Математика, информатика, информационни технологии

04.01.2019

Научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика“

Изх. № РУО1 - 220/04.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-32421/21.12.2018 г. на МОН, Ви уведомявам, че в периода от 12 до 14 април 2019 г. в гр. Велико Търново ще се проведе научна конференция на тема „Педагогика на обучението по математика и информатика“. Участници могат да са директори на училища и детски градини, учители по математика и информатика, университетски преподаватели, независими и държавни експерти в областта на математиката и информатиката, предучилищни и начални педагози.

По време на конференцията ще бъдат представени доклади за съвременните тенденции в световното образование и в предучилищната и началната педагогика, иновативни методики в обучението по математика, теоретични и действащи концепции за иновативни училища и др.

До 20.03.2019 г. програмата ще е отворена за доклади и научни съобщения, заявени от самите участници и одобрени от организационния и програмния комитет. Изнесените доклади ще се включат в том, издаден от конференцията.

Моля да информирате учителите в повереното Ви училище за възможността да участват в тази професионална и научна изява.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

04.01.2019

Национално състезание по математическа лингвистика

Изх. № РУО1- 214/04.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД-09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и графиците за провеждането им през учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че в периода 25.01. – 27.01.2019 г. в град Стара Загора ще се проведе Националното състезание по математическа лингвистика.

Организатори на състезанието са МОН и РУО – Стара Загора.

Домакини на Националното състезание по математическа лингвистика са РУО – Стара Загора и  ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора.

За място на провеждане е определена ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора. Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 20.01.2019 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSVUhv1CIU634mx_9pyYLVxb_-7HykT7MrgRtQcNscN6-qmA/viewform

За участието си в Националното състезание по математическа лингвистика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националното състезание по математическа лингвистика.

Сканираните декларациите на учениците се изпращат до 20.01.2019 г. на e-mail:ddimitrova_riosz@abv.bg.

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.

Електронната форма за регистрация, условията за настаняване и още актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора - http://www.pmgsz.org.

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

За допълнителна информация: Деяна Димитрова – старши експерт по математика в РУО – Стара Загора, телефон: 0879 833 259 и e-mail:ddimitrova_riosz@abv.bg.

Приложение: Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националното състезание по математическа лингвистика

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.12.2018

Общински кръг на Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1-31945/17.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г. и заповед  № РД 01-402/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии,  всеки ученик, желаещ да участва в общински кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg до 11 януари 2019 година. При регистрацията  на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, т.к. областта не може да се редактира след успешно приключила регистрация.Администраторът на сайта edusoft.fmi.uni-sofia.bg изпраща до РУО – София-град списък на всички регистрирани проекти от областта на 14.01.2019 г.Училищните комисии изпращат на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град по електронен път на адрес rio_r.voinova@abv.bg протоколите с допуснатите от тях до областния кръг проекти на 25.01.2019 г.Старши експертът по информатика и информационни технологии в РУО – София-град изпраща на националната комисия протоколите с допуснатите до областния кръг проекти на 30.01.2019 г.

Приложения: 1. Регламент на Националната олимпиада по информационни технологии

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.12.2018

Зимен математически турнир за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1- 31485/12.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-31366/11.12.2018 г., Ви уведомявам, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени графиците и дейностите по организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през 2018/2019 г., в периода 18.01 – 20.01.2019 г. в ППМГ „Добри Чинтулов” - град Сливен, ще се проведе Зимен математически турнир за ученици от VІІІ до ХІІ клас.

            Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 11.01.2019 г., като всяко училище подава обобщен формуляр – заявка /по образец/ на имейл: zms2019@abv.bg.  

За участието си в Зимен математически турнир всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят /настойникът, попечителят, носещ родителска отговорност за ученика/, подава декларация по образец за съгласие за публично оповестяване на резултатите. 

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за турнира.

 

Приложения:

1. Предварителна програма на Зимен математически турнир;

2. Формуляр – заявка за участие;

3. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Зимен математически турнир, 18.01.2019г. – 20.01.2019 г.;

4. Условия за настаняване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

11.12.2018

Общинския кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-31314/11.12.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), напомням, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.12.2018 г. от 09:00 ч.

 

Общинският кръг на олимпиадата по математика се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.

 

Темите със задачи за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата в 08.30 часа на 15.12.2018 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата на 15.12.2018 г. след приключване на олимпиадата.

 

Подробни указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика са публикувани на сайта на РУО София-град, секция „Служебна информация“ с писмо с изх. № РУО1- 29362/19.11.2018 г.

 

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по математика!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

04.12.2018

Общински кръг на Националната олимпиада по информатика

Изх. № РУО1-30710./04.12.2018г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г и заповед  № РД 01-402/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 05 януари 2019 г. от 9:00 часа ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 05 януари 2019 г. на следните адреси:http://www.math.bas.bg/infos/ и keleved.comНачало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.1. В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:1.1 Със заповед на директора се определя училищна комисия и квестори за организиране и провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/.1.2 Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html1.3 В деня на олимпиадата, училищната комисия организира разпечатване на изпитните материали.1.4 След приключване на олимпиадата, училищната комисия архивира работите на учениците и ги изпраща до 16:00 часа на 05.01.2019 г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град  rio_r.voinova@abv.bg и на следния електронен адрес informatika.sofia@gmail.com. Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има в приложение към настоящото писмо.2. Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиадата ученици следва да ги информират за възможността да се явят в НПМГ, кв. Лозенец, ул. Бигла 52; СМГ, ул. „Искър” 61; Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58 или 125 "Боян Пенев", ж.к. "Младост 1", ул. Никола Генадиев" №1,  като за целта следва да ги регистрират в следната електронна форма: https://docs.google.com/forms/d/1chC8KlgcA2rmkqA_ARcTUhH6MQVBQwRvphzRj4DKGfs/edit, достъпна и от официалната страница на олимпиадата за София.3. Училищната комисия предава протоколите с резултатите на явилите се ученици от всяко училище провело общински кръг до 15.01.2019 г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, като ги изпраща и на електронна поща rio_r.voinova@abv.bg4. Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, в съответствие с резултатите от общинския кръг.

Приложения: 1. Регламент на олимпиада по информатика2. Инструкция за училищните комисии

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.11.2018

Националния конкурс по природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“

Изх. РУО1 – 29969/ 26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви за Националния конкурс по природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“. Организатор на събитието е EduTechFlag  Ltd в партньорство с Научния център „Карнеги“, Пенсилвания, САЩ.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите проекти и идеи индивидуално

 или в екип до 30.11.2018 г. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в три категории – ученици до 10 години, ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEM BASADOR ще могат да бъдат номинирани и учители от своите ученици.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния интернет адрес:http://edutechflag.eu/.

                                                                                                                                             

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.11.2018

Oбучение

Изх. № РУО1-29380/19.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28961/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Сдружение „Образование без граници“ организира обучения на педагогически специалисти на тема „Инструменти за привлекателно образование“, както следва:

  • за учители по английски език на 1 и 2 декември 2018 г. в гр. София;
  • за учители по математика на 11 и 12 декември 2018 г. в гр. Варна.

Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение за един квалификационен кредит.

Повече информация можете да получите от г-жа Розалина Лъскова – изпълнителен директор на тел. 0885226012 и r.laskova@obr.education, както и на електронната страница на сдружението: www.obr.education

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.11.2018

Oбучения на учители по БЕЛ и математика за оценители на изпитни работи от НВО в VII клас

Изх. № РУО1-29266/16.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-376/15.11.2018 г., вх. № РУО 1-29127/15.11.2018 г., Ви уведомявам, че в периода от 03 – 18. XII 2018 г. в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади към Учебен център – гр. София ще се проведат обучения на учители по БЕЛ и математика за оценители на изпитни работи от НВО в VII клас. Продължителността на обучението е 16 академични присъствени часа. Моля в срок до 17:00 ч. на 19.11.2018 г. желаещите да участват в обучението учители от повереното Ви училище да попълнят следния формуляр:

за учители по БЕЛ:  https://goo.gl/forms/RKm1TshmeyoHrOyH2

за учители по математика: https://goo.gl/forms/RM2e3zD6kCpvCJyU2

Необходимо е всички учители, които желаят да участват в комисиите за оценяване на НВО в VII клас през месец юни 2019 г., да попълнят заявката. В този етап на обучението ще се включат 48 учители по БЕЛ и 49 учители по математика, подбрани по преценка на старши експертите от РУО – София-град.

Учителите, които ще вземат участие в обучението, ще бъдат уведомени за графика на електронните пощи, попълнени във формуляра.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

15.11.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Задачи от смеси,сплави и разтвори“ в VII клас

Изх. № РУО1- 29065/14.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 30.11.2018 г. (петък) от 13:30 часа в 12. СУ „Цар Иван Асен II“, ул. " Цар Иван Асен II " № 72, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Задачи от смеси, сплави и разтвори“ в VII клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Миряна Кацарска – учител по математика в 12. СУ „Цар Иван Асен II“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 20.11.2018 г.

https://goo.gl/forms/OYAtNlaetOtJ1Il12

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

 

 

15.11.2018

Онлайн състезание VIVA Математика с компютър

Изх. № РУО1- 29063/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-371/13.11.2018 г., вх. № РУО 1-28846/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че един от принципите в системата на предучилищното и училищното образование ( Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 3, т. 10) е автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация. В училищата се организират и провеждат различни състезания и прояви, насочени към интересите на учениците. Личен избор на ученика е участието във всякакъв вид прояви.

 

В тази връзка моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище, че Институтът по математика и информатика към БАН организира онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“.

 

Повече информация може да намерите на адрес http://vivacognita.org/_/viva-math.

 

Информация относно календарния план на Съюза на математиците в България за състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. може намерите на адрес http://www.math.bas.bg/smb/.

 

МОН и РУО – София-град не носят отговорност за организацията, провеждането и съдържанието на материалите на състезанията, които не са от утвърдения график на националните състезания (Приложение № 3) към Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

15.11.2018

Ученическата конференция на УчИМИ

Изх. № РУО1- 29064/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-28618/09.11.2018 г. от УчИМИ (Ученически институт по математика и информатика), Ви уведомявам, че Ученическата конференция на УчИМИ ще се проведе от 11.01.2019 г. до 13.01.2019 г. в град Пазарджик. Конференцията е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната 2018/2019 г. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител или консултант.

 

Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и авторите на одобрените разработки се допускат до участие в Ученическата конференция.

 

За въпроси и допълнителна информация-Албена Василева-координатор на УчИМИ e-mail: hssimi2001@gmail.com.

Тел. 979 38 37, 0888 674599.

 

Приложение: изисквания за оформяне и изпращане на ученическите проекти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/