Анкети по проект „Твоят час“

Изх.№ РУОПР -114 /01.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ 

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“ Екипът за организиране и управление на проекта е подготвил електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“.

Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълнени до 01.07.2018 г. на следните електронни адреси:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx  

 

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx  

 

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

           

Моля да създадете необходимата организация за Вашето училище като запознаете учениците, техните родители и членовете на съвета „Твоят час“ с възможностите да изразят мнението си за дейностите по проекта и да предоставите електронните адреси на анкетите.

            Адресите са достъпни и в електронната платформа на проекта в секция „Съобщения“.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Слайдшоу

Категория

Национални програми и проекти на МОН

Дата на публикуване

понеделник, Юни 4, 2018 - 11:30