Конкурси за заемане на длъжност

СПИСЪК   на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионално управление на образованието – София - град...
  СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град.     Конкурсната комисия...
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град.   Конкурсната комисия,...
19.10.2018
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за...