29.06.2018

Обучение „Компютърно моделиране за III клас“

Изх. № РУО1-16887/29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-163/16.05.2018 г., вх. № РУ0 1-14291/05.06.2018 г. и писмо от Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалист (НЦПКПС) - Банкя вх. № РУ0 1-14126/04.06.2018 г. Ви уведомявам, че през месец юли 2018 г. продължава провеждането на обучения по програма „Компютърно моделиране за III клас“(общообразователна подготовка).

Обучението е предназначено за учители, преподаващи по учебната програма „Компютърно моделиране за III клас“ (общообразователна подготовка) и не са преминавали през обучение по тази тема.

Програмата на обучението е организирана в 4 дни и включва 32 академични часа, които ще бъдат удостоверени с присъдени 2 квалификационни кредита. Обучението е безплатно.

Регистрация за участие: https://docs.google.com/forms/d/18pABrScp6EtcqLrhRkTBc5scCVJBcFcSIfGsLbbl1Uc/edit

в срок до 04.07.2018 г. със следната информация: трите имена, длъжност, училище, електронна поща и телефон за контакт.

 

Включените в обучението учители ще бъдат информирани допълнително за периода и мястото на обучението на посочените в регистрационния формуляр електронни адреси.  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.06.2018

Първа конференция за педагогически специалисти „КЛЪСТЪРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ – ТУ - Варна

Изх. № РУО1-15992/21.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-14574/07.06.2018 г. от Технически университет – Варна Ви уведомявам, че се организира Първа конференция за педагогически специалисти „КЛЪСТЪРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, която ще се проведе в периода 05-07.10.2018 г. Основна цел на конференцията е дискусия на педагогически изследвания и споделяне на педагогически опит. Публикациите от конференцията важат за кандидатстване за Първа професионално-квалификационна степен.

Повече информация за организацията и условията за включване в конференцията можете да получите на следния електронен адрес:  http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.06.2018

Покана за продължаващо образование  по философия, гражданско образование и политология  през учебната 2018/2019 г.

 

Изх. № РУО1-14508/06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Философски факултет  на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград,  с вх. № РУО1-13981/04.06.2018 г., приложено Ви изпращам покана за продължаващо образование  по философия, гражданско образование и политология  през учебната 2018/2019 г.

 

      Приложение:  Покана за обучение

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

11.06.2018

Обучение на тема „Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование“

Изх. № РУО 1 – 14813/08.06.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 13884/01.06.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики, част от Националната асоциация на ресурсните учител ще проведе обучение на тема „ Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование“. Събитието ще се състои на 14.06.2018 г. от 09.30 – 17.30 ч. в гр. София.

Лектор на Обучението е Калоян Дамянов – директор на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град.

Заявки се приемат до 12.06.2018 г. на email nioppbg@gmail.com и на  телефони 0877/183 624 и 0877/182 604.

Приложение: Информация за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.06.2018

Програма за обучение

Изх. № РУО1- 14551/06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В РУО – София-град е постъпило писмо с вх. № РУО1-13663/30.05.2018 г., с което РААБЕ България уведомява, че във връзка с новия учебен предмет Компютърно моделиране, който ще започне да се изучава от учениците в III клас през учебната 2018/2019 година, организира специализирано обучение за начални учители на тема: „Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация“. Форумът ще се проведе на 22 юни 2018 г. в Института по математика и информатика към БАН, бл.8.

Лектор на обучението е Ангел Ангелов – Ачо, автор на над 20 научни публикации в областта на технологиите и образованието, представяни на международни и национални форуми.

Обучителната програма е одобрена и вписана в Информационния регистър за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН със Заповед № РД09-996/24.01.2017 г., за което се издава удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

Краен срок за записване в обучението: 15 юни 2018 г.

Информация и подробности за обучението може да видите на интернет страницата на РААБЕ България, като последвате линка -  http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-13

 

Приложение: Програма за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.05.2018

Курсове за педагогически специалисти, предлагани от СУ „Св. Кл. Охридски“ - ФМИ

 

Изх. № РУО1-11370/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-10044/26.04.2018 г. от СУ „Св. Кл. Охридски“ – ФМИ, Ви уведомявам, че факултетът предлага обучения за учители, директори и други педагогически специалисти, които включват теми, както по новите учебни програми за задължителни и избираеми учебни предмети, така и за използване на технологии при разработване на образователни проекти и програми. 

Информация за организираните курсове и формуляри на заявки за участие в курсовете можете да намерите в раздел „Обучение“/ “Продължаващо обучение“ на адрес: https://www.fmi.uni-sofia.bg

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се удостоверява квалификационни кредити и се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условия, определени от Закона за предучилищното и училищното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.05.2018

Обучение за учители, директори и други педагогически специалисти

Изх. № РУО1-11369/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-10705/03.05.2018 г. от Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“ Ви уведомявам, че Сдружението организира обучение на тема: „Новата правна уредба за защита на личните данни. Регламент EU2016/679-GDPR“ . Информация относно условията за включване в курса можете да намерите на адрес: http://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com/

Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“ има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2018

Обучения предлагани от Фондация „Институт за правни анализи и изследвания“

Изх. № РУО1-10624/03.05.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-8381/12.04.2018 г. от Институт за правни анализи и изследвания  - организация, която предоставя краткосрочни курсове и обучения за професионална квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове като осъществите контакти с организацията, които могат да бъдат намерени на следните адреси:

 http://ipai-bg.eu/bg/category/za-kontakt.html

https://www.ngobg.info/bg/organizations/5883-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html

Фондация „Институт за правни анализи и изследвания“  има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-847/10.04.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

20.04.2018

Обучение за учители

 

Изх. № РУО1- 9401/20.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 –9297/20.04.2018 г., Ви уведомявам, че мрежата на учителите-новатори Teacher.bg oрганизира курс за обучение на учители на тема "Компютърно моделиране с Майнкрафт". 

Дати на провеждане: 28.04.2018 г. и 29.04.2018 г.

Място на провеждане: Присъствените занятия се провеждат в лаборатория “Oблачни технологии”  на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, намираща се в сградата на Стопански факултет бл. 3 зала 317.

Лектор: доц. Тодор Ялъмов.

Записването за курсовете става през сайта  http://kursove.teacher.bg/ , откъдето може да се свалят и техните пълни анотации.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.04.2018

Открита практика

 

Изх. № РУО1-8695/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира провеждането на конкурс за открити педагогически практики на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение, с оглед повишаване на постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“.

На 19.04.2018 г., от 10:50 ч., в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. „Султан тепе“ № 1, ще се проведе открита педагогическа практика по испански език в X клас с учител Ирина Аламанова на тема „Испания по времето на Франко – 1939-1975“.

На 26.04.2018 г., от 10:10 ч., в 133. СУ „А. С. Пушкин“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в X клас с учител Илияна Георгиева на тема „Doodlers unite”.

На 30.04.2018 г., от 13:30 ч., в 133. СУ „А. С. Пушкин“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в клас VI с учител Христина Млъзева на тема “The legend of Gelert”.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при желание от тяхна страна за участие да създадете условия, без да се нарушава учебния процес. Желаещите да присъстват учители следва да изпратят регистрацията си на електронен адрес rio_nlukanova@abv.bg до два работни дни преди всяка дата.

 

Приложение:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД