СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по изкуства”

08.05.2018

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „старши експерт по изкуства” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град.

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-712/19.04.2018 г. на министъра на образованието и науката, се събра в пълен състав и реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Адриан Пламенов Николов

2. Боян Веселинов Димиев

3. Валентина Галенова Добрева

4. Калина Николаева Калинкова-Раданова

5. Светла Петрова Симеонова

6. Тончо Гроздев Колев.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22.05.2018 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

 

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба №10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба №3 /15.04.2003 г. за системата за оценяване
 • Наредба № 11 /01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба №5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 1/11.04.2003г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
 • Наредба № 2 /18.05.2000 г. за учебното съдържание
 • Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

                                                                                          Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                                                                                          НАЧАЛНИК НА РУО

                                                                                          СОФИЯ-ГРАД