Математика, информатика, информационни технологии

22.12.2017

Провеждане на общински кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

 

Изх. № РУО1-.30468/22.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, изменена със заповед № РД01-623/.18.12.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика, Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 14.01.2018 г. от 09.00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60. Общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика се провежда в четири групи:V-VII, VIII-IX, X-XI и XII клас. Допуска се явяване на ученик в по-висока състезателна група. За целта е необходимо подаване на декларация до старши експерта по математика в РУО – София-град до 5 работни дни преди провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика, подписана от родител/настойник. Участието в по-висока състезателна група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всеки следващ кръг, както и в националното състезание. Не се разрешава промяна на състезателната група при участие на ученика в различните кръгове на олимпиадата и националното състезание през учебната 2017/2018 година.

Времето за работа е 4 часа. Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация до директора на училището, в което се обучават, подписана от тях и от родител, преди провеждането на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика. Декларацията се препраща на старши експерта по математика в РУО – София-град.

Заявки за участие следва да се изпратят до 08.01.2018 г. на електронни адреси [email protected] и [email protected]. Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата и имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 8 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 14.01.2018 г. с лична карта или бележник в Първа АЕГ, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60 и да заемат местата си до 08.30 часа.

За областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.

Със своя заповед директорът на Първа АЕГ определя училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

В срок до 23.01.2018 г. училищната комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика изготвя:

- протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математикическа лингвистика и техните резултати;

- протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

Тези протоколи се заверяват с подпис и печат от директора на Първа АЕГ, който ги изпраща на началника на РУО – София-град в срок до 25.01.2018 г., заедно със списък на учениците, подали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2017

Oлимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО 1- 30139/19.12.2017 г. 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с изх. № РУО 1-24687/17.10.2017 г., Ви уведомявам, че заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град е изменена със заповед № РД 01-623/18.12.2017 г., като общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 14.01.2018 г. от 09.00 часа.

Моля своевременно да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.12.2017

Общински кръг на Националната олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1- 30138/ 19.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 г и заповед  № РД 01-462/ 16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, Ви напомням, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии,  всеки ученик, желаещ да участва в общински кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg до 08 януари 2018 година. При регистрацията  на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, т.к. областта не може да се редактира след успешно приключила регистрация.

Администраторът на сайта edusoft.fmi.uni-sofia.bg изпраща до РУО – София-град списък на всички регистрирани проекти от областта на 09.01.2018 г.

Училищните комисии изпращат на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град по електронен път на адрес [email protected] протоколите с допуснатите от тях до областния кръг проекти на 24.01.2018 г.

Старши експертът по информатика и информационни технологии в РУО – София-град изпраща на националната комисия протоколите с допуснатите до областния кръг проекти на 30.01.2017 г.

Приложения:

1. Регламент на Националната олимпиада по информационни технологии

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.12.2017

Подобряване и развитие на обучението по математика от V до VII клас за 2017/2018 г.

Изх. № РУО1-29978/18.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  № 9105-316/14.12.2017 г. на МОН, вх.№ РУО 1-29690/14.12.2017 г., приложено Ви изпращам мерки и дейности, насочени към подобряване и развитие на обучението по математика от V до VII клас за учебната 2017/2018 година. Посочените индикатори за изпълнение са проследими през цялата учебна година и тяхната крайна стойност ще бъде анализирана в края на учебната година.

Необходимо е да създадете организация за запознаване и изпълнение от учителите по математика, преподаващи в V, VI и VII клас в повереното Ви училище.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

13.12.2017

Общински кръг на Националната олимпиада по информатика

 

Изх. № РУО1- 29457/13.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 г и заповед  № РД 01-462/ 16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, на 06 януари 2018 г. от 9:00 часа ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 06 януари 2018 г. на следните адреси:

http://www.math.bas.bg/infos/ и keleved.com

Начало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.

1. В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:

1.1 Със заповед на директора се определя училищна комисия и квестори за организиране и провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/.

1.2 Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html

1.3 В деня на олимпиадата, училищната комисия организира разпечатване на изпитните материали.

1.4 След приключване на олимпиадата, училищната комисия архивира работите на учениците и ги изпраща до 16:00 часа на 06.01.2018г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град  [email protected] и на следния електронен адрес [email protected]. Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има в приложение към настоящото писмо.

2. Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиада следва да информират своите ученици за възможността да се явят в НПМГ, кв. Лозенец, ул. Бигла 52; СМГ, ул. „Искър” 61; Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58 или 1.СУ „Пенчо П. Славейков“, ул. „Стара планина“ 1,  като за целта следва да ги регистрират в следната електронна форма: https://bit.do/kvalif, достъпна и от официалната страница на олимпиадата за София.

3. Училищната комисия предава протоколите с резултатите на явилите се ученици от всяко училище провело общински кръг до 15.01.2018г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, като ги изпраща и на електронна поща [email protected]

4. Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, в съответствие с резултатите от общинския кръг.

Приложения:

  1. Регламент на олимпиада по информатика
  2. Инструкция за училищните комисии

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2017

Провеждане на общински кръг на олимпиадата по математика за 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-28000/27.11.2017 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 16.12.2017 г. от 09.00 часа. Темите със задачи за всеки клас ще бъдат качени на сайта на РУО – София-град в 09.00 часа на 16.12.2017 г. Достъпът до писмените материали ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 08.30 часа на 16.12.2017 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за всеки клас ще бъдат качени на сайта на РУО на 18.12.2017 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.

Напомням Ви, че съгласно т. 4 от Раздел I. „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища. Организацията и провеждането на общинския кръг на олимпиадата по математика се осъществява от директорите на училищата.

Със своя заповед директорът на всяко училище назначава училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика и определя квесторите.

В срок до 28.12.2017 г. училищната комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика изготвя:

- протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

- протокол с класираните за Областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

На 29.12.2017г. от 13.00 ч. до 17.00 ч. председателите на училищните комисии за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика предават в РУО – София-град, стая № 503 на старши експерт по математика Лидия Гавраилова:

- протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

- протокол с класираните за Областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и брой точки, заверен с подпис на директора и с печат на училището;

- писмените работи на класираните за Областния кръг ученици;

- списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

В същия срок, електронен протокол на класираните за Областен кръг ученици се попълва на

https://docs.google.com/forms/d/1QoToBvJWxvuI6gscIBG73VxdIAGrW7FFGKkVn3vuSmg

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

24.11.2017

Педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“

 

Изх. №РУО1-27797/23.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 04.12.2017 г. (понеделник) от 12:20 часа в 30. СУ „Братя Миладинови“, бул."Александър Стамболийски" №125-А, ще се проведе открита педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 29.11.2017 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqz6m9hLHdgZ7siD2ruKYqzm8rbiXYB7Gs8BZys09bm6O9A/viewform?usp=sf_link

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

21.11.2017

БСК предоставя обучение на педагогически специалисти в областта на информационните технологии

 

Изх. № РУО1-27606/21.11.17 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо изх. №05-09-36/14.11.2017 г. от Българска стопанска камара (БСК ), и вх. №  РУО1- 27159/15.11.2017 г. Ви уведомявам, че БСК е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед № РД 09—2753/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Програмите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са насочени към изграждане на умения и компетенции в областта на информационните технологии.

 

За детайли и уточнения контактувайте с г-жа Теодора Борисова – директор „Компютърно обучение“ в БСК, гр. София, ул. „Алабин“ №16-20, тел. 02/981 03 26, gsm: 0888 832 172, e-mail: [email protected]; [email protected],

web: http//educentre.bia-bg.com.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.11.2017

Четвърта национална конференция – „ Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“

 

Изх. № РУО1-27337/16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-363/ 14.11.2017 г., вх. №  РУО1-27137/14.11.2017 г., Ви информирам, че организираната от Министерство на образованието и науката съвместно със Синдиката на българските учители, ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник и РААБЕ, Четвърта национална конференция – „ Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“  в Общинския дворец на културата, гр. Перник, вместо на предварително обявените 24 и 25 ноември 2017 г. конференцията ще се проведе на 23 и 24 ноември 2017 г.

Информация за събитието може да се получи на електронната страница на ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник – http://www.ouivanrilski.com, лице за контакт: г-н Бойко Свиленов – директор на училището, тел.0879010717.

Записване за участие в конференцията: Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща [email protected] .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД  10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

15.11.2017

Открито Лего техническо изложение ТЕХПЛЕЙ

 

Изх. № РУО1-27068/14.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 11.11.2017 г. в Националния политехнически музей е открито Лего техническо изложение ТЕХПЛЕЙ. То е провокирано от интереса на участниците в музейно-образователната програма „От детски конструктор до професии за новите технологии“, стартирала през май 2017 г. Основна задача на програмата е да се засили интереса сред по-малките и учениците към инженерните професии, свързани с новите технологии. Докато се учат да програмират и моделират, децата разбират и експериментират с дигиталния свят, в който живеят.

В техническото изложение ТЕХПЛЕЙ са представени модели, които са измайсторени от вече пораснали „хлапета“ – членове на Българския ЛЕГО Клуб „Лебго“. Те са подготвили едни от най-атрактивните модели, свързани със света на техниката. Посетителите могат да видят изградените от хиляди Лего елементи различни инсталации: влакови композиции, автомобили, самолети, космически кораби, сгради, 3D модели, както и популярни анимационни герои.

Изложението може да бъде посетено до 01.12.2017 г.

Програмата се реализира с подкрепата на Фондация „Еврика“ и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

 

ТЕХПЛЕЙ е част от специалните събития свързани с 60-тата годишнина от създаването на Националния политехнически музей.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

13.11.2017

XXVI математически турнир „Иван Салабашев”

 

Изх. РУО1-26989/13.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България, с вх. № РУО1-26642/08.11.2017г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVI  Математически турнир „Иван Салабашев”, който ще се проведе на 2 декември 2017 г. (събота) от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I  до XII клас.

Желаещите да организират турнира могат да се обърнат към Иванка Стоянова -0888123169 или на електронен адрес  [email protected] , до 22.11.2017 г. 

Само за учениците от XII клас, които желаят  получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Технически университет – Габрово; Русенски университет „Ангел Кънчев, ще има отделна тема с формат 6 въпроса тест и 2 задачи за решаване, като времето за работа ще е 120 минути. 

 

За повече информация-Стоянка Вълчева – 0878641430. 

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД  10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

13.11.2017

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

 

Изх. №РУО – 26914/10.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година и № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град, от 1 до 3 декември в гр. София ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.Организатори на състезанието са МОН, РУО - София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр.София.Регламентът на състезанието, програмата и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, т.к. от формуляра ще се извличат данните за сертификати. Регистрацията ще бъде отворена от 11.11.2017г. до 12.00 часа на 27.11.2017г.За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща [email protected] .

Приложение:

  1. Програма на състезанието.
  2. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД