21.11.2017

Физическият факултет на СУ организира лекции в рамките на Климентови дни

 

Изх. РУО1 – 27608/ 21.11.2017 г.

 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ 

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В рамките на Климентови дни 2017 г., Физическият факултет на СУ организира серия популярни лекции с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха обществото на XIX век“. Лекциите се изнасят от специалисти в дадената област на достъпно ниво.

Лекциите ще се състоят на 28.11 (вторник) и 30.11 (четвъртък) в сградата на Физическия факултет на СУ, бул. „Джеймс Баучър“ 5.

Вторник 28.11.2017 г.

16 ч. „Ядрената енергетика – минало, настояще и бъдеще“, лектор: доц. д-р Ивайло Христосков

16.40 ч. „Квантова информация и квантови компютри“, лектор: доц. д-р Светослав Иванов

17.30 ч. “Лазер – един акроним на 60 години, който промени представата ни за светлината ”, лектор: проф. дфн Александър Драйшу

Четвъртък 30.11.2017 г.

16 ч. „Университетски наноспътници (с демонстрации на живо)“,лектор: доц. д-р Пламен Данков

16.40 ч. „Космическите открития на XXI век“, лектор: гл. ас. д-р Владимир Божилов

17.30 ч. “Изследване на атмосферата с Глобалните навигационни спътникови системи“, лектор: доц. д-р Гергана Герова        

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  –СОФИЯ-ГРАД

21.11.2017

БСК предоставя обучение на педагогически специалисти в областта на информационните технологии

 

Изх. № РУО1-27606/21.11.17 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо изх. №05-09-36/14.11.2017 г. от Българска стопанска камара (БСК ), и вх. №  РУО1- 27159/15.11.2017 г. Ви уведомявам, че БСК е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед № РД 09—2753/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Програмите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са насочени към изграждане на умения и компетенции в областта на информационните технологии.

 

За детайли и уточнения контактувайте с г-жа Теодора Борисова – директор „Компютърно обучение“ в БСК, гр. София, ул. „Алабин“ №16-20, тел. 02/981 03 26, gsm: 0888 832 172, e-mail: t.borisova@bia-bg.com; educentre@bia-bg.com,

web: http//educentre.bia-bg.com.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.11.2017

Обучения на  тема Microsoft технологии в образованието

 

Изх. № РУО1-27395/17.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-25743/30.10.2017 г., за планирани обучения на  тема Microsoft технологии в образованието, за учителите от гр. София, Ви информираме за промени в графика, поради технически причини, както следва:

Двете сесии планирани на дата 28.11. ще се проведат на 6.12.2017 г.

Двете сесии планирани на дата 29.11. ще се проведат на 7.12.2017 г.

Всички останали сесии са според първоначалния график.

Регистрацията ще се извършва от следния електронен адрес: aka.ms/rs_sofia, а след успешна регистрация ще получите потвърждение на електронната поща, която сте посочили.

Обученията ще се проведат на адрес: Microsoft България, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, фаза 3, ет. 7, гр. София.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

  (съгласно заповед № РД10-2140/27.10.2017 г.

  на министъра на образованието и науката)

17.11.2017

Годишна конференция на тема  „Приобщаващо образование 2017“

 

Изх.  РУО1 – 27417/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 26664/09.11.2017 г. на Център за приобщаващо образование, Ви информирам за петото издание на годишна конференция на тема  „Приобщаващо образование 2017“, която ще се проведе на 09.12.2017 г. от 09.00 ч. в Интер Експо Център, зала „Витоша”.

Годишната конференция се осъществява с подкрепата на Фондация Velux Дания, Фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ, като поставя на дискусия актуални теми и тенденции в сферата на приобщаващото образование в България и по света. На Вашето внимание ще се представят добри примери за партньорство на училищата в общността, ролята на бизнеса и институциите на местно ниво.

 

Приложение: Примерна програма

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/Със заповед №РД10–2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

17.11.2017

Информационен семинар на тема : „Нормативни разпоредби в приобщаващо образование“

 

Изх. РУО1-27359/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 114/10.11.2017 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град  и вх. № РУО1 – 26889/10.11.2017г., и съгласно  чл. 190, ал. 1, т. 6 и чл. 222 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и чл. 144, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППО – София-град организира информационен семинар на тема : „Нормативни разпоредби в приобщаващо образование“

Семинарът е насочен към координаторите, които координират работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците,  дейностите с педагогическите специалисти  и родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

Семинарът е безплатен и ще се проведе по график, като всеки участник ще получи по един квалификационен кредит.

Заявка за участие се подава до 30.11.2017 г. на email: rcsf.edu@gmail.com

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/Със заповед №РД10–2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Анализ на СУ „Св. Кл. Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители”

 

Изх. № РУО1-27291/16.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от МОН вх. № РУО1-27045/14.11.2017 г., Национална програма „Квалификация“ на МОН, СУ „Св. Кл. Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители” желаят да изготвят анализ на професионалните и социално-демографските характеристики на педагогическите специалисти, като част от този анализ е провеждането на национално проучване сред тях.

Моля, желаещите учители да попълнят анкетните карти в срок до 21.11.2017 г.

Анкета 1: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBeTR2RgUevX5xjoEMfyeb42QBJWJ6pnVpCZbAtaO3TjrhVQ/viewform

Анкета 2:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8utTTT7QWPrkDlsC0751fZpY4pZ62Y_enJMXhnN39uPVR6A/viewform

                                                                                               

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.                                                                             

на министъра на образованието и науката/

15.11.2017

Квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба – прилагане на наредбите за приобщаващо образование и финансиране“

 

Изх. № РУО1-27141/15.11. 2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/ 2018 г., от 29 ноември до 01 декември 2017 г. в град Банско, хотел "Регнум" ще се проведе квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба – прилагане на наредбите за приобщаващо образование и финансиране“.  

Моля, желаещите да се включат в семинара, да заявят участие в срок до 23.11.2017 г. като попълнят заявката - https://goo.gl/forms/fh24es2w8yP8xBEr1.

С цел по-голяма ефективност на работата, моля да изпратите предварително на електронен адрес k.gabrovska@edusofia.bg ваши въпроси, свързани с приобщаващото образование, финансирането и др.

С програмата на квалификационния семинар ще бъдете запознати допълнително.

Вярвам, че заедно ще направим важни стъпки по пътя за повишаване качеството на столичното образование, усъвършенствайки управленските знания и умения на директорите.

 

Приложение: Банкови данни и контакти Национал турс.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-2140/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

 

13.11.2017

Обучение за оценяване на ДЗИ в електронна среда

 

Изх. № РУО1-26799/ 10.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо № 9105-375/ 08.11.2017 г. на МОН относно организиране на обучение за оценяване на ДЗИ в електронна среда моля в срок до 24.11.2017 г. да попълните в електронен вид следната заявка:

https://docs.google.com/forms/d/1CputNPBI7pDt3jLFEfaVg8sXQQO37h1fAGPzgfH0O5c/edit

Обучението се организира за учители, които не са сертифицирани и желаят да се включат в оценяването на ДЗИ. Те трябва да преподават в гимназиалния етап по български език и литература, английски език, немски език, френски език, руски език, испански език, италиански език, математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, цикъл „Философия“.

Мястото на провеждане и графикът ще бъдат съобщени след обобщаването на заявките.

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2017

Обучение „Как да работим с родителите – подходи, методи и техники“

 

Изх. № РУО1-26132/06.11.2017 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 -25915/31.10. 2017 г., Ви информирам, че Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България организира на 9 и 10 ноември 2017 г. в гр. София обучение на тема „Как да работим с родителите – подходи, методи и техники“, насочено към педагогически съветници, класни ръководители и други специалисти, работещи в подкрепящите социални услуги.

 

Приложение: Покана за обучението и Регистрационна форма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

03.11.2017

Зимна планинска квалификационна седмица в периода 26.12.-30.12.2017 г.

 

Изх. № РУО1-26044/02.11.2017 г.

 

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА

 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25919/31.10.2017 г., Ви уведомявам, че Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт – Варна организира Зимна планинска квалификационна седмица в периода 26.12.-30.12.2017 г.

Инициативата е насочена към педагогически специалисти, работещи в детски градини, училища и Центрове за подкрепа за личностното развитие, които желаят да съчетаят тренинг-обученията с разходки, отдих и каране на ски зимен курорт „Боровец“.

 

Обученията са на следните теми:

 

  1. Работа с деца/ученици с конфликтно и агресивно поведение;
  2. Невербална комуникация при педагогическото взаимодействие.

За допълнителна информация относно условията за участие: тел.: 0879 64 30 31; 0896 28 66 22; e-mail: office@zsconsult.com

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД