СПИСЪК

11.03.2015

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАгр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪКза допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността „ Старши експерт по чуждоезиково обучение”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,Регионален инспекторат по образованието – София-град        

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-194/16.02.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:І. Допуска до конкурс следните кандидати:

Десислава Васкова Кънчева

Диана Стоянова Македонска

Диана Тончева Шекерлийска

Любимка Георгиева Дамянова

Надежда Стоянова Луканова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на   06.04.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,ул. „Княз Дондуков” № 2А.Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 06.04.2015 г.       в 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 06.04.2015 г.от 13.40 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.ІІ.  Не допуска до конкурс:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Деяна Иванова Янакиева

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко 1 година стаж като учител по предмет от културно-образователната област „Чужди езици“ или минимален ранг – V младши ранг

Елена Николаева Динева

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко 1 година стаж като учител по предмет от културно-образователната област „Чужди езици“ или минимален ранг – V младши ранг

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВАПредседател на конкурсната комисия