Математика, информатика, информационни технологии

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.08.2017

Форма за кандидатстване

Изх. РУО1-19618/25.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ,

ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

ОТНОСНО: Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-19559/24.08.2017 г. от ръководителя на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г., Ви уведомявам, че до 31 август 2017 г. ще са готови формите за кандидатстване, а срокът за кандидатстване е до 20 септември 2017 г. Информация за получаването на пароли ще бъде обявена на сайта на МОН в секция „Програми и проекти“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.08.2017

Събития, инициативи и обучения, организирани от катедра „Информатика и икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ и ИКТ Клъстер – Варна

Изх. № РУО1-19248/17.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-19216/17.08.2017 г., приложено Ви изпращам  график на предстоящите събития, инициативи и обучения, организирани от катедра „Информатика и икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ и ИКТ Клъстер – Варна в периода септември-октомври 2017 г.  

Събитията, инициативите и обученията имат насоченост към учители по Информатика и ИТ.

За допълнителна информация: тел. 0888 793 785, e-mail: [email protected], доц. Д-р Галина Момчева

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

15.08.2017

Правила за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г.

Изх. № РУО1- 19062/ 15.08.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕНА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105-246/08.08.2017 г. на Министерство на образованието и науката и вх. №РУО1-18869/10.08.2017 г. Ви уведомявам, че на сайта на  Министерството на образованието и науката са публикувани Правила за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г. Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

03.06.2017

Запознаване с конкурсни работи

Изх.№ РУО1-12757/02.06.2017 г.

ВАЖНО! 

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва: 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 67и 8 юни 2017 г. в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА - 67и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. "Пиротска" №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпита– от 9:00-17:00 часа 

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

29.05.2017

Международното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. №РУО1-12185/29.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

10 СУ, 104 ОУ, 105 СУ, 107 ОУ, 119 СУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 125 СУ, 126 ОУ, 127 СУ, 128 СУ, 133 СУ, 138 СУ, 14 СУ, 142 ОУ, 144 СУ, 145 ОУ, 16 ОУ, 163 ОУ, 17 СУ, 19 СУ, 2 СУ, 20 ОУ, 22 СУ, 23 СУ, 25 ОУ, 31 СУЧЕМ, 32 СУИЧЕ, 33 ОУ, 34 ОУ, 35 СУ, 36 СУ, 38 ОУ, 40 СУ, 41. ОУ, 42 ОУ, 48 ОУ, 5 ОУ, 52 ОУ, 54 СУ, 55 СУ, 56.СУ, 6 ОУ, 73.СУ, 79 СУ, 9 ФЕГ, 92 ОУ, Американски колеж, Немско училище; НПМГ, НСУ „София“; НУКК; ПЧМГ; П. Р. Славейков, СМГ, ЧНУ „Питагор“, ЧОУ „ВЕДА“, ЧОУ „Д-р Петър Берон“,ЧОУ „Ерих Кестнер“, ЧОУ „Св. Климент Охридски“, ЧОУ „Света София“, ЧОУ „Томас Едисън“, ЧСЕУ „Дрита“, ЧСОУ „Българско школо“, ЧСУ „Цар Симеон Велики“, СУУНЗ „Луи Брайл“ и ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11875/25.05.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 03.06.2017 г. /събота/ от 11:00 часа до 12:15 часа в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“№61, град София ще се проведе националния кръг на международното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за класираните ученици от I до XII клас. Организатори на  националният кръг на състезанието „Европейско кенгуру“ са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и СМГ „Паисий Хилендарски“, съгласно заповед РД 09-1704/27.10.2016 г. на министъра на образованието и науката.

Националният кръг e с времетраене 75 мин.

Форматът на националния кръг е 7 задачи, първите 5 от които са тестови-всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верен, шестата задача е с кратък свободен отговор, а седмата задача е с подробно описание на решението.

Националният кръг включва 7 отделни теми за следните възрастови групи:I клас,II клас,III-IV клас,V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас и  XI-XII клас.

Учебното съдържание е от допълнителната/свободноизбираемата подготовка за всяка възрастова група.

Списъците с разпределението по стаи на участниците ще бъдат изнесени до 31.05.2017 г. във фоайето на СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София.

Заемането на местата по стаи от учениците започва в 10:15 часа и завършва в 10:45 ч. Квесторите проверяват самоличността на учениците и ги настаняват на определените места. Темите се раздават в 11:00 ч. Състезанието приключва в 12:15 ч.

Резултатите по класове се обявяват не по-рано от 16:00 ч. във фоайето на партера на СМГ. Не по-късно от половин час след обявяване на резултатите се подават контестации. Контестациите се провеждат съгласно регламента от Математическото състезание „Европейско кенгуру“ от уеб-страницата на МОН. След приключване на контестациите се обявяват окончателните резултати по класове. Резултатите по номера от бланките с отговори и без имена се качват на сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“. Първенците с техните имена се обявяват на сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /

29.05.2017

Национален кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“

Изх. №РУО1-  12119 /29.05.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 107 ОУ, 120 ОУ, 1325 СУ, 145 ОУ, 34 ОУ, 36 С, 55 СУ, 9 ФЕГ, 92 ОУ, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, ПЧМГ, СМГ, ЧНУ „ПИТАГОР“, ЧОУ „СВЕТА СОФИЯ“, ЧОУ „ТОМАС ЕДИСЪН“, СУУНЗ „ЛУИ БРАЙЛ“ и ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на 03.06.2017 г. от 11:00 до 12:15 в СМГ „Паисий Хилендарски“ на националния кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до XII  клас, следва със своя заповед да определите квестори от повереното Ви училище. 

Броят на квесторите е следният:

107 ОУ „Хан Крум “-5 квестори; 120 ОУ „Г.С.Раковски“-2 квестори ; 125 СУ-4 квестори; 145 ОУ „Симеон Радев“-5 квестори; 34 ОУ „Стою Шишков“-2 квестори; 36 СУ „Максим Горки“ -2 квестори; 55 СУ „Петко Каравелов“-2 квестори;9 ФЕГ -2 квестори;92 ОУ „Димитър Талев“ -2 квестори; Американски колеж-1 квестор; ПЧМГ -4 квестори; СМГ-12 квестори;ЧНУ „Питагор“-4 квестори; ЧОУ „Света София“-4 квестори; ЧОУ „Томас Едисън“-3 квестори; СУУНЗ „Луи Брайл“-4 квестори и ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“-4 квестори

Определените от Вас квестори трябва да се явят  в учителската стая на СМГ „Паисий Хилендарски“ в 09:15 ч. на 03.06.2017г. за провеждане на инструктаж.

В срок до 12 ч. на 30.05.2017 г., моля изпратете на email [email protected] списък с имената на квесторите и сканирано копие на заповедта, с която сте ги определили.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /

26.05.2017

Националното математическо състезание „Питагор“

Изх. №РУО1- 11994  / 26.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА 1 СУ, 7 СУ, 8 СУ, 10 СУ, 11 ОУ, 20 ОУ, 25 ОУ, 30 СУ, 32 СУИЧЕ, 33 ОУ, 34 ОУ, 35 СУ, 36 СУ, 38 ОУ, 45 ОУ,  48 ОУ, 64 ОУ, 51 СУ, 52 СУ, 56 СУ, 62 ОУ, 64 ОУ, 73 СУ, 74 СУ, 78 СУ, 79 СУ, 81 СУ, 96 СУ, 97 СУ, 98 НУ, 104 ОУ, 107 ОУ, 108 СУ, 118 СУ,  119 СУ, 121 СУ, 125 СУ, 132 СУ, 133 СУ, 134 СУ, 138 СУ, 145 ОУ, 156 ОУ, ЧОУ „Света София“,  ЧСЕУ „Дрита“,  ЧОУ „Св. Климент Охридски“, ЧОУ „Ерик Кестнер“ , ЧНУ „Питагор“, НСУ „София“, Немско училище, ЧСОУ „Българско школо“,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на електронната поща на повереното Ви училище са изпратени протоколи с резултатите на явилите се ученици на Националното математическо състезание „Питагор“  за учениците от IV клас, проведено на 14.05.2017 г.  

В тази връзка, моля  да създадете необходимата организация за запознаване с резултатите от проведеното състезание, като поставите протоколите с резултатите на достъпно за учениците и родителите място.

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/