Математика, информатика, информационни технологии

05.02.2018

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1- 2884/05.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на проф. д-р Мирослав Гълъбов-декан на факултета „Математика и информатика“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“  с вх. № РУО1-2465/01.02.2018 г., Ви уведомявам, че на 11.03.2018 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Единадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

Организатори на състезанието са факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Регионално управление на образованието-Велико Търново и Съюза на математиците в България-секция „Великотърновски университет“.

 

Приложение:

1. Обява за провеждането на Единадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2018

Провеждане на Национално състезание по Информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII и XII клас.

Изх. № РУО1- 2568/31.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В град Девин от 20.04.2018 г. до 22.04.2018 г. ще се проведе състезанието „Аз мога – тук и сега“ по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII  и XII клас.

Състезанието е единствено по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер.

Направленията, в които учениците се състезават са: „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб-сайтове с Photoshop“, „Фотография“, „Програмиране“ и „ Fronted Development“.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и за регистрация в официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg и на телефони 0897 97 99 80 и 0877 27 39 99.

Срок за заявка на участие до 13 април 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-319/30.01.2018 г.

  на началника на РУО – София-град)

31.01.2018

Областeн кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО1-2483/30.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 09 февруари 2018 г. от 14.00 ч. (петък) в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60.

Времето за провеждане на областния кръг е 4 часа.

На 09 февруари 2018 г., петък, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

В срок до 07.02.2018 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите).

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в Първа английска езикова гимназия в 13.00 ч. на 09.02.2018 г.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на учениците, класираните за  областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика и квесторите от повереното Ви училище за провеждането на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на 09.02.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

29.01.2018

Провеждане на областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-2323/29.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със запитвания на родители на ученици от IV клас, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика, следва да създадете организация за уведомяване на всички ученици от IV клас в повереното Ви училище за мястото на явяване на областния кръг на олимпиадата по математика, съгласно  Приложение 1.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Ученици, допуснати до областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

Изх. № РУО1-2098/ 25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година и Приложение № 1, „V. Популяризиране на резултатите от олимпиадите“, прилагам списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

Приложения:

1. Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.01.2018

Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип „България в картини и слово”

 

Изх. № РУО1-1898/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1781/22.01.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, община Търговище и ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище организират V Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип „България в картини и слово” 2018 г. Моля да информирате учителите и учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в конкурса. Повече информация можете да намерите в приложения документ.

Приложение:

1. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-1835/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и

науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 03 февруари 2018 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците от IV клас в 55. СУ „Петко Каравелов“, ж. к. „Дървеница“, ул. „Дъбница“№ 3, 145. ОУ „Симеон Радев“, р-н „Младост“, ул. „Ресен“№ 1, 125. СУ „Боян Пенев“, р-н „Младост“, ул. „Никола Генадиев“№ 1, 22 СУ. „Г. С. Раковски“, р-н „Триадица“, бул. Витоша“№ 134. Разпределението по училища и зали ще бъде изпратено на официалните електронни пощи на училищата до 26.01.2018 г..

За учениците от V клас в 33. ОУ „Санкт Петербург“, р-н Люлин-III микрорайон и 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37. Разпределението по училища е съгласно Приложение 1.

За учениците от клас в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от VІІ клас в 107. ОУ „Хан Крум“, р-н. „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“№ 13 и 18. СУ „Уилям Гладстон, р-н. „Възраждане“, ул. „Пиротска“№68. Разпределението по училища е съгласно Приложение 2.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІІ клас – 4 часа;

за учениците от ІХ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 03 февруари 2018 г., събота, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

В срок до 05.02.2018 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите).

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището, в което са разпределени в 07.45 ч. на 03.02.2018 г. Разпределението на квесторите по училища ще бъде изпратено на официалните електронни пощи на училищата до 26.01.2018 г.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на олимпиадата по математика на 03.02.2018 г.

 

Приложения:

1. Разпределение на учениците от V клас

2. Разпределение на учениците от VII клас

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Пролетни математически състезания за ученици от V до VIII клас

Изх. № РУО1-1859/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО-Русе с вх.№ РУО1-1404/18.01.2018 г., Ви уведомявам, че от 30.03.2018 г. до 01.04.2018 г. в гр. Русе ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от V до VIII клас .

Организатори на състезанието са МОН и РУО-Русе. Домакин на състезанието е Регионално управление на образованието-Русе и СУ „Васил Левски“, гр. Русе. За място на провеждане е определено СУ „Васил Левски“, гр. Русе ул. „Гео Милев“ № 1. Състезанието е индивидуално.

Изпращането на сканираните поименни заявки (по приложения образец) за участие се осъществява до 28.02.2018 г. на e-mail: d.milanova@rio-ruse.org

За да бъдат оповестени публично резултатите от състезанието е необходимо родителят/настойникът на участниците, които не желаят техните резултати да бъдат обявени публично да подават декларация по електронен път на e-mail: pms_ruse_vlevski@abv.bg в срок до 28.02.2018 г. 

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.

Справка и подробна информация може да получите от Диана Миланова – старши експерт по математика в РУО- Русе, тел. 082 83-42-09, 0886 885 600, e-mail: d.milanova@rio-ruse.org

Приложения:

1. Образец на заявка за участие.

2. Примерна програма на състезанието.

3. Декларация за информирано съгласие.

4. Хотели за настаняване.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.01.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Задачи от движение“ в VII клас

 

Изх. № РУО1-460/09.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви уведомявам, че на 16.01.2018 г. (вторник) от 9:10 часа в 36. СУ „Максим Горки“, ул. "Пирински проход" № 35, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Задачи от движение“ в VII клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Христина Илиева – учител по математика в 36. СУ „Максим Горки“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 15.01.2018 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArN1KNL-ZP0npq0RPziUWdj-aCcpI_rgBNWRh_OLIPUTbHw/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.01.2018

Класирани за областния кръг на олимпиадата по математика

Списък на учениците, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град до 29.12.2017 г. и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

08.01.2018

Национално състезание по математическа лингвистика в гр.Пловдив

 

Изх.№ РУО1 -133/04.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ,

ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-43/03.01.2018 г., Ви уведомявам, че Националното състезание по математическа лингвистика ще се проведе в периода 26-28.01.2018 г. в гр. Пловдив.

Организацията и провеждането на състезанието се осъществява от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, email: omg_plovdiv@abv.bg . Състезанието ще се проведе в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Мутурков“, № 40.

Регистрирането на учениците за участие следва да се извърши от ръководителите им в срок до 19.01.2018 г. на следния линк: https://goo.gl/forms/t9LzJGvgqtMy9E1o1

За допълнителна инфoрмация: д-р Зара Данаилова-Стойнова – старши експерт по математика в РУО - Пловдив, тел. 032 63 18 44/ 0889 404 625.

Приложение: програма на състезанието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

03.01.2018

Открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема: „Компютърна презентация в V клас“

 

Изх. № РУО1- 28/02.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че на 11.01.2018 г. (четвъртък) от 9:40 часа до 10:20 часа в Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема: „Компютърна презентация в V клас“. Откритата педагогическа практика ще представят Диана Петрова и Боряна Марина – учители по информационни технологии, и може да се наблюдава в двете групи. Във всеки от двата кабинета има възможност за 9 седящи места. След часа ще се проведе събеседване.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 08.01.2018 г.

https://goo.gl/forms/DLXiIvWB1h38eRIJ3

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД