СПИСЪК

11.03.2015

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАгр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪКза допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността „ Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,Регионален инспекторат по образованието – София-град        

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-195/16.02.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

Анна Костадинова Ненова

Антоанета Кирилова Асенова-Данова

Десислава Васкова Кънчева

Екатерина Георгиева Холянова-Петрова

Елена Костадинова Бозова-Стайкова

Емилия Петрова Йончева

Йордан Радойчев Станчов

Йорданка Аспарухова Иванова

Лилия Апостолова Желязкова

Мария Миткова Савова

Милен Василев Николов

Надя Божидарова Стаменова-Флорова

Нелка Пенчева Пеева

Стефан Стефанов Петров

Татяна Пеева Гюзелева-Костова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  07.04.2015 г. в  10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,ул. „Княз Дондуков” № 2А.Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.04.2015 г. 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката,гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.04.2015 г.от 14.00 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.Няма недопуснати до конкурс кандидати.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВАПредседател на конкурсната комисия