14.12.2017

Информация за краткосрочни курсове за педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1-29577/14.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-28332/30.11.2017 г. от Академия НИКЕ ООД – организация, която предоставя краткосрочни курсове за професионална квалификация на педагогически специалисти Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове на следния адрес: www.akademianike.eu.

Академия НИКЕ ООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.12.2017

Трета фаза на програмата ЕВРОПРОФ

 

Изх. № РУО1-29431 /12.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-189/05.12.2017 г. от г-жа Таня Михайлова - заместник-министър на образованието и науката  и вх. № РУ0 1-28607/05.12.2017 г. Ви уведомявам, че предстои трета фаза на програмата ЕВРОПРОФ. Обучението ще започне през 2018 г.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище, съгласно приложения списък за възможността да бъдат включени в обучението и да потвърдите участието им в съответната колона на списъка в срок до 14.12.2017 г.

Приложения:

1. Информация за трета фаза на програмата ЕВРОПРОФ

2. Списък на участниците

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

08.12.2017

Популяризиране на професионалното образование и обучение и възможностите

Изх. № РУО1- 29032/08.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 27428/17.11.2017 г. относно популяризиране на професионалното образование и обучение и възможностите, които то дава за реализация на учениците, за увеличаване на приема и издигане престижа на професионалното образование, моля в срок до 12.12.2017 г. да изпратите информация за възпитаници на Вашето училище с възможност за контакт, които са постигнали успешна професионална реализация след завършено образование в професионалната гимназия/паралелка и на Ваши ученици, върнали се като учители в повереното Ви училище, за което попълните формуляра на следния линк: https://goo.gl/forms/5RMpyFIs4JhnwJSd2

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

05.12.2017

Обучение в рамките на Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“

Изх.№ РУО1-28583/05.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – София-град с изх. № РУО1-24523/16.10.2017 г., Ви уведомявам, че предвиденото обучение в рамките на Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“ от Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) в партньорство с Министерството на образованието и науката ще се проведе в периода 19 и 20.12.2017 г. Занятията се водят от най-добрите експерт-юристи на КНСБ по трудово право и трудово-правна защита. Целта е да се подготвят класните ръководители и да им се предоставят материали, за да се подпомогне тяхната работа в часа на класа по едноименните теми.

Място на провеждане: залата на Синдиката на българските учители (СБУ), София 1000, ул. „Ген. Паренсов”, №11, ет.3, по следния график:

 

Група, дата

Класни ръководители от район

I група,

19.12.2017 г., Вторник,

9.00 – 13.00 ч

 

Люлин, Надежда, Сердика, Банкя, Студентски, Овча купел

II група,

19.12.2017 г., Вторник,

14.00 – 18.00 ч

 

Триадица, Лозенец, Оборище, Средец, Нови Искър, Илинден

III група,

20.12.2017 г., Сряда,

9.00 – 13.00 ч

 

Връбница, Възраждане, Красно село, Красна поляна, Витоша

IV група,

20.12.2017 г., Сряда,

14.00 – 18.00 ч

 

Слатина, Подуяне, Кремиковци, Искър, Изгрев, Панчарево, Младост

 

Обръщам внимание, че по темата се работи не за първа година, ползата от нея е категорично доказана и интересът е голям.

В тази връзка, моля в срок до 12.12.2017 г. да регистрирате по един представител от Вашето училище, като изпратите имената, училището и телефон за връзка на е-mail: sbu_centrala@abv.bg

За допълнителна информация се обръщайте на тел. 02 935 60 72 – РУО – София-град, Златка Иванова.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

29.11.2017

Обучение на тема : „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание“

 

Изх. РУО1–28270/29.11.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1–28091/27.11.2017 г. на  Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) , Ви информирам за предстоящо обучение на тема : „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание“. В обучението ще бъдат включени и най-важните акценти от Наредба за приобщаващото образование/27.10.2017 г.

Квалификацията ще се проведе на 08.12.2017 г. от 09.30 до 17.30 в сградата на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град, ул. Владово № 1. Всеки участник в обучението ще получи по един квалификационен кредит.

Заявки за участие се приемат до 06.12.2017 г. на email:nioppbg@gmail.com и на телефон 0877183624.

 

Приложение: Информация за обучението

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

Д–Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД02–3036/28.11.2017 г .

на началника на РУО – София - град/

29.11.2017

Обучение на учители в Департамента за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ при СУ „Кл. Охридски“

Изх. № РУО1-28246/29.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 - 27245/16.11.2017 г., Ви информирам, че Департамента за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ при СУ „Кл. Охридски“ в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“, ще проведе от 04.12.2017 г. до 08.12.2017 г. втора фаза от програмата за продължаваща квалификация на педагогически съветници: „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници“, с ръководител на обучението - доц. д-р Станка Михалкова. Втората фаза е с хорариум 32 часа и  ще се проведе в ДИУУ,  гр. София.

Моля да потвърдите Вашето участие на e-mail: ukonsultirane@gmail.com.

Приложение: Информация за обучението

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно Заповед № РД02-3036/28.11.2017 г.

 на Началника на РУО – София-град/

29.11.2017

Анкета за оценяване качеството на провежданите квалификационни форми

Изх. № РУО1-28249/29.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от МОН вх. № РУО1-27674/22.11.2017 г., Национална програма „Квалификация“ на МОН, СУ „Св. Кл. Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители” желаят да изготвят механизъм за оценяване качеството на провежданите квалификационни форми.

Моля, желаещите учители да попълнят анкетните карти в срок до 01.12.2017 г.

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchxedZ6OYbevXKrmknd3I-m9ePH_QZaSNb1WSJ43eR6qFw8g/viewform 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-3036/ 28.11.2017 г.

на Началника на РУО – София-град/

 

24.11.2017

Педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“

 

Изх. №РУО1-27797/23.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 04.12.2017 г. (понеделник) от 12:20 часа в 30. СУ „Братя Миладинови“, бул."Александър Стамболийски" №125-А, ще се проведе открита педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 29.11.2017 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqz6m9hLHdgZ7siD2ruKYqzm8rbiXYB7Gs8BZys09bm6O9A/viewform?usp=sf_link

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

22.11.2017

Обучителен семинар за учители на тема „Дислексията – предизвикателство пред преподавателя“

 

Изх. № РУО1-27605/ 21.11.2017 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето внимание информация относно обучителен семинар за учители на тема „Дислексията – предизвикателство пред преподавателя“ с лектори доц. д-р Екатерина Тодорова – декан на Бакалавърски факултет и преподавател в департамент „Здравеопазване и социална работа“ на Нов Български Университет, и Кристина Костова – създател на единствения шрифт, предназначен за хора с дислексия в България, „ADYS“.

Семинарът ще се проведе на 01.12.2017 г. от 13:00 ч. в Нов Български Университет, ул. „Монтевидео“ № 21, корпус 1, 310-та аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“.

Моля да информирате заинтересованите учители.

 

Приложение: Покана.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.11.2017

Изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-27484/20.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., моля в срок до 08.12.2017 г. (петък) да изпратите сканирани Плановете за квалификация, Правилата за участие на персонала в квалификационна дейност и Механизъм за финансова подкрепа на поверената Ви институция за учебната 2017/2018 г., както следва:

  1. За училищата, на e-mail: uchilischta@abv.bg
  2. За детските градини, на e-mail: detski_gradini@abv.bg
  3. За ЦПЛР и за Специализираните обслужващи звена, на e-mail: cplr_soz@abv.bg

 

Обръщам внимание, че съгласно действащата нормативна уредба квалификацията за учебната 2017/2018 г. е институционална (вътрешна и външна) и средствата за квалификация са в размер не по-малък от 1 % от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал, съгласно чл. 35 от Колективния трудов договор.

 

                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД