20.02.2018

XI-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев“ – Вършец 2018 г.

 

Изх. № РУО1-4228/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Община Вършец изх.№ 3300/16.01.2018 г., вх. № РУ0 1-2722/01.02.2018 г. Ви уведомявам, че Община Вършец организира провеждането на XI-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев“ – Вършец 2018 г., който ще се проведе на 04 – 05 май 2018 г. в град Вършец, област Монтана.

Целта на прегледа е популяризиране на ученическите духови оркестри, творческата изява на учениците, занимаващи се с музикално изкуство, приобщаване на младото поколение към българската култура и стимулиране на извънкласната дейност на училищата.

В прегледа могат да участват ученици от I до XII клас, без разделение по възрастови групи, а също така и мажоретни състави, придружаващи духовите оркестри, като изпълненията им няма бъдат оценявани от журито.

Приложения:

1. Статут на XI-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри, Вършец 2018 г.

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“

 

Изх. № РУО1-4225/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Монтана изх.№ 19-72/19.02.2018 г., вх. № РУ0 1-4135/19.02.2018 г. Ви уведомявам, че предстои Десето издание на националния фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“, което ще се състои на 27 – 28 април 2018 г. в град Монтана.  

Целта на конкурса е да съхрани и популяризира певческото, инструменталното и танцовото фолклорно изкуство на Северозапада.

Националният фолклорен конкурс е организиран от Общински младежки дом, Монтана в партньорство със сдружение „Младежки Северозапад“ и школа на български народни танци „Стоянови“.

Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на фирми и организации от Монтана.

Приложения: 1. Статут на национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“,

2. Заявка за участие.  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Практически семинар „Финансовата грамотност – ключова житейска компетентност на XXI век. Иновативни методи за обучение в областта на финансовата грамотност“

 

Изх. № РУО1-4229/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-68/19.09.2018 г. № РУ0 1-4082/19.09.2018 г. Ви уведомявам, че предстои да бъде проведен практически семинар, организиран от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ на 22 -23 февруари 2018 г. на тема „Финансовата грамотност – ключова житейска компетентност на XXI век. Иновативни методи за обучение в областта на финансовата грамотност“.

Лектори на семинара са Росица Вартоник, Румяна Витньова, Теодора Панайотова и Весела Николаева.

Семинарът ще се проведе в Център за подготовка на ученици за олимпиади, адрес: гр. София, ул. „Драган Цанков“ 21 А.

Повече информация: http://www.financialiteracy.eu/?page=services&path=0.1.3.45&lang=BG

Контакти с организаторите: http://www.financialiteracy.eu/?page=contacts&lang=BG

Приложениe: Програма на семинара  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Семинар с учители по физическо възпитание и спорт

 

Изх. № РУО1-4119/19.02.2018 г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град на 27.02.2018 г. (вторник) от 13.30 ч. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, ще се проведе семинар с учители по физическо възпитание и спорт на тема: „Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез изработване на критерии за оценяване на резултатите от обучението на учениците“.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за участие в семинара и да създадете необходимата организация за осигуряване на присъствието им, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.02.2018

Обучения по предприемачество, финансова грамотност, дигитални компетентности и умения за работа

 

Изх. № РУО1-3660/12.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-3031/06.02.2018 г. от Джуниър Ачийвмънт България Ви уведомявам, че е подписано споразумение за сътрудничество с Министерство на образованието и науката, с което продължава партньорството за модернизиране на училищното образование чрез програми по предприемачество, финансова грамотност, дигитални компетентности и умения за работа. Информация за условията и форма на заявка за включване в обученията може да намерите в приложенията към писмото.

Сроковете за регистрация за обученията са, както следва:

  • за февруари месец е до 16.02.2018 г.вкл.
  • за март месец е до 09.03.2018 г.вкл.

Приложения: Информация за предлаганите обучения

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО - София-град/

09.02.2018

Обучение на тема: „Модели за приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход“.

 

Изх. № РУО1-3329/08.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-2157/26.01.2018 г. от Национален институт за образование и приобщаващи политики  (НИОПП) Ви уведомявам, че на 22 февруари 2018 г. в РЦПППО - София град, с адрес: гр. София, ул. „Владово“ № 1 от 09.00 ч. ще се проведе обучение, предназначено за педагогически специалисти от детски градини и училища на тема: „Модели за приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход“.

За информация относно условията и възможностите за включване в обучението: http://niopp.eu/page/kontakti-115-3.html

Програмата на предлаганото обучение от Национален институт за образование и приобщаващи политики е одобрена от министъра на образованието и науката и е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за програмата може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.02.2018

Обучение на тема: „Медийна грамотност в сферата на образованието“.

 

Изх. № РУО1-3332/08.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-2609/31.01.2018 г. от Център за творческо обучение Ви уведомявам, че на 01 и 02 март 2018 г. в  от 10.00 ч. в офиса на организацията ще се проведе обучение за педагогически специалисти на тема: „Медийна грамотност в сферата на образованието“.

За информация относно условията и възможностите за включване в обучението: https://cct.bg/

Програмата на предлаганото обучение от Национален институт за образование и приобщаващи политики е одобрена от министъра на образованието и науката и е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за програмата може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.02.2018

Признаване на квалификационни кредити от началника на РУО-София-град

 

Изх. № РУО1-2764 /01.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 222 от Закона за предучилищното и училищното образование повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации и от обучителни организации, чиито програми за обучение са вписани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ.

Във връзка с повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти извършена от организации извън посочените или по програми, които не са вписани в посочения Информационния регистър и признаването ѝ чрез квалификационни кредити от началника на Регионално управление на образованието – София-град след подадено заявление по образец (Приложение №16 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН), Ви уведомявам следното:

Съгласно чл. 51, ал. 1 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти към заявлението на педагогическия специалист се прилагат следните документи:

  1. Копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, включително и по международни и национални програми, от които е видно съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието му в семинар, конференция или друга форма с доклад, съобщение, презентация.
  2. Копие от документ за самоличност;
  3. Препис-извлечение от трудовата книжка, удостоверяващо заеманата длъжност от педагогически специалист към датата на подаване на заявлението.
  4. Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43, ал. 2 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН, се представят в превод на български език от заклет преводач. Тези документи, както и допълнително изискани документи се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184 от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.).

При подаване на заявлението лицето представя и оригиналите на документите длъжностното лице, което приема документите.

За да бъдат изпълнени разпоредбите на чл. 53, ал. 3 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН относно данните, които трябва да съдържа удостоверението за признаване на квалификационни кредити е необходимо приложените документи към заявлението да съдържат следната информация: 

1. Наименованието и местонахождението на организацията, провела обучението или друга форма за повишаване на квалификацията или изданието, в което има публикация (публикации).

2. Темата, по която е проведено обучение или е осъществено участие във форма за повишаване на квалификацията респ. на публикацията (публикациите).

3. Период на провеждане на организационната форма за повишаване на квалификацията.

5. Продължителност на обучението в брой часове, в т.ч. брой присъствени академични часове.

Заявленията се подават лично от заявителя всяка календарна година в периода от 1 до 10 февруари и от 1 до 10 юли. Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени изискуемите документи или лицето не представи оригиналите им.

Постъпилото заявление в РУО и приложените документи се разглеждат от комисия определена със заповед на началника на РУО, която извършва проверка на автентичността на приложените документи и съответствието им с изискванията на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН, установява легитимността на организацията, която е извършила обучението за повишаване на квалификацията или е провела конференция, семинар или друга организационна форма, установява продължителността на проведеното обучение в брой академични часове и съответствието им на брой квалификационни кредити, установява участието в организационни форми с доклад или научно съобщение след публикуването им в специализирано издание и изготвя доклад с предложение до началника на регионалното управление на образованието за признаване или за отказ за признаване.

Така регламентираните изисквания за присъждане на квалификационни кредити, дава възможност на началника на регионалното управление съгласно чл. 53 и чл. 54 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН да признае и да издаде удостоверение за квалификационни кредити в тримесечен срок от подаване на заявлението или да направи мотивиран отказ за признаване.

Приложение: Заявление по образец (Приложение №16 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-319/30.01.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

29.01.2018

Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми

Изх. № РУО1-2204/26.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-33/24.01.2018 г., с вх. № РУО1-2067/25.01.2018 г., Ви уведомявам че, учителите, които успешно са преминали обучение за оценяване на държавните зрелостни изпити в електронна среда и притежават сертификат за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“ (издаден през 2017 г. или 2018 г.), могат да получат квалификационни кредити по реда на чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. След 29.01.2018 г. учителите ще имат достъп до електронния вариант на своя сертификат на електронен адрес: http://sofira.eu.   

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Открита педагогическа практика по английски език в VIII клас в 28 СУ„Алеко Константинов“ на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

 

Изх. № РУО1-1965/24.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира провеждането на конкурс за открити педагогически практики на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение, с оглед повишаване на постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“. На 31.01.2018 г., от 12:40 ч., в 28. СУ „Алеко Константинов“, бул."Възкресение" № 60, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в VIII клас с учител Давор Угрински на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при желание от тяхна страна за участие да създадете условия, без да се нарушава учебния процес. Желаещите да присъстват учители следва да изпратят регистрацията си на електронен адрес rio_nlukanova@abv.bg до 29.01.2018 г.

 

 

Приложения:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД