Математика, информатика, информационни технологии

02.03.2018

47. Пролетна конференция на СМБ

 

Изх. № РУО1- 5015/02.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-75/27.02.2018 г. на МОН, вх. № РУО1-4942/01.03.2018 г., Ви уведомявам, че от 02.04.2018 г. до 06.04.2018 г. в курортен комплекс Боровец ще се проведе 47. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ). Основна част от програмата е в секция по образование, в която учители, университетски преподаватели и изследователи изнасят доклади и научни съобщения по въпроси на методиката на обучение по учебните предмети математика, информатика и информационни технологии.

Предвидена е демонстрация на модерни образователни технологии, които се разработват у нас по линия на няколко европейски образователни проекти, както и два безплатни квалификационни курса, за които с добавено присъствено обучение могат да се получат кредити.

Моля да уведомите учителите по математика, информатика и информационни технологии и заинтересованите ученици в повереното Ви училище.

Пълна информация за конференцията е публикувана на http://www.math.bas.bg/smb/ .

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.03.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Теорема на Питагор“ в VI клас

 

Изх. № РУО1- 5016/02.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 16.03.2018 г. (петък) от 14:20 часа в 133. СУ „Александър Пушкин“, бул. "Цар Иван Шишман" № 1, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Теорема на Питагор“ в VI клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Тинка Бонина – учител по математика в 133. СУ „Александър Пушкин“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 14.03.2018 г.

https://goo.gl/forms/8fAbedsaif95pjJ72

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Ученическата секция на 47. Пролетна конференция на СМБ

 

Изх. № РУО1- 4818/28.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-4371/22.02.2018 г. от Албена Василева-координатор на УчИМИ (Ученически институт по математика и информатика), Ви уведомявам, че Ученическата секция на 47. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 02.04.2018 г. до 05.04.2018 г. в Боровец. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител. Краен срок за заявяване на участие - 02.03.2018 г.

За въпроси и допълнителна информация - Албена Василева - координатор на УчИМИ

e-mail: [email protected].

Тел. 979 38 37, 0888 674599.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Областния кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

 

Изх. № РУО1-4742/27.02.2018 г.

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 17 март 2018 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

Областният кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе във всяко училище, в което има 20 и повече от 20 ученици, желаещи да участват в състезанието. Директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в националното състезание „Европейско кенгуру“ и не провеждат състезанието, следва да създадат организация за явяване на учениците в друго училище, като осъществят контакт с директора на приемащото училище в срок до 11.03.2018 г. и осигурят необходимия брой квестори (от 1 до 4 ученици-един квестор, от 5 до 9 ученици-двама квестори, от 10 до 14 ученици-трима квестори, от 15 до 19 ученици-четирима квестори). Имената на квесторите, списък на учениците, заявили желание за участие в националното състезание „Европейско кенгуру“ и списък на учениците по класове, подали декларация, че не желаят да се публикуват резултатите им се изпращат от директора на изпращащото училище на директора на приемащото училище. В срок до 11.03.2018 г. директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в на националното състезание „Европейско кенгуру“ и не провеждат състезанието, следва да подадат информация в РУО – София-град на e-mail [email protected] за училището, в което ще се явяват учениците от повереното им училище.

Отговорници за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“ са директорите на училищата домакини. Директорите на училищата домакини, следва в срок до 11.03.2018 г. със своя заповед да определят училищна комисия за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“, комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците. Членовете на комисията удостоверяват с декларация за отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за неразпространение на информация, свързана с темите и задачите преди началото на състезанието, както и след края му на 17.03.2018 г. ,която се съхранява в училището домакин .

Отговорниците за училищата домакини в срок до 12.03.2018 г. изпращат във формат Excel на e-mail [email protected]:

1.Списък на квесторите.

2.Списък на учениците по класове, заявили участие в областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“.

3. Списък на учениците по класове, подали декларация, че не желаят да се публикуват резултатите им.

4. Справка-заявка за броя необходими теми.

5. Списък на членовете на комисията за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“.

6. Списък на членовете на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

Отговорниците за училищата-домакини разпределят учениците и квесторите по зали.

Бланката за попълване на отговорите ще бъде изпратена за размножаване на официалните електронни пощи на училищата домакини на 16.03.2018 г. Заявените теми ще бъдат изпратени не по-рано от 60 минути преди началото на състезанието на официалните електронни пощи на училищата домакини. Верните отговори на заявените теми, без тези на задача № 26 отговорниците ще получат на електронните пощи в 12.30 ч. на 17.03.2018 г.

В деня на състезанието:

Квесторите следва да се явят в 09.45 ч. в училището домакин за инструктаж.

Учениците заемат определените им места до 10.30 ч. и се подготвят за състезанието, като получават индивидуални бланки за попълване на отговори и с помощта на квесторите попълват необходимите лични данни върху бланките. Квесторите дават указания за начина на попълване на отговорите.

След приключване на състезанието квесторите в залите събират обратно раздадените на учениците теми и бланки с попълнените отговори. Темите и бланките се предават на директора на училището-домакин. Събраните теми се съхраняват в училището-домакин до 17.04.2018 г.

Отговорниците на училищата-домакини организират проверката на бланките с попълнените отговори и изготвят протокол с резултатите на явилите се ученици. Протоколът включва следните данни: трите имена на ученика; класа и училището, в което учи; сбора от точките на първите 25 задачи; числовия отговор на 26 задача. Протоколът и верните отговори на първите 25 задачи се поставят на видно място в училището-домакин не по-късно от 17.00 ч. на 17.03.2018 г.

Отговорниците на училищата домакини предават на 19.03.2017 г. на старши експерта по математика в РУО – София-град (стая 513) протокола с резултатите, бланките с попълнените отговори, протоколите за дежурство, списък на неявилите се ученици и протокол за проверените от оценителите работи. Протоколите за резултатите се изпращат във формат Excel и на e-mail [email protected].

Сигнали за допуснати технически неточности и грешки в протоколите се изпращат в писмен вид до началника на РУО – София-град, с входящ номер, издаден не по-късно от 17.00 ч. на 19.03.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Списък с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на учениците от V до VII клас

 

Списък на учениците от V до VII клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

22.02.2018

състезание по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-4307/ 21.02.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

НУ, ОУ, СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-4230/ 20.02.2018 г. от ЧСУ „Дружба“ моля да запознаете учениците от четвърти клас и техните учители от Вашето училище с условията за участие в състезанието по български език и литература и математика 4_DRUJBA.

Състезанието е без такса за участие.

Провеждане: 18.03.2018 г. от 10.00 ч. в ЧСУ „Дружба“ – София.

Четвъртокласниците ще могат да проверят знанията си преди предстоящото външно оценяване, като изпълнят 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по математика с 4 избираеми отговора.

За 10-те най-добре изявили се са предвидени награди.

Краен срок за регистрация: 16.03.2018 г.

Повече информация ще получите на www.drujba.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Състезание по информатика и информационни технологии за ученици от XII клас

Изх. № РУО1- 4141/ 19.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № РД-32-75/16.02.2018 г., с вх. № РУО1 – 4035 /16.02.2018 г., Ви уведомявам, че Русенският университет „Ангел Кънчев“ организира състезание по информатика и информационни технологии за ученици от XII клас, резултатите от което ще се признават за оценка на предварителен кандидат-студентски изпит по информатика и информационни технологии при прием 2018 в Русенския университет.

Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.ami.uni-ruse.bg, уточняващи въпроси могат да се задават на e-mail [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

 

Изх. № РУО1-4126/19.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с многобройни запитвания на родители, постъпили в РУО – София-град, относно предстоящия областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви уведомявам:

1. Състезанието се организира от МОН за ученици от първи до дванадесети клас.

2. Състезанието е безплатно.

3. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

4. Срок за подаване на заявки за участие на ученици-10.03.2018 г. Окончателният брой ученици, желаещи да вземат участие в областния кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ следва да се попълнят до 12.03.2018 г. на изпратения на електронните пощи на училищата формуляр.

5. Училищата-домакини ще бъдат определени до 27.02.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

09.02.2018

Националната олимпиада по информационни технологии

 

Изх. № РУО1- 3492/ 09.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1396/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РД 28-34/16.10.2017 г.   на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г., Ви напомням, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии до 28.02.2017 г. училищната комисия предава всички материали за всички проекти в РУО.

 Материалите включват папка, която съдържа:

1. Надписани CD/DVD с проекта – 1 бр.;

2. Документация на проекта поставена в отделни джобове на общата папка;

3. Декларация за участие в Националната олимпиада по информационни технологии.

Всички материали да бъдат окомплектовани коректно и предадени на 28.02.2018г. от 8:00 до 16:30 часа в стая 511 на Ралица Войнова – старши експерт по информатика и информационни технологии.

 

Приложения:

1. Приложение 1 /документация/

2. Приложение 2 /декларация/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.02.2018

Национално състезание по компютърни мрежи

 

Изх. № РУО1-3334./08.02.2018

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 14 април 2018 г.  в гр. София ще се проведе дванадесето Национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от VIII до XII клас.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за всички ученици.

В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия, с използване на програмата Packet Tracer.

Всички ученици, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират в интернет на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 7 април 2018 г. Начало на регистрацията - 13 февруари 2018 г. С направената регистрация учениците получават достъп до специално предоставени учебни материали (на английски език) от курсове в мрежовата академия на Сиско – CCNA Routing and Switching. Всички регистрирани ученици декларират, че ще спазват интелектуалните права за собственост на фирмата Сиско върху предоставените им учебни материали. 

 Състезанието ще се проведе на 14.04.2018 г. в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски” - на бул. „Джеймс Баучър”№ 5, а обсъждането на задачите и награждаването – в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади - бул. "Драган Цанков" 21А /срещу "Интерпред"/, на 15.04.2018 г. 

За подробната програма на състезанието следете страницата на състезанието http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/

 

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

1. Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.02.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Теорема на Питагор“ в VI клас

Изх. № РУО1-3126/07.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 15.02.2018 г. (четвъртък) от 12:30 часа в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, бул. "Христо Ботев" № 63, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Теорема на Питагор“ в VI клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Рая Ганева – учител по математика в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 13.02.2018 г.

https://goo.gl/forms/xTbQcZARgSpOsDKH3

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2018

Х Национално състезание по информационни технологии

 

Изх. № РУО1- 2935/05.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-30/24.01.2018 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 2766/01.02.2018 г., Ви уведомявам , че от 23.03.2018 г. до 25.03.2018 г. в Благоевград ще се проведе „Х Национално състезание по информационни технологии“, организирано от РУО - Благоевград, ЮЗУ ”Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ ”Кузман Шапкарев”,  гр. Благоевград и община Благоевград. Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използване на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие.  Учениците защитават пред комисия собствени проекти на следните препоръчителни теми: А) „Енергията на планетата“

Б) „Умна планета„

В) „Великите откриватели-познати и непознати„

Г) „Моят дигитален свят”

Д) „Непознатите откриватели”

Е) „Етнографски области - знаци на паметта”

Ж) „Зелена планета”

З) Участниците могат да участват и с тематика по избор

И) „Моят роден край - познат и непознат”

Направления:

V – VІІI клас:

• Уеб сайт;

• Компютърни презентации *;

• Мултимедийни клипове *;

• Групов проект *

IX – XII клас:

• Уеб сайт;

• Мултимедийни клипове *;

• Самостоятелни компютърни приложения

• Интернет приложения.

Проектите в направленията Мултимедийни клипове*, Компютърни презентации* и Групов проект* се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието учениците нямат право да използват Интернет. Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 10.02.2018. до 18.03.2018 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com и да съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководителя на проекта и на консултанта в съответната предметна област.

Авторите на проектите трябва да са изпратили проектът и документацията до 18.03.2018г. само  на е-mail. Проектите, които не са получени до определения срок , не участват в състезанието.

До 21.03.2018г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на  сайта на състезанието  http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com 

След края на регистрацията се допуска обединяване на категории при крайното класиране, при по-малко от 5 проекта в направление. Оценяването, въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

На всички  участници от 11 и 12  клас с резултат над 50% от максималния брой точки ще бъде предложено да бъдат приети като студенти в  ЮЗУ”Н. Рилски” и Технически университет гр. София. 

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъде публикувана в сайта на състезанието.

За  допълнителна информация:

1. РУО – Благоевград  телефон: 073/885272 и 0894/ 62 71 86 –  Василиса Павлова старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – Благоевград.

2. VІІ СОУ „ Кузман Шапкарев”- Благоевград, тел/факс 073/88 77 78 – Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ, 073/831538- канцелария. За настаняване – 073-831538, 0878418360 – г-жа Стамболиева

Приложения:

1. Регламент  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД