, попечителя, представителя); до директора;-           информация за номера на банковата сметка на училището, когато училището не е второстепенен разпоредител с бюджет на МОН.Докладът следва да бъде внесен:- в края на учебната година за всеки образователен етап до първи гимназиален етап включително, но не по-късно от 30 юли;- в началото на учебната година за всеки образователен етап до първи гимназиален, ако обучението е проведено през лятната ваканция, но не по-късно от 15 септември.Обобщената информация началникът на РУО предава в МОН, дирекция „Приобщаващо образование“.По повод прилагането на Наредба № 3/ 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, следва да подавате информация за броя на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, през месец октомври, през месец февруари и през месец юли. Формата и конкретните срокове за подаване на справката ще бъдат оповестявани чрез писмо на електронната страница на РУО – София-град. Молим Ви да сигнализирате своевременно в случаите на констатирани проблеми във връзка с приемането и обучението на лица, търсещи или получили международна закрила, и мигранти. При необходимост от съдействие можете да се обърнете към старши експерта по български език и литература Станислав Георгиев – 02/ 935 60 86, [email protected].Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.06.2017

Запознаване с конкурсни работи

Изх.№ РУО1-12757/02.06.2017 г.

ВАЖНО! 

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва: 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 67и 8 юни 2017 г. в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА - 67и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. "Пиротска" №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпита– от 9:00-17:00 часа 

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД