Математика, информатика, информационни технологии

07.02.2019

Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1- 3338/07.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-15/23.01.2019 г.   на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2018/2019 г., Ви напомням, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии до 28.02.2019 г. училищната комисия предава всички материали за всички проекти в РУО.

 Материалите включват папка, която съдържа:

1. Документация на проекта – приложение 1;

2. Декларация за участие в Националната олимпиада по информационни технологии – приложение 2.

Всички материали да бъдат окомплектовани коректно и предадени на 27.02.2019 г. или на 28.02.2019 г. от 9:00 до 16:30 часа в стая 511 на Ралица Войнова – старши експерт по информатика и информационни технологии.

Приложения:

1. Приложение 1 /документация/

2. Приложение 2 /декларация/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Предстоящо състезание по математика за бъдещи първокласници от детските градини и предучилищни групи „Решавай с Дружба“

Изх. № РУО1 – 3042/05.02.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от ЧСУ „Дружба“ вх. №РУО1-2704/31.01.2019 г. за предстоящо състезание по математика за бъдещи първокласници от детските градини и предучилищни групи на територията на София-град „Решавай с Дружба“, приложено Ви изпращам за сведение регламент и афиш на състезанието.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

04.02.2019

Обучение по компютърно моделиране за учители в начален етап

Изх. № РУО1-2933/04.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 2774/31.01.2019 г., Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“ гр. Бургас, организира обучение по „Компютърно моделиране в началното училище“ за учители на III и  IV клас на 16.02.2019 г. - 17.02.2019 г. в гр.София, с продължителност 32 часа и присъждане на 2 квалификационни кредита.

За повече информация за предлаганото обучение и други програми за квалификация на педагогически специалисти: www.itlearning-bg.com и тел. +359878227737 – Мария Миткова - координатор образователни програми.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2019

Обучения за учители на III и IV клас

Изх. № РУО1-2718/31.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 2667/30.01.2019 г., Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“ организира обучение по „Компютърно моделиране“ за учители на III и  IV клас, с присъждане на 1 или 2 квалификационни кредити в зависимост от продължителността на програмата. Минимален брой участници в група за провеждане на обучението на място – 20 педагогически специалисти.

За повече информация за предлаганото обучение и други програми за квалификация на педагогически специалисти: www.itlearning-bg.com и тел. +359878227737 – Мария Миткова - координатор образователни програми.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.01.2019

Областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО1-2555/30.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 15 февруари 2019 г. от 14.00 ч. (петък) в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60.

Времето за провеждане на областния кръг е 4 часа. Областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика е анонимен за учениците от VIII до XII клас.

На 15 февруари 2019 г., петък, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

В срок до 18.02.2019 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в Първа английска езикова гимназия в 13.00 ч. на 15.02.2019 г.

Моля да създадете организация за своевременно уведомяване на учениците, класирани за  областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика и квесторите от повереното Ви училище за провеждането на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на 15.02.2019 г.

Приложение: списък на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

30.01.2019

Обучение за учители по информационни технологии, организирано от фондация „Телерик Академия“

Изх. № РУО1- 2537/30.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-28/ 24.01.2019 г., вх. №  РУО1- 2050/ 24.01.2019 г., Ви уведомявам, че една от основните дейности на фондация „Телерик Академия“ е насочена към предлагане на нови решения в областта на използването на информационните технологии, с които се надгражда това, което учениците учат в училище, чрез заниманията по интереси. В тази връзка фондация „Телерик Академия“ предлага обучение за учители по информационни технологии, с цел подготовката на учителите за провеждане на занимания по интереси в областта на информационни технологии на ученици от IV до XII клас, което е с продължителност 20 часа.

За получаване на повече информация по отношение на програмата на обучението и начините за неговото провеждане  можете да се свържете с фондацията на имейл: zarko@telerikacademy.com , както и на телефон 0888219613.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.01.2019

Открита педагогическа практика на тема "Час по История в STEM лаборатория"

Изх. № РУО1- 2487/29.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 11.02.2019 г. (понеделник) от 18,30 часа в компютърната зала на 5. Вечерно СУ „Пеньо Пенев“ , ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 63 ще се проведе открита педагогическа практика на тема "Час по История в STEM лаборатория". Откритата практика е подходяща за учители по  Информационни технологии и История и цивилизации.Ще бъде застъпено учебно съдържание за 7 клас по Информационни технологии и История и цивилизации, като ще се демонстрира STEM модела за обучение. Ще бъде използвана пълна виртуална реалност за компютър-  Oculus Rift VR.Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 08.02.2019 г.: https://goo.gl/forms/bXBV55YjasJeS9Qy2

Капацитетът на залата е 20 участника.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2019

Национална олимпиада по информатика

Изх. № РУО1- 1909/23.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-15/23.01.2019 г.   на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2018/2019 г., на 16.02.2018 г. /събота/ от 9,00 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе областният кръг на олимпиадата по информатика.Всички допуснати до областен кръг ученици следва да са заели местата си най-късно късно до 08,30 часа на 16.02.2018 г. и да носят  документ за самоличност.За участието си в областния кръг на олимпиадата по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултата от участието. Попълнената декларация се предава на директора на училището, в което ученикът се обучава, а той – в РУО – София-град на Ралица Войнова – старши експерт по информатика и информационни технологии в стая 511.

на ВСИЧКИ ученици Пожелавам успешно представяне!

Приложения:

1. Списък с допуснатите до областен кръг на Национална олимпиада по информатика

2. Декларации за съгласие за публикуване

3. Декларации за съгласие за публикуване над 16 години

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.01.2019

Областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-576/09.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с оптимизиране на разпределението на училищата-домакини за областния кръг на олимпиадата по математика, Ви уведомявам, че учениците от IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в район Младост следва да се явят на олимпиадата по математика в 125.СУ, ж.к. "Младост 1", ул. Никола Генадиев" №1.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-493/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 02 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците от IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Витоша и Красно село в 19. СУ „Елин Пелин“, р-н Красно село, ул. Яков Крайков № 16

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Нови Искър, Овча купел и Надежда в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37,

Младост - в 125 СУ.

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Студентски, Изгрев, Искър, Подуяне, Слатина и Панчарево в 55. СУ „Петко Каравелов“, р-н Студентски, кв. "Дървеница", ул. "Дъбница" №3.

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Триадица, Средец, Възраждане и Сердика в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. "Витоша" №134.

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Лозенец и Оборище в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, р-н Лозенец, ул. Бигла 56.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас от училищата във всички райони в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІ клас – 4 часа;

за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 02 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

В срок до 15.01.2019 г. е необходимо да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище, съдържащ трите имена и предмет, по който преподава квесторът на имейл ruo.sf.lgavrailova@gmail.com (от 1 до 5 класирани ученици-1 квестор, от 6 до 10 класирани ученици-2 квестори, от 11 до 15 класирани ученици-3 квестори и т.н.). На 21.01.2019 г. на електронните пощи на училищата ще бъде изпратено разпределението на квесторите по училища.

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището, в което са разпределени в 07.45 ч. на 02.02.2019 г. за инструктаж.

В срок до 07.02.2019 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на олимпиадата по математика на 02.02.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Покана за участие в национални конкурси, организирани от ЦПЛР-ОДК, гр.Варна

Изх. № РУО1- 484/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Варна с вх. № РУО1-150/03.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящи национални конкурси, организирани от ЦПЛР-ОДК, гр.Варна.

Приложения:

1. Статут на Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ - Варна, 2019г.

2. Статут на Национален ученически конкурс „ Българските архитектурни паметници в макети“ - Варна, 2019г.

3. Статут на Национален конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства „Любовта в нас" - Варна, 2019г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Покана за участие в международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2019

Изх. № РУО1- 482/08.01.2019 г..

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на компютърна школа „Вале“, гр.Хасково с вх. № РУО1-179/04.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо десето поред юбилейно издание на международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2019, който се организира съвместно с община Хасково, фондация „Еврика“, Образцово народно читалище „Заря-1858“ и с подкрепата на еврокомисаря по цифрова икономика и общество – Мария Габриел.

Линк към условията на конкурса: https://kshvalecompetition.weebly.com/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД