Изкуства, технологии и предприемачество

16.01.2020

Национално състезание „Ключът на музиката“

Изх. № РУО1-1137/16.01.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМа ГОСПОжо директор, УВАЖАЕМи ГОСПОдин директор,

   В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на  началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Ключът на музиката“ Ви уведомявам, че на 24.01.2020 г. (петък) ще се проведе общински (училищен) кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI, VII и X клас.

При наличие на желание за включване в състезанието е необходимо в срок - 22.01.2020 г., до 17,00 часа да се регистрирате чрез онлайн формуляр за участие:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetQACTq7dlq7kY0ZOQgq_JF2asAiQ4GxqY_hOl4fayibzceg/viewform?usp=pp_url , който включва – наименование на училището, актуален електронен адрес, на който ще бъде изпратен линк за получаване на задачите, брой участници, брой зали, заповед №… на директора за организиране и провеждане на общински (училищен) кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ /с определени зали, квестори, комисия за проверка и оценка на резултатите на учениците/. 

Участието на учениците в този кръг не е анонимно. Времетраенето на състезанието е 1 учебен час – 45 минути, като времето за подготовка е 15 минути извън времето за работа. За създаване на условия относно спецификата на състезанието е необходимо в залите да бъде осигурена техника за възпроизвеждане на звуков файл, запис на аудиофайлове (диск, флашпамет, др.) и възможност за размножаване на работните листове посредством принтер. Музикалните въпроси ще бъдат записани на един файл и в него ще са предвидени паузи между отделните музикални примери.

Задачите на състезанието ще бъдат изпратени в 10.00 часа на 24 януари 2020 година на електронната поща на училищата, заявили участие в Националното състезание, а  след приключването му ще бъдат изпратени критериите за оценяване.

Училищата, които са взели участие в състезанието, следва:

- в срок до 04.02.2020 г. да изпратят електронни списъци на класираните участници, съответно за IV, V, VI, VII, X клас на електронната поща на Димитър Чолев – старши експерт по физическо възпитание и спорт – [email protected]  , както и:

  • протокол за явилите се ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;

- в срок до 04.02.2020 г. в РУО- София-град (ул.“Антим I“ №17, ет.4, стая 408) в интервала от време – 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.  да представят с придружително писмо на хартиен носител съгласно регламента:

  • протокол за явилите се ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
  • оригиналните писмени работи на класираните за областен кръг ученици.

Моля, да създадете необходимата организация за провеждане на състезанието, без да се нарушава учебния процес.

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на Национално състезание „Ключът на музиката“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.12.2019

Национален конкурс за иновативни проекти и идеи „Млад иноватор“

Изх. № РУО1-34870/ 16.12.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-448/ 16.12.2019 г. Ви уведомявам за Национален конкурс за иновативни проекти и идеи „Млад иноватор“. Организатор на инициативата е PostScriptum Ventures – инвестиционен фонд с фокус устойчиво развитие и иновации.

Конкурсът има за цел да провокира мисленето на децата в посока опазване на околната среда, да ги стимулира да насочат вниманието си върху реални и практични решения, които да допринесат за подобряване условията на живот.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите рисунки, доклади и видеа в срок до 31.01.2020 г. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в две категории -ученици от I – VII клас и ученици от VIII – XII клас.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния интернет адрес: https://mladinovator.bg.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

 

 

09.12.2019

Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“

Изх. № РУО1-34019/06.12.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  

Във връзка с  писмо с вх. № РУО1-33302/02.12.2019 г., приложено Ви изпращам регламент и заявка за участие в Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви  таланти“ – Пловдив 2020 г.

Събитието ще се проведе от 13 до 15 март 2020 г. в град Пловдив.

Заявки се приемат на e-mail: [email protected] или чрез официалната форма на конкурса www.orfeevitalanti.com

Краен срок за приемане на заявки е 25 февруари 2020 г.

За допълнителна информация: 0889 872 688 – Александра Станчева – заместник-председател на БНМФС

 

Приложение: 1. Регламент.

                         2. Заявка за участие в конкурса.

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

09.12.2019

Нестия среща-конкурс на коледарските групи „Чемшир Коледарка“

Изх. № РУО1-34018/06.12.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  

Във връзка с писмо  на Български арт и фолклорен център „Нестия“ с вх. № РУО1-33436/03.12.2019 г., приложено Ви изпращам регламент и заявка за участие в Нестия среща-конкурс на коледарските групи „Чемшир Коледарка“, който ще се проведе на 15 декември 2019 г. от 15:00 часа в Дом на културата „Средец“.

За информация: 0884 563 482, 0988 735 444 или на e-mail: [email protected]

 

Приложение: 1. Регламент.

                         2. Заявка за участие в конкурса.

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

20.11.2019

VIII Национален конкурс „Път към славата“

Изх. № РУО1-32361/19.11.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Арт център „Кърнолски“ с вх.№РУО1-32056/14.11.2019 г., Ви уведомявам, че VIII Национален конкурс „Път към славата“, който ще се проведе в средата на месец февруари 2020 г., вече е отворен за заявки. Конкурсът за трета поредна година е включен в календара на Министерството на образованието и науката със стипендии в IV-та възрастова група (14 – 18 години).

Приложено Ви изпращам регламент, като Вашите заявки следва да са в срок до 11.01.2020 г. на:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegMjeHlCSvoy6wSZJ15QRe8WgQEywhzscHM6AWSltCAhZOlg/viewform 

 

Приложение: 1. Регламент

                         2. Заявка за участие в конкурса

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

12.11.2019

Международен конкурс за рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“

Изх. № РУО1-31718/12.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

   Във връзка с писмо на Регионално управление на образованието – град Монтана с вх.№РУО1-31586/08.11.2019 г., приложено Ви изпращам правилник и заявка за участие в международния конкурс за рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“, организиран от Община Монтана с цел да провокира вниманието на подрастващите към музикално-танцовото богатство на България.

 

Приложение: 1. Правилник

                         2. Заявка за участие в конкурса

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

28.10.2019

Провеждане на I Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“

Изх. № РУО1- 30572/28.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  РУО – Благоевград  с изх. № РД-16-574/23.10.2019 г., вх. № РУ0 1-30230/23.10.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на VI Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“.

В конкурса могат да участват ученици от I – XII клас от цялата страна в различни категории.

За допълнителна информация: 073/88 05 37 - Дирекция „Национален парк Рила“; 0878 41 82 80, e-mail: [email protected].

 

Приложение:

1. Статут на VI Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.10.2019

Провеждане на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“- гр. Варна, 2019 г., за литературно творчество и компютърна рисунка

Изх. № РУО1- 30567/28.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Варна с изх. № АС-02-23/22.10.2019 г., вх. № РУО1-30049/22.10.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“, за литературно творчество и компютърна рисунка, Варна 2019 г. Право на участие в конкурса имат ученици от I-XII клас. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2019/2020 г.

 

Приложение:

1. Статут на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“- гр. Варна, 2019 г., за литературно творчество и компютърна рисунка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2019

Покана за участие в Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“

Изх. № РУО1- 29595/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-361/15.10.2019 г., вх. № РУО1-29363/15.10.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“ в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето.

Конкурсът е насочен към ученици от всички училища в системата на предучилищното и училищното образование и от школите по изобразително изкуство. Темата е свързана с повишаване културата на децата за здравословния начин на живот.

Подтемите са:

1.      „Зная как да се грижа за здравето си“;

2.      „Тичам, скачам и се смея в здраве аз живея“;

3.      „Балансираното хранене – начин на живот“.

Финалистите в националния конкурс ще бъдат избрани от представители на ДАЗД и МОН, както и от външни експерти. Освен оригиналност и творчески умения, журито ще оценява и до каква степен произведението отразява темите и дали то се харесва и на широката общественост.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, организирана съвместно от ДАЗД и МОН.

Повече информация за Националния конкурс „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“ може да намерите на: https://www.sacp.government.bg/ .

 

Приложение:

1.      Регламент на Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

11.10.2019

Обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Изх. № РУО1-29022/10.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 17 октомври 2019 г. от 14:15 часа в 143. ОУ „Георги Бенковски“, ул. "Тодорини кукли" № 9, ще се проведе тренинг с учителите по изобразително изкуство и на 23 октомври 2019 г. от 10:00 часа в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. Обеля 2, ул. "Дико Илиев" № 9 ще се проведе тренинг с учителите по музика на тема: „Прилагане на иновативни технологии в обучението по изкуства“.

Моля своевременно да информирате учителите по изобразително изкуство и музика от повереното Ви училище за провеждане на тренинга и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Необходимо е да подадат предварителна заявка за участие в срок до 15 октомври 2019 г. на адрес: https://drive.google.com/open?id=1m8MxW8E_5bBnRkyEC7DhMezMFMfw6zEuY03kkc4ofao .

При запълване капацитета на залите и при голям интерес е възможно да се обяви втора дата за желаещите да се включат в тренинга, отново в 143. ОУ „Георги Бенковски“ и 140. СУ „Иван Богоров“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

10.10.2019

Kонкурс за авторска рисунка „ХАРИ ПОТЪР – 20 години магия“

Изх. № РУО1-28909/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо на МОН № 9105-338/02.10.2019 г., с вх. № РУО1-28245/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че по повод предстоящата 20 годишнина от издаването в България на книгата „Хари Потър и Философския камък“, издателство „Егмонт“ организира конкурс за авторска рисунка „ХАРИ ПОТЪР – 20 години магия“, който ще се проведе в периода 27 септември – 4 ноември 2019 г.

В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас от училищата в страната и от българските училища чужбина. Всеки участник може да се включи с една авторска творба. Рисунките трябва да бъдат на хартиен носител, изпълнени във формат А4 или на лист от стандартен блок за рисуване 23x32 см. Няма ограничение по отношение на материалите, инструментите или техниката, която учениците ще използват. Рисунките трябва да са в оригинал и да съдържат изображение, свързано със съдържанието на романите от поредицата книги за Хари Потър (любима сцена, герой, послание).

За участие в конкурса е необходимо родителят/настойникът на участника да изпрати авторска рисунка заедно с попълнена и подписана „Декларация за съгласие от субекта на данни“ по образец на адрес: гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ № 9, „Егмонт България“.

Заявки по електронен път и в дигитален формат няма да се приемат, както и заявки, изпратени след крайния срок на конкурса – 4 ноември 2019 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Ще бъдат определени по трима победители (заемащи първо, второ и трето място) за категориите: ученици в I и II клас; ученици в III и IV клас; ученици в V, VI и VII.

Участниците в конкурса, класирани на първо място в трите категории, ще получат по 1 (един) брой от българските юбилейни издания „ХАРИ ПОТЪР – 20 години магия“.

Тричленно жури ще избере победителите, като критериите, по които ще се води журито при излъчването на победителите, са художествено оформление и технически характеристики на изпълнението, оригиналност в претворяването на творческата идея и сила на въздействие.

Победителите ще бъдат обявени на 13 ноември 2019 г. на специално събитие в гр. София.

Правилата за участие в конкурса, както и образец на „Декларация за съгласие от субекта на данни“, са публикувани на интернет страницата на издателството. Лице за контакт – Милена Димитрова – email: [email protected], tel.: 0898 41 20 59.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.09.2019

Популяризиране на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“

Изх. № РУО1-27419/24.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „Усмивка“ с вх. № РУО1-27351/24.09.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“, с подкрепата на Община Бургас.

Конкурсът се провежда от 01.10.2019 г. до 30.10.2019 г. и е под надслов „През новата учебна година по-умни, по-сплотени, по-креативни – Усмивката прави силата!“

 

Приложение:

1.      Статут на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД