Конкурси за заемане на длъжност

Изх. № 9137-594/ 08.07.2016 г. ДОКАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР"НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩАНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАДУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,Във връзка с писмо на МОН с №9105-215/08.07.2016 г., вх. №0200-801/08.07....
Заповед № РД 09-812/20.06.2016 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални...