20.10.2017

Открита педагогическа практика по предмет Човекът и природата в VІ клас

 

Изх. РУО1 – 24980/ 19.10.2017 г.

 

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с въвеждането на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. за общообразователна подготовка и новата учебна програма по Човекът и природата в VІ клас на 30.10.2017 г. от 12.15 часа до 13.00 часа в 134. СУ „Димчо Дебелянов“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 78 ще се проведе открита педагогическа практика.

Темата на урока „Плътност“ - урок за решаване на задачи с използване на системата А-Class (Тайван) е от част „Физични явления“ на интегрирания учебен предмет Човекът и природата.

Урокът ще бъде представен от госпожа Мадлена Колчева – учител по физика и астрономия и човекът и природата в 134. СУ „Димчо Дебелянов“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, физика, химия и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Г-жа Колчева е възпитаник на Математическата гимназия в град Враца, където развива своите интереси, както в областта на математиката, така и в областта на свързаните с нея природни науки - химия и физика. Продължава образованието си в Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“ където придобива магистърска степен и професионална квалификация  „Учител по химия и физика“.

Учителската й кариера започва в ОУ „Васил Левски“ град Враца, а от шест години е учител в столичното 134 СУ „Димчо Дебелянов“.

Като председател на методическото обединение по природни науки, г-жа Колчева активно работи за създаването и развитието на съвременна образователна среда по природни науки – кабинети, лаборатории, както и за развитието и утвърждаването на нововъведения в 134 СУ профил „Природни науки“. 

Притежава V професионално-квалификационна степен и е участвала в различни квалификации в България и чужбина: ЦЕРН в Щвейцария, система А-Class (Тайван) в Лондон и др. Много характерно за нейната работа е използването на иновативни методи и подходи в областта на методиката на природните науки, както и участието й с ученици в общински, национални и международни проекти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.10.2017

СРЗИ организира семинар на тема „Превенция на хроничните незаразни болести“

 

Изх. №РУО1-25084/20.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо с изх. № 07-00-227/19.10.2017 г. на Столична регионална здравна инспекция /СРЗИ/, с вх. № РУО1-24985/19.10.2017 г., Ви уведомявам, че СРЗИ организира обучителен семинар на тема „Превенция на хроничните незаразни болести“ с медицинските специалисти от учебните заведения /ОУ, СУ, ПГ/ на шест столични района: Триадица, Средец, Лозенец, Оборище, Младост и Овча купел. 

Семинарът ще се проведе на 03.11.2017 г. /петък/ от 09:00 ч. в хотел „Анел“, бул. „Т. Александров“ №14, зала „Анел“.   

Моля да запознаете медицинските специалисти от повереното Ви училище с поканата и да окажете съдействие за участието им в семинара, предвид необходимостта от провеждане на здравно-образователна дейност по проблемите на хроничните незаразни болести и рисковите фактори за учениците.  

Приложение: Програма на семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“

Изх. № РУО1-24877/19.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № РУО1-24372/13.10.2017 г., Ви уведомявам за предложение за абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката.Моля Ви, обърнете внимание на преподавателите, че публикуването на собствени статии в изданията на издателството носят кредити за атестиране и квалификация и са включени в Европейския реферативен индекс (ERIH PLUS) и в други европейски издания.

Приложение: писмо на Национално издателство „Аз-буки“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Каталог с обученията на „Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“

 

Изх. № РУО1-24721/18.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23512/09.10.2017 г., приложено Ви изпращам Каталог с обученията, които организира и провежда „Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Обучение на тема „Разрешаване на проблеми в класната стая: Форумният театър прави дигитален скок“

 

изх. № РУО1-24719/18.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № РУО1-23697/10.10.2017  г., Ви уведомявам, че Център за творческо обучение организира обучение на тема „Разрешаване на проблеми в класната стая: Форумният театър прави дигитален скок“.

Обучението ще се проведе на 20.10.2017 г. /петък/ в град София, офис на Център за творческо обучение и ще засяга проблемите при дигитализацията в учебния процес.

Официалният език по време на обучението е английски.

Необходимо е желаещите да участие да попълнят регистрационна форма на адрес: https://goo.gl/HCvG6j

 

 За допълнителна информация: 02/408 03 26; www.cct.bg; info@cct.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2017

Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“

 

Изх.№ РУО1-24523/16.10.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

През учебната 2017/2018 г. ще се реализира Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“ от Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) в партньорство с Министерството на образованието и науката.Цел на кампанията е да се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, да се стимилира успешна адаптация на учениците към пазара на труда, да се подпомогне кариерното развитие на учениците, както и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място. Кампанията ще се проведе от м.октоври 2017 г. до м. април 2018 г.В рамките на кампанията:

  • Ще се проведе обучение от 16 учебни часа на 2000 учители, като ще получат удостоверение по ключова копметентност „Трудови, социални и осигурителни права.“ 
  • Ще се проведат обучения на завъшващите XII клас ученици (40000 ученици) в часа на класа в рамките на 10 учебни часа по следните теми:

„Искам да постъпя на работа.“

„Започвам работа.“

„Възнаграждението за моя труд.“

„Защита от рискове на работното място и в живота – задължително осигуряване.“

„Работното време, почивки и отпуски – мога ли да управлявам сам(а) и как?“

„Безопасен и квалифициран труд – от кого зависи?“

„Веднъж постъпил(а) на работа, мога ли нещо да променя? а, ако не ми харесва, как да напусна?“

„Кой следи за правата на работещите? Къде и как да ги намерия?“

„Работа в чужбина – интересно е. Има ли правила?“

  • Ще се осъществят серия публикации в регионални печати и он-лайн медии. 
  • Ще се излъчат разработени клипове и филми в регионални медии. 
  • Ще се организират и провеждат стартова и заключителна пресконференции.Моля да включите посочените теми в часа на класния ръководител на завършващите ученици от XII клас, в рамките на 10 учебни часа.

Материалите ще бъдат осигурени от представители на КНСБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2017

Организира се трети годишен форум за образование „Учителят в действие“

 

Изх. № РУО1-24390/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21879/19.09.2017 г., Ви уведомявам, че на 31.10-01.11.2017 г. РААБЕ България и Институтът за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство организират третия годишен форум за образование „Учителят в действие“.

Събитието ще се проведе в хотел „Рила“, Боровец с участието на лектори от България, Германия, Италия, Чехия и Словакия, професионалисти с богат опит и дългогодишна практика в различни сфери в областта на образованието.

Програмата е организирана в два последователни дни, като дава възможност участниците сами да решат кои теми и уъркшоп сесии да посетят. Партньори на събитието са: Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България, издателство „Клет България“, издателска къща „Анубис“, издателство „Булвест 2000“, Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Допълнителна информация може да получите на: http://www.pedagozi.bg/forum-2017

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Безплатен семинар за учителите по музика, хореография, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

 

Изх. № РУО1-24238/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23034/04.10.2017 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ - организира безплатен семинар за учителите по музика, хореография, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

Семинарът ще се състои на 18.10.2017 г. в 144 СУ “Народни Будители”, гр. София в два панела: от 09:00 до 11:30 часа или от 15:00 до 17:30 часа.

По време на семинара учителите ще имат възможност да се запознаят с:

- утвърдени методи за мотивиране на учениците и развиване на умения чрез използване на изследователски подход и проекто-базирано обучение;

- идеи за мотивиране на учениците през техните собствени интереси;

- иновативни методи за управление на класната стая;

- идеи за мотивиране на учениците в процеса на оценяване на техния напредък.

 

За повече информация: имейл: info@akademianike.eu; телефон: 0894 468 118; www.akademianike.eu

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Конференция на тема Методически проекти на учителя по български език и литература

 

Изх. № РУО1-24056/ 12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 28.10.2017 г. и 29.10.2017 г. – събота и неделя, тематична конференция на темаМетодически проекти на учителя по български език и литератураНачало на конференцията – 9.00 часа, събота.

Място на провеждане – София, ул. „Граф Игнатиев” 15 в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси

Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Командировъчните са за сметка на участниците.

Цената за участие в конференцията е 40 лв. (за членове на АУБЕЛ е 30 лв.) и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература 

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

За да се получи  удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20 лв. на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

 

Моля да запознаете учителите по български език и литература с настоящата покана и с програмата, която е в прикачения файл, и при необходимост да съдействате на желаещите за участие в конференцията.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на училищното образование

 

Изх. № РУО1-24237/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23035/04.10.2017 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ организира обучителни курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на училищното образование, както следва:

1. Проекто-базирано обучение /Изследователският подход в учебния процес и проекто-базираното обучение/ – обучението ще се проведе на 20 октомври 2017 г.

2. Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултати с всеки един ученик /Индивидуална подкрепа на учениците за постигане на високи учебни резултати/ – обучението ще се проведе на 1 ноември 2017 г.

3. „Как да развиваме умения по време на самоподготовката, заниманията по интереси и организирания отдих и спорт?“. Обучението е насочено върху четивна грамотност, емоционална интелигентност и критическо мислене и ще се проведе  на 17 ноември 2017 г.

4. Превенция на агресията и алгоритъм за реакция при проява на агресивно поведение  - обучението е фокусирано върху алгоритъма за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и ще се проведе на 24 ноември 2017 г.

 

За допълнителна информация: e-mail: info@akademianike.eu; телефон: 0894 468 118; www.akademianike.eu

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД