06.06.2019

Обучение на учители, преподаващи математика гимназиален етап - 8,9 и 10 клас на тема „Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021 - 16 часа“по Национа

Изх. № РУО 1-16370/ 05.06.2019  г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-108/ 04.06. г., вх. № РУО 1- 16011/ 04.06.2019 г. Ви уведомявам, че  в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти организира обучения през месец юли 2019 г. на тема „Изграждане на умения и комепетентности на учители, преподаващи математика в гимназиален етап – VIII, IX и X, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021 г.“, в следните групи за гр. София:

  • 01.07.2019 г. до 03.07.2019 г. – една група с 5 учители и преподавател Надежда Константинова;
  • 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. – две групи по 5 учители с преподаватели Надежда Константинова  и Георги Симидчиев;
  • 08.07.2019 г. до 10.07.2019 г. – две групи по 5 учители с преподаватели проф. Кирил Банков и Илияна Цветкова;
  • 10.07.2019 г. до 12.07.2019 г. – две групи по 5 учители с преподаватели проф. Кирил Банков и Стелияна Кокинова;
  • 15.07.2019 г. до 17.07.2019 г. - две групи, съответно с 4 и 3 учители с преподаватели проф. Тони Чехларова и Стелияна Кокинова;
  • 17.07.2019 г. до 19.07.2019 г. две групи, съответно с 5 и 3 учители с преподаватели проф. Тони Чехларова и Георги Симидчиев;
  • 22.07.2019 г. до 24.07.2019 г. – една група с 3 учители с преподавател Даниела Петрова.

Всяко обучение е с продължителност 16 академични часа, за което НЦПКПС издава удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит на успешно преминалите обучението.

Разходите за обучение, нощувка, храна, кафе-паузи, издаване на удостоверение и административно обслужване са за сметка на Национална програма „Квалификация“ 2019 г. Разходите за транспорт са за сметка на изпращащата страна.

Обучаемите следва да се настанят в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 7 до 12.30 ч. в деня на започване на всяко обучение.

Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти въвежда нов метод за попълване на бланка на удостоверение от всеки обучаем. Бланките ще се попълват онлайн, като всеки участник избира темата и датата на квалфикационния курс, в който е включен, на следните адреси в сайта на НЦПКПС:

https://www.niokso.bg или https://www.niokso.bg/events.html

Под всяка тема има линк с текст – ДАННИ ЗА СЕРТИФИКАТ, който води до бланката на удостоверение, което следва да се попълни. Всеки обучаем носи отговорност за достоверността и актуалността на данните, които е попълнил. Бланки на удостоверения, изпратени по имейл няма да бъдат обработвани. Обучаемите ще имат достъп до бланките няколко дни преди началото на всеки курс.

Моля в срок до 14.06.2019 г. да определите учител /гимназиален етап – VIII,IX,X клас/ от Вашето училище, който ще вземе участие в обучението, да попълните и изпратите на e-mail: s.decheva@edusofia.bg приложената към писмото бланка /списък/ за конкретна група и дата, имайки предвид информацията за датите на обучение в писмото.

Моля да имате предвид, че при запълване на местата за съответна група, учителят ще бъде включен в друга, за което ще бъдете информирани.

 

Приложение: 1. Списък на учители, преподаващи математика гимназиален етап - 8,9,10 клас, които ще се обучават на тема „Изграждане на умения и компетентности на учители, преподаващи математика и природни науки, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2021 - 16 часа“                                                  

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

05.06.2019

Обучение на педагогически специалисти

Изх. № РУО1 –15950/ 04.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 15685/03.06.2019 г. Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИООПП) организира обучение за педагогически специалисти на тема „Трансформиращ коучинг 10Х. Приложение в образованието“, което ще се проведе на 26 юни 2019 г. от 9.30 часа до 17.30 часа в гр. София.

Целите на програма са:

·         да се даде възможност на участниците да усвоят и започнат да използват задавенато на коучинг въпроси;

·         да се обогати преподавателската работа на учителите с нови ефективни коучинг методи;

·         да се придаде „добавена стойност“ към професионалното и личностно развитие на участниците;

·         да се надгради способността на участниците  за управление на взаимоотношенията с учениците и родителите.

Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат до 24.06.2019 г. на email – nioppbg@gmail.com и тел. 0877 183 624

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

20.05.2019

Удостоверения за признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – София-град

Изх. № РУО1-14056/16.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че удостоверенията за признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – София-град на педагогическите специалисти, подали документи през м. февруари 2019 г., са готови и следва да бъдат получени в РУО – София-град, ет. 4, стая 408.

За повече информация – Стефана Дечева, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти, тел. 02 935 60 79.

Моля да запознаете педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с информацията в писмото.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

12.04.2019

Стартиране на втората кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 –10061/12.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма с вх. № РУО1-5392/05.03.2019 г. и вх. № РУО1-8236/27.03.2019 г. относно стартиране на втората кампания за изпълнение на Дейност 1 – „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на 1 до 3 квалификационни кредита“ по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ и утвърдена Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта, Ви напомням следното:

1. До 17.04.2019 г. детските градини и училищата, които отговарят на условията за формиране на групи за обучения  /минимум 15 педагогически специалисти в група и не повече от 10 % от педагогическите специалисти в групата да са на възраст над 54 г./ и желаят да се включат в изпълнението на Дейност 1 като самостоятелни възложители на краткосрочни обучения, следва да подадат Заявление до началника на РУО–София-град /приложение № 16/.

Моля да имате предвид, че детските градини и училищата, които до 31.12.2018 г. са участвали като самостоятелни възложители на обучения по Дейност 1 от проекта, не могат да участват повторно.

2. Моля да уведомите педагогическите специалисти в образователните Ви институции, че следва да се регистрират и заявят включване в обучения по избрани от тях програми, обявени за съответния регион в информационната система за педагогически специалисти на адрес: https://teachers.mon.bg/. За всяка кампания по дейност 1 се изисква регистрация.

Задължително условие за избор на програма е лицето да е въвело в профила си данни за издадената му диплома за придобита степен на висше образование - минимум "Професионален бакалавър". Регистрацията за участие изисква посочване на код по Админ на образователната институция, където понастоящем педагогическият специалист работи по трудов договор.

В рамките на изпълнение на проекта - до 30.09.2021 г., всеки педагогически специалист може да участва еднократно в Дейност 1. До края на проекта ще бъдат обявени още две кампании, съответно до 31.08.2020 г. и до 30.09.2021 г. Обученията се извършват след формиране на група и подписан договор с организацията - доставчик на обученията.

За въпроси свързани с регистрацията или с условията за изпълнение на дейността участниците в проекта могат да се обръщат към екипа на проекта на ел.поща с адрес: teacher_admin@mon.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Заявление до началника на РУО–София-град /приложение № 16/.
  2. Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

11.04.2019

Обучение на учители от детските градини

Изх. № РУО1- 9870/11.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9526/09.04.2019 г. Ви уведомявам, че „Национален институт за образование и приобщаващи политики“ (НИООПП) организира обучение за учители на 23.04.2019 г. от 9.30 часа до 17.30 часа в гр. София на тема „Агресивни прояви в детската градина“. Програмата е насочена към развиване на компетентностите на детските учители за спецификата на агресивните прояви в детската градина и техники за превенция на агресията. Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат до 19 април на e-mail - nioppbg@gmail.com и на тел. 0877/ 183 624.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

 

09.04.2019

Обучение на учители по философия на тема „Философската образованост в средното образование“ по НП „Квалификация“ 2019г.

Изх. № РУО1 – 9539/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 0522-268/05.04.2019 г., с вх. № РУО1-9216/08.04.2019 г., приложено Ви изпращам график за предстоящото обучение по Национална програма „Квалификация“ 2019 г. на тема „Философската образованост в средното образование“, което ще се проведе в две групи, както следва:

·         I група – 15.04.2019 г. до 17.04.2019 г. – 30 учители

·         II група – 17.04.2019 г. до 19.04.2019 г. – 30 учители

Обучението е с продължителност 16 академични часа и ще се провежда в Център за подготовка на ученици за олимпиади в гр. София.

Средствата за обучение и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г. и не са за сметка на училището. Във връзка с изискване на СУ „Св. Кл. Охридски“ относно издаването на удостоверения от проведеното обучение е необходимо участниците в квалификационния курс да представят преди започване на обучението копие от дипломата за завършено висше образование.

Във връзка с публикувано писмо на РУО–София-град с изх.№ РУО1-9333/08.04.2019 г., моля да определите един учител по „философия“ от повереното Ви училище за участие в обучението, като в срок до 12 часа на 10.04.2019 г. попълните данните в следните линкове, в зависимост от избраната група:

За обучение за учители по философия в първата група, моля попълнете следната форма:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiK2FjXiAWqYIlrP01twGLF9E8ZdIQxBl32z0ebXuw_EsyA/viewform?usp=sf_link

 

За обучение за учители по философия във втората група, моля попълнете следната форма:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYFkAuhiBKxgmBI13wvUH0c2oJnUKTzYij4yPwA-md3KAFuA/viewform?usp=sf_link

 

Моля, попълвайте само единия избран от Вас формуляр.

 

Приложения:

·         график за обучение от 15.04.2019 г. до 17.04.2019 г.

·         график за обучение от 17.04.2019 г. до 19.04.2019 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.04.2019

Обучение на учители

Изх. № РУО1- 9451/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9359/08.04.2019 г., Ви уведомявам, че „Национален институт за образование и приобщаващи политики“ (НИООПП) организира обучение за учители на 22.04.2019 г. от 9.30 часа до 17.30 часа в гр. София на тема „Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика“. Целите на обучението са:

·         запознаване със сензорната интеграция като процес – същност, механизми на протичане, значение за ранното детско развитие.

·         разглеждане на нарушенията на сензорната интеграция – сензорно интегративна дисфункция  /СИД/.

·         формиране на осъзнато  разбиране за влиянието на СИД върху развитието, поведението и представянето на детето в детската градина или училището.

·         запознаване с основни стратегии за успешно приобщаване на детето със СИД в детската градина или училището, адаптиране на материали и структуриране на средата.

Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат до 19 април на e-mail - nioppbg@gmail.com и на тел. 0877/ 183 624.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.04.2019

Семинар с учители технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас

Изх. № РУО1-9338/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г. РУО – София-град организира семинар с учители по технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас на тема: „Икономически принципи за изготвяне на бюджет“. Семинарът ще се проведе на 17 април 2019 г. от 11,00 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон“.

Моля да уведомите учителите по технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас от повереното Ви училище и съдействайте за участието им в семинара. Приложено Ви изпращам програмата на семинара.

Моля, желаещите да се включат в семинара, да се регистрират, като попълнят посочения формуляр в срок до 15.04.2019 г. https://forms.gle/qimiXBy17kjs2KXw5

Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.04.2019

Обучение на педагогически съветници

Изх. № РУО1-9310/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8990/04.04.2019 г., Ви уведомявам, че Софийски университет „Св. Климент Охридски”- ДИУУ, и Сдружение „Училищно и семейно консултиране“ организират провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници и училищни психолози на тема „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”. Модулът ще бъде проведен в две фази. Първата фаза ще се проведе от 15 до 19 април 2019 г. - София, бул. „Братя Бъкстон“,  №31.

След завършване на втората фаза участниците имат възможност да получат удостоверение с кредити от СУ  „Св. Климент Охридски“ - ДИУУ.

За повече информация и записване: uskonsultirane@gmail.com

Записването продължава до 9 април 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1-9083/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 12.04.2019 г. от 11.30 ч. до 12.10 ч. в 126. ОУ „П. Ю.Тодоров“ – район Триадица, бул. "България" №43, ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Решаване на текстови задачи“ с учител Росица Пощакова.

За участие в откритата педагогическа практика се изисква предварителна регистрация на следния линк:

https://forms.gle/femvUiCRqvEdkoij6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД