28.02.2019

Обучение за педагогически съветници и училищни психолози

Изх. № РУО1-5079/27.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4948/26.02.2019 г., Ви уведомявам, че Сдружение „Училищно и семейно консултиране“, в партньорство с ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“, организира обучение за педагогически съветници и училищни психолози на тема „Консултиране и психологическа подкрепа на ученици, родители и учители за адаптация в преходните училищни периоди – I, V и VIII клас“.

Курсът ще се проведе от 25.03.2019 г. до 29.03.2019 г. Продължителността на обучението е 32 академични  часа – с начало понеделник (25.03.) от 13.30 ч.  до петък (29.03.) - 12.30 ч. През останалите дни обучението се провежда от 9.00 ч. до 17.00 ч. Място на провеждане - гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 31.

Условия за включване в обучението е завършен минимум първи модул от програмата за продължаващо обучение в консултантски умения „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници“.

Заявяване на участие в обучението се извършва на email – uskonsultirane@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-547/26.02.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

21.02.2019

Обучения за учители по немски език

Изх. № РУО1-4564/21.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4403/19.02.2019 г., Ви уведомявам, че Гьоте институт и Нов български университет организират съвместна квалификационна програма за учители по немски език „Уча се да преподавам немски език“ (DLL).

Обучението започва на 08.03.2019 г. и включва присъствени семинари (24 академични часа) и онлайн фаза (72 академични часа). В първото издание на програмата учителите ще могат да избират между два модула. След успешно приключване на единия от модулите участниците получават 3 квалификационни кредита. Присъствените семинари ще се провеждат в Центъра за професионално и продължаващо обучение на НБУ, гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99.

Записването става в Центъра за професионално и продължаващо обучение на НБУ до 28.02.2019 г..

За повече информация последвайте линка:  https://cpo.nbu.bg/bg/kvalifikacionni-programi/u-ch-a-se-da-prepodavam-nemski-ezik.

За записване и допълнителна информация: тел. 02/9800099; 02/9802210; 0884026910  и email - etrifonova@nbu.bg; glalova@nbu.bg; idobriyanova@nbu.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

21.02.2019

Обучения за учители на IV клас

Изх. № РУО1-4565/21.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4446/20.02.2019 г., Ви уведомявам, че РААБЕ България ЕООД организира обучение  по „Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация“ за учители на IV клас. Обучението ще се проведе на 16.03.2019 г. в Института по математика и информатика към БАН, гр. София. При завършване на обучителната програма педагогическите специалисти получават 1 квалификационен кредит. Краен срок за записване в обучението – 11.03.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Програма за обучение.

За регистрация в обучението моля последвайте линка: http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-s-fokus-vrhu#registracia

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

19.02.2019

ВАЖНО! Стартиране на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 - 4384/19.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105/18.02.2019 г. , вх. № РУО1-4295/18.02.2019 г. относно стартиране на Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, приложено Ви предоставям пакет от следните документи в електронен формат:

  • Указания във връзка със стартирането на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
  • Указания за изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
  • ЗАЯВЛЕНИЕ от педагогически специалист.
  • Декларация /Приложение № 7б/.
  • Карта за участие/Приложение №7/.
  • Указания и дефиниции за някои понятия към Картата за участие.
  • Указание за подаване на Заявление за участие в Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
  • РЕГИСТЪР за подадени Заявления за участие в Дейност 2 по проект КПРПС.   

Моля, да запознаете с приложените документи педагогическите специалисти от поверените Ви образователни институции, с оглед тяхното участие в Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, във връзка с точното и коректно изпълнение на тази дейност.

Следва да имате предвид, че пакетът отчетни документи ще бъде публикуван на страницата на информационната система на проекта на линк: https://teachers.mon.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ: СЪГЛАСНО ТЕКСТА                                 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

19.02.2019

Обучения за учители

Изх. № РУО1- 4347/19.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 4266/18.02.2019 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира на 09.03.2019 г. от 9.30 ч. до 17.00 ч. в гр. София обучение на тема „Ефективна комуникация и взаимодействие с родителите“.

Заявки се приемат до 07.03.2019 г. на email: nioppbg@gmail.com и на тел. 0877 183 624

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

18.02.2019

Курсове по БДП

Изх. № РУО1-4279/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО1-4175/15.02.2019 г., Ви уведомявам, че Дидаско груп в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“, Център за продължаващо обучение провежда курсове, чието съдържание е съобразено с новата учебна програма по Безопасност на движението. С подробности за курсовете може да се запознаете в приложената оферта.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

Съгласно заповед №РД 02-318/08.02.2019 г.

18.02.2019

Обучения за учители

Изх. № РУО1- 4257/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4203/15.02.2019 г., Ви уведомявам, че Център за творческо обучение организира на 15 и 16 март 2019 г. в гр. София обучение за учители на тема „Медийна грамотност в сферата на образованието“.

Продължителността на курса е 16 академични часа и за успешно преминато обучение се присъжда 1 квалификационен кредит.

Регистрационна форма може да намерите на адрес:

https://ischools.us12.list-manage.com/track/click?u=1acf61934bec953acc8668201&id=80511529a1&e=3d0193dba5

 

За повече информация: https://cct.bg/obucheniya/mediyna-gramotnost/ и тел. 02/408 03 26, 0882 506 425

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД02-318 ОТ 08.02.2019 г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО–СОФИЯ-ГРАД/

11.02.2019

Обучение за учители

Изх. № РУО1-3631/08.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 3443/08.02.2019 г., Ви уведомявам, че „Уча.се“ ЕООД, организира на 25.02.2019 г. в гр. София, ул. „Сребърна“ № 14, ет.4 обучение за учители на тема „Как да развиваме умения на 21 век у учениците“. Продължителността на обучението е 16 академични часа. След успешно завършване се присъжда 1 квалификационен кредит.

За повече информация и заявки: https://ucha.se/uchiteli-obucheniya

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД02-303/06.02.2019 г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО–СОФИЯ-ГРАД/

08.02.2019

Обучение за учители по математика

Изх. № РУО1-3375/07.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 3270/06.02.2019 г., Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“ гр. Бургас, организира на 23.02.2019 г. в гр. София обучение на тема „Задачите по стереометрия – технологии на успеха“. Курсът е подходящ за учители по математика VII – XII клас. Продължителността на обучението е 16 академични часа и след успешно завършване се присъжда 1 квалификационен кредит.

За повече информация за предлаганото обучение и други програми за квалификация на педагогически специалисти: www.itlearning-bg.com и тел. +359878227737 – Мария Миткова - координатор образователни програми.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2019

Обучения за учители

Изх. № РУО1-3302/07.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 3039/05.02.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Човек Плюс“ в партньорство с Академията за практическа психология в образованието организира два уебинара, посветени на Деня на Розовата фланелка – Международния ден за Анти-тормоз в училище, който е на 27.02.2019 г. Обучението носи един квалификационен кредит.

Уебинарите са с начало 18 ч. в платформата Zoom, както следва:

·         На 07.02.2019 г. и 08.02.2019 г. за традиционния тормоз.

·         На 11.02.2019 г. и 12.02.2019 г. за кибер-тормоза и кибер-зависимостите.

За повече информация и заявки: email –  academia_ppo@abv.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД