12.04.2019

Стартиране на втората кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 –10061/12.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма с вх. № РУО1-5392/05.03.2019 г. и вх. № РУО1-8236/27.03.2019 г. относно стартиране на втората кампания за изпълнение на Дейност 1 – „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на 1 до 3 квалификационни кредита“ по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ и утвърдена Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта, Ви напомням следното:

1. До 17.04.2019 г. детските градини и училищата, които отговарят на условията за формиране на групи за обучения  /минимум 15 педагогически специалисти в група и не повече от 10 % от педагогическите специалисти в групата да са на възраст над 54 г./ и желаят да се включат в изпълнението на Дейност 1 като самостоятелни възложители на краткосрочни обучения, следва да подадат Заявление до началника на РУО–София-град /приложение № 16/.

Моля да имате предвид, че детските градини и училищата, които до 31.12.2018 г. са участвали като самостоятелни възложители на обучения по Дейност 1 от проекта, не могат да участват повторно.

2. Моля да уведомите педагогическите специалисти в образователните Ви институции, че следва да се регистрират и заявят включване в обучения по избрани от тях програми, обявени за съответния регион в информационната система за педагогически специалисти на адрес: https://teachers.mon.bg/. За всяка кампания по дейност 1 се изисква регистрация.

Задължително условие за избор на програма е лицето да е въвело в профила си данни за издадената му диплома за придобита степен на висше образование - минимум "Професионален бакалавър". Регистрацията за участие изисква посочване на код по Админ на образователната институция, където понастоящем педагогическият специалист работи по трудов договор.

В рамките на изпълнение на проекта - до 30.09.2021 г., всеки педагогически специалист може да участва еднократно в Дейност 1. До края на проекта ще бъдат обявени още две кампании, съответно до 31.08.2020 г. и до 30.09.2021 г. Обученията се извършват след формиране на група и подписан договор с организацията - доставчик на обученията.

За въпроси свързани с регистрацията или с условията за изпълнение на дейността участниците в проекта могат да се обръщат към екипа на проекта на ел.поща с адрес: teacher_admin@mon.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Заявление до началника на РУО–София-град /приложение № 16/.
  2. Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

11.04.2019

Обучение на учители от детските градини

Изх. № РУО1- 9870/11.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9526/09.04.2019 г. Ви уведомявам, че „Национален институт за образование и приобщаващи политики“ (НИООПП) организира обучение за учители на 23.04.2019 г. от 9.30 часа до 17.30 часа в гр. София на тема „Агресивни прояви в детската градина“. Програмата е насочена към развиване на компетентностите на детските учители за спецификата на агресивните прояви в детската градина и техники за превенция на агресията. Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат до 19 април на e-mail - nioppbg@gmail.com и на тел. 0877/ 183 624.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

 

09.04.2019

Обучение на учители по философия на тема „Философската образованост в средното образование“ по НП „Квалификация“ 2019г.

Изх. № РУО1 – 9539/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 0522-268/05.04.2019 г., с вх. № РУО1-9216/08.04.2019 г., приложено Ви изпращам график за предстоящото обучение по Национална програма „Квалификация“ 2019 г. на тема „Философската образованост в средното образование“, което ще се проведе в две групи, както следва:

·         I група – 15.04.2019 г. до 17.04.2019 г. – 30 учители

·         II група – 17.04.2019 г. до 19.04.2019 г. – 30 учители

Обучението е с продължителност 16 академични часа и ще се провежда в Център за подготовка на ученици за олимпиади в гр. София.

Средствата за обучение и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г. и не са за сметка на училището. Във връзка с изискване на СУ „Св. Кл. Охридски“ относно издаването на удостоверения от проведеното обучение е необходимо участниците в квалификационния курс да представят преди започване на обучението копие от дипломата за завършено висше образование.

Във връзка с публикувано писмо на РУО–София-град с изх.№ РУО1-9333/08.04.2019 г., моля да определите един учител по „философия“ от повереното Ви училище за участие в обучението, като в срок до 12 часа на 10.04.2019 г. попълните данните в следните линкове, в зависимост от избраната група:

За обучение за учители по философия в първата група, моля попълнете следната форма:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiK2FjXiAWqYIlrP01twGLF9E8ZdIQxBl32z0ebXuw_EsyA/viewform?usp=sf_link

 

За обучение за учители по философия във втората група, моля попълнете следната форма:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYFkAuhiBKxgmBI13wvUH0c2oJnUKTzYij4yPwA-md3KAFuA/viewform?usp=sf_link

 

Моля, попълвайте само единия избран от Вас формуляр.

 

Приложения:

·         график за обучение от 15.04.2019 г. до 17.04.2019 г.

·         график за обучение от 17.04.2019 г. до 19.04.2019 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.04.2019

Обучение на учители

Изх. № РУО1- 9451/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9359/08.04.2019 г., Ви уведомявам, че „Национален институт за образование и приобщаващи политики“ (НИООПП) организира обучение за учители на 22.04.2019 г. от 9.30 часа до 17.30 часа в гр. София на тема „Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика“. Целите на обучението са:

·         запознаване със сензорната интеграция като процес – същност, механизми на протичане, значение за ранното детско развитие.

·         разглеждане на нарушенията на сензорната интеграция – сензорно интегративна дисфункция  /СИД/.

·         формиране на осъзнато  разбиране за влиянието на СИД върху развитието, поведението и представянето на детето в детската градина или училището.

·         запознаване с основни стратегии за успешно приобщаване на детето със СИД в детската градина или училището, адаптиране на материали и структуриране на средата.

Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат до 19 април на e-mail - nioppbg@gmail.com и на тел. 0877/ 183 624.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.04.2019

Семинар с учители технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас

Изх. № РУО1-9338/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г. РУО – София-град организира семинар с учители по технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас на тема: „Икономически принципи за изготвяне на бюджет“. Семинарът ще се проведе на 17 април 2019 г. от 11,00 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон“.

Моля да уведомите учителите по технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас от повереното Ви училище и съдействайте за участието им в семинара. Приложено Ви изпращам програмата на семинара.

Моля, желаещите да се включат в семинара, да се регистрират, като попълнят посочения формуляр в срок до 15.04.2019 г. https://forms.gle/qimiXBy17kjs2KXw5

Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.04.2019

Обучение на педагогически съветници

Изх. № РУО1-9310/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8990/04.04.2019 г., Ви уведомявам, че Софийски университет „Св. Климент Охридски”- ДИУУ, и Сдружение „Училищно и семейно консултиране“ организират провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници и училищни психолози на тема „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”. Модулът ще бъде проведен в две фази. Първата фаза ще се проведе от 15 до 19 април 2019 г. - София, бул. „Братя Бъкстон“,  №31.

След завършване на втората фаза участниците имат възможност да получат удостоверение с кредити от СУ  „Св. Климент Охридски“ - ДИУУ.

За повече информация и записване: uskonsultirane@gmail.com

Записването продължава до 9 април 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1-9083/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 12.04.2019 г. от 11.30 ч. до 12.10 ч. в 126. ОУ „П. Ю.Тодоров“ – район Триадица, бул. "България" №43, ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Решаване на текстови задачи“ с учител Росица Пощакова.

За участие в откритата педагогическа практика се изисква предварителна регистрация на следния линк:

https://forms.gle/femvUiCRqvEdkoij6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

05.04.2019

Обучение на учители

Изх. № РУО1-9042/04.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8958/03.04.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Мадара-България“ и ДИУУ Софийски университет организират уебинар за учители на тема „Развиване на умение за устойчивост“. Обучението се провежда онлайн присъствено на 23-ти и 24-ти април 2019 г. от 14:00ч. до 18:00 ч. Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за устойчивост и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Представена е т.нар. „революция в педагогическата наука“ - стратегии за обучение, фокусирани върху развиване на умение за устойчивост. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалификационни кредити, съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН ще  бъде издадено удостоверение за един квалификационен кредит от ДИУУ Софийски университет.

За повече информация и включване в уебинара прилагаме линк към сайта на събитието: https://www.xn--80ajjpgtb.xn--90ae/event/ustoychivost/

 e-mail: foundation_madara@abv.bg и тел 0878 46 8582

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.04.2019

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

Изх. № РУО1-9043/04.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8838/02.04.2019 г., Ви уведомявам,че Център за творческо обучение и Сдружение “Образование без раници” отправят покана към всички учители за обучение на тема: „Инструменти за привлекателно обучение“, което ще се проведе в гр. Пловдив на 23 и 24 април 2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в зала на Център за творческо обучение в Дом на културата “Борис Христов” (ул. „Гладстон“ 15), централно фоайе. Курсът е предназначен за учители от 1-ви до 12-и клас, които се интересуват как технологиите могат да направят времето, което прекарват в класната стая, по-приятно и продуктивно. Обучението е с продължителност 16 академични часа (1 квалификационен кредит).

За регистрация попълнете следния формуляр: https://bit.ly/2FTX58f

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.04.2019

ВАЖНО!!! Стартиране на втората кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 –8976/04.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма с вх. № РУО1-5392/05.03.2019 г. и вх. № 8236/27.03.2019 г. относно стартиране от 02.03.2019 г. на втората кампания за изпълнение на Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на 1 до 3 квалификационни кредита по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ и утвърдена Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта, Ви уведомявам следното:

1. От 01.03.2019 г. до 17.03.2019 г. включително, както и текущо до края на кампанията, обучителните организации, висшите училища, научните организации и специализираните обслужващи звена могат да регистрират програмите, по които ще извършват краткосрочни обучения за присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита. Съгласно условията за финансиране на Дейност 1 по проекта програмите трябва да спомагат:

- за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.

- за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.

- за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

Обучителните организации избират програмите, за които желаят да се включат в рамките на обявената кампания чрез посочване на УИН код на всяка от тях. Данните за програмата се зареждат автоматично в информационната система на проекта въз основа на осигурения автоматичен обмен с Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, поддържан от Министерството на образованието и науката.

Висшите училища, научните организации и специализираните обслужващи звена сами въвеждат информацията за програмите, по които ще извършват обучения по проекта.

За всяка програма обучителната организация/университет/научна организация или специализирано звено следва да отрази региона, в който същата се обявява.

2. От 18.03.2019 г. педагогическите специалисти могат да заявяват включване в обучения по избрани от тях програми, обявени за съответния регион. Включването в обучения по проекта става след регистрация в информационната система за педагогически специалисти на адрес: https://teachers.mon.bg/

Задължително условие за избор на програма е лицето да е въвело в профила си данни за издадената му диплома за придобита степен на висше образование - минимум "Професионален бакалавър". Регистрацията за участие изисква посочване на код по Админ на образователната институция, където понастоящем педагогическият специалист работи по трудов договор.

В рамките на изпълнение на проекта - до 30.09.2021 г. всеки педагогически специалист може да участва еднократно в Дейност 1. До края на проекта ще бъдат обявени още две кампании, съответно до 31.08.2020 г. и до 30.09.2021 г. Обученията се извършват след формиране на група и подписан договор с организацията - доставчик на обученията.

3. Във връзка с изпълнение на т.V от Инструкцията за изпълнение на проекта моля, детските градини и училищата, които желаят да се включат в изпълнението на Дейност 1 като самостоятелни възложители на краткосрочни обучения да подадат до 17.04.2019 г. Заявление до началника на РУО–София-град /приложение № 16/.

Моля да имате предвид, че детските градини и училищата, които до 31.12.2018 г. са участвали като самостоятелни възложители на обучения по Дейност 1 от проекта не могат да участват повторно.

Моля, да предоставите информацията за стартирането на втората кампания на Дейност 1 по проекта на педагогическите специалисти в поверените Ви образователни институции за регистрация в информационната система и избор на обучения.

За въпроси свързани с регистрацията или с условията за изпълнение на дейността участниците в проекта могат да се обръщат към екипа на проекта на ел.поща с адрес: teacher_admin@mon.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Заявление до началника на РУО–София-град /приложение № 16/.
  2. Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД