03.10.2019

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-28321/02.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 28140/01.10.2019 г. Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“ организира на 13.10.2019 г. в гр. София обучение за педагогически специалисти на тема: Използване на метода „Обърната класна стая“ в учебния процес. Обучението е с продължителност 16 академични часа и успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Повече информация можете да намерите на сайта на СНЦ „Образование и технологии“ на адрес – www.itlearning-bg.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-2183/30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град)

02.10.2019

Провеждане на обучения за педагогически специалисти с ръководни функции по Национална програма „Квалификация“ 2019 г. на тема: "Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности

Изх. № РУО 1-28277/02.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-243/30.09.2019 г., вх. № РУО 1- 27995/30.09.2019 г. Ви уведомявам, че Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучения за педагогически специалисти с ръководни функции по Национална програма „Квалификация“ 2019 г. на тема: "Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип".

Квалификацията на директорите от София-град ще се осъществи в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, както следва:

  • От 21.10.2019 г. до 23.10.2019 г. – 2-ма директори на училища от София-град.
  • От 28.10.2019  г. до 30.10.2019  г. – 2-ма директори на училища от София-град.

Разходите за обучение, нощувка, храна, кафе-паузи, издаване на удостоверение и административно обслужване са за сметка на Национална програма „Квалификация“ 2019 г. Квалификационните курсове са с продължителност от 16 академични часа и участниците в тях ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит. Всяко обучение е с начален час 14.00 часа (първи ден) и краен час 12.30 часа (последен ден).

Бланките за удостоверение се попълват онлайн, като всеки участик избира темата и датата на квалификационния курс, в който е включен, на следните адреси в сайта на НЦПКПС:  https://www.niokso.bg/ или  https://www.niokso.bg/events.html

Под всяка тема има линк с текст: ДАННИ ЗА СЕРТИФИКАТ, който води до бланката на удостоверение, която трябва да се попълни. Всеки обучаем носи отговорност за достоверността и актуалността на данните, които е попълнил. Бланки на удостоверения, изпратени по имейл, няма да бъдат обработвани. Обучаемите ще имат достъп до бланките няколко дни преди началото на всеки курс.

Моля, ако желаете да вземете участие в обучението в срок до 07.10.2019 г. да попълните данните си в приложения формуляр на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceTd8h9dwB9bpP2U9gDNnMuAC8x9nFqx9eP1CuS23VyypsPA/viewform?usp=sf_link

 

Моля да имате предвид, че при запълване на броя участници за София-град, формата за регистрация ще бъде затворена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-2183/30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град)

01.10.2019

Обучение за начални учители по компютърно моделиране

Изх. № РУО1 –28097/01.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28073/30.09.2019 г. Ви уведомявам, че РААБЕ България  организира обучение по „Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация“ за III-ти клас на 19 октомври 2019 г. и за IV-ти клас на 20 октомври 2019 г. И двете обучения ще се проведат в Института по математика и информатика към БАН, гр. София.

За повече информация, регистрация и подробности последвайте линковете, както следва:

·         За обучението на 19 октомври 2019 г.:

 https://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-s-fokus-vrhu-8

·         За обучението на 20 октомври 2019 г.:

https://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-s-fokus-vrhu-15

Краен срок за записване в обученията: 11 октомври 2019 г.

Приложено Ви изпращам допълнителна информация и програма за всяко обучение, организирано от РААБЕ България.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         Програми на обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.10.2019

Едногодишна специализация от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет за педагогически специалисти, психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-28098/01.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27929/30.09.2019 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет организира едногодишна специализация на тема „Индивидуална психология и позитивна образователна среда“. Програмата е подходяща за педагогически специалисти  с интерес към индивидуалната психология и позитивната образователна среда от всички образователни институции. За повече информация – Надежда Иванова – експерт СДК, ДИПКУ, Тракийски университет, тел. 042/617446, email: [email protected]

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Информация за едногодишна специализация на тема „Индивидуална психология и позитивна образователна среда“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.10.2019

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-28099/01.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28036/30.09.2019 г. приложено Ви изпращам информация за организирането и провеждането на обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от фондация „Софийска платформа“ на тема „Методи за преподаване на гражданско образование в XI и XII клас“.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         Информация за обучение на тема „Методи за преподаване на гражданско образование в XI и XII клас“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.09.2019

Отчитане на Дейност 1 – Кампания 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от детски градини и училища Възложители на обучения по Дейност 1!!!

Изх.№ РУО1- 27941/30.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

 

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ДЕЙНОСТ 1 ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ В КАМПАНИЯ 2

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на МОН с вх.№ РУО1-27794/27.09.2019 г. и вх.№РУО1-27875/27.09.2019 г. относно изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г., приложено Ви прилагам  актуализиран образец на „Заявка за финансиране на училища и детски градини“, участващи като самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1 по Проекта. Заявката е приложение към Инструкцията за изпълнение на проекта, която предстои да бъде актуализирана от екипа в министерството.

Във връзка с приключилата втора кампания по Дейност 1 и изготвянето на междинен отчет по проекта за този период следва директорите на училищата и детските градини – самостоятелни възложители в срок до 04.10.2019 г. да подадат Заявки за окончателно плащане по електронна поща до екипа в МОН. За целта следва коректно да сте отразили и проверили всички отчетни документи в информационната система на проекта, за да не се налага връщането им за корекции.

Забавянето в отчитането на тези възложители (при вече предоставен им аванс от 70%), води до невъзможност за екипа в МОН своевременно да отчете проекта пред УО на ОП НОИР и до недостатъчен финансов ресурс за обезпечаване на текущото му изпълнение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Актуализиран образец на Заявка за финансиране на училища и детски градини.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.09.2019

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1- 27933/30.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 27699/26.09.2019 г. приложено Ви изпращам информация за организирането и провеждането на обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от СНЦ „Образование и технологии“ за периода от 05.10.2019 г. до 06.10.2019 г. в гр. София.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         Информация за обучение на тема „Преходът подготвителната група – първи клас – особености и решения“.

·         Информация за обучение на тема „Приобщаване на родителите към образователната институция – насоки и акценти“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.09.2019

Обучение на учители по химия и опазване на околната среда на тема „Развиване на практически умения с обученията за формиране на компетентности, заложени в новите учебни програми по химия и опазване на околната среда в Х клас“ по НП „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО1 – 27558/25.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27532/ 25.09.2019 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с Решение № 172/29.03.2019 г., Приложение № 8, т. 1, буква „з“ на Министерския съвет, Мярка I. „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти“, в периода от 07 до 11 октомври 2019 г. предстои обучение на учители по химия и опазване на околната среда на тема „Развиване на практически умения с обученията за формиране на компетентности, заложени в новите учебни програми по химия и опазване на околната среда в Х клас“ с продължителност 32 академични часа.

Обучението започва на 07 октомври от 14:00 часа и продължава до 12:30 часа на 11 октомври 2019 г.

Място на провеждане: Учебен център (бившият център за подготовка на ученици за  олимпиади), гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 21А, срещу „Интерпред“, с вход от ул. „Димчо Дебелянов“ № 7, зад високите дипломатически блокове.

Средствата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

За РУО– София-град определеният брой участници е 6, плюс 2 резервни бройки.

Моля, да запознаете учител по химия и опазване на околната среда от повереното Ви училище с настоящата информация, Педагогическите специалисти, които желаят да участват в обучението следва да попълнят приложената форма  до до 12.00 ч. на 27.09.2019 г. на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewgQEZDSuO1ZhEatb1uoJSJc1Fqqqea1-NOs1Er6w9ghTKiA/viewform?usp=sf_link

 

Моля, да имате предвид, че при достигане на определения за град София брой участници формата за регистрация ще бъде затворена..

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Провеждане на обучениe на учители по изобразително изкуство от училища и профилирани гимназии

Изх. № РУО 1-27143/19.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖОДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1- 27043/18.09.2019г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с Решение № 172/29.03.2019 г., Приложение № 8, т. 1, буква „з“ на Министерския съвет, Мярка I. „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти“, в периода от 30 септември  до 4 октомври 2019 г. предстои обучението на учители по изобразително изкуство на тема „Компетентностия подход в прилагането на новите учебни програми по изобразително изкуство в Х клас“ с продължителност 32 академични часа.

Начало на обучението е от 14:00 ч. на 30 септември 2019 г.  до 12:30 ч. на 4 октомври 2019 г. Място на провеждане: Учебен център (бившият Център за подготовка на ученици за  олимпиади, град София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, с вход от ул. „Димчо Дебелянов“ № 7, зад високите дипломатически блокове).

Средставата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г.

Моля, да запознаете учител по изобразително изкуство от повереното Ви училище с настоящата информация, като имате предвид, че за РУО – София-град определеният брой участници е 6, плюс 2 резервни бройки, в това число 3 учители с профилирана подготовка.

Педагогическите специалисти, които желаят да участват в обучението следва да попълнят приложената форма  до 10:00 ч. на 24.09.2019 г. на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq19ZX2h8rYzDLYxwqFElAseoB6uLHhi46mQ9kn4RnnHVbBw/viewform?usp=sf_link

 

При подадени по-голям брой заявки РУО – София-град ще извърши подбор на участниците в обучението и ще изпрати информация до одобрените училища.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.09.2019

Обучения на педагогически специалисти по безопасност на движението по пътищата

Изх. № РУО1 26161/11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ  ГРАДИНИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 25656/ 05.09.2019 г. Ви уведомявам, че „Дидаско груп“ ЕООД провежда курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по безопасност на движението по пътищата (БДП) с присъждане на квалификационни кредити по следните теми:

1.      Технология на провеждане на срочен контрол по БДП в I - IV клас.

2.      Новите учебни програми /2018/ за обучение по БДП в детската градина, I–IV, V–VII, VIII- XII клас.

3.      Методиката на обучението по БДП в българското училище и детска градина.

4.      Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП в българското училище и детска градина.

5.      Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в българското училище и детска градина.

6.      Специфични умения за работа в комисията по БДП в българското училище и детска градина.

7.      Планиране, организация и контрол на обучението и дейностите по БДП за директори на училища и детски градини.

За повече информация – www.didasko-bg.com

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД