ПРИЕМ В VIII КЛАС В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН СОФИЯ-ГРАД

  1. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 Г. ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ, утвърден със заповед № РД 01-193/ 30.04.2020 г. изм. и доп. със заповед № РД 01-294/ 23.06.2020 г. на началника на РУО – София-град.

дневна и дуална форма на обучение

задочна форма на обучение

  1. ПРИЕМ В УЧИЛИЩА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  2. ПРИЕМ В СПОРТНИ УЧИЛИЩА
  3. ПРИЕМ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

http://www.peta-vg.com/priem.html

https://ve4erna.com

  1. ПРИЕМ В ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ

http://sofia-seminaria.org/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/