11.09.2018

Обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

 

Изх. № РУО1-23207/10.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-2308/07.09.2018 г., Ви уведомявам, че Синдикат образование към КТ „Подкрепа" чрез Сдружение „Образование без граници – БГ 2012" организира обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по одобрени програми и вписани в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Предоставям на Вашето внимание програми, подходящи за квалификация на педагогически специалисти с ръководни функции, както следва:

1. Подобряване качеството на обучение.

2. Гражданско образование.

3. Видове училищни документи съгласно ЗПУО и ДОС. Разработване и отчитане.

4. Практически въпроси по прилагането иа Кодекса на труда.

5. Новата правна уредба за защита на личните данни. Регламент EU 2016/679 - GDPR

6. Медии, обществени комуникации и PR в образованието.

7. Лидерската проблематика в типичната административна среда на училищното образование.

8. Приобщаващо образование.

Участниците получават  остоверение по чл. 48, ал. 1 т. 1 от Наредба № 12/01.09.2018 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Допълнителна информация за обучението можете да получите от Георги Шошев, телефон: 0877787903.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.08.2018

Информация за курсове за педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1-22096/29.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУO1-21928/27.08.2018 г. от Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Ви уведомявам, че предвиденото за 03.09.2018 г. и 04.09.2018 г. обучение на тема „Позитивното образование в детската градина и училището“ с лектор проф. Кармел Чефай от Университета в Малта ще бъде проведено на 11.09.2018 г. и 12.09.2018 г.

Информация за предлаганото обучение и условията за включване може да намерите в прикачения файл.

Приложение: Информация за обучение.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-1975/28.08.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

29.08.2018

Информация за курсове за педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1-22055/28.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-21586/20.08.2017 г. от Консултативен център „Плиска“ Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове на следния адрес: http://www.centarpliska.com/

Консултативен център „Плиска“ има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.08.2018

Национална програма "Квалификация"

 

Изх. № РУО1-21546/17.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Национална програма "Квалификация" (НП) 2018 г., Ви уведомявам, че в перода от 03.09.2018 г. до 11.10.2018 г. ще бъдат проведени обучения за 600 педагогически специалисти в сградата на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), адрес: София, пл. "Македония" № 1.

Обученията са за сметка на НП и всяко обучение носи 1 квалификационен кредит. За участниците в обученията са предвидени обяд и кафе-паузи.

Може да заявите желание за участие в повече от една тема.

В срок до 24.08.2018 г. е необходимо да заявите желанието си за участие в обучението на следния линк: https://goo.gl/forms/N9Mfg1Wc4GYcaUQW2

 

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище или детска градина за предстоящите обучения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Теми за обучения и график за провеждането им за педагогически специалисти с ръководни функции.
  2. Теми за обучения и график за провеждането им за учители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Вилма Доминикова

началник на РУО – София-град

(съгласно заповед № РД 10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

 

26.07.2018

Международен сертифициран курс за “Монтесори учител в ясли и детски градини”

 

Изх. № РУО1- 19744/26.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-18553/11.07.2018 г. Ви уведомявам, че от 15.08.2018 г. Институт Монтесори България организира Международен сертифициран курс за “Монтесори учител в ясли и детски градини” в партньорство с Нов Български Университет и VIVID Onderwijs Nederland, с което ще имате възможност за задълбочено изучаване на Монтесори педагогиката и прилагането и за възрастта 0-6 според изискванията на Холандската Монтесори Асоциация.

В квалифицирането Ви като Монтесори педагог по време на обучението ще придобиете:

        •       Знание, нагласа и умение за изграждане на връзката учител-дете,

        •       Придобиване на основни умения за учене у детето,

        •       Разбиране за връзката на учителя със средата и Монтесори материалите,

        •       Способност за установяване на добри отношения с родители други общества,

        •       Придобиване на знания от различни науки: Антропологично развитие, Физиология, Педагогика, Невропсихология, Психология.

Съдържанието на обучителната програма включва:

        •       200 часа теоретично обучение (лекции), инструкции и практика,

        •       158 часа обучение и практика извън лекционния план,

        •       2 часа изпит под формата на интервю и обратна връзка за представянето по време на курса.

Обучението носи квалификационни кредити.

Курсът е подхоящ за:

        •       практикуващи учители в детски ясли, детски градини,

        •       педагогически специалисти,

        •       учители, които желаят да бъдат обучени да прилагат Монтесори педагогиката в детски градини и ясли,

        •       детски центрове,

        •       студенти,

        •       всички, които желаят да подобрят своите познания и надградят своята квалификация, като се сертифицират международно.

График на обучението: 3 модула: Модул 1: 15-31.08.2018 г.; Модул 2: 1-9.11.2018 г.; Модул 3: 10-14.12.2018 г.

За информация и записване:Нов български университет, корпус 2, офис 208, Мария Тумбева, mtumbeva@nbu.bg, 02 / 81 10 268, Регистрационна форма: zajavlenie

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.07.2018

Обучения - Център за квалификация към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Изх. № РУО1-19745/26.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-18512/11.07.2018 г. от Център за квалификация към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Ви уведомявам, че Центърът за квалификация е спомагателно звено в структурата на университета, чийто основен предмет на дейност е предоставяне на широки и гъвкави възможности за придобиване на допълнителна квалификация или за повишаване на придобитата квалификация както на кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър, така и на кандидати, които са в процес на придобиване на образователно-квалификационна степен.

Информация за предлаганите обучения и условията за включване, можете да получите на следния електронен адрес:  http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.07.2018

Обучение за учители, директори и други педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1-19117/18.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-18733/12.07.2018 г. от Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“Ви уведомявам, че Сдружението организира обучения за повишаване квалификацията на директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

Информация за темите, които предлага сдружението може да намерите на адрес: http://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com/

Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“ има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1091/ 12.07.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

19.07.2018

IV Национален учителски форум „Учителят в действие” – 5 септември 2018 г.

 

Изх. № РУО1-19110/17.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-18215/09.07.2018 г. от РААБЕ България ЕООД Ви уведомявам, че на 05.09.2018 г. в Парк-хотел „Москва“ ще се проведе IV Национален учителски форум „Учителят в действие” организиран от РААБЕ България ЕООД.

Мотото на тазгодишното събитие е „Педагогически стратегии за иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда”

Информация относно условията и възможностите за участие можете на намерите на страницата на РААБЕ България: http://www.pedagozi.bg/konferencii/uchitelyat-v-deystvie-2018

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1091/ 12.07.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

19.07.2018

Обучение за педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1-19112/17.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ01-18780/13.07.2018 г. от РААБЕ България ЕООД Ви уведомявам, че в Института по математика и информатика към БАН, гр. София ще се проведе обучение по „Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация.”

Повече информация на сайта на РААБЕ България: http://www.pedagozi.bg/ 

Обучението едно от обученията с одобрени програми на РААБЕ България ЕООД от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1091/ 12.07.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

12.07.2018

Обучение на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни – GDPR“

 

Изх. № РУО1 – 18670/12.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-230/10.07.2018 г. и вх. № РУО 1 – 18466 /10.07.2018 г. относно прякото прилагане на Общия регламент за защита на личните данни – GDPR, на 23.07.2018 г. и на 24.07.2018 г. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ул."Хайдут Сидер" №8  от 10.00 часа ще се проведе обучение на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни – GDPR“, организирано от Министерството на образованието и науката, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) със съдействието на Комисията по защита на личните данни.

В обучението следва да  се включат по двама представители от всяко училище (директор и учител) според следния график:

На 23.07.2018 г. за всички училища от районите Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден,  Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, и Люлин.

На 24.07.2018 г. за всички училища от районите Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица.

В приложение ще намерите подробна програма на  обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД