Математика, информатика, информационни технологии

15.11.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Задачи от смеси,сплави и разтвори“ в VII клас

Изх. № РУО1- 29065/14.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 30.11.2018 г. (петък) от 13:30 часа в 12. СУ „Цар Иван Асен II“, ул. " Цар Иван Асен II " № 72, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Задачи от смеси, сплави и разтвори“ в VII клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Миряна Кацарска – учител по математика в 12. СУ „Цар Иван Асен II“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 20.11.2018 г.

https://goo.gl/forms/OYAtNlaetOtJ1Il12

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

 

 

15.11.2018

Онлайн състезание VIVA Математика с компютър

Изх. № РУО1- 29063/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-371/13.11.2018 г., вх. № РУО 1-28846/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че един от принципите в системата на предучилищното и училищното образование ( Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 3, т. 10) е автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация. В училищата се организират и провеждат различни състезания и прояви, насочени към интересите на учениците. Личен избор на ученика е участието във всякакъв вид прояви.

 

В тази връзка моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище, че Институтът по математика и информатика към БАН организира онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“.

 

Повече информация може да намерите на адрес http://vivacognita.org/_/viva-math.

 

Информация относно календарния план на Съюза на математиците в България за състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. може намерите на адрес http://www.math.bas.bg/smb/.

 

МОН и РУО – София-град не носят отговорност за организацията, провеждането и съдържанието на материалите на състезанията, които не са от утвърдения график на националните състезания (Приложение № 3) към Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

15.11.2018

Ученическата конференция на УчИМИ

Изх. № РУО1- 29064/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-28618/09.11.2018 г. от УчИМИ (Ученически институт по математика и информатика), Ви уведомявам, че Ученическата конференция на УчИМИ ще се проведе от 11.01.2019 г. до 13.01.2019 г. в град Пазарджик. Конференцията е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната 2018/2019 г. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител или консултант.

 

Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и авторите на одобрените разработки се допускат до участие в Ученическата конференция.

 

За въпроси и допълнителна информация-Албена Василева-координатор на УчИМИ e-mail: [email protected].

Тел. 979 38 37, 0888 674599.

 

Приложение: изисквания за оформяне и изпращане на ученическите проекти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/                                                                          

15.11.2018

Коледно математическо състезание

Изх. № РУО1- 29062/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-28858/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXVI Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.

 

Състезанието ще се проведе на 08 декември 2018 г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа за учениците от І и II клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XI и XII клас е обща във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

 

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 04 декември 2018 г.

 

Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com.

 

За повече информация на телефони: 0885932393 и 02/8720008 в 119 СУ и 0988903025 в 125 СУ.

 

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

 

08.11.2018

XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“

Изх. № РУО1- 28549/08.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България с вх. № РУО1-28529/08.11.2018г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“, който ще се проведе на 1 декември 2018 г. от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I до XII клас. Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

 

Желаещите да организират турнира да заявят желанието си до 22.11.2018 г. на тел. 0888123169 (Иванка Стоянова) или на електронен адрес [email protected] .

 

Само за учениците от XII клас, които желаят  получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Технически университет – Габрово; Русенски университет „Ангел Кънчев, ще има отделна тема с формат 6 въпроса тест и 2 задачи за решаване, като времето за работа ще е 120 минути.

 

За повече информация се обръщайте към Стоянка Вълчева ( тел. 0878641430).

 

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД02-2529/05.11.2018 Г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД /

01.11.2018

XVIII Национален есенен турнир по информатика

Изх. № РУО1- 28019/31.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на  Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и графиците за провеждането им през учебната 2018/2019 година, в периода от 23.11.2018 г. до 25.11.2018 г. в гр. Шумен ще се проведе XVIII Национален есенен турнир по информатика.

Организатори на турнира са МОН и РУО – Шумен.

 

Домакини на националния есенен турнир по информатика са РУО – Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ „Епископ Константин Преславски“.

 

За място на провеждане са определени ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ “Епископ Константин Преславски“.

 

Предварителната регистрацията на участниците се осъществява от 08.11.2018 г. до 16.11.2018 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес: www.pmg.icon.bg.

 

За участието си в националния есенен турнир по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

 

Обобщената поименна заявка за участие (по приложения образец) не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана от експерта от Регионалното управление на образованието. Сканираната заявка и декларациите на учениците  да се изпратят до 19.11.2018 г. на e-mail: [email protected].

 

Есенният софийски турнир по информатика ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици от гр. София, участващи в Националния есенен турнир по информатика в гр. Шумен.

 

Състезателите, включени в националните и разширените отбори, участват извън квотите на съответната област.

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок, броят на участниците не надвишва квотата и е налице съответствие между имената на състезателите в електронната форма и в сканираната заявка.

 

Електронната форма за регистрация, образецът на заявката, програмата и още актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

 

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

 

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

 

За допълнителна информация: Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 0887 541 602 и e-mail: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Семинар по математика на тема „Как да използваме Plickers в обучението по математика“

Изх. № РУО1- 27080/22.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 07.11.2018 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“, ул."Пиротска" №68 ще се проведе семинар с учители по математика на тема „Как да използваме Plickers в обучението по математика“. Ще бъде разгледана и темата „Приложение на ИКТ в обучението по математика“. Лектор проф. Тони Чехларова от ИМ на БАН.

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

23.10.2018

Двадесети Софийски математически турнир

Изх. № РУО1-26978/22.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Софийска градска секция към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-26773/18.10.2018 г., Ви уведомявам, че Двадесетият Софийски математически турнир за ученици от I до VII клас ще се проведе на 11 ноември 2018 г. (неделя).

 

Информация за организиране и провеждане на турнира може да получите на сайта http://smbsofiagrad.wordpress.com.

 

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

22.10.2018

Семинар „Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии заVII и IХ клас“

Изх. № РУО1- 26928/19.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 30.10.2018 г. (вторник) от 10:00 часа и от 14,00 часа в залата на ПГТЕ "Хенри Форд", ул."Хайдут Сидер" №8 ще се проведе семинар с учители по информатика и информационни технологии на тема „Прилагане на новите учебни програми по информационни технологии заVII и IХ клас“. 

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2018

Софийски турнир по информатика

Изх. № РУО1- 26648/17.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01 –420/16.10.2018 г.   на началника на РУО - София-град, на 04.11.2018 г. /неделя/ в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Есенният софийски турнир по информатика.

 

Турнирът по информатика ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Националния есенен турнир по информатика в гр. Шумен.

Организатори на Есенния софийски турнир по информатика са РУО - София-град и СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Есенния софийски турнир по информатика трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес http://sofia.pesho.org/  до 19,00 часа на 29.10.2018 г.

 

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.

 

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

 

Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, преди провеждане на турнира, подписана от тях и от родител, до Ралица Войнова - председател на Комисията за организиране и провеждане на Есенния софийски турнир по информатика.

 

За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща [email protected] .

на ВСИЧКИ ученици Пожелавам успешно представяне!

 

Приложения:

  1. Регламент на Есенния софийски турнир по информатика;
  2. Правила за определяне на квотата от гр. София за Националните състезания.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност

Изх. № РУО1 – 26330/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-332/11.10.2018 г., вх. №  РУО1-26157/12.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 11 ноември 2018 г. ще се проведе XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, организирано от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

 

За допълнителна информация учениците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев на електронен адрес [email protected] и тел. 0887 445 037.

 

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

16.08.2018

Международен турнир „Математика без граници“

 

Изх. № РУО1-21500/16.08.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Любомир Любомиров-председател на организационния комитет на фондация „Математика без граници“ с вх. № РУО 1-21159/10.08.2018 г., приложено Ви изпращам проект на Регламент за провеждане на международен турнир „Математика без граници“ и декларация на основание чл.4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни и Правилника за набиране, обработка и съхраняване на личните данни във фондация „Математика без граници“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурсите да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

Приложения: съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1164/ 06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката/