Конкурси за заемане на длъжност

Заповед № РД 09-1116/16.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на Българско средно училище "Христо Ботев" - град Братислава, Словашка република.
ПИСМАТА НА КАНДИДАТИТЕ,  ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ СРЕЩУ ПОДПИС ОТ 27 ДО 29 ЮЛИ 2016 Г., В ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТО.
Изх. № 9137-608/21.07.2016г. ДОКАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР"НА ОБЩИНСКИ  УЧИЛИЩАНА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАДУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, Уведомявам Ви, че писмото с окончателните резултати от проведения конкурс ще получите...