Математика, информатика, информационни технологии

08.02.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Теорема на Питагор“ в VI клас

Изх. № РУО1-3126/07.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 15.02.2018 г. (четвъртък) от 12:30 часа в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, бул. "Христо Ботев" № 63, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Теорема на Питагор“ в VI клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Рая Ганева – учител по математика в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 13.02.2018 г.

https://goo.gl/forms/xTbQcZARgSpOsDKH3

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2018

Х Национално състезание по информационни технологии

 

Изх. № РУО1- 2935/05.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-30/24.01.2018 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 2766/01.02.2018 г., Ви уведомявам , че от 23.03.2018 г. до 25.03.2018 г. в Благоевград ще се проведе „Х Национално състезание по информационни технологии“, организирано от РУО - Благоевград, ЮЗУ ”Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ ”Кузман Шапкарев”,  гр. Благоевград и община Благоевград. Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използване на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие.  Учениците защитават пред комисия собствени проекти на следните препоръчителни теми: А) „Енергията на планетата“

Б) „Умна планета„

В) „Великите откриватели-познати и непознати„

Г) „Моят дигитален свят”

Д) „Непознатите откриватели”

Е) „Етнографски области - знаци на паметта”

Ж) „Зелена планета”

З) Участниците могат да участват и с тематика по избор

И) „Моят роден край - познат и непознат”

Направления:

V – VІІI клас:

• Уеб сайт;

• Компютърни презентации *;

• Мултимедийни клипове *;

• Групов проект *

IX – XII клас:

• Уеб сайт;

• Мултимедийни клипове *;

• Самостоятелни компютърни приложения

• Интернет приложения.

Проектите в направленията Мултимедийни клипове*, Компютърни презентации* и Групов проект* се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието учениците нямат право да използват Интернет. Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 10.02.2018. до 18.03.2018 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com и да съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководителя на проекта и на консултанта в съответната предметна област.

Авторите на проектите трябва да са изпратили проектът и документацията до 18.03.2018г. само  на е-mail. Проектите, които не са получени до определения срок , не участват в състезанието.

До 21.03.2018г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на  сайта на състезанието  http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com 

След края на регистрацията се допуска обединяване на категории при крайното класиране, при по-малко от 5 проекта в направление. Оценяването, въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

На всички  участници от 11 и 12  клас с резултат над 50% от максималния брой точки ще бъде предложено да бъдат приети като студенти в  ЮЗУ”Н. Рилски” и Технически университет гр. София. 

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъде публикувана в сайта на състезанието.

За  допълнителна информация:

1. РУО – Благоевград  телефон: 073/885272 и 0894/ 62 71 86 –  Василиса Павлова старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – Благоевград.

2. VІІ СОУ „ Кузман Шапкарев”- Благоевград, тел/факс 073/88 77 78 – Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ, 073/831538- канцелария. За настаняване – 073-831538, 0878418360 – г-жа Стамболиева

Приложения:

1. Регламент  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2018

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1- 2884/05.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на проф. д-р Мирослав Гълъбов-декан на факултета „Математика и информатика“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“  с вх. № РУО1-2465/01.02.2018 г., Ви уведомявам, че на 11.03.2018 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Единадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

Организатори на състезанието са факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Регионално управление на образованието-Велико Търново и Съюза на математиците в България-секция „Великотърновски университет“.

 

Приложение:

1. Обява за провеждането на Единадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2018

Провеждане на Национално състезание по Информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII и XII клас.

Изх. № РУО1- 2568/31.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В град Девин от 20.04.2018 г. до 22.04.2018 г. ще се проведе състезанието „Аз мога – тук и сега“ по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII  и XII клас.

Състезанието е единствено по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер.

Направленията, в които учениците се състезават са: „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб-сайтове с Photoshop“, „Фотография“, „Програмиране“ и „ Fronted Development“.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и за регистрация в официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg и на телефони 0897 97 99 80 и 0877 27 39 99.

Срок за заявка на участие до 13 април 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-319/30.01.2018 г.

  на началника на РУО – София-град)

31.01.2018

Областeн кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО1-2483/30.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 09 февруари 2018 г. от 14.00 ч. (петък) в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60.

Времето за провеждане на областния кръг е 4 часа.

На 09 февруари 2018 г., петък, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

В срок до 07.02.2018 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите).

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в Първа английска езикова гимназия в 13.00 ч. на 09.02.2018 г.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на учениците, класираните за  областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика и квесторите от повереното Ви училище за провеждането на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на 09.02.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

29.01.2018

Провеждане на областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-2323/29.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със запитвания на родители на ученици от IV клас, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика, следва да създадете организация за уведомяване на всички ученици от IV клас в повереното Ви училище за мястото на явяване на областния кръг на олимпиадата по математика, съгласно  Приложение 1.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Ученици, допуснати до областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

Изх. № РУО1-2098/ 25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година и Приложение № 1, „V. Популяризиране на резултатите от олимпиадите“, прилагам списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

Приложения:

1. Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.01.2018

Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип „България в картини и слово”

 

Изх. № РУО1-1898/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1781/22.01.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, община Търговище и ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище организират V Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип „България в картини и слово” 2018 г. Моля да информирате учителите и учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в конкурса. Повече информация можете да намерите в приложения документ.

Приложение:

1. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-1835/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и

науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 03 февруари 2018 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците от IV клас в 55. СУ „Петко Каравелов“, ж. к. „Дървеница“, ул. „Дъбница“№ 3, 145. ОУ „Симеон Радев“, р-н „Младост“, ул. „Ресен“№ 1, 125. СУ „Боян Пенев“, р-н „Младост“, ул. „Никола Генадиев“№ 1, 22 СУ. „Г. С. Раковски“, р-н „Триадица“, бул. Витоша“№ 134. Разпределението по училища и зали ще бъде изпратено на официалните електронни пощи на училищата до 26.01.2018 г..

За учениците от V клас в 33. ОУ „Санкт Петербург“, р-н Люлин-III микрорайон и 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37. Разпределението по училища е съгласно Приложение 1.

За учениците от клас в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от VІІ клас в 107. ОУ „Хан Крум“, р-н. „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“№ 13 и 18. СУ „Уилям Гладстон, р-н. „Възраждане“, ул. „Пиротска“№68. Разпределението по училища е съгласно Приложение 2.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІІ клас – 4 часа;

за учениците от ІХ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 03 февруари 2018 г., събота, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

В срок до 05.02.2018 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите).

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището, в което са разпределени в 07.45 ч. на 03.02.2018 г. Разпределението на квесторите по училища ще бъде изпратено на официалните електронни пощи на училищата до 26.01.2018 г.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на олимпиадата по математика на 03.02.2018 г.

 

Приложения:

1. Разпределение на учениците от V клас

2. Разпределение на учениците от VII клас

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Пролетни математически състезания за ученици от V до VIII клас

Изх. № РУО1-1859/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО-Русе с вх.№ РУО1-1404/18.01.2018 г., Ви уведомявам, че от 30.03.2018 г. до 01.04.2018 г. в гр. Русе ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от V до VIII клас .

Организатори на състезанието са МОН и РУО-Русе. Домакин на състезанието е Регионално управление на образованието-Русе и СУ „Васил Левски“, гр. Русе. За място на провеждане е определено СУ „Васил Левски“, гр. Русе ул. „Гео Милев“ № 1. Състезанието е индивидуално.

Изпращането на сканираните поименни заявки (по приложения образец) за участие се осъществява до 28.02.2018 г. на e-mail: d.milanova@rio-ruse.org

За да бъдат оповестени публично резултатите от състезанието е необходимо родителят/настойникът на участниците, които не желаят техните резултати да бъдат обявени публично да подават декларация по електронен път на e-mail: pms_ruse_vlevski@abv.bg в срок до 28.02.2018 г. 

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.

Справка и подробна информация може да получите от Диана Миланова – старши експерт по математика в РУО- Русе, тел. 082 83-42-09, 0886 885 600, e-mail: d.milanova@rio-ruse.org

Приложения:

1. Образец на заявка за участие.

2. Примерна програма на състезанието.

3. Декларация за информирано съгласие.

4. Хотели за настаняване.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.01.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Задачи от движение“ в VII клас

 

Изх. № РУО1-460/09.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви уведомявам, че на 16.01.2018 г. (вторник) от 9:10 часа в 36. СУ „Максим Горки“, ул. "Пирински проход" № 35, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Задачи от движение“ в VII клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Христина Илиева – учител по математика в 36. СУ „Максим Горки“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 15.01.2018 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArN1KNL-ZP0npq0RPziUWdj-aCcpI_rgBNWRh_OLIPUTbHw/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.01.2018

Класирани за областния кръг на олимпиадата по математика

Списък на учениците, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град до 29.12.2017 г. и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.