Математика, информатика, информационни технологии

13.12.2018

Зимен математически турнир за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1- 31485/12.12.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-31366/11.12.2018 г., Ви уведомявам, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени графиците и дейностите по организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през 2018/2019 г., в периода 18.01 – 20.01.2019 г. в ППМГ „Добри Чинтулов” - град Сливен, ще се проведе Зимен математически турнир за ученици от VІІІ до ХІІ клас.

            Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 11.01.2019 г., като всяко училище подава обобщен формуляр – заявка /по образец/ на имейл: zms2019@abv.bg.  

За участието си в Зимен математически турнир всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят /настойникът, попечителят, носещ родителска отговорност за ученика/, подава декларация по образец за съгласие за публично оповестяване на резултатите. 

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за турнира.

 

Приложения:

1. Предварителна програма на Зимен математически турнир;

2. Формуляр – заявка за участие;

3. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Зимен математически турнир, 18.01.2019г. – 20.01.2019 г.;

4. Условия за настаняване.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

11.12.2018

Общинския кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-31314/11.12.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), напомням, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.12.2018 г. от 09:00 ч.

 

Общинският кръг на олимпиадата по математика се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.

 

Темите със задачи за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата в 08.30 часа на 15.12.2018 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата на 15.12.2018 г. след приключване на олимпиадата.

 

Подробни указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика са публикувани на сайта на РУО София-град, секция „Служебна информация“ с писмо с изх. № РУО1- 29362/19.11.2018 г.

 

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по математика!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

04.12.2018

Общински кръг на Националната олимпиада по информатика

Изх. № РУО1-30710./04.12.2018г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г и заповед  № РД 01-402/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 05 януари 2019 г. от 9:00 часа ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 05 януари 2019 г. на следните адреси:http://www.math.bas.bg/infos/ и keleved.comНачало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.1. В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:1.1 Със заповед на директора се определя училищна комисия и квестори за организиране и провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/.1.2 Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html1.3 В деня на олимпиадата, училищната комисия организира разпечатване на изпитните материали.1.4 След приключване на олимпиадата, училищната комисия архивира работите на учениците и ги изпраща до 16:00 часа на 05.01.2019 г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град  rio_r.voinova@abv.bg и на следния електронен адрес informatika.sofia@gmail.com. Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има в приложение към настоящото писмо.2. Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиадата ученици следва да ги информират за възможността да се явят в НПМГ, кв. Лозенец, ул. Бигла 52; СМГ, ул. „Искър” 61; Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58 или 125 "Боян Пенев", ж.к. "Младост 1", ул. Никола Генадиев" №1,  като за целта следва да ги регистрират в следната електронна форма: https://docs.google.com/forms/d/1chC8KlgcA2rmkqA_ARcTUhH6MQVBQwRvphzRj4DKGfs/edit, достъпна и от официалната страница на олимпиадата за София.3. Училищната комисия предава протоколите с резултатите на явилите се ученици от всяко училище провело общински кръг до 15.01.2019 г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, като ги изпраща и на електронна поща rio_r.voinova@abv.bg4. Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, в съответствие с резултатите от общинския кръг.

Приложения: 1. Регламент на олимпиада по информатика2. Инструкция за училищните комисии

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.11.2018

Националния конкурс по природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“

Изх. РУО1 – 29969/ 26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви за Националния конкурс по природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“. Организатор на събитието е EduTechFlag  Ltd в партньорство с Научния център „Карнеги“, Пенсилвания, САЩ.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите проекти и идеи индивидуално

 или в екип до 30.11.2018 г. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в три категории – ученици до 10 години, ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEM BASADOR ще могат да бъдат номинирани и учители от своите ученици.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния интернет адрес:http://edutechflag.eu/.

                                                                                                                                             

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.11.2018

Oбучение

Изх. № РУО1-29380/19.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28961/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Сдружение „Образование без граници“ организира обучения на педагогически специалисти на тема „Инструменти за привлекателно образование“, както следва:

  • за учители по английски език на 1 и 2 декември 2018 г. в гр. София;
  • за учители по математика на 11 и 12 декември 2018 г. в гр. Варна.

Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение за един квалификационен кредит.

Повече информация можете да получите от г-жа Розалина Лъскова – изпълнителен директор на тел. 0885226012 и r.laskova@obr.education, както и на електронната страница на сдружението: www.obr.education

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.11.2018

Oбучения на учители по БЕЛ и математика за оценители на изпитни работи от НВО в VII клас

Изх. № РУО1-29266/16.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-376/15.11.2018 г., вх. № РУО 1-29127/15.11.2018 г., Ви уведомявам, че в периода от 03 – 18. XII 2018 г. в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади към Учебен център – гр. София ще се проведат обучения на учители по БЕЛ и математика за оценители на изпитни работи от НВО в VII клас. Продължителността на обучението е 16 академични присъствени часа. Моля в срок до 17:00 ч. на 19.11.2018 г. желаещите да участват в обучението учители от повереното Ви училище да попълнят следния формуляр:

за учители по БЕЛ:  https://goo.gl/forms/RKm1TshmeyoHrOyH2

за учители по математика: https://goo.gl/forms/RM2e3zD6kCpvCJyU2

Необходимо е всички учители, които желаят да участват в комисиите за оценяване на НВО в VII клас през месец юни 2019 г., да попълнят заявката. В този етап на обучението ще се включат 48 учители по БЕЛ и 49 учители по математика, подбрани по преценка на старши експертите от РУО – София-град.

Учителите, които ще вземат участие в обучението, ще бъдат уведомени за графика на електронните пощи, попълнени във формуляра.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

15.11.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Задачи от смеси,сплави и разтвори“ в VII клас

Изх. № РУО1- 29065/14.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 30.11.2018 г. (петък) от 13:30 часа в 12. СУ „Цар Иван Асен II“, ул. " Цар Иван Асен II " № 72, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Задачи от смеси, сплави и разтвори“ в VII клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Миряна Кацарска – учител по математика в 12. СУ „Цар Иван Асен II“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 20.11.2018 г.

https://goo.gl/forms/OYAtNlaetOtJ1Il12

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

 

 

15.11.2018

Онлайн състезание VIVA Математика с компютър

Изх. № РУО1- 29063/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-371/13.11.2018 г., вх. № РУО 1-28846/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че един от принципите в системата на предучилищното и училищното образование ( Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 3, т. 10) е автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация. В училищата се организират и провеждат различни състезания и прояви, насочени към интересите на учениците. Личен избор на ученика е участието във всякакъв вид прояви.

 

В тази връзка моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище, че Институтът по математика и информатика към БАН организира онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“.

 

Повече информация може да намерите на адрес http://vivacognita.org/_/viva-math.

 

Информация относно календарния план на Съюза на математиците в България за състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. може намерите на адрес http://www.math.bas.bg/smb/.

 

МОН и РУО – София-град не носят отговорност за организацията, провеждането и съдържанието на материалите на състезанията, които не са от утвърдения график на националните състезания (Приложение № 3) към Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

15.11.2018

Ученическата конференция на УчИМИ

Изх. № РУО1- 29064/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-28618/09.11.2018 г. от УчИМИ (Ученически институт по математика и информатика), Ви уведомявам, че Ученическата конференция на УчИМИ ще се проведе от 11.01.2019 г. до 13.01.2019 г. в град Пазарджик. Конференцията е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната 2018/2019 г. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител или консултант.

 

Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и авторите на одобрените разработки се допускат до участие в Ученическата конференция.

 

За въпроси и допълнителна информация-Албена Василева-координатор на УчИМИ e-mail: hssimi2001@gmail.com.

Тел. 979 38 37, 0888 674599.

 

Приложение: изисквания за оформяне и изпращане на ученическите проекти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/                                                                          

15.11.2018

Коледно математическо състезание

Изх. № РУО1- 29062/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-28858/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXVI Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.

 

Състезанието ще се проведе на 08 декември 2018 г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа за учениците от І и II клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XI и XII клас е обща във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

 

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 04 декември 2018 г.

 

Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com.

 

За повече информация на телефони: 0885932393 и 02/8720008 в 119 СУ и 0988903025 в 125 СУ.

 

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

 

08.11.2018

XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“

Изх. № РУО1- 28549/08.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България с вх. № РУО1-28529/08.11.2018г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“, който ще се проведе на 1 декември 2018 г. от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I до XII клас. Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

 

Желаещите да организират турнира да заявят желанието си до 22.11.2018 г. на тел. 0888123169 (Иванка Стоянова) или на електронен адрес vstoyanova41@gmail.com .

 

Само за учениците от XII клас, които желаят  получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Технически университет – Габрово; Русенски университет „Ангел Кънчев, ще има отделна тема с формат 6 въпроса тест и 2 задачи за решаване, като времето за работа ще е 120 минути.

 

За повече информация се обръщайте към Стоянка Вълчева ( тел. 0878641430).

 

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД02-2529/05.11.2018 Г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД /

01.11.2018

XVIII Национален есенен турнир по информатика

Изх. № РУО1- 28019/31.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на  Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и графиците за провеждането им през учебната 2018/2019 година, в периода от 23.11.2018 г. до 25.11.2018 г. в гр. Шумен ще се проведе XVIII Национален есенен турнир по информатика.

Организатори на турнира са МОН и РУО – Шумен.

 

Домакини на националния есенен турнир по информатика са РУО – Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ „Епископ Константин Преславски“.

 

За място на провеждане са определени ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ “Епископ Константин Преславски“.

 

Предварителната регистрацията на участниците се осъществява от 08.11.2018 г. до 16.11.2018 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес: www.pmg.icon.bg.

 

За участието си в националния есенен турнир по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

 

Обобщената поименна заявка за участие (по приложения образец) не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана от експерта от Регионалното управление на образованието. Сканираната заявка и декларациите на учениците  да се изпратят до 19.11.2018 г. на e-mail: d.borisova.ruo@gmail.com.

 

Есенният софийски турнир по информатика ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици от гр. София, участващи в Националния есенен турнир по информатика в гр. Шумен.

 

Състезателите, включени в националните и разширените отбори, участват извън квотите на съответната област.

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок, броят на участниците не надвишва квотата и е налице съответствие между имената на състезателите в електронната форма и в сканираната заявка.

 

Електронната форма за регистрация, образецът на заявката, програмата и още актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

 

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

 

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

 

За допълнителна информация: Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 0887 541 602 и e-mail: d.borisova.ruo@gmail.com.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД