13.02.2018

Обучения по предприемачество, финансова грамотност, дигитални компетентности и умения за работа

 

Изх. № РУО1-3660/12.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-3031/06.02.2018 г. от Джуниър Ачийвмънт България Ви уведомявам, че е подписано споразумение за сътрудничество с Министерство на образованието и науката, с което продължава партньорството за модернизиране на училищното образование чрез програми по предприемачество, финансова грамотност, дигитални компетентности и умения за работа. Информация за условията и форма на заявка за включване в обученията може да намерите в приложенията към писмото.

Сроковете за регистрация за обученията са, както следва:

  • за февруари месец е до 16.02.2018 г.вкл.
  • за март месец е до 09.03.2018 г.вкл.

Приложения: Информация за предлаганите обучения

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО - София-град/

09.02.2018

Обучение на тема: „Модели за приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход“.

 

Изх. № РУО1-3329/08.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-2157/26.01.2018 г. от Национален институт за образование и приобщаващи политики  (НИОПП) Ви уведомявам, че на 22 февруари 2018 г. в РЦПППО - София град, с адрес: гр. София, ул. „Владово“ № 1 от 09.00 ч. ще се проведе обучение, предназначено за педагогически специалисти от детски градини и училища на тема: „Модели за приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход“.

За информация относно условията и възможностите за включване в обучението: http://niopp.eu/page/kontakti-115-3.html

Програмата на предлаганото обучение от Национален институт за образование и приобщаващи политики е одобрена от министъра на образованието и науката и е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за програмата може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.02.2018

Обучение на тема: „Медийна грамотност в сферата на образованието“.

 

Изх. № РУО1-3332/08.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-2609/31.01.2018 г. от Център за творческо обучение Ви уведомявам, че на 01 и 02 март 2018 г. в  от 10.00 ч. в офиса на организацията ще се проведе обучение за педагогически специалисти на тема: „Медийна грамотност в сферата на образованието“.

За информация относно условията и възможностите за включване в обучението: https://cct.bg/

Програмата на предлаганото обучение от Национален институт за образование и приобщаващи политики е одобрена от министъра на образованието и науката и е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за програмата може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.02.2018

Признаване на квалификационни кредити от началника на РУО-София-град

 

Изх. № РУО1-2764 /01.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 222 от Закона за предучилищното и училищното образование повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации и от обучителни организации, чиито програми за обучение са вписани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ.

Във връзка с повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти извършена от организации извън посочените или по програми, които не са вписани в посочения Информационния регистър и признаването ѝ чрез квалификационни кредити от началника на Регионално управление на образованието – София-град след подадено заявление по образец (Приложение №16 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН), Ви уведомявам следното:

Съгласно чл. 51, ал. 1 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти към заявлението на педагогическия специалист се прилагат следните документи:

  1. Копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, включително и по международни и национални програми, от които е видно съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието му в семинар, конференция или друга форма с доклад, съобщение, презентация.
  2. Копие от документ за самоличност;
  3. Препис-извлечение от трудовата книжка, удостоверяващо заеманата длъжност от педагогически специалист към датата на подаване на заявлението.
  4. Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43, ал. 2 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН, се представят в превод на български език от заклет преводач. Тези документи, както и допълнително изискани документи се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184 от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.).

При подаване на заявлението лицето представя и оригиналите на документите длъжностното лице, което приема документите.

За да бъдат изпълнени разпоредбите на чл. 53, ал. 3 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН относно данните, които трябва да съдържа удостоверението за признаване на квалификационни кредити е необходимо приложените документи към заявлението да съдържат следната информация: 

1. Наименованието и местонахождението на организацията, провела обучението или друга форма за повишаване на квалификацията или изданието, в което има публикация (публикации).

2. Темата, по която е проведено обучение или е осъществено участие във форма за повишаване на квалификацията респ. на публикацията (публикациите).

3. Период на провеждане на организационната форма за повишаване на квалификацията.

5. Продължителност на обучението в брой часове, в т.ч. брой присъствени академични часове.

Заявленията се подават лично от заявителя всяка календарна година в периода от 1 до 10 февруари и от 1 до 10 юли. Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени изискуемите документи или лицето не представи оригиналите им.

Постъпилото заявление в РУО и приложените документи се разглеждат от комисия определена със заповед на началника на РУО, която извършва проверка на автентичността на приложените документи и съответствието им с изискванията на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН, установява легитимността на организацията, която е извършила обучението за повишаване на квалификацията или е провела конференция, семинар или друга организационна форма, установява продължителността на проведеното обучение в брой академични часове и съответствието им на брой квалификационни кредити, установява участието в организационни форми с доклад или научно съобщение след публикуването им в специализирано издание и изготвя доклад с предложение до началника на регионалното управление на образованието за признаване или за отказ за признаване.

Така регламентираните изисквания за присъждане на квалификационни кредити, дава възможност на началника на регионалното управление съгласно чл. 53 и чл. 54 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН да признае и да издаде удостоверение за квалификационни кредити в тримесечен срок от подаване на заявлението или да направи мотивиран отказ за признаване.

Приложение: Заявление по образец (Приложение №16 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-319/30.01.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

29.01.2018

Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми

Изх. № РУО1-2204/26.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-33/24.01.2018 г., с вх. № РУО1-2067/25.01.2018 г., Ви уведомявам че, учителите, които успешно са преминали обучение за оценяване на държавните зрелостни изпити в електронна среда и притежават сертификат за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“ (издаден през 2017 г. или 2018 г.), могат да получат квалификационни кредити по реда на чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. След 29.01.2018 г. учителите ще имат достъп до електронния вариант на своя сертификат на електронен адрес: http://sofira.eu.   

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Открита педагогическа практика по английски език в VIII клас в 28 СУ„Алеко Константинов“ на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

 

Изх. № РУО1-1965/24.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира провеждането на конкурс за открити педагогически практики на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение, с оглед повишаване на постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“. На 31.01.2018 г., от 12:40 ч., в 28. СУ „Алеко Константинов“, бул."Възкресение" № 60, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в VIII клас с учител Давор Угрински на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при желание от тяхна страна за участие да създадете условия, без да се нарушава учебния процес. Желаещите да присъстват учители следва да изпратят регистрацията си на електронен адрес rio_nlukanova@abv.bg до 29.01.2018 г.

 

 

Приложения:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Фондация ДОИТ „Кариера РАКЕТА: уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение“.

 

Изх. № РУО1-1808/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-602/10.01.2018 г. Ви уведомявам, че в периода 01.02. – 30.03.2018 г. ще бъдат проведени обучения за училищни директори по проект на Фондация ДОИТ „Кариера РАКЕТА: уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение“.

В приложенията към писмото са поставени покана за участие в обучение по посочения проект и заявка за включване в обученията, както и информация за контакти на организаторите на дейностите.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Квалификация на педагогическите специалисти

 

Изх. № РУО1- 1809/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-1306/17.01.2018 г. Ви уведомявам, че Институтът за български език при Българската академия на науките организира курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към учителите по български език.

Повече информация за курсовете можете да намерите на сайта на Националната педагогическа мрежа:

https://pedagogika.nacid.bg/science_orgs?p_p_id=scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode

=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_id=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageScienceOrganization=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_action=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageSizeScienceOrganization=10

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.01.2018

Ще се проведе открита педагогическа практика в ПГТЕ „Хенри Форд“ на 30.01.2018 г.

Изх. № РУО1-126/04.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., на 30.01.2018 г. от 13,00 ч. в ПГТЕ „Хенри Форд“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка на тема „Анализ на работата на действаща инсталация с използване на котел на биомаса“.

При проявен интерес от Вас и от учители от повереното Ви училище, следва да заявите участие до 19.01.2018 г. при старши експерта по професионално образование и обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.12.2017

Използване на средствата за квалификация

 

Изх. № РУО1-30379/21.12.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА

НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на чл. 221 от Закона за предучилищното и училищното образование педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си, която е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите им с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.

Директорите на институциите, определени в чл. 2 на Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Съгласно Колективния трудов договор, подписан между социалните партньори на 19.06.2016 г. средства за квалификация на педагогическите специалисти за календарната година се определят в размер не по-малък от 1 на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора. Така договорените средства следва да бъдат използвани единствено за квалификационни дейности насочени към усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната от тях работа и за кариерното им развитие и не следва да се използват за други съпътстващи обучението дейности /културен и спа туризъм и др./ както и за разходи свързани с логистично обслужване на дейността.

По целесъобразност обученията следва да се извършват при оптимално и ефективно изразходване на средствата от бюджета на съответната институция /в образователната институция, в близост до населеното място по адрес на институцията, в бази, предлагащи комплексни услуги по настаняване, храна и учебни зали  в рамките на приемливи цени и т.н./ и съобразно индивидуалните потребности на педагогическите специалисти от квалификация.

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени със заповед на Министъра на образованието и науката, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и се измерва чрез система от квалификационни кредити, удостоверявани с документ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД