Прием в I клас – учебна 2021/ 2022 година

 

Свободни места за прием на ученици в първи клас

(публ. 13.09.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Училищен план-прием в първи клас в държавните училища, в училищата към Министерство на културата, в училища за ученици с нарушено зрение и в училища за ученици с увреден слух за учебната 2021/2022 г.

(публ. 19.04.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Училищен план-прием в първи клас в общинските училища за учебната 2021/2022 г.

(публ. 19.04.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 19.04.2021 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас. След 23.04.2021 г. ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден- целодневна или полудневна.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас може да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ на следните телефони:

02 9433183; 02 8468458; 02 9810744, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа

(публ. 16.04.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата администрира се от Столична община

________________________________________________________________________________________________________________________________

Прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-9773/30.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Решение № 133/ 18.03.2021 г. на Столичен общински съвет за приемане на нова Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община – Приложение № 1, Ви уведомявам, че кметът на Столична община е утвърдил график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община и графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас за столичните училища за учебната 2021/2022 г.

Напомням, че съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в чл. 61 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

За успеха на кампанията от изключителна важност е информираността на обществото и стриктното  спазване на нормативните изисквания.

Вярвам във Вашия професионализъм за коректност и сътрудничество като гаранция за успех на предстоящия прием в първи клас.

 

Приложение:

  1. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.
  2. Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД