ОБЯВА

31.12.2018

 

Регионално управление на образованието – София-град

 

обявява

свободно работно място за длъжността „Главен специалист – човешки ресурси“

към отдел „Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно осигуряване“.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Организира и изпълнява технически функции по изготвянето на административни актове и документи, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудови правоотношения на служителите в РУО – София-град и директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена.

2. Организира изготвянето на допълнителни споразумения за промяна на размера на трудовия стаж и професионалния опит, както и промяна на основните работни заплати на директорите на училищата и обслужващите звена.

3. Изготвя заповеди за отпуски на служителите от РУО - София-град и на директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена.

4. Участва в процеса по изготвяне и актуализиране на длъжностните характеристики, както и тяхното връчване.

5. Участва в организацията при провеждане на конкурси за длъжности в РУО - София-град и за директори на общински и държавни училища и обслужващи звена.

6. Води установената документация, относно личните досиета на служителите по трудово правоотношение в РУО - София-град и директорите на общинските и държавни училища и обслужващи звена.

7. Оформя технически документите, свързани с прилагане на предписанията на здравни органи при временна и дълготрайна нетрудоспособност.

8. Подготвя необходимите документи за пенсиониране на служителите от РУО – София-град и директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена.

9. Съхранява оригиналите на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за освобождаване; заповеди за допълнителни трудови възнаграждения и заповеди за разрешени отпуски.

10. Подпомага, сътрудничи и взаимодейства с другите служители на РУО - София-град.

11. Организира спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.

12. Взема решения, произтичащи от изпълнение на преките си задължения след съгласуване с началника на РУО - София-град или началника на отдел “АПФСИО”.

13. Подпомага вземането на решения, като изготвя становища, предложения и други.

14. Самостоятелно планира изпълнението на поставените задачи в определения срок и обем.

 

НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

    - Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

    - Комуникативни компетентности – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

    - Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

    - Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.

    - Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образование: средно образование.

Професионален опит: 2 години в областта на човешките ресурси.

Допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

-   Заявление за участие

-   Автобиография (CV)

-   Копие на диплома/и за степен на образование

-   Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП-3.

-   Други документи: за компютърни умения и др.

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите и копията на документи, заедно с оригиналите им, следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 03.01.2019 г., включително.

 Документите се подават в Регионално управление на образованието – София-град: Град София, ул. „Антим I“ № 17, етаж V, стая 507. Лице за контакт: Пламен Коларов. Тел.: 02/935 60 59.