Достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

В РУО – София-град се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в деловодството на РУО – София-град,всеки работен денот 09:00 часа до 17:30 часа,както и по е-mail: [email protected]

Адрес:София 1000, ул. „Антим І” №17,Деловодство, етаж ІV, стая 401;

РУО – София-град

Вътрешни правила на РУО – София-град за достъп до обществена информация

Информация относно дължимите разходи и начин на заплащане за достъп до обществена информация в РУО – София-град

Формуляри и образци на заявления за достъп до обществена информация

Приложение 1 - Заявление за достъп до обществена информация

Приложение 2 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение 3 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Годишни отчети на РУО - София-град по Закона за достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗДОИ 2018

Годишен отчет по закона за достъп до обществена информация за 2017 година на Регионално управление на образованието - София-град

Годишен отчет по закона за достъп до обществена информация за 2016 година на Регионално управление на образованието - София-град

Годишен отчет по закона за достъп до обществена информация за 2015 год. на Регионален инспекторат по образованието - София-град

Бюджет и годишни изпълнения на бюджета на РУО - София-град

otchetzaizplnenietonabyudzhetaza2018godinanaregionalnoupravlenienaobrazovanieto-sofiya-grad.pdf

Отчет за изпълнение на бюджета за  I тримесечие на 2018 година на Регионално управление на образованието - София-град

Бюджет за 2018 г. на Регионално управление на образованието - София-град

Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 година на Регионално управление на образованието - София-град

Бюджет за 2017 г. на Регионално управление на образованието - София-град

Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 година на Регионално управление на образованието - София-град