Конкурси за заемане на длъжност

ПИСМАТА НА КАНДИДАТИТЕ,  ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ СРЕЩУ ПОДПИС ОТ 27 ДО 29 ЮЛИ 2016 Г., В ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТО.
Изх. № 9137-608/21.07.2016г. ДОКАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР"НА ОБЩИНСКИ  УЧИЛИЩАНА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАДУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, Уведомявам Ви, че писмото с окончателните резултати от проведения конкурс ще получите...