Математика, информатика, информационни технологии

24.01.2020

ХII Национално състезание по информационни технологии

Изх. № РУО1- 1944/ 24.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-26/ 23.01.2020 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 1798/ 23.01.2020 г., Ви уведомявам, че от 13.03.2020 г. до 15.03.2020 г. в Благоевград ще се проведе ХІI Национално състезание по информационни технологии, организирано от РУО - Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ „Кузман Шапкарев”,  гр. Благоевград, и община Благоевград. Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използване на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие.  Учениците защитават пред комисия собствени проекти.  

Направления:

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране *
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;
 • Групов проект *

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*
 • Самостоятелни компютърни приложения
 • Интернет приложения.

Проектите в направленията Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране*, Интерактивни презентации и Групов проект се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

ІІІ. Регистрацията на всички участници

 • Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 01.02.2020 г. до 02.03.2020 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com  и съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководител на проекта или консултант
 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проекта и документацията до 02.03.2020г. само  на електронен адрес [email protected] . Проектите, които не са получени до определения срок, не участват в състезанието.До 10.03.2020г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на  сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com.
 • След края на регистрацията се допуска обединяване на категории при крайното класиране, при по-малко от 5 проекта в направление. Оценяването въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

Таксата за участие се превежда до 13.03.2020 г.

ІV. Информация за програмата и информация за хотели за настаняване ще се публикува в сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com

На всички  участници от XII  клас с резултат над 50% от максималния брой точки ще бъде предложен прием за студенти в Технически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград.

Условия за настаняване:

Необходимите средства (пътни, дневни, квартирни и такси) могат да се осигуряват от училищата, общините, секциите на СМБ,  спонсори и др.

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъде публикувана в сайта на състезанието.За  допълнителна информация: VІІ СУ „Кузман Шапкарев”- Благоевград, тел/факс 073/88 77 78 – Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ, 073/831538 - канцелария.За настаняване – 073-831538, 0878418360 – г-жа Стамболиева, зам. - директор.

 

Приложения:

1. РЕГЛАМЕНТ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-81/20.01.2020 г.

на началника на образованието и науката)

16.01.2020

Областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-1128/16.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2019/2020 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 01 февруари 2020 г. (събота) от 09.00 ч., както следва:

 

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в райони Витоша и Красно село – във 2. СУ „Емилиян Станев“, р-н Витоша, ул. „Генерал Суворов“ № 36

 

За учениците IV, V и VІ клас от училищата в райони Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Нови Искър, Овча купел и Надежда – в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

 

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в райони Студентски, Младост, Изгрев, Искър, Подуяне, Слатина, Панчарево и Кремиковци – в 125. СУ „Боян Пенев“, р-н Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1.

 

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в райони Триадица, Средец, Възраждане и Сердика – в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. "Витоша" №134.

 

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в район Лозенец – в 107. ОУ „Хан Крум“, р-н Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13.

 

За учениците от IV, V и VІ клас от училищата в район Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, р-н Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.

 

За учениците от VII клас /от училищата от всички райони/ – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, р-н Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

 

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІ клас – 4 часа;

за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 01 февруари 2020 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

В срок до 21.01.2020 г. следва да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище, съдържащ трите имена и предмет, по който преподава квесторът на имейлите на училищата домакини, съгласно Приложение 1.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището, в което са разпределени в 08.00 ч. на 01.02.2020 г. за инструктаж.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване за провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика на 01.02.2020 г.

Приложение: Разпределение на брой квестори по училища и по училища домакини.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

20.12.2019

Общински кръг на Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1- 35348/ 20.12.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01 - 483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата, Ви уведомявам, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии,  всеки ученик, желаещ да участва в общински кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg до 10 януари 2020 година. При регистрацията  на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, т.к. областта не може да се редактира след успешно приключила регистрация.Администраторът на сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg изпраща до РУО – София-град списък на всички регистрирани проекти от областта на 13.01.2020 г.Училищните комисии изпращат на НПМГ - училище координатор за олимпиадата, протоколите /във формат Excel/ с допуснатите от тях до областния кръг проекти по електронен път на адрес [email protected]  и до старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град на адрес [email protected] на 25.01.2020 г.Училищата-координатори изпращат на националната комисия протоколите с допуснатите до областния кръг проекти на 30.01.2020 г.

 

Приложения: 1. Регламент на Националната олимпиада по информационни технологии2. Протокол с допуснатите от училищната комисия  проекти до областния кръг

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.12.2019

Научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика“, гр. Пловдив

Изх. № РУО1- 34785/13.12.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-444/13.12.2019 г. с вх. № РУО 1-34702/13.12.2019 г. Ви информирам, че в периода от 01 до 05 април 2020 г. в гр. Пловдив ще се проведе научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика“.

Участници могат да са директори на училища и детски градини, учители по математика и информатика, университетски преподаватели, независими и държавни експерти в областта на математиката и информатиката, предучилищни и начални педагози.

По време на конференцията ще бъдат представени доклади за съвременните тенденции в световното образование и в предучилищната и начална педагогика, иновативни методики в обучението по математика, теоретични и действащи концепции за иновативни училища и др.

До 15.03.2020 г. програмата ще е отворена за доклади и научни съобщения, заявени от самите участници и одобрени от организационния и програмния комитет. Изнесените доклади ще се включат в том, издаден от конференцията.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище за възможността да участват в тази професионална и научна изява.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

04.12.2019

Общински кръг на олимпиадата по информатика

Изх. № РУО1- 33643/ 04.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01 - 483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информатика през учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 11 януари 2020 г. от 9:00 часа ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 11 януари 2020 г. на следните адреси:http://www.math.bas.bg/infos/ и keleved.comНачало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.1. В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:1.1 Със заповед на директора се определя училищна комисия и квестори за организиране и провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/.1.2 Председателят на училищната комисия изпраща на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град  [email protected] и на електронен адрес [email protected]  списък с учениците от училището, желаещи да се явят на Общински кръг на Националната олимпиада по информатика.1.3 Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html1.4 В деня на олимпиадата, училищната комисия организира разпечатване на изпитните материали.1.5 След приключване на олимпиадата, училищната комисия архивира работите на учениците и ги изпраща до 16:00 часа на 11.01.2020 г. на следния електронен адрес [email protected]. Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има в приложение към настоящото писмо.2. Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиадата ученици следва да ги информират за възможността да се явят в НПМГ, кв. Лозенец, ул. Бигла 52; СМГ, ул. „Искър” 61; Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58 или 125 СУ "Боян Пенев", ж.к. "Младост 1", ул. Никола Генадиев" №1,  като за целта следва да ги регистрират в следната електронна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_41sJjIL88UUfLD-oO-8QLtUTiMtuuuhZOgW0Vc3L74mZjg/viewform , достъпна и от официалната страница на олимпиадата за София.3. Училищната комисия предава протоколите с резултатите на явилите се ученици от всяко училище провело общински кръг до 15.01.2020 г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, като ги изпраща и на електронна поща [email protected]4. Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от училищната комисия, в съответствие с резултатите от общинския кръг.

За участие в олимпиадата ученикът, в случай, че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата.

Приложения:

 1. Декларация за информираност и съгласие.
 2. Регламент на олимпиада по информатика
 3. Инструкция за училищните комисии
 4. Протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2019/2020 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

03.12.2019

XII Европейска конференция по математика за ученици от 9 до 18 години

Изх. № РУО1- 33395/03.12.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-428/29.11.2019 г. с вх. № РУО 1-33261/01.12.2019 г. Ви информирам, че в периода от 11 до 15 март 2020 г. в гр. Солун, Гърция ще се проведе 12-та Европейска конференция по математика за ученици на възраст от 9 до 18 години.

Организатори са фондация THALES и Кипърското математическо дружество със сътрудничеството на Европейското математическо дружество.

Учениците на възраст от 9 до 18 години от всяко европейско и неевропейско училище могат да вземат участие в конференцията със или без презентация. Конференцията ще се състои от няколко работни срещи, сесии и състезания, които обхващат множество теми от математиката и от науката.

Състезанията, които ще се организират по време на конференцията са:

MATHPresentation Competition 2020  

MATHFactor EUROPE Competition 2020

MATHtheatre EUROPE Competition 2020

MATHPoster Design Competition 2020

SCIENCEPresentation Competition 2020

SCIENCEFactor EUROPE Competition 2020

SCIENCE Theatre EUROPE Competition 2020

SCIENCEPoster Design Competition 2020

Европейски математически журналистически член 2020 (възраст 10-19 години)

Европейско състезание по комуникация STEAME(възрастни)

Повече информация може да намерите на адрес: http://euromath.org/.

Моля да информирате учениците и учителите от повереното Ви училище за възможността да участват в тази професионална и научна изява.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.11.2019

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Изх. № РУО1- 32527/22.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-32285/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че Двадесет и седмото Коледно математическо състезание ще се проведе, както следва:

 • за учениците от I и II клас: на 15.12.2019 г. (неделя) от 08:30 до 10:00 ч.
 • за учениците от III-XII клас: на 15.12.2019 г. (неделя) от 10:30 до 12:30 ч.

в 119. СУ „Акад. М. Арнаудов“ – кв. Изток, ул. „Латинка“№11, в 125. СУ „Боян Пенев“ – ж. к. Младост 1, ул. „Никола Генадиев“ №1 и във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ – ж.к. Бъкстон, ул. „Ген. Суворов“ №36.

Заявки за участие с приложен списък се приемат в срок до 12.12.2019 г. в канцеларията на 119. СУ, в стая 402 на 125. СУ и в библиотеката на 2. СУ.

За повече информация тел. 0885932393 и 02/8720008 в 119. СУ и 0988903025 в 125. СУ.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

15.11.2019

Международно STEAM събитие RELOGIA / ТРИАЛОЗИ 2019

Изх. № РУО1- 32132/ 15.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-402/15.11.2019 г., с вх. № РУО1 – 32092/15.11.2019 г., Ви уведомявам, че в Националния дворец на културата от 19 до 24 ноември 2019 г. ще се проведе първото по рода си голямо международно STEAM събитие за Наука+Изкуство+Технология в България и Европа RELOGIA / ТРИАЛОЗИ 2019.

RELOGIA / ТРИАЛОЗИ 2019 включва три модула – конференция и работилници (21-22 ноември) и изложба (19-24 ноември).

Моля, с оглед осигуряване на достъп до събитието на директори и ученици, следва заинтересованите да потвърдят участието си на електронен адрес [email protected] до 18.11.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2019

Работна среща с учители по ИТ, подготвящи ученици за олимпиади и състезания по ИТ

Изх. № РУО1- 32011/ 14.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с повишаване постиженията на учениците от област София-град, участващи в Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ) и състезанията по информационни технологии, Ви уведомявам, че РУО – София-град организира работна среща с учители по информационни технологии от столичните училща, която ще се състои на 28.11.2019 г. от 15,00 часа в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52.

На срещата ще се дадат насоки за работа и полезна информация за ръководителите на ученически проекти по информационни технологии от членове на Областната комисия за оценяване на проектите на учениците от областен кръг на олимпиадата по информационни технологии и от членове на Националната комисия по информационни технологии.

 Записването става чрез попълване на регистрационната форма: https://forms.gle/fhyVFxG18ba3zYk89

Срокът за записване е 25.11.2019 г.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2019

XIХ Национален есенен турнир по информатика

Изх. № РУО1- 31932/ 13.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на  Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че в периода от 22.11.2019 г. до 24.11.2019 г. в гр. Шумен ще се проведе XIX Национален есенен турнир по информатика.

Домакини на националния есенен турнир по информатика са РУО – Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ „Епископ Константин Преславски“.

За място на провеждане са определени ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ “Епископ Константин Преславски“.

Съгласно т. 86 и т. 90 от Раздел II на Приложение № 1 към Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за участието си в националния есенен турнир по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец на МОН) за съгласие за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);  снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. Директорът на училището, в което се обучава участникът в състезанието, изпраща списъка на учениците, които не са изразили съгласие по т. 86 до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в срок до 14.11.2019 г. на e-mail: [email protected].

Програмата и още актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

За допълнителна информация: Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 0887 541 602 и e-mail: [email protected].

 

Приложение:  1. Декларация за информираност и съгласие за публикуване.

                          2. Обобщена заявка за участие на ученици в турнира

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2019

XXVIII Математически турнир „Иван Салабашев“

Изх. № РУО1- 31866/13.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България, с вх. № РУО1-31767/12.11.2019 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVIII Математически турнир „Иван Салабашев“, който ще се проведе на 07.12.2019 г. от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I до XII клас. Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

 

Желаещите да организират турнира да заявят желанието си до 22.11.2019 г. на тел. 0888123169 (Иванка Стоянова) или на електронен адрес: [email protected] .

 

Само за учениците от XII клас, които желаят получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ще бъде предложена отделна тема.

 

За повече информация се обръщайте към Стоянка Вълчева ( тел. 0878641430).

 

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.11.2019

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

Изх. № РУО1 – 31161/ 05.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година и № РД 01- 525/ 16.10.2019 г. на началника на РУО - София-град, от 29 ноември до 1 декември в гр. София ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.Организатори на състезанието са МОН, РУО - София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр.София.Регламентът на състезанието, програмата и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, т.к. от формуляра ще се извличат данните за сертификати. Регистрацията ще бъде отворена от 05.11.2019 г. до 24.00 часа на 25.11.2019 г.За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.: 02-935-60-67 и електронна поща [email protected] .

Приложение: Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД