Математика, информатика, информационни технологии

27.02.2019

Национално състезание по ИТ „ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Изх. № РУО1- 5036/27.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РД-16-109/26.02.2019 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 4979/27.02.2019 г., Ви уведомявам , че от 19.04.2019 г. до 20.04.2019 г. в I ОУ “Св. Св. К. и Методий, гр. Гоце Делчев ще се проведе Национално състезание по ИТ „ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“, организирано от Регионално управление на образованието; ЮЗУ ”Неофит Рилски”, Благоевград – Технически факултет, УниБит , София – Факултет компютърни науки, I ОУ “Св. Св. К. и Методий, Гоце Делчев и община Гоце Делчев.

І. Общи положения

Целта на състезанието е да се предостави възможност на учениците за:

 • различни форми на инициативност и предприемачество;
 • използването на мултимедийни технологии,
 • да използват ключови компетентности при решаване на проблеми;

II. Направления

3.1. предварително подготвени

 1 група /V – VІІ клас/

 • Мултимедийна презентация;

 2 група /VIII – XII клас/

 • Мултимедия
 • Web сайт.

3.2. изработени на място

 3 група /V – VІІ клас/

 • Мултимедийна презентация;

 4 група /VIII – ХІІ клас/

 • Компютърно моделиране със Skratch;
 • Web сайт/ блог

III. Организация и провеждане:

3.1. Участниците от 1 и 2 група изготвят своите проекти индивидуално или в екип от двама ученици и изпращат линк за сваляне на разработения проект до 15.04.2019 год. на имела на състезанието: sastezanie_topo@abv.bg. Всеки участник има право да участва само в един проект.

Графикът за защита на допуснатите проекти се обявява на сайта на състезанието http://sastezanietopo.weebly.com до 17.04.2019 год.

3.2. Участниците от 3 и 4 група участват индивидуално, след направена регистрация на сайта на състезанието в срок до 15.04.2019 год.

В тези категории е задължително ползването на собствен преносим компютър със записващо устройство и инсталиран необходимия софтуер за изготвяне на проектите.

Таксата за участие се заплаща по банков път.

ІV. Информация

На всички  участници от XII  клас с резултат над 50% от максималния брой точки, ще бъде предложен прием за студенти в специалностите на Технически факултет на ЮЗУ“Н. Рилски“, Благоевград и Факултета по компютърни науки в УниБит , София.

Допълнителна информация

 • Василиса Павлова, ст. експерт по Информатика и Информационни технологии в РУО – Благоевград на телефон: 073/885272; GSM 0894/ 62 71 86

Приложения: 1. РЕГЛАМЕНТ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-547/26.02.2019 г.

  на началника на РУО – София-град)

27.02.2019

Национална олимпиада по информатика

Изх. № РУО1- 5037/27.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СМГ, ЧОУ „Света София“, 125 СУ, 81 СУ, 2 СУ, НУКК, ПЧМГ, ЧНУ „Питагор“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 година на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година от 15.03.2019 г. до 17.03.2019 г. в гр. Стара Загора ще се проведе Националният кръг на националната олимпиада по информатика.Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Стара Загора.За място на провеждане е определена ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора, ул. „Августина Траяна“ №44.  Програма на олимпиадата, информация за настаняване и хранене на учениците и ръководителите може да намерите на http://www.pmgsz.orgЗа да бъдат оповестени публично резултатите от състезанието е необходимо родителите/настойниците на участниците, които желаят техните резултати да бъдат обявени публично да подадат декларация за съгласие по електронен път на e-mail: ppmgsz_noi@abv.bg  в срок до 14.03.2019 г. Резервациите и договарянето на настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите.Моля да бъде създадена необходимата организация за участие в националния кръг на олимпиадата по информатика на класираните ученици от повереното Ви училище.Справка и подробна информация можете да получите от: Деяна Димитрова – старши експерт по математика в РУО – Стара Загора, 0879 833 259 и e-mail: ddimitrova_riosz@abv.bg Николина Куличева – директор ППМГ„Гео Милев“, гр. Стара Загора, тел. 042 60 50 62 и 0887 610 588.

НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-547/26.02.2019 г.

  на началника на РУО – София-град)

19.02.2019

Национално състезание по финансова математика

Изх. № РУО1-4410/19.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2019 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018-2019 година, Ви уведомявам, че на 09.03.2019 г. от 11:00 до 13:00 ч. ще се проведе националното състезание по финансова математика. Времето за работа е 120 минути.

Националното състезание по финансова математика включва три отделни теми за следните три възрастови групи: V-VII клас, VIII-IX клас и X-XII клас.

Редът за провеждане, оценяване и обявяване на резултатите е съгласно регламента на състезанието. ( Приложение 1)

В срок до 05.03.2019 г., ако в повереното Ви училище ще се провежда състезанието следва да изпратите на електронна поща: ruo.sf.lgavrailova@gmail.com във формат Excel (по приложения образец) справка-заявка за необходимите теми.

В срок до 18.03.2019 г. следва да изпрати попълнена таблица за резултатите на учениците от състезанието по приложения образец (Приложение 3) на имейл: ruo.sf.lgavrailova@gmail.com . В същия срок следва да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител протокол с резултатите на учениците, заверен с подпис и печат, бланките с попълнените отговори и решенията на задача с номер 7, списък на учениците по класове, подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, списък на неявилите се ученици и разпределителен протокол за броя на проверените бланки от оценителите.

Приложения:

 1. Регламент за организиране и провеждане на национално състезание по финансова математика през учебната 2018/2019 г.
 2. Образец справка-заявка за необходимите теми.
 3. Образец на таблица с резултати.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

19.02.2019

ХI Национално състезание по информационни технологии

Изх. № РУО1- 4346/19.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-26/01.02.2019 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 4318/19.02.2019 г., Ви уведомявам , че от 23.03.2018 г. до 25.03.2018 г. в Благоевград ще се проведе „ХI Национално състезание по информационни технологии“, организирано от РУО - Благоевград, ЮЗУ ”Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ ”Кузман Шапкарев”,  гр. Благоевград и община Благоевград. Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използване на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие.  Учениците защитават пред комисия собствени проекти. Направления:

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране *
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;
 • Групов проект *

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*
 • Самостоятелни компютърни приложения
 • Интернет приложения.

В категориите Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране* и Интерактивни презентации“ се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

ІІІ. Регистрацията на всички участници

 • Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 11.02.2019г. до 18.03.2019 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com  и да съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководителя на проекта или консултанта
 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проекта и документацията до 18.03.2019г. само  на електронен адрес sastezanie_sedmo@abv.bg . Проектите, които не са получени до определения срок, не участват в състезанието.До 21.03.2019г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на  сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com.
 • След края на регистрацията се допуска обединяване на категории при крайното класиране, при по - малко от 5 проекта в направление. Оценяването въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

Таксата за участие се превежда до 18.03.2019 г.

ІV. Информация за програмата и информация за хотели за настаняване ще се публикува в сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com

На всички  участници от XII  клас с резултат над 50% от максималния брой точки, ще бъде предложен прием за студенти в Технически факултет на ЮЗУ ”Н. Рилски”, Благоевград.

Условия за настаняване:

Необходимите средства (пътни, дневни, квартирни и такси) могат да се осигуряват от училищата, общините, секциите на СМБ,  спонсори и др.

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъде публикувана в сайта на състезанието.За  допълнителна информация: 1. РУО – Благоевград  телефон: 073/885272 и 0894/ 62 71 86 –  Василиса Павлова старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – Благоевград.2. VІІ СОУ „ Кузман Шапкарев”- Благоевград, тел/факс 073/88 77 78 – Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ, 073/831538- канцелария.За настаняване – 073-831538, 0878418360 – г-жа Стамболиева

Приложения:

1. РЕГЛАМЕНТ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-90/14.02.2019 г. на Министъра на образованието и науката/

18.02.2019

Провеждане на Национално състезание по Информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII и XII клас

Изх. № РУО1- 4254/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № АД-01-178/14.02.2019 г. на РУО - Смолян, вх.№ РУО1-4667/15.02.2019 г., Ви уведомявам, че в град Девин от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. ще се проведе състезанието „Аз мога – тук и сега“ по информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII  и XII клас.

Състезанието е единствено по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер.

Направленията, в които учениците се състезават са: „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб-сайтове с Photoshop“, „Фотография“, „Програмиране“ и „ Fronted Development“.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и за регистрация в официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg и на телефони 089/ 242-6666 и 0887944437.

Срок за заявка на участие до 12 април 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-318/08.02.2019 г.

  на началника на РУО – София-град)

18.02.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1- 4229/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика, проведена на 02.02.2019 г., Ви уведомявам, че на елекронните пощи на училищата са изпратени резултатите от олимпиадата на учениците от IV до VI клас от повереното Ви училище, които съдържат трите имена, класа и общия брой точки на всеки ученик. Моля да уведомите учениците за техните резултати, спазвайки разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.

Резултатите на учениците от VII до XII клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата след разсекретяване от Националната комисия.

Приложение: Разпределение по точки за IV, V и VI клас.

                                   

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Пролетни математически състезания за ученици от IV до VII клас

Изх. № РУО1- 4164/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3541/08.02.2019 г., Ви уведомявам, че от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Шумен ще се проведат Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Шумен.

Домакини на Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас са РУО – Шумен и ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.

За място на провеждане е определена ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.

Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 06.03.2019 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес: https://goo.gl/forms/mJidjfqzvx29YWcA3

За участието на ученик под 16 години в Пролетните математически състезания всеки родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност, подава декларация за съгласие за публикуване.

Сканираните декларации на учениците да се изпратят до 06.03.2019 г. на e-mail: pms_shumen@abv.bg.

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само срещу представяне на ученическа книжка или ученическа карта.

Електронната форма за регистрация, програмата и още актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация:

Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 0879 541 602 , e-mail: d.borisova.ruo@gmail.com.

Приложение: Декларации за съгласие за публикуване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.02.2019

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1- 4161/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на проф. д-р Мирослав Гълъбов-декан на факултета „Математика и информатика“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“  с вх. № РУО1-3786/12.02.2018 г., Ви уведомявам, че на 10.03.2018 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Дванадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

Организатори на състезанието са факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Регионално управление на образованието-Велико Търново и Съюза на математиците в България-секция „Великотърновски университет“.

Моля да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище за турнира.

Приложение:

1. Обява за провеждането на Единадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.02.2019

Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1- 3984/14.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3347/07.02.2019 г., Ви уведомявам, че от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Варна ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас.

Организатори на състезанието са МОН, РУО-Варна и СМБ - Секция Варна.

Домакини на състезанието са Регионално управление на образованието-Варна и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ -  гр. Варна.

За място на провеждане е определена МГ „Д-р Петър Берон“ -  гр. Варна.

В срок до 08.03.2019 г. Ръководителите на отбори, които желаят да участват в състезанието следва да изпратят  на e-mail: pms_varna2019@abv.bg:

Файл на Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).

Сканираната поименна заявка за участие (по приложения образец).

Сканираните декларации за съгласие за публично оповестяване на резултатите (по образец).

Сканиран списък на учениците, подали декларация (по образец) за съгласие за публично оповестяване на резултатите (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

Сканиран списък на учениците, които не желаят техните резултати да бъдат обявявани публично (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

За участието си в Пролетни математически състезания всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят /настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация по образец за съгласие за публично оповестяване на резултатите. 

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

След 08.03.2019 г. заявки не се приемат.

За въпроси във връзка със състезанието:

Лилия Стойчева – старши експерт по математика в РУО- Варна, тел. 0884 404 373

Евгения Михайлова – зам. директор в МГ „Д-р Петър Берон“, тел. 0884 178 201.

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

Приложения:

1. Образец на заявка за участие.

2. Декларация за съгласие.

3. Примерна програма на състезанието.

4. Хотели за настаняване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.02.2019

Ученическата секция на 47. Пролетна конференция на СМБ

Изх. № РУО1-4159/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3598/11.02.2019 г. от Албена Василева-координатор на УчИМИ, Ви уведомявам, че Ученическата секция на 48. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 01.04.2019 г. до 04.04.2019 г. в Боровец. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител. Краен срок за заявяване на участие-01.03.2019 г.

За въпроси и допълнителна информация-Албена Василева-координатор на УчИМИ

e-mail: hssimi2001@gmail.com.

Тел. 979 38 37, 0888 674599.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

14.02.2019

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил

Изх. № РУО1- 3760/12.02.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3426/07.02.2019 г., Ви уведомявам, че на 15, 16 и 17 март 2019 г. в гр. Ловеч ще се проведе Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил. Регламентът на състезанието може да намерите на страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Състезанието се провежда под патронажа на Корнелия Маринова – кмет  на община Ловеч.

Състезанието ще се проведе в ПЕГ „Екзарх Йосиф I” – Ловеч. Състезанието е индивидуално и в него могат да участват ученици от VIII до XII клас. Национално жури подготвя състезателните теми и организира проверката и оценката на писмените работи.

За учениците от XII клас състезанието е анонимно. Резултатите на първенците от XII клас могат да се признават за оценки по математика на конкурсните изпити по решение на висшите учебни заведения.

Състезанието е включено в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл.11, ал.1 на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, според която учениците, класирани на І, ІІ и ІІІ място могат да ползват право на едногодишна стипендия.

Заявки за участие (Приложение 1) и списък на участниците (Приложение 2) следва да се изпратят в срок до 06.03.2019 г. на адрес:

5500 Ловеч

ул. “Търговска” № 43

РУО – Ловеч

За Таня Ичева

В същия срок следва да се изпратят Приложение 1 и Приложение 2 и на електронни пощи: t_icheva@abv.bg  и fls@lovechnet.com

Декларации за информирано съгласие на учениците, навършили 16 години или на законните представители на учениците, ненавършили 16 год.,  съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД (Приложение 3 и 4) се представят попълнени от ръководителите на  отбори те при регистрация.

Телефони за информация: 0888537258 – Таня Ичева,  0879590410-Радослав Хитов.

Настаняване: училищата сами заявяват нощувките в избрания от тях  хотел (Приложение 5).

По въпроси, свързани с настаняването и изхранването на участниците, може да се обръщате към Радослав Хитов, директор на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч, тел. 0879590410.

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

Приложения:

 1. Заявка за участие в Национално състезание по математика
 2. Списък на участниците в Национално състезание по математика       
 3. Декларация за оповестяване на резултати от Национално състезание по математика (за ученици навършили 16 години)
 4. Декларация за оповестяване на резултати от Национално състезание по математика на ученици, ненавършили 16 год.
 5. Списък на хотелите в гр. Ловеч
 6. Програма за състезанието

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.02.2019

Обучение за учители по математика

Изх. № РУО1-3375/07.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 3270/06.02.2019 г., Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“ гр. Бургас, организира на 23.02.2019 г. в гр. София обучение на тема „Задачите по стереометрия – технологии на успеха“. Курсът е подходящ за учители по математика VII – XII клас. Продължителността на обучението е 16 академични часа и след успешно завършване се присъжда 1 квалификационен кредит.

За повече информация за предлаганото обучение и други програми за квалификация на педагогически специалисти: www.itlearning-bg.com и тел. +359878227737 – Мария Миткова - координатор образователни програми.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД