18.11.2019

Семинар с директори и заместник-директори по учебната дейност на тема: „„Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“ 27-29 ноември 2019 г.

Изх. № РУО1- 32250/18.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че в периода от 27.11.2019 г. до 29.11.2019 г. ще се проведе семинар с директори и заместник-директори по учебната дейност на столичните училища на тема „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“.

Обучителната програма разглежда взаимодействието между училището, родителите и институциите и има за цел формиране на умения за ефективно взаимодействие и работа с родителите. Разглеждат се начини за комуникация между учители – родители – ученици с цел по-добро разбиране на другите и по-ефективно изразяване на собствените идеи, мисли, потребности, желания и чувства.

Семинарът ще се проведе в гр.Велинград, хотел „Свети Спас“ 5* с обучители от РААБЕ България ЕООД, организация, чийто програми са вписани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Продължителността на обучението е 16 академични часа присъствено обучение, за което се присъжда 1 квалификационен кредит.

Всеки от участниците в обучението получава:

  • комплект обучителни и работни материали;
  • консултация с лекторите по време на обучението;
  • удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. на МОН.

ДОПЪЛНИТЕЛНО: Всеки участник ще получи екземпляр от най-новото издание на РААБЕ България: „Ефективна комуникация и работа с родители“:

За участие в семинара следва да попълните заявка до 22.11.2019 г. на следния линк:

https://forms.gle/88kLzfVn8CLWX2aq9

 

Приложение:  Предложение за организиране и провеждане на семинар за директори и заместник-директори по учебната дейност на столични училища на тема: „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“,

27-29 ноември 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-2546/15.11.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

15.11.2019

Обучение на педагогически специалисти

Изх. № РУО1 –32021/14.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 31847/13.11.2019 г. Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИООПП) организира обучение за педагогически специалисти на тема „Превенция на професионалното прегаряне в учителската професия – Burn-out синдром“ на 06.12.2019 г. от 9.30 часа в гр. София.

Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат до 03.12.2019 г. на email – [email protected] и тел. 0877 183 624

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.11.2019

Обучения за учители в общообразователни или специални училища

Изх. № РУО1- 31659/11.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-31352/06.11.2019 год. Ви уведомявам, че Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България организира обучение на 2 и 3 декември  2019 г. на тема „Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща) - [email protected] 

За контакти: тел.: 02 950 17 10

ПРИЛОЖЕНИЯ:

·         Покана за обучение на тема:„Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“ .

·         Програма за обучение.

·         Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.11.2019

Обучения за учители

Изх. № РУО1- 31698/11.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-31587/08.11.2019 год. Ви уведомявам, че Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България организира еднодневно обучение на 26 ноември 2019 г. от 10:00 ч. до 17:30 ч. на тема „Финансова грамотност и предприемачество за професионалисти, работещи с деца и младежи“.

Участие в обучението се заявява до 22 ноември 2019 г. с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща) - [email protected] 

За контакти: тел.: 02 950 17 10

ПРИЛОЖЕНИЯ:

·         Покана за обучение на тема „Финансова грамотност и предприемачество за професионалисти, работещи с деца и младежи“

·         Програма за обучение.

·         Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.11.2019

Обучение на педагогически специалисти

Изх. № РУО1 –31661/11.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 30835/31.10.2019 г. Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИООПП) организира обучение за педагогически специалисти на тема „Използване на помощни средства в предучилищното и училищното образование за развиване на фина моторика и графомоторни умения за деца и ученици със затруднения и СОП“ на 22.11.2019 г. от 9.30 часа до 17.30 часа в гр. София.

Програмата е насочена към повишаване на компетентностите на учителите в подготвителните групи в детските градини, на учителите в начален етап, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители при  използването на съвременни методи и помощни средства за развиване на графични умения и фина моторика при деца и ученици със затруднения и специфични образователни потребности.

Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Заявки се приемат до 19.11.2019 г. на email – [email protected] и тел. 0877 183 624

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2019

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-30722/29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 30417/25.10.2019 г. Ви уведомявам, че фондация Човек Плюс заедно с Институт Ре-Генезис и Секция Психология в Образованието“ към Дружеството на Психолозите в България, обединени в Академията за Практическа Психология в Образованието организират обучения по следните важни теми:

-          „Ефективна и позитивна дисциплина в клас и в училище”;

-          „Подобряване на взаимодействието на училището/детската градина с родителите чрез ефективни форми и добри практики”;

-          „Насилието и тормоза в училище – Съвременни подходи към оценяването, превенцията и справянето с тях”;

-          „Емоционална компетентност - 1-ва подпрограма от системата "ВСЕ ПО";

-          „Ефективна работа на класните ръководители и тийм-билдинг на класа”;

-          „Мотивация на учениците за учене и за училище – съвременни подходи към оценяването и стимулирането ú”;

-          „Позитивно образование и позитивен климат в клас и в училище – оценяване, стимулиране и залагане на силните страни на учениците и учителите”;

-          „Превенция на Професионалния Стрес и бърнаута, стимулиране на Уелнеса и баланс работа-личен живот”;

-          „Хиперактивност и невнимание при подрастващите (със СДВХ) – Комплексен Био-Психо-Социален подход към оценяването и справянето”;

-          „Училищната готовност и успешният преход от ДГ към училище – Съвременни подходи към оценяването и стимулирането им”;

-          „Резилиънсът (психична устойчивост към трудности) в Училище: методики за Оценяване и стимулирането му“;

-          „Оценяване и стимулиране на Творчеството (креативност, надареност, иновативност) в клас и в училище”.

За повече информация – [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2019

Нови магистърски образователни програми

Изх. № РУО1-30721/29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30639/29.10.2019 г. приложено Ви предоставям писмо от Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“ – факултет „Математика и информатика“ за стартиране на процедура по разработване на нови магистърски образователни програми в професионално направление Педагогика на обучението по…. за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“ – факултет „Математика и информатика“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.10.2019

Професионално-педагогически специализации за придобиване на III професионално-квалификационна степен

Изх. № РУО1-30569/28.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29468/15.10.2019 г. приложено Ви предоставям информация за организирането от Технически университет – Варна на професионално-педагогически специализации за придобиване на III професионално-квалификационна степен от педагогически специалисти на теми :

  1. Компютърното моделиране в училищната подготовка.
  2. Съвременни модели на училищно управление.
  3. Ефективни образователни модели в съвременното училище.
  4. Ефективни образователни модели в детската градина.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от Технически университет Варна.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.10.2019

Последователно спазване на стъпки при изпълнение на Дейност 1 от самостоятелни възложители на обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-30338/24.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ КАТО САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР  

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-30158/23.10.2019 г. за изпълнение на Дейност 1, съгласно Инструкция за изпълнение на дейностите по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам, че като самостоятелни възложители трябва последователно да спазвате следните стъпки:   

1. Подаване на заявление от директора на училището/детската градина до началника на РУО за участие като самостоятелен възложител на краткосрочни обучения.

2. След като на училището/детската градина му се делигират права от РУО за самостоятелен възложител, следва да се регистрира в ел. платформа https://teachers.mon.bg/ като такъв. След което трябва да направи избор на изпълнител и да сключи договор между училището/детската градина (Възложител) и обучителната организация (Изпълнител) и да се попълнят всички необходими документи.

3. За авансово плащане в размер на 70% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика училището/детската градина – Възложителят следва да се изпрати заявка до ръководителя на проекта (на ел. адреси: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]). (Обученията могат да започнат и преди получаване на трансфер за авансово плащане.)

4. След приключване на обучението в информационната платформа от Изпълнителя следва да бъдат качени удостоверенията и всички съпътстващи документи, доказващи проведеното обучение (коректно попълнени и съгласно образците).

5. След приключване на обучението училището/детската градина - Възложителят изпраща заявка до ръководителя на проекта (на ел. адреси: [email protected], [email protected], [email protected]) за окончателно плащане в размер на 30% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика.

Заявката се изпраща, само след като документите и удостоверенията са качени в информационната платформа от Изпълнителя (обучителната организация) и проверени от Възложителя (училище/детска градина).

6. Възложителят следва да извършва мониторинг на провеждащото се обучение и да има публичност (снимки от обучението, информация на сайта на училището или на информационната платформа по проекта).

7. Обученията могат да бъдат провеждани на територията на самото училище/детска градина, както и на територията на цялата страна.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.10.2019

Провеждане на обучения за педагогически специалисти с ръководни функции и други педагогически специалисти по Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО 1- 29205/14.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-279/11.10.2019 г., вх. № РУО 1- 29136/11.10.2019 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с РМС № 172 от 29.03.2019 г., през месец ноември 2019 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе квалификационни курсове на теми: „Създаване на позитивна образователна среда и култура за постоянна  връзка с родители и ученици с цел избягване на агресията в училище“ и „Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда, чрез прилагане на добри и иновативни практики. Квалификацията на педагогическите специалисти от РУО София-град ще се осъществи в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, както следва:

Тема

Период на провеждане

Брой педагогически специалисти

Линк за подаване на заявка за участие

„Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда, чрез прилагане на добри и иновативни практики“.

06.11.2019 г. 08.11.2019 г.

2 учители

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchO7gMCSYkvDJbxIoMSFzkxLn2wFoJEI6ndYaec6jT3BkqMw/viewform?usp=sf_link

 

„Мотивиране на училищния екип за ефективна учебна среда, чрез прилагане на добри и иновативни практики“.

13.11.2019 г.  15.11.2019 г.

2 директори

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8BUenQgAl5ES8UZcJvbdAXGtfk9WlaebZxsVDEebjNwWbJA/viewform?usp=sf_link

 

„Създаване на позитивна образователна среда и култура за постоянна връзка с родители и ученици с цел избягване на агресията в училище“.

20.11.2019 г. 22.11.2019 г.

 

3 учители

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVSg01rcH4W3Km8w3F6SF7BijPPpS8iD3F00UOi2r6xEy6vg/viewform?usp=sf_link

 

 

Разходите за обучение, нощувка, храна, кафе-паузи, издаване на удостоверение и административно обслужване са за сметка на Национална програма „Квалификация“ 2019 г. Квалификационните курсове са с продължителност от 16 академични часа и участниците в тях ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит. Всяко обучение е с начален час 14.00 часа (първи ден) и краен час 12.30 часа (последен ден).

Бланките за удостоверение се попълват онлайн, като всеки участик избира темата и датата на квалификационния курс, в който е включен, на следните адреси в сайта на НЦПКПС:  https://www.niokso.bg/ или  https://www.niokso.bg/events.html

Под всяка тема има линк с текст: ДАННИ ЗА СЕРТИФИКАТ, който води до бланката на удостоверение, която трябва да се попълни. Всеки обучаем носи отговорност за достоверността и актуалността на данните, които е попълнил. Бланки на удостоверения, изпратени по имейл, няма да бъдат обработвани. Обучаемите ще имат достъп до бланките няколко дни преди началото на всеки курс.

Моля, ако желаете да вземете участие в избрано от Вас обучение в срок до 18.10.2019 г. да попълните данните си в приложения формуляр на адреса, посочен в таблицата на съответния ред.

Моля да имате предвид, че при запълване на броя участници за София-град, формата за регистрация ще бъде затворена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД10-1664/09.10.2019 г. на министъра на образованието и науката)