07.06.2018

Програма за обучение

Изх. № РУО1- 14551/06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В РУО – София-град е постъпило писмо с вх. № РУО1-13663/30.05.2018 г., с което РААБЕ България уведомява, че във връзка с новия учебен предмет Компютърно моделиране, който ще започне да се изучава от учениците в III клас през учебната 2018/2019 година, организира специализирано обучение за начални учители на тема: „Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация“. Форумът ще се проведе на 22 юни 2018 г. в Института по математика и информатика към БАН, бл.8.

Лектор на обучението е Ангел Ангелов – Ачо, автор на над 20 научни публикации в областта на технологиите и образованието, представяни на международни и национални форуми.

Обучителната програма е одобрена и вписана в Информационния регистър за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН със Заповед № РД09-996/24.01.2017 г., за което се издава удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

Краен срок за записване в обучението: 15 юни 2018 г.

Информация и подробности за обучението може да видите на интернет страницата на РААБЕ България, като последвате линка -  http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-13

 

Приложение: Програма за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.05.2018

Курсове за педагогически специалисти, предлагани от СУ „Св. Кл. Охридски“ - ФМИ

 

Изх. № РУО1-11370/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-10044/26.04.2018 г. от СУ „Св. Кл. Охридски“ – ФМИ, Ви уведомявам, че факултетът предлага обучения за учители, директори и други педагогически специалисти, които включват теми, както по новите учебни програми за задължителни и избираеми учебни предмети, така и за използване на технологии при разработване на образователни проекти и програми. 

Информация за организираните курсове и формуляри на заявки за участие в курсовете можете да намерите в раздел „Обучение“/ “Продължаващо обучение“ на адрес: https://www.fmi.uni-sofia.bg

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се удостоверява квалификационни кредити и се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условия, определени от Закона за предучилищното и училищното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.05.2018

Обучение за учители, директори и други педагогически специалисти

Изх. № РУО1-11369/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-10705/03.05.2018 г. от Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“ Ви уведомявам, че Сдружението организира обучение на тема: „Новата правна уредба за защита на личните данни. Регламент EU2016/679-GDPR“ . Информация относно условията за включване в курса можете да намерите на адрес: http://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com/

Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“ има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2018

Обучения предлагани от Фондация „Институт за правни анализи и изследвания“

Изх. № РУО1-10624/03.05.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-8381/12.04.2018 г. от Институт за правни анализи и изследвания  - организация, която предоставя краткосрочни курсове и обучения за професионална квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове като осъществите контакти с организацията, които могат да бъдат намерени на следните адреси:

 http://ipai-bg.eu/bg/category/za-kontakt.html

https://www.ngobg.info/bg/organizations/5883-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html

Фондация „Институт за правни анализи и изследвания“  има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-847/10.04.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

20.04.2018

Обучение за учители

 

Изх. № РУО1- 9401/20.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 –9297/20.04.2018 г., Ви уведомявам, че мрежата на учителите-новатори Teacher.bg oрганизира курс за обучение на учители на тема "Компютърно моделиране с Майнкрафт". 

Дати на провеждане: 28.04.2018 г. и 29.04.2018 г.

Място на провеждане: Присъствените занятия се провеждат в лаборатория “Oблачни технологии”  на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, намираща се в сградата на Стопански факултет бл. 3 зала 317.

Лектор: доц. Тодор Ялъмов.

Записването за курсовете става през сайта  http://kursove.teacher.bg/ , откъдето може да се свалят и техните пълни анотации.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.04.2018

Открита практика

 

Изх. № РУО1-8695/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира провеждането на конкурс за открити педагогически практики на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение, с оглед повишаване на постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“.

На 19.04.2018 г., от 10:50 ч., в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. „Султан тепе“ № 1, ще се проведе открита педагогическа практика по испански език в X клас с учител Ирина Аламанова на тема „Испания по времето на Франко – 1939-1975“.

На 26.04.2018 г., от 10:10 ч., в 133. СУ „А. С. Пушкин“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в X клас с учител Илияна Георгиева на тема „Doodlers unite”.

На 30.04.2018 г., от 13:30 ч., в 133. СУ „А. С. Пушкин“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в клас VI с учител Христина Млъзева на тема “The legend of Gelert”.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при желание от тяхна страна за участие да създадете условия, без да се нарушава учебния процес. Желаещите да присъстват учители следва да изпратят регистрацията си на електронен адрес rio_nlukanova@abv.bg до два работни дни преди всяка дата.

 

Приложение:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.04.2018

Обучение на тема „Ефективно лидерство, делегиране и стилове на управление в училище“

Изх. № РУО1-8800/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх.№ РУО1-8709/16.04.2018 г. от фирма „Стартегия“ ЕООД, Ви уведомявам, че на 26.04.2018 г. (четвъртък) в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 9 от 09:30 до 17:30 ще бъде проведено обучение на тема: „Ефективно лидерство, делегиране и стилове на управление в училище“. Обучението е предназначено за директори и заместник-директори на училища, детски градини и други образователни институции.

Относно условията за участие и записване: https://goo.gl/forms/b1ftMTqJ45io0Vm62

Срок за регистрация: 24.04.2018 г.

За повече информация: info@startegy.bg; тел. 0887 661960 – г-жа Ваня Нотева.

Фирма „Стартегия“ ЕООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.04.2018

Обучение на тема: „Формиране на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със специални образователни потребности“

 

Изх. № РУО1-8309/12.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-4633/28.03.2018 г. от Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), който е самостоятелно юридическо лице, част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ), Ви уведомявам, че НИОПП организира обучение по нова тема: „Формиране на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със специални образователни потребности“, което ще се проведе на 25 април 2018 г. от 9:30 до 17:30 часа в РЦПППО - София - град, намиращ се на ул. "Владово" 1.

Повече информация на тел. 0877/ 183 624 или 0877/ 182 604, а срокът за заявки е до 23.04.2018 г. на електронна поща: nioppbg@gmail.com

Формирането на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със специални образователни потребности е основен приоритет на дейностите, имащи отношение към професионалната квалификацията и развитие на всеки учител. По време на обучението ще се запознаете с ключовите компетенции, необходими за подкрепата на децата със СОП, както и с практически съвети и насоки за използването им в училище.

НИОПП има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.03.2018

Пролетен турнир по народна топка  под мотото „Заедно можем и да спортуваме“

 

Изх. № РУО1-7026/27.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - София-град, с подкрепата на 73 СУ „Владислав Граматик“ и на Националната спортна академия „Васил Левски“, организира Пролетен турнир по народна топка  под мотото „Заедно можем и да спортуваме“, в който може да участват и деца със специални образователни способности.

Състезанието ще се проведе на 28.04.2018 г. от 10.00 ч. на откритата спортна база на 73 СУ, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Георги Измирлиев“ № 2, транспорт: автобуси №№ 73, 74, 76 и тролейбус № 8 на спирка „29 ДКЦ“.

Заявки се приемат до 18.04.2018 г. на e-mail: sportrcsf@abv.bg

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Правила на играта.
  2. Заявка за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

ВАЖНО!!!! Квалификационен семинар на тема: „Управление на стреса на работното място“.

Изх. № РУО1-6708/22.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., Ви напомням, че с писмо Изх. № РУО1- 6389/19.03.2018 г., публикувано на сайта на РУО – София-град Ви информирахме за провеждане на квалификационен семинар със заместник-директорите по учебна дейност на столичните училища на тема „Управление на стреса на работното място“  в периода 2830 март 2018 г. в курортен комплекс „Пампорово“.

Целта на семинара е запознаване със същностните компоненти и възможностите за управление на личната ефективност, за придобиване на умения и усвояване на стратегии, в резултат  на които да подобри изпълнението на служебните задължения.

Лекциите и тренингите ще се проведат от Сдружение „Център за обучение и квалификация“, организация, чийто програми са вписани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. За участие в семинара ще бъдат присъдени квалификационни кредити. 

Моля за Вашето своевременно включване, на заместник-директор или друг специалист за участие в семинара от повереното Ви училище.  Попълнената бланка „Заявка“ по приложения образец следва да изпратите в срок до 23.03.2018 г.  на email: center_ok@abv.bg 

С всяко юридическо лице, изпращащо свои представители за участие в семинара ще бъде сключен договор за ползваните услуги.

За допълнителна информация: Дима Иванова  –  тел. 02 9875568, 0887618367

Приложение:  

  1. Предварителна програма.
  2. Заявка  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД