22.01.2020

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1504/20.01.2020 г. относно изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2 по проект

Изх.№РУО1 –1695/22.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1504/20.01.2020 г. относно изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти   Ви уведомявам, че следва да спазвате следното:

I . По Дейност 1:

 1. При формиране на група в Информационната система, Възложителят следва да въвежда целия период на обучението (присъствена и неприсъствена част) в полетата „Начална дата (ГГГГ-ММ-ДД)“ и „Крайна дата (ГГГГ-ММ-ДД)“.
 2. В полето „Единична цена“ задължително следва да се въвежда и единичната стойност на обучението.
 3. След приключване на обучението и издаване на Удостоверенията от обучителната организация, същите следва да бъдат проверени за коректно попълнени реквизити. Обръщайте внимание и на периода на обучението, който следва да включва присъствена и неприсъствена част и да съответства на броя часове за съответните кредити.
 4. За получаване на финансиране на обученията, училищата и детските градини възложители по Дейност 1 следва да изпращат сканирани с подпис и печат „Заявки“ по електронна поща до екипа в МОН. Качването на заявките  в информационната система не е основание за извършване на трансфер от МОН към възложителя, поради липса на функционалност в платформата, която да показва, че има заявка за обработване.
 5. Авансово финансиране по подадена заявка се получава, когато в информационната система е видна формираната от възложителя група за обучение и са качени сканираните документи (договор, заявка за обучение, списък на участниците, потвърдително писмо).
 6. Когато е извършено авансово плащане, след приключване на обучението и качване на всички необходими документи, в Информационната система, доказващи проведеното обучение (удостоверения, присъствени списъци, таблица микроданни, снимки, формуляри от проверка и др.) следва да се изпрати по електронна поща до екипа в МОН и Заявка с искане за окончателно плащане.
 7. По отношение на информацията и публичността по проекта всеки Възложител е необходимо да има публикация на сайта на училището/детската градина или информационната система, снимки или друго. Същите следва да се качват към съответната група като файл.

II . По Дейност 2:

 1. Следва своевременно и периодично да информирате педагогическите специалисти във Вашите образователни институции за възможността да се включат в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, в това число в подготвителни курсове за придобиване на V ПКС и IV ПКС и в Дейност 2 по Проекта.
 2. Документите, които са окомплектовани и готови за възстановяване на средствата от Проекта следва своевременно да изпращате в РУО – София-град на хартиен носител и по електронна поща като файл за всеки педагогически специалист поотделно на Боянка Кънева – член на регионалния екип по проекта на email – [email protected].
 3. Съгласно изискванията на проекта подготвителният курс за придобиване на V ПКС и IV ПКС следва да е с продължителност не по-малко от 32 академични часа и това да е отразено в удостоверението. За Удостоверения с посочена продължителност на обучението по-малка от 32 академични часа няма да се възстановяват средства по проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.01.2020

Обучение на учители от гимназиален етап на тема „Медийна и информационна грамотност“

Изх. № РУО1-1507/20.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-719/14.01.2020 г. Ви уведомявам, че Асоциация за развитие на София организира безплатно обучение на учители от гимназиален етап на тема „Медийна и функционална грамотност“. Курсът ще се проведе на 5 февруари 2020 г. в СофияЛаб, ул. Сердика №1, ет.3. Обучителната програма е изготвена от международен екип от експерти в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“, съфинансиран по програма „Еразъм“ на ЕС.

За целите на обучението е необходимо участниците да носят преносим компютър.

За участие в обучението е необходимо да се направи онлайн регистрация до 31.01.2020 г. на адрес: http://bit.ly/36R8T6t

Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: http://in-eduproject.eu/

Лице за контакт – Деница Лозанова, телефон 0879651040, email- [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

20.01.2020

Информационни дни по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Изх. № РУО1-1463/20.01.2020.г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-22/17.01.2020 г., с вх. № РУО1-1360/17.01.2020 г. приложено Ви предоставям информация за организиране на информационни дни по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ в гр. София на 23.01.2020 г. от 9:30 ч. в хотел „Сенс“, бул. „Цар Освободител“ № 16.

Заявки за участие с имената на участниците и институцията, която представляват се изпраща на електронен адрес: [email protected] с предмет на съобщението: София- 3.017, в срок до 22.01.2020 г.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ можете да  намерите на интернет страницата на ОПНОИР – www.opnoir.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 –

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо за организиране на информационни дни по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ и програма за 23.01.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.01.2020

Курсове от Технически университет Варна.

Изх. № РУО1-1314/17.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-868/14.01.2020 г. приложено Ви предоставям информация за организирането от Технически университет – Варна на курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация по следните специалности:

 • Информатика и информационни технологии.
 • Математика.
 • Чужд език (английски) в начален и в прогимназиален етап.
 • За придобиване на професионална квалификация „учител“

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от Технически университет Варна.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.01.2020

Подготвителни курсове и професионално-педагогически специализации за придобиване на професионално-квалификационни степени

Изх. № РУО1-1316/ 17.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-687/13.01.2020 г. приложено Ви предоставям информация за организирането от Технически университет – Варна на подготвителни курсове  и професионално-педагогически специализации за придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от Технически университет Варна.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2020

Изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 – 670/13.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-33211/29.11.2019 г. относно изпълнение на и отчитане на Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, моля да имате предвид следното:

 • При липса на платежен документ за заплатената от педагогическите специалисти такса, достатъчно е педагогическият специалист да декларира в писмена форма, че лично е извършил плащането за включване в процедура за придобиване на ПКС. Декларирането следва да се извърши на бланка на проекта в свободен текст.
 • При извършено масово плащане е достатъчно към платежното нареждане да се приложи списък с имената на педагогическите специалисти, за които е извършено плащането.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.01.2020

Самостоятелни възложители на обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Дейност 1

СРОЧНО! ВАЖНО!

 

Изх.№РУО1 – 94/06.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КАТО САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Във връзка с изпълнение на Кампания 3 по Дейност 1 и осъществяване на мониторинг на обученията, провеждани по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам, че до 09.01.2020 г. следва да информирате РУО – София-град за планирани от Вас обучения на педагогически специалисти по Дейност 1 от Проекта за месеците януари и февруари 2020 г., като изпратите изчерпателно попълнен приложения формуляр на email – [email protected]

 

Приложение: Формуляр - график за обучения

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

26.11.2019

Удостоверения за признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – София-град и удостоверения от участие в обучения по Национална програма „Квалификация 2018 г. и 2019 г.

Изх. № РУО1-32871/26.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в стая 408 на РУО – София-град, ул. Антим I №17 можете да получите следните документи:

1. Удостоверения на педагогическите специалисти, участвали в обучения по Национална програма „Квалификация 2018 г. и 2019 г.

2. Удостоверения за признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – София-град на педагогическите специалисти, подали документи през м. февруари 2019 г. и през м. юли 2019 г.

За повече информация – Стефана Дечева, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти, тел. 02/ 935 60 79.

Моля да запознаете педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с информацията в писмото.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-2648/ 25.11.52019 г. на началника на РУО – София-град/

22.11.2019

Обучение на педагогически специалисти

Изх. № РУО1 –32671/22.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 32259/18.11.2019 г. Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИООПП) организира следните обучения:

·         обучение за педагогически специалисти на тема „Ненасилствена комуникация в образователна среда“ на 10 декември 2019 г. от 9.30 часа в гр. София. Заявки се приемат до  06 декември 2019 г.

·         обучение за педагогически специалисти на тема „Аутизъм-поглед отвътре.Техники за работа с деца и ученици с разтройства от аутистичен спектър“ на 12 декември от 9:30 ч. до 17:30 ч. Заявки се приемат до 09 декември 2019 г.

Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат  на email – [email protected] и тел. 0877 183 624

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.11.2019

Провеждане на обучениe на педагогически съветници и психолози по Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО 1-32529/22.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖОДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-406/20.11.2019 г., с вх. № РУО 1- 32493/20.11.2019г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с Решение № 172/29.03.2019 г., Приложение № 8, т. 1, буква „з“ на Министерския съвет, Мярка I. „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти“, в периода от 02 до 06 декември 2019 г. предстои обучението на педагогически съветници и психолози на тема „Техники за психологическо взаимодействие в училищна среда за повишаване на социалните и граждански компетенции“ с продължителност 16 академични часа.

Място на провеждане: Учебен център (бившият Център за подготовка на ученици за  олимпиади, град София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, с вход от ул. „Димчо Дебелянов“ № 7, зад високите дипломатически блокове).

Средставата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г.

Обучението ще се проведе в две групи, както следва:

 • 4 участници от София-град в периода от 02 до 04 декември 2019 г., с начало на 02.12.2019 г. от 14:00 ч. и край на 04.12.2019 г. до 12:30 ч.
 • 8 участници от София-град в периода от 04 до 06 декември 2019 г., с начало на 04.12.2019 г. от 14:00 ч. и край на 06.12.2019 г. до 12:30 ч.

Моля, да запознаете педагогическите съветници и психолозите от повереното Ви училище с настоящата информация, като имате предвид, че за РУО – София-град общият  брой участници за двете групи е 12, плюс 2 резервни бройки.

Педагогическите специалисти, които желаят да участват в обучението следва да попълнят само една от приложените форми  до 10:00 ч. на 26.11.2019 г. , както следва:

 • За групата от 02 до 04 декември 2019 г. на линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv72pWhUj0BENd7IJZa_eXwdIlv0vWtwgyOO2LNZjR1xqWjg/viewform?usp=sf_link

 

 • За групата от 04 до 06 декември 2019 г.на линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhgJ6nWLDXGopDu8qvnwaWbhQzHh48onRp-iA49EsIp2IFA/viewform?usp=sf_link

 

Моля да имате предвид, че при достигане на определения за София-град брой обучаеми педагогически специалисти формата за регистрация ще бъде затворена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД