08.12.2017

Популяризиране на професионалното образование и обучение и възможностите

Изх. № РУО1- 29032/08.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 27428/17.11.2017 г. относно популяризиране на професионалното образование и обучение и възможностите, които то дава за реализация на учениците, за увеличаване на приема и издигане престижа на професионалното образование, моля в срок до 12.12.2017 г. да изпратите информация за възпитаници на Вашето училище с възможност за контакт, които са постигнали успешна професионална реализация след завършено образование в професионалната гимназия/паралелка и на Ваши ученици, върнали се като учители в повереното Ви училище, за което попълните формуляра на следния линк: https://goo.gl/forms/5RMpyFIs4JhnwJSd2

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

05.12.2017

Обучение в рамките на Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“

Изх.№ РУО1-28583/05.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – София-град с изх. № РУО1-24523/16.10.2017 г., Ви уведомявам, че предвиденото обучение в рамките на Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“ от Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) в партньорство с Министерството на образованието и науката ще се проведе в периода 19 и 20.12.2017 г. Занятията се водят от най-добрите експерт-юристи на КНСБ по трудово право и трудово-правна защита. Целта е да се подготвят класните ръководители и да им се предоставят материали, за да се подпомогне тяхната работа в часа на класа по едноименните теми.

Място на провеждане: залата на Синдиката на българските учители (СБУ), София 1000, ул. „Ген. Паренсов”, №11, ет.3, по следния график:

 

Група, дата

Класни ръководители от район

I група,

19.12.2017 г., Вторник,

9.00 – 13.00 ч

 

Люлин, Надежда, Сердика, Банкя, Студентски, Овча купел

II група,

19.12.2017 г., Вторник,

14.00 – 18.00 ч

 

Триадица, Лозенец, Оборище, Средец, Нови Искър, Илинден

III група,

20.12.2017 г., Сряда,

9.00 – 13.00 ч

 

Връбница, Възраждане, Красно село, Красна поляна, Витоша

IV група,

20.12.2017 г., Сряда,

14.00 – 18.00 ч

 

Слатина, Подуяне, Кремиковци, Искър, Изгрев, Панчарево, Младост

 

Обръщам внимание, че по темата се работи не за първа година, ползата от нея е категорично доказана и интересът е голям.

В тази връзка, моля в срок до 12.12.2017 г. да регистрирате по един представител от Вашето училище, като изпратите имената, училището и телефон за връзка на е-mail: sbu_centrala@abv.bg

За допълнителна информация се обръщайте на тел. 02 935 60 72 – РУО – София-град, Златка Иванова.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

29.11.2017

Обучение на тема : „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание“

 

Изх. РУО1–28270/29.11.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1–28091/27.11.2017 г. на  Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) , Ви информирам за предстоящо обучение на тема : „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание“. В обучението ще бъдат включени и най-важните акценти от Наредба за приобщаващото образование/27.10.2017 г.

Квалификацията ще се проведе на 08.12.2017 г. от 09.30 до 17.30 в сградата на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град, ул. Владово № 1. Всеки участник в обучението ще получи по един квалификационен кредит.

Заявки за участие се приемат до 06.12.2017 г. на email:nioppbg@gmail.com и на телефон 0877183624.

 

Приложение: Информация за обучението

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

Д–Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД02–3036/28.11.2017 г .

на началника на РУО – София - град/

29.11.2017

Обучение на учители в Департамента за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ при СУ „Кл. Охридски“

Изх. № РУО1-28246/29.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 - 27245/16.11.2017 г., Ви информирам, че Департамента за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ при СУ „Кл. Охридски“ в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“, ще проведе от 04.12.2017 г. до 08.12.2017 г. втора фаза от програмата за продължаваща квалификация на педагогически съветници: „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници“, с ръководител на обучението - доц. д-р Станка Михалкова. Втората фаза е с хорариум 32 часа и  ще се проведе в ДИУУ,  гр. София.

Моля да потвърдите Вашето участие на e-mail: ukonsultirane@gmail.com.

Приложение: Информация за обучението

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно Заповед № РД02-3036/28.11.2017 г.

 на Началника на РУО – София-град/

29.11.2017

Анкета за оценяване качеството на провежданите квалификационни форми

Изх. № РУО1-28249/29.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от МОН вх. № РУО1-27674/22.11.2017 г., Национална програма „Квалификация“ на МОН, СУ „Св. Кл. Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители” желаят да изготвят механизъм за оценяване качеството на провежданите квалификационни форми.

Моля, желаещите учители да попълнят анкетните карти в срок до 01.12.2017 г.

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchxedZ6OYbevXKrmknd3I-m9ePH_QZaSNb1WSJ43eR6qFw8g/viewform 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-3036/ 28.11.2017 г.

на Началника на РУО – София-град/

 

24.11.2017

Педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“

 

Изх. №РУО1-27797/23.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 04.12.2017 г. (понеделник) от 12:20 часа в 30. СУ „Братя Миладинови“, бул."Александър Стамболийски" №125-А, ще се проведе открита педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 29.11.2017 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqz6m9hLHdgZ7siD2ruKYqzm8rbiXYB7Gs8BZys09bm6O9A/viewform?usp=sf_link

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

22.11.2017

Обучителен семинар за учители на тема „Дислексията – предизвикателство пред преподавателя“

 

Изх. № РУО1-27605/ 21.11.2017 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето внимание информация относно обучителен семинар за учители на тема „Дислексията – предизвикателство пред преподавателя“ с лектори доц. д-р Екатерина Тодорова – декан на Бакалавърски факултет и преподавател в департамент „Здравеопазване и социална работа“ на Нов Български Университет, и Кристина Костова – създател на единствения шрифт, предназначен за хора с дислексия в България, „ADYS“.

Семинарът ще се проведе на 01.12.2017 г. от 13:00 ч. в Нов Български Университет, ул. „Монтевидео“ № 21, корпус 1, 310-та аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“.

Моля да информирате заинтересованите учители.

 

Приложение: Покана.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.11.2017

Изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-27484/20.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., моля в срок до 08.12.2017 г. (петък) да изпратите сканирани Плановете за квалификация, Правилата за участие на персонала в квалификационна дейност и Механизъм за финансова подкрепа на поверената Ви институция за учебната 2017/2018 г., както следва:

  1. За училищата, на e-mail: uchilischta@abv.bg
  2. За детските градини, на e-mail: detski_gradini@abv.bg
  3. За ЦПЛР и за Специализираните обслужващи звена, на e-mail: cplr_soz@abv.bg

 

Обръщам внимание, че съгласно действащата нормативна уредба квалификацията за учебната 2017/2018 г. е институционална (вътрешна и външна) и средствата за квалификация са в размер не по-малък от 1 % от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал, съгласно чл. 35 от Колективния трудов договор.

 

                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.11.2017

Физическият факултет на СУ организира лекции в рамките на Климентови дни

 

Изх. РУО1 – 27608/ 21.11.2017 г.

 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ 

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В рамките на Климентови дни 2017 г., Физическият факултет на СУ организира серия популярни лекции с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха обществото на XIX век“. Лекциите се изнасят от специалисти в дадената област на достъпно ниво.

Лекциите ще се състоят на 28.11 (вторник) и 30.11 (четвъртък) в сградата на Физическия факултет на СУ, бул. „Джеймс Баучър“ 5.

Вторник 28.11.2017 г.

16 ч. „Ядрената енергетика – минало, настояще и бъдеще“, лектор: доц. д-р Ивайло Христосков

16.40 ч. „Квантова информация и квантови компютри“, лектор: доц. д-р Светослав Иванов

17.30 ч. “Лазер – един акроним на 60 години, който промени представата ни за светлината ”, лектор: проф. дфн Александър Драйшу

Четвъртък 30.11.2017 г.

16 ч. „Университетски наноспътници (с демонстрации на живо)“,лектор: доц. д-р Пламен Данков

16.40 ч. „Космическите открития на XXI век“, лектор: гл. ас. д-р Владимир Божилов

17.30 ч. “Изследване на атмосферата с Глобалните навигационни спътникови системи“, лектор: доц. д-р Гергана Герова        

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  –СОФИЯ-ГРАД

21.11.2017

БСК предоставя обучение на педагогически специалисти в областта на информационните технологии

 

Изх. № РУО1-27606/21.11.17 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо изх. №05-09-36/14.11.2017 г. от Българска стопанска камара (БСК ), и вх. №  РУО1- 27159/15.11.2017 г. Ви уведомявам, че БСК е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед № РД 09—2753/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Програмите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са насочени към изграждане на умения и компетенции в областта на информационните технологии.

 

За детайли и уточнения контактувайте с г-жа Теодора Борисова – директор „Компютърно обучение“ в БСК, гр. София, ул. „Алабин“ №16-20, тел. 02/981 03 26, gsm: 0888 832 172, e-mail: t.borisova@bia-bg.com; educentre@bia-bg.com,

web: http//educentre.bia-bg.com.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД