Математика, информатика, информационни технологии

08.01.2018

Национално състезание по математическа лингвистика в гр.Пловдив

 

Изх.№ РУО1 -133/04.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ,

ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-43/03.01.2018 г., Ви уведомявам, че Националното състезание по математическа лингвистика ще се проведе в периода 26-28.01.2018 г. в гр. Пловдив.

Организацията и провеждането на състезанието се осъществява от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, email: omg_plovdiv@abv.bg . Състезанието ще се проведе в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Мутурков“, № 40.

Регистрирането на учениците за участие следва да се извърши от ръководителите им в срок до 19.01.2018 г. на следния линк: https://goo.gl/forms/t9LzJGvgqtMy9E1o1

За допълнителна инфoрмация: д-р Зара Данаилова-Стойнова – старши експерт по математика в РУО - Пловдив, тел. 032 63 18 44/ 0889 404 625.

Приложение: програма на състезанието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

03.01.2018

Открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема: „Компютърна презентация в V клас“

 

Изх. № РУО1- 28/02.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че на 11.01.2018 г. (четвъртък) от 9:40 часа до 10:20 часа в Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема: „Компютърна презентация в V клас“. Откритата педагогическа практика ще представят Диана Петрова и Боряна Марина – учители по информационни технологии, и може да се наблюдава в двете групи. Във всеки от двата кабинета има възможност за 9 седящи места. След часа ще се проведе събеседване.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 08.01.2018 г.

https://goo.gl/forms/DLXiIvWB1h38eRIJ3

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.01.2018

Проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища“ на ИИКТ – БАН

 

Изх. № РУО1- 31/02.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 29201/ 11.12.2017 г. и относно проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища“ на Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ – БАН), финансиран от Фонд „Научни изследвания” се провежда анкета за изследване на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища. Проучването е некомерсиално, а анкетите са анонимни и ще бъдат използвани единствено за научен и статистически анализ.

Резултатите ще намерят практическо приложение при разработване на реални програмни продукти, отговарящи на нуждите на училищното обучение у нас, като бъдат изведени препоръки в тази насока.

Повече информация за проекта може да се намери на сайта:

http://hsi.iccs.bas.bg/projects/MPIKT/

Анкета за учители:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetMLFNyOblU_09-Wll5k4BajfSn6ivF3ZJpos0_xedHbrxsA/viewform

Анкета за ученици от 1-ви до 4-ти клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdt5iMmgsmiLPUPAjO1f7yCluUKpnYkCAqhlTeTuSGifBjEA/viewform?usp=sf_link

Анкета за ученици от 5-ти до 7-ми клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8nu62uSgP5HGMrbWgaFpDX5NGKPj_AV2Bd2X6arC2dVWKw/viewform?usp=sf_link

Анкета за ученици от 8-ми до 12-ти клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IzS1co8uAdb0YYRmQWNn7J_RuY0mg2zRlShIqM1DDgH9iQ/viewform?usp=sf_link

Моля, в срок до 31.01.2018 г. да разпространите анкетите сред педагогическата общност и ученици от посочените възрастови групи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.12.2017

Зимен математически турнир „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас.

Изх.№ РУО1 30544/29.12.2017 г.

До

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ,

ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-30389/21.12.2017 г., Ви уведомявам, че Зимният математически турнир „Атанас Радев“ ще се проведе от 19 януари 2018 год. до 21 януари 2018 г. в град Ямбол.

Организатори на състезанието са МОН, РУО – Ямбол и СМБ.

Изпращането на сканираните поименни заявки за участие (по приложен образец) се осъществява в периода от 05.01.2018 год. до 17:00 на 10.01.2018 г. на e-mail: zmt_atanas.radev@abv.bg.

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали.

Справки и подробна информация можете да получите от:

-Петя Деновска – старши експерт по математика в РУО – Ямбол, тел. 0894443709

-Евгений Иванов-директор на ПГМ „Атанас Радев“, тел. 0885302303

Приложено Ви изпращам:

1.Формуляр за заявка за участие в турнира;

2.Списък с хотели за настаняване;

3.Примерна програма на състезанието;

4.Декларация за информирано съгласие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

22.12.2017

14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.

 

Изх. № РУО1 – 30451/ 22.12.2017 г..

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105/19.12.2017 г. и вх. № РУО1-28431/04.12.2017 г., Ви уведомяваме, че от 10 до 16 януари 2018 в гр. Алматъ, Република Казахстан ще се проведе 14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.

В Олимпиадата могат да участват отбори от природо-математическите гимназии и паралелки на страната. Съставът на всеки отбор включва 7 участници:3-ма участници по математика, 2-ма – по физика и 2-ма – по информатика, 1-2 ръководители (учители по физика, математика, информатика), които владеят един от трите официални езика на олимпиадата: руски, английски или казахстански. Допуска се участие на отбори в непълен състав. Регламентът включва така правоучастие в размер  на 100$ за участник и за ръководител. Допълнителна информация за условията за участие може да се получи на сайта: www.fizmat.kz.

Министерството на образованието и науката не поема финансови и организационни ангажименти при участие на отбори от България 14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика.

 

Адресът на Организационния комитет е:

Република Казахстан, пощенски код 050040, град Алматъ, ул. „Бухар жърау“ 36, нетърговски акционерно дружество „Републиканско физико–математическо училище“, тел/факс +77273950177, тел. +77273950183, +77273950185, fizmatschool1972@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.12.2017

Провеждане на общински кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

 

Изх. № РУО1-.30468/22.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, изменена със заповед № РД01-623/.18.12.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика, Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 14.01.2018 г. от 09.00 часа в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60. Общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика се провежда в четири групи:V-VII, VIII-IX, X-XI и XII клас. Допуска се явяване на ученик в по-висока състезателна група. За целта е необходимо подаване на декларация до старши експерта по математика в РУО – София-град до 5 работни дни преди провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика, подписана от родител/настойник. Участието в по-висока състезателна група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всеки следващ кръг, както и в националното състезание. Не се разрешава промяна на състезателната група при участие на ученика в различните кръгове на олимпиадата и националното състезание през учебната 2017/2018 година.

Времето за работа е 4 часа. Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация до директора на училището, в което се обучават, подписана от тях и от родител, преди провеждането на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика. Декларацията се препраща на старши експерта по математика в РУО – София-град.

Заявки за участие следва да се изпратят до 08.01.2018 г. на електронни адреси ruo.sf.lgavrailova@gmail.com и aeg1@abv.bg. Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата и имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 8 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 14.01.2018 г. с лична карта или бележник в Първа АЕГ, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60 и да заемат местата си до 08.30 часа.

За областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.

Със своя заповед директорът на Първа АЕГ определя училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

В срок до 23.01.2018 г. училищната комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика изготвя:

- протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математикическа лингвистика и техните резултати;

- протокол с класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

Тези протоколи се заверяват с подпис и печат от директора на Първа АЕГ, който ги изпраща на началника на РУО – София-град в срок до 25.01.2018 г., заедно със списък на учениците, подали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2017

Oлимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО 1- 30139/19.12.2017 г. 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с изх. № РУО 1-24687/17.10.2017 г., Ви уведомявам, че заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град е изменена със заповед № РД 01-623/18.12.2017 г., като общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 14.01.2018 г. от 09.00 часа.

Моля своевременно да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.12.2017

Общински кръг на Националната олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1- 30138/ 19.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 г и заповед  № РД 01-462/ 16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, Ви напомням, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии,  всеки ученик, желаещ да участва в общински кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg до 08 януари 2018 година. При регистрацията  на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, т.к. областта не може да се редактира след успешно приключила регистрация.

Администраторът на сайта edusoft.fmi.uni-sofia.bg изпраща до РУО – София-град списък на всички регистрирани проекти от областта на 09.01.2018 г.

Училищните комисии изпращат на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град по електронен път на адрес rio_r.voinova@abv.bg протоколите с допуснатите от тях до областния кръг проекти на 24.01.2018 г.

Старши експертът по информатика и информационни технологии в РУО – София-град изпраща на националната комисия протоколите с допуснатите до областния кръг проекти на 30.01.2017 г.

Приложения:

1. Регламент на Националната олимпиада по информационни технологии

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.12.2017

Подобряване и развитие на обучението по математика от V до VII клас за 2017/2018 г.

Изх. № РУО1-29978/18.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  № 9105-316/14.12.2017 г. на МОН, вх.№ РУО 1-29690/14.12.2017 г., приложено Ви изпращам мерки и дейности, насочени към подобряване и развитие на обучението по математика от V до VII клас за учебната 2017/2018 година. Посочените индикатори за изпълнение са проследими през цялата учебна година и тяхната крайна стойност ще бъде анализирана в края на учебната година.

Необходимо е да създадете организация за запознаване и изпълнение от учителите по математика, преподаващи в V, VI и VII клас в повереното Ви училище.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

13.12.2017

Общински кръг на Националната олимпиада по информатика

 

Изх. № РУО1- 29457/13.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 г и заповед  № РД 01-462/ 16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, на 06 януари 2018 г. от 9:00 часа ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 06 януари 2018 г. на следните адреси:

http://www.math.bas.bg/infos/ и keleved.com

Начало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.

1. В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:

1.1 Със заповед на директора се определя училищна комисия и квестори за организиране и провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/.

1.2 Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html

1.3 В деня на олимпиадата, училищната комисия организира разпечатване на изпитните материали.

1.4 След приключване на олимпиадата, училищната комисия архивира работите на учениците и ги изпраща до 16:00 часа на 06.01.2018г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град  rio_r.voinova@abv.bg и на следния електронен адрес noi@npmg.org. Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има в приложение към настоящото писмо.

2. Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиада следва да информират своите ученици за възможността да се явят в НПМГ, кв. Лозенец, ул. Бигла 52; СМГ, ул. „Искър” 61; Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58 или 1.СУ „Пенчо П. Славейков“, ул. „Стара планина“ 1,  като за целта следва да ги регистрират в следната електронна форма: https://bit.do/kvalif, достъпна и от официалната страница на олимпиадата за София.

3. Училищната комисия предава протоколите с резултатите на явилите се ученици от всяко училище провело общински кръг до 15.01.2018г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, като ги изпраща и на електронна поща rio_r.voinova@abv.bg

4. Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, в съответствие с резултатите от общинския кръг.

Приложения:

  1. Регламент на олимпиада по информатика
  2. Инструкция за училищните комисии

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2017

Провеждане на общински кръг на олимпиадата по математика за 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-28000/27.11.2017 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 16.12.2017 г. от 09.00 часа. Темите със задачи за всеки клас ще бъдат качени на сайта на РУО – София-град в 09.00 часа на 16.12.2017 г. Достъпът до писмените материали ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 08.30 часа на 16.12.2017 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за всеки клас ще бъдат качени на сайта на РУО на 18.12.2017 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.

Напомням Ви, че съгласно т. 4 от Раздел I. „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища. Организацията и провеждането на общинския кръг на олимпиадата по математика се осъществява от директорите на училищата.

Със своя заповед директорът на всяко училище назначава училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика и определя квесторите.

В срок до 28.12.2017 г. училищната комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика изготвя:

- протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

- протокол с класираните за Областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

На 29.12.2017г. от 13.00 ч. до 17.00 ч. председателите на училищните комисии за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика предават в РУО – София-град, стая № 503 на старши експерт по математика Лидия Гавраилова:

- протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

- протокол с класираните за Областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и брой точки, заверен с подпис на директора и с печат на училището;

- писмените работи на класираните за Областния кръг ученици;

- списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

В същия срок, електронен протокол на класираните за Областен кръг ученици се попълва на

https://docs.google.com/forms/d/1QoToBvJWxvuI6gscIBG73VxdIAGrW7FFGKkVn3vuSmg

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

24.11.2017

Педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“

 

Изх. №РУО1-27797/23.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 04.12.2017 г. (понеделник) от 12:20 часа в 30. СУ „Братя Миладинови“, бул."Александър Стамболийски" №125-А, ще се проведе открита педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 29.11.2017 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqz6m9hLHdgZ7siD2ruKYqzm8rbiXYB7Gs8BZys09bm6O9A/viewform?usp=sf_link

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД