07.11.2018

Информационен семинар на тема „Използване на помощни средства в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“

Изх. № РУО1 – 28446/07.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-28412/06.11.2018 г., Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ( РЦПППО) – София-град организира информационен семинар на тема „Използване на помощни средства в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“. Семинарът е безплатен и е част от квалификационните програми, заложени в годишния план на РЦПППО – София-град.

 

Семинарът ще се проведе на 22.11.2018 г., като желаещите за участие е необходимо да изпратят заявка за участие на rcsf.edu@gmail.com в срок до 09.11.2018 г.

 

Приложение:

1.Информация за семинара

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.11.2018

Обучение по Компютърно моделиране за учители

Изх. № РУО1- 28357/06.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-28154/02.11.2018 г. Ви уведомявам че, „РААБЕ България“ организира обучение по „ Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация.“ Обучението застъпва дейности, включени в учебната програма по предмета и ще се проведе в Института по математика и информатика към БАН, гр. София на 17.11.2018 г. За завършено обучение се присъжда 1 квалификационен кредит. Краен срок за записване в обучението 9.11.2018 г.

 

За повече информация на интернет страницата на РААБЕ България на линк:

http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-18

или тел. 0892 23 23 35 – Йоана Василева

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД02-2529/05.11.2018 Г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД /

05.11.2018

Предложение за квалификация на педагогически специалисти

Изх. № РУО1- 28150/02.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-27918/31.10.2018 г. Ви уведомявам че, „Орак – дигитална учителска академия“:

·         организира обучения  на педагогически специалисти по одобрени от МОН програми за обучение на теми „Киберсигурност и дигитално гражданство за учители“, „Обучение по дигитални умения и ИКТ“, „Развитие на компютърни и дигитални компетенции“. Всяка програма носи 1 или 2 квалификационни кредита.

·         предлага сътрудничество по дигитална трансформация на училища и детски градини.

За повече информация: www.orakgroup.com, email: office@orakgroup.com, тел. +35932636426

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.11.2018

Предложение за квалификация на педагогически специалисти с ръководни функции

Изх. № РУО1- 28148/02.11.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-28038/01.11.2018 г. Ви уведомявам че, „Институт за човешки ресурси“ ще проведе на 22.11.2018 г. тясно специализирано за системата на образованието обучение по три ключови законодателни направления, както следва:

·         Здравословни и безопасни условия на труд – изисквания към образователните институции.

·         Управление и организация на образователната институция. Трудово - правни отношения.

·         Нормиране и заплащане на труда в системата на предучилищното и училищното образование.

При успешно преминато обучение всеки участник ще получи общо 3 /три/ броя удостоверения – едното за пред Инспекция по труда и още 2 /два/ броя с присъдени квалификационни кредити по съответните теми.

За допълнителна информация и заявка за обучение: тел. +359882 79 99 61, email: hr.institute@abv.bg или edu@institute-hr.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Семинар по математика на тема „Как да използваме Plickers в обучението по математика“

Изх. № РУО1- 27080/22.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 07.11.2018 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“, ул."Пиротска" №68 ще се проведе семинар с учители по математика на тема „Как да използваме Plickers в обучението по математика“. Ще бъде разгледана и темата „Приложение на ИКТ в обучението по математика“. Лектор проф. Тони Чехларова от ИМ на БАН.

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

22.10.2018

Семинар „Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии заVII и IХ клас“

Изх. № РУО1- 26928/19.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 30.10.2018 г. (вторник) от 10:00 часа и от 14,00 часа в залата на ПГТЕ "Хенри Форд", ул."Хайдут Сидер" №8 ще се проведе семинар с учители по информатика и информационни технологии на тема „Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии заVII и IХ клас“. 

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2018

Изпълнение на дейности по ОП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1- 26888/ 19.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с оперативност при изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви уведомявам, че в срок до 12.00 ч. на 22.10.2018 г. /понеделник/ следва да попълните формуляра приложен към настоящето писмо.

Регистрацията на училищата и детските градини – самостоятелни възложители на обученията по Дейност 1 на проекта, се извършва чрез избор от меню „Регистрация“, подменю “Регистрация на училище/детска градина като обучаваща организация“ в информационната система на адрес – https://teachers.mon.bg .

Моля да имате предвид следното:

1. При регистрацията посочвате код по АДМИН на образователната институция.

2. Под самостоятелни възложители по проекта се разбират тези институции, които могат да формират групи от минимум 15 и максимум 25 педагогически специалисти от щатния педагогически персонал на училището и детската градина.

3. В групите могат да се включат педагогически специалисти до 54 години. Педагогическите специалисти над 54 години могат да бъдат до 10% в група.

4.      Определянето на училищата /детските градини като „самостоятелни възложители“ става след съгласуване с началника на РУО –София-град.

Моля, за стриктно спазване на посочения срок.

 

ФОРМУЛЯР ЗА ПОПЪЛВАНЕ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2018

Обучение за педагогически специалисти

Изх. № РУО1- 26814/19.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-25941/10.10.2018 г., Ви уведомявам, че  Сдружение“Център за обучение и квалификация“ организира квалификационен семинар за педагогически специалисти от 23.11.2018 г. до 25.11.2018 г. на тема „ Превенция и противодействие на детското девиантно поведение. Сигурна и безопасна среда в образователните институции. Правна защита на детето“. Място на провеждане – парк-хотел „Москва“, гр. София.

 

Заявки за участие до 09.11.2018 г. на адрес: center_ok@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2018

Програма за обучение за педагогически съветници

Изх. № РУО1- 26815/19.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-26391/15.10.2018 г., Ви уведомявам, че  Софийски университет „Св.Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, в партньорство със сдружение “Училищно и семейно консултиране“ организират програма за продължаваща квалификация на педагогически съветници „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници“, с ръководител на обучението – доц. Д-р Станка Михалкова. Програмата се провежда в два модула. Първата фаза по първи модул с хорариум 32 учебни часа ще се проведе от 05 до 09 ноември 2018 г. в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 31.

 

Заявки за участие до 31.10.2018 г. на адрес: uskonsultirane@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2018

Научен форум

Изх. № РУО1-26751/ 18.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26530/ 16.10.2018 г. от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с поканата да участват в третото издание на Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, което ще се състои на 2 ноември 2018 г. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1 от 9.00 до 17.00 ч.

 

Присъствалите ще получат сертификат за участие във форума, а участващите с доклад – сертификат за един кредит. Текстовете на докладите трябва да бъдат оформени според изискванията на сп. „Български език и литература“ и изпратени на електронен адрес ibl@ibl.bas.bg

 

Програмата на форума е достъпна на адрес: http://ibl.bas.bg/forum-vizsledovatelski-podhodi-v-obuchenieto-po-balgarski-ezikv-2018/

 

Участниците се регистрират на адрес: http://ibl.bas.bg/izsledovatelski_podhodi_2018/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД