Математика, информатика, информационни технологии

24.01.2018

Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип „България в картини и слово”

 

Изх. № РУО1-1898/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1781/22.01.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, община Търговище и ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище организират V Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип „България в картини и слово” 2018 г. Моля да информирате учителите и учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в конкурса. Повече информация можете да намерите в приложения документ.

Приложение:

1. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-1835/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и

науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 03 февруари 2018 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците от IV клас в 55. СУ „Петко Каравелов“, ж. к. „Дървеница“, ул. „Дъбница“№ 3, 145. ОУ „Симеон Радев“, р-н „Младост“, ул. „Ресен“№ 1, 125. СУ „Боян Пенев“, р-н „Младост“, ул. „Никола Генадиев“№ 1, 22 СУ. „Г. С. Раковски“, р-н „Триадица“, бул. Витоша“№ 134. Разпределението по училища и зали ще бъде изпратено на официалните електронни пощи на училищата до 26.01.2018 г..

За учениците от V клас в 33. ОУ „Санкт Петербург“, р-н Люлин-III микрорайон и 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37. Разпределението по училища е съгласно Приложение 1.

За учениците от клас в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от VІІ клас в 107. ОУ „Хан Крум“, р-н. „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“№ 13 и 18. СУ „Уилям Гладстон, р-н. „Възраждане“, ул. „Пиротска“№68. Разпределението по училища е съгласно Приложение 2.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІІ клас – 4 часа;

за учениците от ІХ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 03 февруари 2018 г., събота, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

В срок до 05.02.2018 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите).

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището, в което са разпределени в 07.45 ч. на 03.02.2018 г. Разпределението на квесторите по училища ще бъде изпратено на официалните електронни пощи на училищата до 26.01.2018 г.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на олимпиадата по математика на 03.02.2018 г.

 

Приложения:

1. Разпределение на учениците от V клас

2. Разпределение на учениците от VII клас

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Пролетни математически състезания за ученици от V до VIII клас

Изх. № РУО1-1859/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО-Русе с вх.№ РУО1-1404/18.01.2018 г., Ви уведомявам, че от 30.03.2018 г. до 01.04.2018 г. в гр. Русе ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от V до VIII клас .

Организатори на състезанието са МОН и РУО-Русе. Домакин на състезанието е Регионално управление на образованието-Русе и СУ „Васил Левски“, гр. Русе. За място на провеждане е определено СУ „Васил Левски“, гр. Русе ул. „Гео Милев“ № 1. Състезанието е индивидуално.

Изпращането на сканираните поименни заявки (по приложения образец) за участие се осъществява до 28.02.2018 г. на e-mail: d.milanova@rio-ruse.org

За да бъдат оповестени публично резултатите от състезанието е необходимо родителят/настойникът на участниците, които не желаят техните резултати да бъдат обявени публично да подават декларация по електронен път на e-mail: pms_ruse_vlevski@abv.bg в срок до 28.02.2018 г. 

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.

Справка и подробна информация може да получите от Диана Миланова – старши експерт по математика в РУО- Русе, тел. 082 83-42-09, 0886 885 600, e-mail: d.milanova@rio-ruse.org

Приложения:

1. Образец на заявка за участие.

2. Примерна програма на състезанието.

3. Декларация за информирано съгласие.

4. Хотели за настаняване.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.01.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Задачи от движение“ в VII клас

 

Изх. № РУО1-460/09.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви уведомявам, че на 16.01.2018 г. (вторник) от 9:10 часа в 36. СУ „Максим Горки“, ул. "Пирински проход" № 35, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Задачи от движение“ в VII клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Христина Илиева – учител по математика в 36. СУ „Максим Горки“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 15.01.2018 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArN1KNL-ZP0npq0RPziUWdj-aCcpI_rgBNWRh_OLIPUTbHw/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.01.2018

Класирани за областния кръг на олимпиадата по математика

Списък на учениците, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град до 29.12.2017 г. и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

08.01.2018

Национално състезание по математическа лингвистика в гр.Пловдив

 

Изх.№ РУО1 -133/04.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ,

ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-43/03.01.2018 г., Ви уведомявам, че Националното състезание по математическа лингвистика ще се проведе в периода 26-28.01.2018 г. в гр. Пловдив.

Организацията и провеждането на състезанието се осъществява от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, email: omg_plovdiv@abv.bg . Състезанието ще се проведе в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Мутурков“, № 40.

Регистрирането на учениците за участие следва да се извърши от ръководителите им в срок до 19.01.2018 г. на следния линк: https://goo.gl/forms/t9LzJGvgqtMy9E1o1

За допълнителна инфoрмация: д-р Зара Данаилова-Стойнова – старши експерт по математика в РУО - Пловдив, тел. 032 63 18 44/ 0889 404 625.

Приложение: програма на състезанието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

03.01.2018

Открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема: „Компютърна презентация в V клас“

 

Изх. № РУО1- 28/02.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че на 11.01.2018 г. (четвъртък) от 9:40 часа до 10:20 часа в Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема: „Компютърна презентация в V клас“. Откритата педагогическа практика ще представят Диана Петрова и Боряна Марина – учители по информационни технологии, и може да се наблюдава в двете групи. Във всеки от двата кабинета има възможност за 9 седящи места. След часа ще се проведе събеседване.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 08.01.2018 г.

https://goo.gl/forms/DLXiIvWB1h38eRIJ3

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.01.2018

Проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища“ на ИИКТ – БАН

 

Изх. № РУО1- 31/02.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 29201/ 11.12.2017 г. и относно проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища“ на Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ – БАН), финансиран от Фонд „Научни изследвания” се провежда анкета за изследване на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища. Проучването е некомерсиално, а анкетите са анонимни и ще бъдат използвани единствено за научен и статистически анализ.

Резултатите ще намерят практическо приложение при разработване на реални програмни продукти, отговарящи на нуждите на училищното обучение у нас, като бъдат изведени препоръки в тази насока.

Повече информация за проекта може да се намери на сайта:

http://hsi.iccs.bas.bg/projects/MPIKT/

Анкета за учители:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetMLFNyOblU_09-Wll5k4BajfSn6ivF3ZJpos0_xedHbrxsA/viewform

Анкета за ученици от 1-ви до 4-ти клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdt5iMmgsmiLPUPAjO1f7yCluUKpnYkCAqhlTeTuSGifBjEA/viewform?usp=sf_link

Анкета за ученици от 5-ти до 7-ми клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8nu62uSgP5HGMrbWgaFpDX5NGKPj_AV2Bd2X6arC2dVWKw/viewform?usp=sf_link

Анкета за ученици от 8-ми до 12-ти клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IzS1co8uAdb0YYRmQWNn7J_RuY0mg2zRlShIqM1DDgH9iQ/viewform?usp=sf_link

Моля, в срок до 31.01.2018 г. да разпространите анкетите сред педагогическата общност и ученици от посочените възрастови групи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.12.2017

Зимен математически турнир „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас.

Изх.№ РУО1 30544/29.12.2017 г.

До

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ,

ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-30389/21.12.2017 г., Ви уведомявам, че Зимният математически турнир „Атанас Радев“ ще се проведе от 19 януари 2018 год. до 21 януари 2018 г. в град Ямбол.

Организатори на състезанието са МОН, РУО – Ямбол и СМБ.

Изпращането на сканираните поименни заявки за участие (по приложен образец) се осъществява в периода от 05.01.2018 год. до 17:00 на 10.01.2018 г. на e-mail: zmt_atanas.radev@abv.bg.

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали.

Справки и подробна информация можете да получите от:

-Петя Деновска – старши експерт по математика в РУО – Ямбол, тел. 0894443709

-Евгений Иванов-директор на ПГМ „Атанас Радев“, тел. 0885302303

Приложено Ви изпращам:

1.Формуляр за заявка за участие в турнира;

2.Списък с хотели за настаняване;

3.Примерна програма на състезанието;

4.Декларация за информирано съгласие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

22.12.2017

14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.

 

Изх. № РУО1 – 30451/ 22.12.2017 г..

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105/19.12.2017 г. и вх. № РУО1-28431/04.12.2017 г., Ви уведомяваме, че от 10 до 16 януари 2018 в гр. Алматъ, Република Казахстан ще се проведе 14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.

В Олимпиадата могат да участват отбори от природо-математическите гимназии и паралелки на страната. Съставът на всеки отбор включва 7 участници:3-ма участници по математика, 2-ма – по физика и 2-ма – по информатика, 1-2 ръководители (учители по физика, математика, информатика), които владеят един от трите официални езика на олимпиадата: руски, английски или казахстански. Допуска се участие на отбори в непълен състав. Регламентът включва така правоучастие в размер  на 100$ за участник и за ръководител. Допълнителна информация за условията за участие може да се получи на сайта: www.fizmat.kz.

Министерството на образованието и науката не поема финансови и организационни ангажименти при участие на отбори от България 14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика.

 

Адресът на Организационния комитет е:

Република Казахстан, пощенски код 050040, град Алматъ, ул. „Бухар жърау“ 36, нетърговски акционерно дружество „Републиканско физико–математическо училище“, тел/факс +77273950177, тел. +77273950183, +77273950185, fizmatschool1972@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.12.2017

Провеждане на общински кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

 

Изх. № РУО1-.30468/22.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, изменена със заповед № РД01-623/.18.12.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика, Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 14.01.2018 г. от 09.00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60. Общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика се провежда в четири групи:V-VII, VIII-IX, X-XI и XII клас. Допуска се явяване на ученик в по-висока състезателна група. За целта е необходимо подаване на декларация до старши експерта по математика в РУО – София-град до 5 работни дни преди провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика, подписана от родител/настойник. Участието в по-висока състезателна група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всеки следващ кръг, както и в националното състезание. Не се разрешава промяна на състезателната група при участие на ученика в различните кръгове на олимпиадата и националното състезание през учебната 2017/2018 година.

Времето за работа е 4 часа. Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация до директора на училището, в което се обучават, подписана от тях и от родител, преди провеждането на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика. Декларацията се препраща на старши експерта по математика в РУО – София-град.

Заявки за участие следва да се изпратят до 08.01.2018 г. на електронни адреси ruo.sf.lgavrailova@gmail.com и aeg1@abv.bg. Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата и имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 8 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 14.01.2018 г. с лична карта или бележник в Първа АЕГ, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60 и да заемат местата си до 08.30 часа.

За областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.

Със своя заповед директорът на Първа АЕГ определя училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

В срок до 23.01.2018 г. училищната комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика изготвя:

- протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математикическа лингвистика и техните резултати;

- протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

Тези протоколи се заверяват с подпис и печат от директора на Първа АЕГ, който ги изпраща на началника на РУО – София-град в срок до 25.01.2018 г., заедно със списък на учениците, подали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2017

Oлимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО 1- 30139/19.12.2017 г. 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с изх. № РУО 1-24687/17.10.2017 г., Ви уведомявам, че заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град е изменена със заповед № РД 01-623/18.12.2017 г., като общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 14.01.2018 г. от 09.00 часа.

Моля своевременно да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД