Национални програми и проекти на РУО - София-град

Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

Информационно събитие

Изх. № РУО1-25220/02.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25011/28.09.2018 г. на ЦРЧР, Ви уведомявам, че на 12.10.2018 г. (петък) от 10:00 часа в зала 503 в РУО – София-град ще се проведе информационно събитие в рамките на инициативата на Европейската комисия „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays). На събитието ще бъдат представени проекти, по които РУО – София-град е настоящ бенефициент.