Изкуства, технологии и предприемачество

22.02.2019

Популяризиране на условията за участие в Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2019“ България

Изх. № РУО1-4727/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Художествена галерия „Николай Павлович“, вх. № РУО1-3373/07.02.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2019“ България.

Рисунките могат да бъдат изпълнени в живописна, графична и смесена техника. Максимален размер на рисунките до 35 x 50 см, без паспарту.

На обратната страна на рисунката да бъде изписано с печатни букви:

 • Име на участника;
 • Възраст;
 • Пол;
 • Името на институцията (училището);
 • Името на преподавателя;
 • Град, държава;

Темата е свободна. Всяко училище (институция) може да представи до 30 рисунки, придружени със списък.

Краен срок за получаване на рисунките – 31 март 2019 г.

Специално жури ще направи подбор за изложбата и ще определи наградите.

Най – добрите ще бъдат отличени както следва:

 • Първа възрастова група – 4-7 годишни, I, II, III награда и три поощрения;
 • Втора възрастова група – 8-11 годишни, I, II, III награда и три поощрения;
 • Трета възрастова група – 12-16 годишни, I, II, III награда и три поощрения;
 • Специална награда на биеналето;
 • Колективна награда за българско участие;
 • Колективна награда за чуждестранно участие;
 • Награда на международна фондация „Алеко Константинов“ за български и чуждестранни участници;

Официално откриване на биеналето – 24 април 2019 година.

Творбите няма да бъдат връщани на авторите, като организаторите си запазват правото да популяризират рисунките в печата и електронните медии.

Рисунките изпращайте на адрес: Художествена галерия „Николай Павлович“, Площад „Алеко“ №1, ПК 5250-Свищов.

Телефон за връзка: 0631/ 4 00 73, email: h.g.n.pavlovich@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-90/14.02.2019 г.

 на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

Национално ученическо състезание организирано от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, гр.Свищов.

Изх. № РУО1-4716/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов с вх. № РУO1-4558/21.02.2019 г. по електронната поща на РУО – София-град, Ви уведомявам, че организираното Национално ученическо състезание за 15.03.2019 г. е в направления:

 • Икономикс;
 • Предприемачество.

Право за участие имат ученици от XI и XII клас.

Участниците в направление „Икономикс“ трябва да имат предварителни познания в областта на Микроикономиката и Макроикономиката. Няма ограничение за брой участници от едно училище.

От участниците в направление „Предприемачество“ в рамките на състезанието ще се изисква чрез екипен подход да генерират идеи и оформят предложение за стартиране на собствен малък бизнес. Решаването на заданието се базира на основни знания, придобити в средното образование, като акцентът се поставя върху оригиналното мислене и творческите способности на учениците да откриват нови „полета“ за бизнес и формулират възможни начини за поддържане на успешна дейност.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие по e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg – 11.03.2019 г.

За допълнителна информация и контакти:

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,

гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2

тел. 0887 63 00 33, (0631) 66 437

e-mail: edu.markeing@uni-svishtov.bg

www.uni-svishtov.bg

Приложения:

1. Формуляр за участие.

2. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед №РД 10-90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

18.02.2019

Провеждане на конкурс „Водата – извор на живот“

Изх. № РУО1- 4256/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на “Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, с вх. № РУО1-3004/04.02.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на двадесет и първото  издание на конкурса „Водата – извор на живот“, посветен на Международния ден на водата – 22 март 2019 г.

Обхватът на конкурса за настоящото издание е разширен, като участие могат да вземат всички творци, които изпратят своя рисунка, приказка, есе, стихотворение, поздравителна картичка, дигитална рисунка, изготвено пано или макет, както и авторска песен. Предвидени са предметни и парични награди за тези автори, чийто творби бъдат отличени от журито.

Рисунките, приказките, есетата, стихотворенията, поздравителните картички, паната и макетите на участниците в конкурса (на хартиен или друг носител), изпращайте на адрес: гр. Шумен, пл. „Войн“ №1 /над Летен театър/ - “Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за конкурса „Водата – извор на живот“. На гърба на произведенията трябва да бъдат изписани четливо с молив трите имена на участника, адрес, телефон, степен на училищното образование, учебно заведение.

Приказките, есетата, стихотворенията, дигиталните рисунки и авторските песни, се изпращат на електронен адрес: azivodata@gmail.com, като също трябва да бъдат посочени трите имена на участника, адрес, телефон.

За повече информация: azivodata.com . 

Краен срок за предаване на творбите: до 16.00 часа на 10.03.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Провеждане на Национален конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“

Изх. № РУО1-4167/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, с вх. № РУО1-3634/11.02.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на XXI Национален ученически празник „За хляба наш…“, посветен на деня на земята – 22 април.

Приложение:

                         1. Указание за организиране и провеждане на XXI Национален ученически празник „За хляба наш…“.

                         2. Заявка за групово участие в XXI Национален ученически празник „За хляба наш…“.

                         3. Заявка за индивидуално участие в XXI Национален ученически празник „За хляба наш…

                         4. Приложение за Конкурса „Есе“.

                         5. Информация за настаняване на участниците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.02.2019

Областен кръг - Национално състезание „Ключът на музиката“ 2019

Изх. № РУО1- 4095/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД №09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правила за организация и график на провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания за учебна 2018/2019 г. и заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на  началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Ключът на музиката“ Ви уведомявам, че на 22.02.2019 г. (петък) ще се проведе областен кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI и VII клас в съответните училища, в които има класирани участници от общинския кръг.

За добрата организация и изпълнение на регламента за организиране и провеждане на Национално състезание „Ключът на музиката“, моля в срок - 18.02.2019 г. до 17,00 часа да попълните и изпратите приложения формуляр на електронна поща: a.nikolov@edusofia.bg .

Организацията и провеждането на областния кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“ следва да бъдат извършени съгласно утвърдения регламент. Начален час на състезанието – 09:30 ч. Участието на учениците в този кръг не е анонимно. Времетраенето на състезанието е 1 учебен час – 45 минути, като времето за подготовка е 15 мин. извън времето за работа. За създаване на условия относно спецификата на състезанието е необходимо в залите да бъде осигурена техника за възпроизвеждане на звуков файл.

Изпитните материали за Националното състезание „Ключът на музиката“ ще бъдат качени на сайта на МОН на адрес: http://internet.mon.bg/muzika/ до 9.00 часа на 22.02.2018 г.

На 22.02.2018 г. между 13:00-16:30 ч., всяко училище, провело областния кръг на националното състезание, следва да предаде в РУО - София-град на адрес: ул.“Антим I“ №17, ет.4, стая 412 на Адриан Николов – ст. експерт по изкуства с придружително писмо на хартиен носител:

- протокол за явилите се участници, заверен с подпис на директора и печат на училището;

- протокол за дежурство на квесторите, заверен с подпис на директора и печат на училището;

- оригиналните писмени работи на всички участници от съответното учебно заведение.

В същия срок, протоколите следва да бъдат изпратени в текстов файл /без заверка/ на e-mail: a.nikolov@edusofia.bg .

Моля да създадете необходимата организация за провеждане на състезанието без да се нарушава учебният процес.

Пожелавам успех на участниците!

Приложение: Формуляр – Областен кръг - Националното състезание „Ключът на музиката“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Пилотно издание на международен конкурс за документален филм/очерк „Европа в моя град“

Изх. № РУО1-3135/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, с вх. № РУО1-2394/29.01.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на пилотно издание на Международен конкурс за документален филм/очерк „Европа в моя град“, който е нова част от Международния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“.

Заявки за участие в Международния конкурс за документален филм/очерк „Европа в моя град“ могат да се подават в електронен формат на сайта на фестивала: http://arlekinfest.com/ в периода от 01 до 31 март 2019 г. Ще бъдат номинирани 10 филма, от които отличени с три награди на професионалното жури и с една – на публиката, а авторите на филмите ще бъдат гости на фестивала ‚Арлекин“ във Варна от 07 до 11 юни 2019 г.

Приложение: 1. Регламент за участие в пилотно издание на Международен конкурс за документален филм/очерк „Европа в моя град“.

                         

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Провеждане на XII-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев“ – Вършец 2019 г.

Изх. № РУО1- 3119/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Община Вършец, с вх. № РУО1-2014/24.01.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на XII-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев“ – Вършец 2019 г., който ще се проведе на 04 и 05 май 2019 г. в гр. Вършец, област Монтана.

Участие могат да вземат ученици от I до XII клас, без разделение по възрастови групи, а също така и мажоретни състави, придружаващи духовите оркестри, като изпълненията им няма да бъдат оценявани от журито.

Приложение: 1. Статут на XII-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев“ – Вършец 2019 г.

                           2. Заявка за участие в XII-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев“ – Вършец 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Провеждане на конкурс за детска рисунка „Моята стая мечта“

Изх. № РУО1-3107/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, с вх. № РУО1-2571/30.01.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на конкурс за детска рисунка „Моята стая мечта“.

Приложение: 1. Правила за участие в конкурс за детска рисунка „Моята стая мечта“.

                        

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Провеждане на Международен Младежки Фестивал „Славянски звън“

Изх. № РУО1- 3117/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Международен Младежки Фестивал „Славянски звън“, с вх. № РУО1-1719/21.01.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на второто издание на Международен Младежки Фестивал „Славянски звън“.

Фестивалът се реализира със съдействието на Фонд „Култура“ при Община Варна и ще се проведе на 09, 10, 11 май 2019 година в град Варна.

Заявки за творческо участие се приемат на електронен адрес: mmf_slavqnskizvun@abv.bg .

За допълнителна информация: София Хитова – художествен директор „Славянски звън“, телефон: 0877 757 126, https://mmfslavqnskizvun.com/.

Приложение: 1. Регламент за участие в Международен Младежки Фестивал „Славянски звън“.

                           2. Заявка за участие в Международен Младежки Фестивал „Славянски звън“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Провеждане на Национален конкурс за рисунка „Kъм звездите“ в чест на международния ден на космонавтиката

Изх. № РУО1- 3115/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО - Ловеч, с вх. № РУО1-2025/24.01.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс за рисунка „Kъм звездите“, организиран от ЦПЛР – ОДК – гр.Ловеч, по повод предстоящата кръгла годишнина от полета на Георги Иванов в космоса.

Награждаването на победителите ще се състои на 11 април 2019 г. от 11 ч. в Художествената галерия – гр.Ловеч.

Приложение: 1. Статут на Национален конкурс за рисунка „Kъм звездите“.

                        

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Провеждане на Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое-реално и вълшебно“

Изх. № РУО1- 3116/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО - Ловеч, с вх. № РУО1-1859/23.01.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс за

детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое-реално и вълшебно“, организиран от ЦПЛР – ОДК – гр. Ловеч.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици на МОН за учебната 2018/2019 г.

Приложение: 1. Статут на Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое-реално и вълшебно“.

                        

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.01.2019

Покана за участие в IV международен конкурс за детско изобразително изкуство„Приказчица моя най-любима 2019“

Изх. № РУО1- 1597/21.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-17/17.01.2019 г., с вх. № РУО1-1372/17.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на IV международен конкурс за детско изобразително изкуство „Приказчица моя най-любима 2019“, предназначен за деца от 3 до 15 годишна възраст.

Целта на конкурса е да се насочи вниманието към значението на развитието на позитивното въображение на децата.

През миналата година участие в конкурса са взели на 1000 деца от 8 държави членки на ЕС.

Приложение: 1. Статут 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД