Изкуства, технологии и предприемачество

24.07.2018

Популяризиране на условията за участие в конкурс за детска рисунка, организиран от „Образователен център Британика ООД“

Изх. № РУО1-19483./23.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-245/19.07.2018 г., вх. № РУО1-19225/19.07.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на четвъртото издание на конкурса за детска рисунка, организиран от „Образователен център Британика ООД“, град София. Партньори в провеждането на конкурса са: Фондация „Детски книги“, Thinkle Stars, Радио FM+ и Радио Fresh.

Темата на настоящото издание на конкурса е „Аз като герой в любимата ми приказка”. Целта на организаторите е да се привлече вниманието към детските книжки и да се насърчи четенето от ранна детска възраст. Конкурсът е насочен към деца на възраст от 5 до 8 годишна възраст, разделени в две възрастови групи – в 3-та и 4-та група на детската градина и в I и II клас.

Изпращането на рисунките се осъществява от 10 септември до 09 ноември 2018 г., на посочения в поканата адрес на организатора:

Конкурс за детска рисункаАз като герой в любимата ми приказка

Образователен център Британика ООД

ул. „6-ти септември“ №7

гр. София – 1000

Изисквания към рисунките: Всяко дете, желаещо да участва в конкурса, изпраща една рисунка, на която трябва да е изобразена сценка от сюжета на приказка, книжка, мит или легенда, в която детето да нарисува себе си като герой от нея.

Размер на рисунките: Лист с формат А4 (29,7/21см) или лист от стандартен блок за рисуване 23 на 32см. Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.

Име и информация за контакт: На гърба на всяка рисунка, в долния ляв ъгъл, с печатни букви или на залепен напечатан лист с формат А6, да бъдат нанесени следните данни: името на приказката/книжката, която е нарисувана, трите имена на детето, възраст (ден, месец, година на раждане), пол и пълен адрес (град/село, квартал, улица №, блок/къща, етаж, апартамент), телефон, имейл и три имена на родител/настойник, пълното име на детската градина/училище, в която/което посещава детето, коя група/клас е . Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие, събиране, използване и обработване на лични данни. Рисунки с непълни данни, или които не са придружени от попълнена и подписана Декларация, няма да бъдат допускани за участие в конкурса

Журирането ще се извърши в периода от 19 до 30 ноември 2018 г., а обявяване на победителите от 3 до 7 декември 2018 г. на сайта: geroi.britanica-edu.org .  

Конкурсът ще завърши с организиране на изложба с отличените творби от двете възрастови групи на общ брой 40. Наградният фонд се осигурява от организатора и неговите партньори. Излъчват се по трима победители във всяка възрастова група. Поощрителни награди ще получат децата, чиито рисунки се определени за участие в изложбата

Подробна информация относно условията за участие в конкурса може да бъде намерена на сайта на организатора: geroi.britanica-edu.org, който ще бъде активиран със старта на конкурса – 10 септември 2018 г. При необходимост за допълнителна информация – лице за контакт е г-жа Клементина Стамболова, e-mail: klementina.stambolova@britanica-edu.org, тел: 0896 685 143.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2018

Популяризиране на условията за участие в 3-ия Детски Международен конкурс за рисунка „Магията на приятелството”, който ще се проведе в гр.Баку, Азербайджан.

 

Изх. № РУО1-16497/26.06. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-212/20.06.2018 г., вх. № РУ0 1-15987/20.06.2018 г. Ви уведомявам за предстоящото провеждане на третото издание на Детски Международен конкурс за рисунка „Магията на приятелството”, който ще се проведе в гр.Баку, Азербайджан.

Темата на настоящото издание на конкурса е „Моите мечти”. Организатори на конкурса за детска рисунка са Детският център за развитие на Азербайджан и Министерството на образованието на Република Азербайджан, в партньорство със Съюза на художниците и Националната академия за изкуства на Азербайджан.

Участие в конкурса могат да вземат деца на възраст от 9 до 15 години, разпределени в три възрастови групи: от 6 до 8 години, от 9 до 12 и от 13 до 15 години. Всеки участник може да изпрати една рисунка, а когато са изпратени от институция – до 10-15 рисунки. Рисунките трябва да не превишават размера 60x40см и да не са рамкирани. Техники за изпълнение на рисунката: живописни, графични, колаж и др. Информацията за участника трябва да бъде попълнена с главни букви по указания в регламента образец, след което надписът да се прикрепи към гърба на рисунката. Рисунки, които не отговарят на изискванията, няма да се приемат. Представените за участие в конкурса творби няма да бъдат върнати на техните автори. Получаването на рисунките е до 15 октомври 2018г. на следния адрес:

3rd International Children`s Art Competition “The magic of Friendship”

“My dreams”

Children`s Development Center #3

Ave. Kara Karayev 61

Nizami district

Baku, Azerbaijan AZ 1118

Журирането ще се извърши до 15 ноември 2018 г. Отличените рисунки на първите три места за всяка възрастова група ще бъдат наградени и ще получат медали и дипломи.

Откриване на изложба с най-добрите творби, както и церемония по награждаване на отличилите се автори ще се извършат през месец декември 2018 година.

При необходимост за допълнителна информация: тел. (+99450) 3506869, (+99412) 4214191, (+99412) 4215466 и email: baku-ugym@mk.edu.az, facebook.com/nizamiugym.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

Конкурс за детска рисунка „Витоша – достъпна за всички“

Изх. № РУО1-РУО1-13063/23.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12788/21.05.2018 г., Ви уведомявам, че Дирекцията на Природен парк „Витоша“ организира конкурс за детска рисунка „Витоша – достъпна за всички“. Конкурсът е част от дейностите по проект „ВИТОША – ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ“ за достъп на хората с увреждания до природния парк. Целта на проекта е да подобри качеството на живот, физическата и психическа дееспособност, социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на хората с увреждания чрез съприкосновение с природата и спортни занимания на Витоша.

В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас. Рисунките трябва да се представят във формат А3 или А4 до 11 юни 2018 г. в Информационния център на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ на ул. "Антим I" № 17, гр. София.

Моля да информирате заинтересованите ученици и учители от поверените Ви училища.

 

Приложение:

1. Плакат на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.05.2018

Конкурс

Изх. № РУО1-11659/14.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-302/10.05.2018 г. с вх. № РУО1-11517/11.05.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България (ВКБООН) организират конкурс по повод 20 юни – Световния ден на бежанците.  Конкурсът е насочен към всички ученици, записани в училищата на територията на област София-град, община Нова Загора и община Харманли.

Темата на конкурса е „Бягство и спасение“.

Съгласно регламента на конкурса учениците се разделят в 3 възрастови групи:

-          I – IV клас – участват с рисунка;

-          V – VII клас – участват с писмо до дете бежанец;

-          VIII – XII клас – участват с есе.

Отличените рисунки, писа и есета ще бъдат наградени и публикувани на сайта на ВКБООН.

Моля да информирате заинтересованите ученици и учители от поверените Ви училища.

 

Приложения:

1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Детска мелодия на годината

 

Изх. № РУО1- 9721/24.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-122/10.04.2018 г., вх. № РУ0 1-8019/10.04.2018 г. Ви уведомявам, че през месец февруари 2018 г. стартира фестивала „Детска мелодия на годината“, който е ежегоден национален фестивал за нова българска песен за деца и има конкурсен характер.

Информация за фестивала може да се намери на официалните сайтове на Съюза на българските композитори: http://www.ubc-bg.com/bg/news/434 и на Държавна агенция на българите в чужбина: http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1931

Електронна поща на фестивала е: detskamelodia@abv.bg    

Организаторите и директорите на училищата и детските градини са длъжни да спазват законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от  Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл.7, ал.1“

Приложение: регламент за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.04.2018

Фестивал „Сцена под Сините камъни“

Изх. № РУО1-9273/19.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8970/18.04.2018 г., Ви уведомявам, че Народно читалище „Зора 1860“, гр. Сливен, ще бъде домакин на Национален летен детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“, който ще се проведе от 15 до 17 юни 2018 г.

Основни цели на фестивала са да даде възможност за национална и международна изява на детските и младежките театрални трупи, да предостави форум, където да се съпоставят постиженията на съставите и да съдейства за повишаването на театралната култура на децата и младежите.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище за възможността да вземат участие във фестивала.

 

Приложения:

1.      Статут на фестивала.

2.      Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.04.2018

Конкурс

 

Изх. № РУО1-8792/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-121/10.04.2018 г. с вх. № РУО1-8018/10.04.2018 г., Ви уведомявам, че агенция „Стратегма“ в партньорство с Центъра на учебно-тренировъчните фирми на МОН и Съюза на читалищата провежда кампания „Защити фантазия“ за защита на интелектуалната собственост. В рамките на кампанията ще се проведе конкурс за създаване на комикс герой, който ще бъде използван за създаване на образователен комикс, посветен на защитата на авторските права на творците и артистите, с акцент върху електронното разпространение в интернет. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас. Комиксът и видеоматериалите, които кампанията ще произведе, ще бъдат предоставени за ползване на МОН и на Патентното ведомство на Република България.

Информация за кампанията и условията за участие ще намерите на електронната страница на кампанията: http://imagination.gateway.bg.

Организаторите и директорите следва да спазват законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

ХVІII-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“

 

Изх. № РУО1-6692/22.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6637/22.03.2018 г., Ви уведомявам, че Руският камерен театър съвместно с Представителството на Россотрудничество в България организират ХVІII-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“. Във фестивала могат да се включат театрални трупи от столичните училища, които имат в своя репертоар постановки на руски език (откъси от пиеси, драматизации по разкази, приказки, стихове и басни, сценки от руски автори, др.).

Събитието ще се проведе в Руския културно-информационен център в гр. София на 28 април 2018 г.

Трупите ще бъдат оценявани в три възрастови категории:

·         от 7 до 11 години;

·         от 11 до 16 години;

·         над 16 години.

Заявките за участие ще се приемат до 25 април 2017 г. на електронен адрес: detskifest@abv.bg  

Телефон за контакти: 0898669460.

Приложения:

1. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

8-мо бианале за детско изкуство на тема „С вкусове и цветове и аромати“

 

Изх. № РУО1-РУО1-6499/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5858/13.03.2018 г., Ви уведомявам, че предстои провеждане на 8-то бианале за детско изкуство на тема „С вкусове и цветове и аромати“ в град Ксанти, Гърция. Организатори на бианалето са Музея и Академията за детско изкуство в град Ксанти, Гърция. Участие могат да вземат деца и ученици на възраст от 4 до 17 години. Изпратените рисунки следва да са изпълнени върху платно или хартия с размери 45x45 см или 40x60 см. Краен срок за заявяване на участие е 30.05.2018 г. При попълване на формуляра за участие е необходимо текстът да бъде изписан с главни букви на посочения адрес:

To President

Ms. Mavrogeni Lita

MUSEUM AND ACADEMY CHILDREN`S ART

Alexandrou Papagou, N 13, P. K. 67100

Chrysa – Hanthi

Tel. 00302541552228

Email: litamavrogeni@gmail.com

GREECE

Повече информация можете да намерите на сайта на организаторите: www.oikoumeni.gr и на тел.: 00302541578109.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Конкурс за млади художници и писатели на тема „Душата на един извор“

 

Изх. № РУО1-РУО1-6477/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5985/14.03.2018 г., Ви уведомявам, че Община Ямбол, „Овергаз” и Фондация „Млада България”, обединени от каузата за подкрепа на младите дарования, организират Десети национален конкурс за млади художници и писатели на тема „Душата на един извор“. Моля да информирате желаещите да с включат ученици от поверените Ви училища.

За повече информация:

Община Ямбол - тел.: (046) 681 404; Културно-информационен център „Безистен“ – гр. Ямбол,  тел: (46) 61 00 66, yambol@bezistena.com, “Овергаз Инк.” АД: www.overgas.bg и Фондация „Млада България”:  mlada.bg@gmail.com .

 

Приложения:

1. Обявление.

2. Плакат.

3. Регламент.

4. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Конкурс

 

Изх. № РУО1-6499/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5915/14.03.2018 г., Ви уведомявам, че от 2007 година Първа езикова гимназия - гр. Варна, провежда съвместно с Фондация „Българска памет" ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и е финансово подпомогнат от Община Варна. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен.

Тема на конкурса за 2018 е "ЦВЯТ". Конкурсните материали следва да се изпратят не по-късно от 07.05.2018 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенския адрес на организатора.

Първа езикова гимназия - за КОНКУРС 2018, ул. „Подвис” № 29, гр. Варна, п.к. 9010

Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.

Повече информация ще получите на електронен адрес: literaturen_konkurs@abv.bg  и тел.: +359 52/ 301 235; 303-785

Приложения:

1. Покана.

2. Формуляр.

3. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2018

Списък с резултатите от областния кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“

 

Списък на класирананите за национален кръг ученици от IV до VII клас и техните  резултатите на Национално състезание „Ключът на музиката“, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.