27.10.2017

Квалификационен курс „Музикално-педагогическа работилница“

 

Изх. №РУО1-25534/26.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИГОСПОДИНДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-25380/25.10.2017 г., Ви уведомявам, че Национален форум „Орфеева дарба", която има партньорски отношения с ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски", предлага на вниманието на педагогическите специалисти от начален етап квалификационен курс „Музикално-педагогическа работилница“, който ще се проведе на 25-26.11.2017 г. в ДИУУ - София.Програмата на курса включва следните основни теми:

„Музикално-професионалната компетентност на учителя по музика в 1 и 2 клас"

 

-лектор проф. дпн Галина Стоянова;

 

„Авторски концепции в различните учебници по музика и тяхното реализиране"

 

-лектори: доц. Адриан Георгиев - СУ- ФНПП, Галунка Калоферова, доц. д-р Пенка Марчева -ВТУ;

 

„Специфика на певческата дейност в първи и втори клас"- лектор проф. дпн Галина Стоянова;

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

24.10.2017

Инициативата на Президента на Републиката „Подкрепи една мечта"

 

Изх. № РУО1-25243/24.10.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През 2012 година е сключено споразумение за сътрудничество в рамките на инициативата на Президента на Републиката „Подкрепи една мечта" между Администрацията на Президента. Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта за мотивиране, насочване и подпомагане на младежите, завършващи средно образование или професионално обучение и напускащи специализирани институции за деца, центрове за настаняване от семеен тип или защитени жилища в рамките на инициативата на Президента „Подкрепи една мечта", за продължаване на образованието им и/или осигуряване на заетост. С младежите, включени в инициативата, на местно ниво работят екипи, назначени със заповед на директора на дирекция „Регионална служба по заетостта", в които участват трудови посредници и психолози от дирекциите „Бюро по труда" (ДБТ), социални работници, психолози от центровете за обществена подкрепа (ЦОП) или други доставчици на социални услуги в близост до специализираната институция.

Във връзка с гореизложеното Ви напомням за поетите ангажименти със споразумението за сътрудничество, за подпомагане екипите по места и за насочване и оказване помощ на младежите за професионално ориентиране и успешно завършване на обучението. 

Приложение: Споразумение за сътрудничество и План за действие. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.10.2017

Открита педагогическа практика по предмет Човекът и природата в VІ клас

 

Изх. РУО1 – 24980/ 19.10.2017 г.

 

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с въвеждането на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. за общообразователна подготовка и новата учебна програма по Човекът и природата в VІ клас на 30.10.2017 г. от 12.15 часа до 13.00 часа в 134. СУ „Димчо Дебелянов“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 78 ще се проведе открита педагогическа практика.

Темата на урока „Плътност“ - урок за решаване на задачи с използване на системата А-Class (Тайван) е от част „Физични явления“ на интегрирания учебен предмет Човекът и природата.

Урокът ще бъде представен от госпожа Мадлена Колчева – учител по физика и астрономия и човекът и природата в 134. СУ „Димчо Дебелянов“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, физика, химия и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Г-жа Колчева е възпитаник на Математическата гимназия в град Враца, където развива своите интереси, както в областта на математиката, така и в областта на свързаните с нея природни науки - химия и физика. Продължава образованието си в Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“ където придобива магистърска степен и професионална квалификация  „Учител по химия и физика“.

Учителската й кариера започва в ОУ „Васил Левски“ град Враца, а от шест години е учител в столичното 134 СУ „Димчо Дебелянов“.

Като председател на методическото обединение по природни науки, г-жа Колчева активно работи за създаването и развитието на съвременна образователна среда по природни науки – кабинети, лаборатории, както и за развитието и утвърждаването на нововъведения в 134 СУ профил „Природни науки“. 

Притежава V професионално-квалификационна степен и е участвала в различни квалификации в България и чужбина: ЦЕРН в Щвейцария, система А-Class (Тайван) в Лондон и др. Много характерно за нейната работа е използването на иновативни методи и подходи в областта на методиката на природните науки, както и участието й с ученици в общински, национални и международни проекти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.10.2017

СРЗИ организира семинар на тема „Превенция на хроничните незаразни болести“

 

Изх. №РУО1-25084/20.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо с изх. № 07-00-227/19.10.2017 г. на Столична регионална здравна инспекция /СРЗИ/, с вх. № РУО1-24985/19.10.2017 г., Ви уведомявам, че СРЗИ организира обучителен семинар на тема „Превенция на хроничните незаразни болести“ с медицинските специалисти от учебните заведения /ОУ, СУ, ПГ/ на шест столични района: Триадица, Средец, Лозенец, Оборище, Младост и Овча купел. 

Семинарът ще се проведе на 03.11.2017 г. /петък/ от 09:00 ч. в хотел „Анел“, бул. „Т. Александров“ №14, зала „Анел“.   

Моля да запознаете медицинските специалисти от повереното Ви училище с поканата и да окажете съдействие за участието им в семинара, предвид необходимостта от провеждане на здравно-образователна дейност по проблемите на хроничните незаразни болести и рисковите фактори за учениците.  

Приложение: Програма на семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“

Изх. № РУО1-24877/19.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № РУО1-24372/13.10.2017 г., Ви уведомявам за предложение за абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката.Моля Ви, обърнете внимание на преподавателите, че публикуването на собствени статии в изданията на издателството носят кредити за атестиране и квалификация и са включени в Европейския реферативен индекс (ERIH PLUS) и в други европейски издания.

Приложение: писмо на Национално издателство „Аз-буки“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Каталог с обученията на „Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“

 

Изх. № РУО1-24721/18.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23512/09.10.2017 г., приложено Ви изпращам Каталог с обученията, които организира и провежда „Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Обучение на тема „Разрешаване на проблеми в класната стая: Форумният театър прави дигитален скок“

 

изх. № РУО1-24719/18.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № РУО1-23697/10.10.2017  г., Ви уведомявам, че Център за творческо обучение организира обучение на тема „Разрешаване на проблеми в класната стая: Форумният театър прави дигитален скок“.

Обучението ще се проведе на 20.10.2017 г. /петък/ в град София, офис на Център за творческо обучение и ще засяга проблемите при дигитализацията в учебния процес.

Официалният език по време на обучението е английски.

Необходимо е желаещите да участие да попълнят регистрационна форма на адрес: https://goo.gl/HCvG6j

 

 За допълнителна информация: 02/408 03 26; www.cct.bg; info@cct.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2017

Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“

 

Изх.№ РУО1-24523/16.10.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

През учебната 2017/2018 г. ще се реализира Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“ от Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) в партньорство с Министерството на образованието и науката.Цел на кампанията е да се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, да се стимилира успешна адаптация на учениците към пазара на труда, да се подпомогне кариерното развитие на учениците, както и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място. Кампанията ще се проведе от м.октоври 2017 г. до м. април 2018 г.В рамките на кампанията:

  • Ще се проведе обучение от 16 учебни часа на 2000 учители, като ще получат удостоверение по ключова копметентност „Трудови, социални и осигурителни права.“ 
  • Ще се проведат обучения на завъшващите XII клас ученици (40000 ученици) в часа на класа в рамките на 10 учебни часа по следните теми:

„Искам да постъпя на работа.“

„Започвам работа.“

„Възнаграждението за моя труд.“

„Защита от рискове на работното място и в живота – задължително осигуряване.“

„Работното време, почивки и отпуски – мога ли да управлявам сам(а) и как?“

„Безопасен и квалифициран труд – от кого зависи?“

„Веднъж постъпил(а) на работа, мога ли нещо да променя? а, ако не ми харесва, как да напусна?“

„Кой следи за правата на работещите? Къде и как да ги намерия?“

„Работа в чужбина – интересно е. Има ли правила?“

  • Ще се осъществят серия публикации в регионални печати и он-лайн медии. 
  • Ще се излъчат разработени клипове и филми в регионални медии. 
  • Ще се организират и провеждат стартова и заключителна пресконференции.Моля да включите посочените теми в часа на класния ръководител на завършващите ученици от XII клас, в рамките на 10 учебни часа.

Материалите ще бъдат осигурени от представители на КНСБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2017

Организира се трети годишен форум за образование „Учителят в действие“

 

Изх. № РУО1-24390/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21879/19.09.2017 г., Ви уведомявам, че на 31.10-01.11.2017 г. РААБЕ България и Институтът за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство организират третия годишен форум за образование „Учителят в действие“.

Събитието ще се проведе в хотел „Рила“, Боровец с участието на лектори от България, Германия, Италия, Чехия и Словакия, професионалисти с богат опит и дългогодишна практика в различни сфери в областта на образованието.

Програмата е организирана в два последователни дни, като дава възможност участниците сами да решат кои теми и уъркшоп сесии да посетят. Партньори на събитието са: Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България, издателство „Клет България“, издателска къща „Анубис“, издателство „Булвест 2000“, Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Допълнителна информация може да получите на: http://www.pedagozi.bg/forum-2017

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Безплатен семинар за учителите по музика, хореография, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

 

Изх. № РУО1-24238/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23034/04.10.2017 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ - организира безплатен семинар за учителите по музика, хореография, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

Семинарът ще се състои на 18.10.2017 г. в 144 СУ “Народни Будители”, гр. София в два панела: от 09:00 до 11:30 часа или от 15:00 до 17:30 часа.

По време на семинара учителите ще имат възможност да се запознаят с:

- утвърдени методи за мотивиране на учениците и развиване на умения чрез използване на изследователски подход и проекто-базирано обучение;

- идеи за мотивиране на учениците през техните собствени интереси;

- иновативни методи за управление на класната стая;

- идеи за мотивиране на учениците в процеса на оценяване на техния напредък.

 

За повече информация: имейл: info@akademianike.eu; телефон: 0894 468 118; www.akademianike.eu

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД