Списък на допуснатите и недопуснати кандидати длъжността „Директор“ на общински и държавни неспециализирани училища на територията на област София-град

05.11.2018

Изх. № РУО1-28267/05.11.2018 г.

 

Комисия, определена със заповед № РД 01-478/29.10.2018 г. на началника на Регионално управление на образованието – София-град, реши:

 

Допуска следните кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на общински и държавни неспециализирани училища на територията на област София-град, подали заявления с придружаващи ги документи съгласно изискванията за заемане на длъжността:

 

№ по ред

Име и фамилия/ Вх. № на заявлението

1

РУО1-27663/29.10.2018 г.

2

Александър Лазаров

3

Биянка Тренкова

4

Галина Велинова-Христова

5

Даниела Шошова

6

Зорница Войнова

7

Костадин Рачков

8

Лава Коцева

9

Лена Генева

10

Лиана Грозева-Кирякова

11

РУО1-27675/29.10.2018 г.

12

Любимка Дамянова

13

Маргарита Димитрова

14

Маргарита Илчева

15

Маргарита Василева

16

Мариана Латунова

17

РУО1-27602/29.10.2018 г.

18

Нина Маркова

19

РУО1-27637/29.10.2018 г.

20

Райна Игнатова

21

Роман Братоев

22

Руслан Драгостинов

23

Снежина Георгиева

24

Стефан Стефанов

25

Таня Иванова

26

Таня Атанасова

27

РУО1-16743/18.10.2018 г.

28

Цанка Чакърова

29

Цветомира Спасова

30

Цветомира Георгиева

 

Не допуска Георги Моллов - представените документи не удостоверяват, че кандидатът притежава диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.

 

Писменият изпит-тест ще се проведе на 21.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ №8, Актова зала на втория етаж. Кандидатите следва да се явят на посоченото място в 9:00 часа и ще бъдат допуснати в залата след проверка на документ за самоличност. Допуснатите кандидати е необходимо да носят син химикал.

Всички допуснати за участие в конкурса за заемане на длъжността „Директор“ следва да получат лично уведомителните си писма от РУО – София-град/ ул. „Антим I“ №17/ Vетаж, стая №507 на 05.11.2018 г. от 16:00 ч до 17:00 ч. и на 06.11.2018 г. от 9:00 ч. до 17:30 ч.

 

Председател на комисията за допускане до конкурс