Конкурси за заемане на длъжност

  Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-834/15.03.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши: Допуска до конкурс следните кандидати :1. Любимка  Георгиева                                                  2. Диана Джарова...
Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на 192. средно училище „Христо Ботев“, гр. София.
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-833 / 15.03.2019 г. на министъра на образованието и науката
06.03.2019
Регионално управление на образованието – София-град обявява свободно работно място за длъжността „Специалист-деловодител“ към отдел „Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно осигуряване“ по заместване. Минимални и специфични...
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-597/05.02.2019 г. на министъра на образованието и науката , реши: Допуска до конкурс следния кандидат: Димитър Чолев Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 12.03.2019 г. от 10:00 часа...