СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията ” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, РУО – СОФИЯ ГРАД

20.05.2019

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1188/30.04.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати :1. Боян Иванов Димитров

                                                 2. Виолета Ангелова Маркова

                                                 3. Димитър Петков Бакалов

                                                 4. Весела Иванова Ръкльова-Манолова

                                                  5. Антоанета Славчова Ропева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 28.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието, находяща се в гр. София, бул."Дондуков“2А, зала 4 , ет.VII. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста.

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

 

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

  • Закон за държавния служител.
  • Закон за предучилищното и училищното образование.
  • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, в сила от 01.07.2012 г., приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. .
  • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.
  • Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.
  • Наредба №2/24.01.2017 г. на МОН за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
  • Наредба №8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищ-ното и училищното образование.
  • Наредба №9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищ-ното образование.
  • Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г. .
  • Закон за електронното управление.

 

 Няма недопуснати кандидати до конкурса.

 

  

              

 

 

Председател на конкурсната комисия:                              ……………………….