17.11.2017

Обучения на  тема Microsoft технологии в образованието

 

Изх. № РУО1-27395/17.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-25743/30.10.2017 г., за планирани обучения на  тема Microsoft технологии в образованието, за учителите от гр. София, Ви информираме за промени в графика, поради технически причини, както следва:

Двете сесии планирани на дата 28.11. ще се проведат на 6.12.2017 г.

Двете сесии планирани на дата 29.11. ще се проведат на 7.12.2017 г.

Всички останали сесии са според първоначалния график.

Регистрацията ще се извършва от следния електронен адрес: aka.ms/rs_sofia, а след успешна регистрация ще получите потвърждение на електронната поща, която сте посочили.

Обученията ще се проведат на адрес: Microsoft България, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, фаза 3, ет. 7, гр. София.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

  (съгласно заповед № РД10-2140/27.10.2017 г.

  на министъра на образованието и науката)

17.11.2017

Годишна конференция на тема  „Приобщаващо образование 2017“

 

Изх.  РУО1 – 27417/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 26664/09.11.2017 г. на Център за приобщаващо образование, Ви информирам за петото издание на годишна конференция на тема  „Приобщаващо образование 2017“, която ще се проведе на 09.12.2017 г. от 09.00 ч. в Интер Експо Център, зала „Витоша”.

Годишната конференция се осъществява с подкрепата на Фондация Velux Дания, Фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ, като поставя на дискусия актуални теми и тенденции в сферата на приобщаващото образование в България и по света. На Вашето внимание ще се представят добри примери за партньорство на училищата в общността, ролята на бизнеса и институциите на местно ниво.

 

Приложение: Примерна програма

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/Със заповед №РД10–2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

17.11.2017

Информационен семинар на тема : „Нормативни разпоредби в приобщаващо образование“

 

Изх. РУО1-27359/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 114/10.11.2017 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град  и вх. № РУО1 – 26889/10.11.2017г., и съгласно  чл. 190, ал. 1, т. 6 и чл. 222 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и чл. 144, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППО – София-град организира информационен семинар на тема : „Нормативни разпоредби в приобщаващо образование“

Семинарът е насочен към координаторите, които координират работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците,  дейностите с педагогическите специалисти  и родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

Семинарът е безплатен и ще се проведе по график, като всеки участник ще получи по един квалификационен кредит.

Заявка за участие се подава до 30.11.2017 г. на email: rcsf.edu@gmail.com

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/Със заповед №РД10–2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Анализ на СУ „Св. Кл. Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители”

 

Изх. № РУО1-27291/16.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от МОН вх. № РУО1-27045/14.11.2017 г., Национална програма „Квалификация“ на МОН, СУ „Св. Кл. Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители” желаят да изготвят анализ на професионалните и социално-демографските характеристики на педагогическите специалисти, като част от този анализ е провеждането на национално проучване сред тях.

Моля, желаещите учители да попълнят анкетните карти в срок до 21.11.2017 г.

Анкета 1: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBeTR2RgUevX5xjoEMfyeb42QBJWJ6pnVpCZbAtaO3TjrhVQ/viewform

Анкета 2:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8utTTT7QWPrkDlsC0751fZpY4pZ62Y_enJMXhnN39uPVR6A/viewform

                                                                                               

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.                                                                             

на министъра на образованието и науката/

15.11.2017

Квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба – прилагане на наредбите за приобщаващо образование и финансиране“

 

Изх. № РУО1-27141/15.11. 2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/ 2018 г., от 29 ноември до 01 декември 2017 г. в град Банско, хотел "Регнум" ще се проведе квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба – прилагане на наредбите за приобщаващо образование и финансиране“.  

Моля, желаещите да се включат в семинара, да заявят участие в срок до 23.11.2017 г. като попълнят заявката - https://goo.gl/forms/fh24es2w8yP8xBEr1.

С цел по-голяма ефективност на работата, моля да изпратите предварително на електронен адрес k.gabrovska@edusofia.bg ваши въпроси, свързани с приобщаващото образование, финансирането и др.

С програмата на квалификационния семинар ще бъдете запознати допълнително.

Вярвам, че заедно ще направим важни стъпки по пътя за повишаване качеството на столичното образование, усъвършенствайки управленските знания и умения на директорите.

 

Приложение: Банкови данни и контакти Национал турс.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-2140/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

 

13.11.2017

Обучение за оценяване на ДЗИ в електронна среда

 

Изх. № РУО1-26799/ 10.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо № 9105-375/ 08.11.2017 г. на МОН относно организиране на обучение за оценяване на ДЗИ в електронна среда моля в срок до 24.11.2017 г. да попълните в електронен вид следната заявка:

https://docs.google.com/forms/d/1CputNPBI7pDt3jLFEfaVg8sXQQO37h1fAGPzgfH0O5c/edit

Обучението се организира за учители, които не са сертифицирани и желаят да се включат в оценяването на ДЗИ. Те трябва да преподават в гимназиалния етап по български език и литература, английски език, немски език, френски език, руски език, испански език, италиански език, математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, цикъл „Философия“.

Мястото на провеждане и графикът ще бъдат съобщени след обобщаването на заявките.

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2017

Обучение „Как да работим с родителите – подходи, методи и техники“

 

Изх. № РУО1-26132/06.11.2017 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 -25915/31.10. 2017 г., Ви информирам, че Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България организира на 9 и 10 ноември 2017 г. в гр. София обучение на тема „Как да работим с родителите – подходи, методи и техники“, насочено към педагогически съветници, класни ръководители и други специалисти, работещи в подкрепящите социални услуги.

 

Приложение: Покана за обучението и Регистрационна форма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

03.11.2017

Зимна планинска квалификационна седмица в периода 26.12.-30.12.2017 г.

 

Изх. № РУО1-26044/02.11.2017 г.

 

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА

 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25919/31.10.2017 г., Ви уведомявам, че Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт – Варна организира Зимна планинска квалификационна седмица в периода 26.12.-30.12.2017 г.

Инициативата е насочена към педагогически специалисти, работещи в детски градини, училища и Центрове за подкрепа за личностното развитие, които желаят да съчетаят тренинг-обученията с разходки, отдих и каране на ски зимен курорт „Боровец“.

 

Обученията са на следните теми:

 

  1. Работа с деца/ученици с конфликтно и агресивно поведение;
  2. Невербална комуникация при педагогическото взаимодействие.

За допълнителна информация относно условията за участие: тел.: 0879 64 30 31; 0896 28 66 22; e-mail: office@zsconsult.com

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2017

Подготвителни курсове за ПКС

 

Изх. № РУО1-25772/30.10.2017 г.

ДО 

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на ДИУУ № 93/26.10.2017 г., регистрирано с  № РУО1-25586/27.10.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийски университет „Св. Климент Охридски” организира за учители по география и икономика подготвителни курсове за ПКС https://diuu.bg/portfolio_entries/pks-teaching-geography-methods/ и тематични курсове  https://diuu.bg/portfolio_entries/thematic-teaching-geography-methods/,  в периода ноември 2017 г. – септември 2018 г. както следва:

 

1. “Пътуващо училище”: 09-10.11.2017 г.                                                                                  

2. “Контролът в обучението по география и икономика: рубриката – инструмент за оценяване”: 17-18.11.2017 г.  

3. “Изследователската дейност на учителя по география” (подготовка за II и за I ПКС:  I фаза 19-20.11.2017 г.)                                                                        

4. “Кариерното развитие на учителя. Изработване на портфолио в съответствие с профила на учителя”: 24-25.11.2017 г. 

5. Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация „Интегративни взаимодействия в образователния процес“ (подготовка за III ПКС: II фаза 17.02.2018 г. III фаза 31.03.-01.04.2018 г. 

6. „Организация на училищното географско образование” (подготовка за V ПКС:  02-03.06.2018 г.

7. „Професионални компетенции на учителя по география” (подготовка за IV ПКС: 09-10.06. 2018 г.

8. „Новата учебна документация по география и икономика в V, VI, VII, VIII, IX клас през 2018–2019 г.”:01-02.09.2018 г.

 

Двудневните курсове са 16 академични часа (8 часа присъствени и 8 часа дистанционни) и носят 1 кредит.

 

Допълнителна информация за условията на горепосочените обучения и за други програми можете да получите на сайта на ДИУУ – http://diuu.bg/  и http://diuu.bg/training-diuu/documents/payments/prices-diuu/ или от доц. д-р Даниела Ангелова: тел. 0898 791 807, 0879 994 218, e-mail: dangelova7@gmail.com и Нина Кожушкова:  тел.: 02/80 80 724 e-mail: nbog@abv.bg

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.10.2017

Квалификационен курс „Музикално-педагогическа работилница“

 

Изх. №РУО1-25534/26.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИГОСПОДИНДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-25380/25.10.2017 г., Ви уведомявам, че Национален форум „Орфеева дарба", която има партньорски отношения с ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски", предлага на вниманието на педагогическите специалисти от начален етап квалификационен курс „Музикално-педагогическа работилница“, който ще се проведе на 25-26.11.2017 г. в ДИУУ - София.Програмата на курса включва следните основни теми:

„Музикално-професионалната компетентност на учителя по музика в 1 и 2 клас"

 

-лектор проф. дпн Галина Стоянова;

 

„Авторски концепции в различните учебници по музика и тяхното реализиране"

 

-лектори: доц. Адриан Георгиев - СУ- ФНПП, Галунка Калоферова, доц. д-р Пенка Марчева -ВТУ;

 

„Специфика на певческата дейност в първи и втори клас"- лектор проф. дпн Галина Стоянова;

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД