Детски и ученически отдих и туризъм

20.11.2019

Организиране и провеждане на детски и ученически пътувания

Изх. № РУО1-32477/ 20.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Напомням, че преди изготвяне на договор за организиране и провеждане на детски и ученически пътувания с обща цена по реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 365/ 21.12.2016 г., следва да проверите дали данните на туроператора, вписани в офертата и в договора, отговарят на информацията в Търговския регистър - https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra, както и в Националния туристически регистър - http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

При внасяне в РУО – София-град на проекта на договор за одобрение, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от същата Наредба, моля да прилагате и актуална разпечатка от съответната информация в Търговския регистър.

Информация за всички детски и ученически пътувания следва да се попълва на следния линк.

 

Не е необходимо внасяне на хартиен носител в РУО – София-град на уведомления за пътувания, за които не се изисква предварително одобрение от страна на началника на РУО на договора с туроператор.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.07.2019

Извършване на превози на деца и ученици

Изх. № РУО1- 23044/29.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУО1-22902/26.07.2019 г. от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ напомням, че превозът на деца и ученици, организиран от образователните институции по реда на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование или Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, следва да бъде извършван от лицензирани превозвачи при спазване на изискванията на действащото законодателство.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Европейски летен лагер 2019

Изх. № РУО1-11545/24.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето Внимание информация относно предстоящ международен „Европейски летен лагер 2019“, който се организира в периода 16-30 август 2019 г. в Грузия от Националния център за деца и младежи, с който Република България реализира проект „Помощ за развитие“ на тема „Млади лидери за целите на устойчивото развитие“, подкрепян от ЕС. Цел на обучението ще бъде запознаване на участниците с европейските ценности и насърчаване на сътрудничеството, междукултурното разбирателство и толерантността между младежите.

Центърът отправя покана до български ученици на възраст между 14 и 18 години, записани в средни училища в Република България и владеещи английски език на ниво най-малко В2 (изисква се сертификат). Владеенето на друг официален език на ЕС, както и препоръка от преподавател са допълнителни предимства. Организаторите поемат разходите за транспорт (самолет), настаняване и храна. Срокът за кандидатстване е 30 април 2019 г. Документите се изпращат на електронен адрес [email protected].

Кандидатите за участие е необходимо да попълнят приложеното тук апликационна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuBJvOzf2siJN7Sb4TZGug8bpkqTNgtn69z_xP0Ib4HvswrQ/viewform?fbclid=IwAR3iXOXjvF7w0LXXys5cm-kzgs7sR98bOxpJu33cI8N-RgqrfcvbguM129g.

Повече информация за процеса и изискваните документи може намерите в приложението по-долу.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.11.2018

Организиране и провеждане на детски и ученически пътувания

Изх. № РУО1-29870/ 23.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с постъпили запитвания, свързани с  организиране и провеждане на детски и ученически пътувания, както и с писмо на МОН с вх. № РУО1-28420/ 06.11.2018 г., Ви уведомявам за следното:

1. След обнародване на измененията на Закона за туризма в ДВ бр. 37 от 2018 г., от 01.07.2018 г. е в сила чл. 79, ал. 4 от същия закон, съгласно който разпоредбата за сключване на договор между туроператор и директора на съответната институция по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование след одобрение от началника на РУО не се прилага по отношение на договори за туристически пакети и свързани туристически услуги, обхващащи период, по-кратък от 24 часа, освен ако в тях е включена нощувка.

2. След обнародване на измененията на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование в ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г., в сила е чл. 15а от същата наредба.

3. Ученически пътувания, свързани с реализиране на дейности/мобилности по проекти (международни и/или национални), както и с провеждане на ученически практики, включително и в други държави, не се организират по реда на чл. 15а от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

4. Допустимият брой на учебните дни за организиране на ученическите туристически пакети и свързаните туристически услуги в училище се отнасят за цялата паралелка, а не за отделен ученик. Когато в планираното туристическото пътуване в Годишния план за дейността на училището е предвидено участието на ученици от различни паралелки се прилага чл. 15а, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование като предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от всяка паралелка.

5. Провеждането на ски училище или обучения с ученици се осъществява в рамките на посочените в чл. 15а  от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование 5 учебни дни, при наличие на подходящи климатични условия или по време на ваканциите.

Напомням, че преди изготвяне на договор за организиране и провеждане на детски и ученически пътувания с обща цена следва да проверите дали данните на туроператора, вписани в офертата и в договора, отговарят на информацията в Търговския регистър - https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra, както и в Националния туристически регистър - http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

При внасяне в РУО – София-град на проекта на договор за одобрение, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в сила от 27.12.2016 г., моля да прилагате и актуална разпечатка от съответната информация в Търговския регистър.

Информация за всички детски и ученически пътувания следва да се попълва на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1pF_9XoH67J6vTccQgtE_I4koSSe8r7jgf5FDZVryk4I/edit

Не е необходимо внасяне на хартиен носител в РУО – София-град на уведомления за пътувания, за които не се изисква предварително одобрение от страна на началника на РУО на договора с туроператор.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Пролетни и летни школи за ученици, организирани от фондация „Миню Балкански“.

 

Изх. № РУО1-4011/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация на фондация „Миню Балкански“ относно провеждане на пролетни и летни школи за ученици. Подробности можете да намерите в приложенията, както на електронната страница на фондацията http://www.balkanski-foundation.org.

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

29.12.2017

Превози на деца и ученици на територията на страната с автобуси

 

Изх. № РУО1-30545/ 29.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо от Областен отдел „Автомобилна Администрация“ – София с вх. № РУО1-29910/ 18.12.2017 г., Ви уведомявам за следното:

С цел повишаване на безопасността при осъществяването и организирането на превози на деца и ученици на територията на страната с автобуси, е необходимо да се спазват следните изисквания:

1.     Автобусите, извършващи специализиран превоз с маршрут на линията надвишаващ 50 км., както и тези извършващи случайни превози по смисъла на ЗАвтП, следва задължително да бъдат оборудвани с устройства за регистриране данните от движението на превозното средство (тахограф).

2.     Същите трябва да са технически изправни, оборудвани с подходящи за сезона гуми и преди началото на всеки работен ден да преминават предпътен технически преглед.

3.     Водачите им следва да използват дигитални карти за тахограф или тахошайби и стриктно да спазват изискванията, регламентиращи времето за управление, прекъсвания и почивки, както и да притежават всички необходими документи за извършване на такъв вид превози и да са на възраст не по-малка от 21 години.

4.     Преди началото на всеки работен ден, водачите следва да преминават предпътен медицински преглед, включващ проба за алкохол и проверка на общото им здравословно състояние.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.12.2017

Оптимизиране на дейностите по организация на детските и ученически пътувания

Изх. № РУО1-29802/ 15.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с оптимизиране на дейностите по организация на детските и ученически пътувания, Ви уведомявам за следното:

Преди изготвяне на договор за организиране и провеждане на детски и ученически пътувания с обща цена следва да проверите дали данните на туроператора, вписани в офертата и в договора, отговарят на информацията в Търговския регистър - https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra, както и в Националния туристически регистър - http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

При внасяне в РУО – София-град на проекта на договор за одобрение, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в сила от 27.12.2016 г.,моля да прилагате и актуална разпечатка от съответната информация в Търговския регистър.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.11.2017

Внасяне на документите за детски и ученически отдих и туризъм и попълване на формуляр

 

Изх. № 9137- 875/ 04.11.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИTE НА 

СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че при внасяне на документите за детски и ученически отдих и туризъм за съгласуване в РУО – София-град през учебната 2017/ 2018 година е необходимо да попълните и съответната информация тук:https://docs.google.com/forms/d/1QwaDtzJObSfPN93wsqFyNq8LS-w6Ecj3zd5XsELU9bA/edit#

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

14.09.2017

Празник „Заедно за мира“ за децата от столичните училища и детски градини

Изх. № РУО1-21339/14.09.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх.№ РУО1-21005/12.09.2017 г., Столичната организация на БЧК информира, че на 20.09.2017г. от 10:00 часа в Южния парк (голямата поляна), с интересни и забавни игри за втора поредна година ще се отбележи „Световния ден на мира“ с голям празник под надслов „Заедно за мира“ за децата от столичните училища и детски градини. В празника ще участват като партньори представители на Военномедицинска академия, Център за спешна медицинска помощ, Столична дирекция на вътрешните работи, Планинската спасителна служба към БЧК, Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, Дружеството за ООН в България, Ротари-клуб „Сердика и Триадица“, Националната скаутска организация на България и Федерацията за адаптивна физическа активност. Младите доброволци от БМЧК - София ще организират за децата и учениците разнообразни развлечения, ще им показват техники за оказване на първа долекарска помощ и реакции при бедствия, ще танцуват Зумба и т. н. Младежите от БМЧК – София подготвят изненади за всички участници.Моля, при проявен интерес от Ваша страна и създаване на организация за ненаруашване на учебния процес, както и с информираното съгласие на родителите, да заявите участие в срок до 18.09.2017 г., до 12:00 часа на следния линк.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.09.2017

Международен ден на мира

Изх. № РУО 1-20674/08.09.2017 г.                                             

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                                             УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Всяка година на 21 септември светът чества Международния ден на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир. Денят на мира е повод за равносметка и размисъл, в който споделяме своите надежди и очаквания. Ден, в който оръжията би трябвало да замълчат. Една минута на мълчание, в която милиони хора засвидетелстват подкрепата си за един мирен и сигурен свят. Акцентът в посланията за тазгодишния Ден на мира е съдбата на бежанците и мигрантите, принудени да напуснат дома си поради въоръжени конфликти. Във връзка с това, на 15 септември 2017 г. между 9:00 - 9:30 ч. Генералния секретар на ООН Антонио Гутереш ще отбележи деня с празничен звън на Камбаната на мира в Централата на Обединените нации в Ню Йорк. Международният ден на мира може да се отбележи по подходящ начин и в училищата, както на самия ден, така и чрез занимания в час на класа. Пътят към мира е дълъг, но ние трябва да го извървим заедно, стъпка по стъпка всеки ден.        Приложение: Послание на Генералния секретар на ООН и материали за отбелязване на Международния ден на мира

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.09.2017

Фестивал на танците, движението и здравословнатa храна

Изх. № РУО1-20317/05.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Столична община и фондация „София - европейска столица на спорта“ със съдействието на РУО – София-град организират на 16 септември 2017 г. /събота/ от 11.00 ч. в Княжеската градина - пред паметника на Съветската армия - „Фестивал на танците, движението и здравословнатa храна“,Велокарнавал и Фестивал на домата като традиционен зеленчук в здравословното меню на българина. Своите таланти и умения в тази област ще могат да покажат самодейни групи състоящи се от ученици от V до XII клас от столичните училища в състезателните категории: * народни танци; * street dance /улични танци/.Участието във „Фестивал за танците“ 2017 е свободно, с цел стимулиране на учениците да покажат своите умения. Участниците могат да се запишат на тел: 0899 870 330 - Десислава Вълкова Български производители на домати ще промотират продукция на качествени сортове домати от най-плодородните региони от страната.Велокарнавалът ще стартира в 11.00 ч от Южния парк и финалът ще бъде в Княжеската градина. Записването за участие е в деня на събитието от 10.30 ч. Целта на проявата е да покаже една различна алтернатива за свободното време на младите хора, чрез ангажираност в изкуство, творчество в областта на танците, движението, карането на велосипед и здравословния начин на живот. Приложение: Програма.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.09.2017

„Фестивал за танците“ 2017

Изх. № РУО1-20317/05.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Столична община и фондация „София - европейска столица на спорта“ със съдействието на РУО – София-град организират на 16 септември 2017 г. /събота/ от 11.00 ч. в Княжеската градина - пред паметника на Съветската армия - „Фестивал на танците, движението и здравословнатa храна“,Велокарнавал и Фестивал на домата като традиционен зеленчук в здравословното меню на българина. Своите таланти и умения в тази област ще могат да покажат самодейни групи състоящи се от ученици от V до XII клас от столичните училища в състезателните категории: * народни танци; * street dance /улични танци/.Участието във „Фестивал за танците“ 2017 е свободно, с цел стимулиране на учениците да покажат своите умения. Участниците могат да се запишат на тел: 0899 870 330 - Десислава Вълкова Български производители на домати ще промотират продукция на качествени сортове домати от най-плодородните региони от страната.Велокарнавалът ще стартира в 11.00 ч от Южния парк и финалът ще бъде в Княжеската градина. Записването за участие е в деня на събитието от 10.30 ч. Целта на проявата е да покаже една различна алтернатива за свободното време на младите хора, чрез ангажираност в изкуство, творчество в областта на танците, движението, карането на велосипед и здравословния начин на живот. Приложение: Програма.Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД