Математика, информатика, информационни технологии

11.10.2019

Обучение за учители по информационни технологии

Изх. № РУО1- 29123/ 11.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28982/10.10.2019 г., Ви уведомявам, че Факултета по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с РУО – София-град, в отговор на молби от преподаватели и директори, организира обучение на тема „Новата учебна програма по информационни технологии за 10. клас – възможност за ефективна подготовка за НВО“, което ще се проведе на 01.11.2019 г. – 02.11.2019 г. в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя.      Срокът за записване е 18.10.2019 г. (петък).

      Записването става чрез попълване на регистрационната форма:  https://forms.gle/QwXbDANdzuYthUFr7 и заплащане на таксата за участие.      Подробности за програмата на обучението може да намерите в Приложение.

Приложение: УЧЕБНА ПРОГРАМА  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1664/ 09.10.2019 г. на

министъра на образованието и науката/

18.09.2019

Безплатна профилактика и очен преглед и/ или скрининг

Изх. № РУО1-26953/17.09.2019 г.  

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката подкрепя кампанията на фирма „Kwiat“ за безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи деца и младежи до 18 годишна възраст.

Контактите по места следва да бъдат осъществявани от организаторите пряко с директорите на училищата за уточняване на възможностите за осъществяване на прегледите при спазване на законовите искания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 26937/ 17.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин. Активните дни на Лабораторията в град София ще са в периода 3 – 11 октомври 2019 г. (с изключение на събота 5-ти и неделя 6-ти октомври).Посещението в Научната лаборатория „Байлаб“ е напълно безплатно и ще се извършва по предварително изготвен график, в който учителите ще могат да се регистрират и да запазят часове за класовете си с едно телефонно обаждане.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Приложение:

Покана за участие

Декларация за участие в събитието

Политика за поверителност на личните данни

Описание на експерименти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.09.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти

Изх. № РУО1-26901/17.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-303/05.09.2019 г., вх. № РУО1-25 717/05.09.2019 г. Ви уведомявам, че със заповед РД09-2793/04.10.2018 г. на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

 • учебници за XI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;
 • учебници за XII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;
 • учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво B 1.1 (за обучение в  XI и XII клас  по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. на МОН за учебния план);
 • учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво B 2.1 (за обучение в  XI и XII клас  по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план).

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 10/19.12.2017 г. на МОН съдържанието на проектите на учебници и учебни помагала се оценява от седем оценители, четирима от които са учители.

С оглед гореизложеното, в срок до 08.10.2019 г., следва да предложите:

 1. Учители, преподаващи във втори гимназиален етап (от XI до XII вкл.) по следните учебни предмети:
 • български език и литература;
 •  
 • гражданско образование.
 1. Учители, преподаващи следните чужди езици за постигане на ниво B1.1 (за обучение в XI и XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2  т.7, т.8 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план):
 • английски език
 • френски език
 • немски език
 • испански език
 • италиански език
 • руски език
 1. Учители, преподаващи следните чужди езици за постигане на ниво B2.1 (за обучение в XI и XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал.2  т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план):
 • английски език
 • френски език
 • немски език
 • испански език
 • италиански език
 • руски език

При изготвяне на Вашите предложения следва да имате предвид:

 • Учителите да са с придобита професионална квалификация „учител“.
 • Оценител не може да е лице, за което са налице следните обстоятелства, посочени в чл. 159, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), а именно:
 1. Автор или издател на внесен в процедурата по оценяване проект на учебник или на учебен комплект.
 2. Автор или издател на одобрен учебник или учебен комплект по съответния учебен предмет за съответния клас, които се използват в системата на училищното образование.
 3. В договорни отношения с автора или издателя към момента на провеждането на процедурата.
 4. В йерархична връзка на ръководство и контрол с автор на произведението, което се предлага като проект на учебник или на учебен комплект, или с неговия издател.
 5. Участник в каквото и да е качество при създаването на произведението, което се предлага като проект на учебник или учебен комплект.
 6. Съпруг/а на автора или издателя или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително.

Предложените учители е необходимо:

 1. Да попълнят регистрационна карта - Приложение № 2.
 2. Да представят кратка професионална автобиография.

Моля Регистрационните карти и автобиографиите да бъдат изпратени на старши експерти в РУО – София-град: Елка Иванова ([email protected]) и Диана Джарова ([email protected]) в срок до 08.10.2019 г.

 

Приложение: Регистрационна карта за учител – Приложение 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Европейския конкурс за млади учени EUСYS 2019

Изх. РУО1 – 25714/ 05. 09. 2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

От 13 до 18 септември България ще бъде домакин на Европейския конкурс за млади учени EUСYS 2019, който се провежда ежегодно от 1989 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия. EUСYS дава възможност на младежи от цял свят между 14 и 20 години да представят своите разработки в научната сфера пред някои от най-изтъкнатите учени в света, както и да се запознаят и обменят знания и опит със свои връстници, имащи сходни интереси. С тази инициатива Европейската комисия успешно насочва интереса на младите хора към кариера в областта на науката и технологиите.

Над 150 участници от 40 държави ще представят 100 проекта в София. Жури, избрано от Европейската комисия и включващо специалисти от всички научни дисциплини, в продължение на три дни /14-17 септември/ на базата на установен алгоритъм ще избере 12-те най-добри проекта, като всеки от тях ще се класира съответно на първо, второ и трето място.

Тазгодишното издание на конкурса се организира от Министерството на образованието и науката съвместно с института по математика и информатика към Българската академия на науките.

Откриването на форума ще се състои на 14.09.2019 г. в Интер Експо център от 12 ч. На 16.09.2019 г., в първия учебен ден,  ще бъде организиран ден на отворените врати.

Моля да информирате учителите по природни науки и при проявен интерес да съдействате за тяхното присъствие.

Повече актуална информация за EUСYS 2019 може да откриете на:

·         Уебсайт – www.eucys.eu

·         www.facebook.com/ EUСYS/

YouTube www.youtube.com/chanel/UCs05YSXM7W90-VVxKX31A

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Семинар с учители по математика на тема „Статистика и комбинаторика в новите учебни програми“

Изх. № РУО1- 25832/09.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 13.09.2019 г. (петък) от 11:30 часа в залата на 56. СУ „Проф. К. Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37 ще се проведе семинар с учители по математика на тема „Статистика и комбинаторика в новите учебни програми“.

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

27.08.2019

Международен турнир „Математика без граници“

Изх. № РУО1-24845/27.08.2019 g.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Любомир Любенов-председател на организационния комитет на фондация „Математика без граници“ с вх. № РУО 1-23069/30.07.2019 г. и вх. № РУО 1-24518/20.08.2019 г., приложено Ви изпращам регламент на международния турнир „Математика без граници“, график за провеждане, покана за участие в 7-ия международен турнир „Математика без граници“ и заявление за участие в турнира.

Моля за Вашето съдействие информацията за турнира да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

20.08.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 24397/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.08.2019

Благотворителна инициатива „Операция “Жълти стотинки“

Изх. РУО1 – 24389/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 03.09.2019 г. от 11:00 часа до 13:00 часа в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ ще се проведе благотворителната инициатива „Операция „Жълти стотинки“ организирана от Vivacom. В нея ще се включат 50 души – журналисти, партньори по инициативата, представители на сдружението на олимпийските отбори по природни науки, ученици по отборите по природни науки, представители на Vivacom.

Благотворителната инициатива се провежда за девети пореден път, като всяка година събраните средства се даряват за значима социална кауза. Тази година средствата ще бъдат дарени на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки за подготовката и участието на българските национални отбори по природни науки (астрономия, биология, информатика, лингвистика, физика и химия) в международни състезания.

Моля Вашето съдействие за популяризиране на благотворителната инициатива и нейната кауза, за набиране на повече средства, което ще даде още една възможност на децата в България да имат добър пример за упорита работа, постоянство и успехи, успехи, които са достойно оценени и уважавани от цялото общество.

                                                                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.08.2019

Европейска седмица на програмирането

Изх. № РУО1- 24092/ 12.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9150-245/18.07.2019 г., вх. № РУО1 – 22177 /18.07.2019 г., Ви уведомявам, че в периода 05-20.10.2019 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането“. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Европейската комисия и отправя покана към всички училища в България да регистрират на сайта  http://codeweek.eu/schools   събития, които се провеждат в тяхното училище и са по някое от следните направления:

 • Основи на програмирането
 • Забавни дейности по програмиране
 • Визуално/блоково програмиране
 • Разработване на софтуер
 • Забавни дейности по програмиране
 • Дизайн на игри
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб програмиране
 • Роботика
 • Изкуствен интелект
 • Разширена реалност
 • Интернет на нещата
 • 3D печат
 • Повишаване на мотивацията и осведомеността
 • Други дейности свързани с дигиталната компетентност.

 

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителна подготовка, както и часове в извънкласни дейности.

           На европейско ниво тази инициатива се подпомага от 80 доброволци-национални посланици, 42 координатори от националните образователни министерства и 280 водещи учители. Те имаха основен принос за успеха на седмицата на програмирането през 2018 година, като участниците са над 2,7 мил. в близо 44 000 събития в училища в ЕС и Западните Балкани. В момента за България е все още отворена поканата за включване на водещи учители, като регистрационната форма на английски език е налична на адрес: https&//ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f47a10b-8975-ef97-8b51-3bd7135a7766

            На сайта на инициативата „Европейска седмица на програмирането“ http://codeweek.eu/schools са налични ресурси и онлайн курсове за учители, като участието в някои от тях изисква регистрация и е необходимо да се преценява от училищата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.05.2019

Национален летен турнир по информатика, гр. Русе

Изх. № РУО1-14399/ 20.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Заповеди № РД 09-2686/20.09.2018 г. и № РД 09-3014/24.10.2018 г. на министъра на образованието и науката от 07 до 09 юни 2019 г. в град Русе ще се проведе Национален летен турнир по информатика.

Съорганизатори на състезанието са Регионално управление на образованието – Русе, МГ „Баба Тонка” – Русе и Русенски университет  „Ангел Кънчев”.

Предварителната поименна заявка се изпраща задължително до 20.05.2019 г. (до 18.00 часа) на електронен адрес: [email protected]  Заявки след тази дата няма да се приемат. Състезателите, включени в националните отбори, участват извън квотите на съответната област.

В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали. Моля резервациите за хотелите да се извършат своевременно, тъй като местата в хотелите са ограничени и няма да бъдат пазени.

Съгласно глава. VI, т. 1.6 от Приложение №1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:

 - резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

 - снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 07.06.2019 г. и се отразяват в заявката.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация:

 

 

Приложение:  1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София;

                2. Декларация за оповестяване на резултати

                3. Предварителна програма на състезанието. 

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

25.04.2019

26 конкурс „Миню Балкански“

Изх. № РУО1-11298/23.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Миню Балкански“, вх.№РУО1-10432/16.04.2019 г., Ви уведомявам,  че 26 конкурс „Миню Балкански“ по математика и физика, с организатор Фондация „Миню Балкански“, ще се проведе в периода 18 – 19 май 2019 г. в ректората на Софийския университет (ул.“Цар Освободител“ 15), централно крило (вход от към вътрешния двор), III етаж, аудитория 148, както следва:

 • Състезание по математика – 18.05.2019 г. (събота) от 11:00 часа;
 • Състезание по физика – 19.05.2019 г. (неделя) от 12:00 часа.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да получите от доц. Ангелов тел. 0886 738261, e-mail: [email protected], както и на официалния сайт на фондация „Миню Балкански“: www.balkanski-fondation.org.

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Обява за конкурс по математика и физика

2. Обява за конкурс „Млади изобретатели“