ОТЧЕТИ за изпълнението на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” за 2017 година

Изх. № РУО1-14557/ 06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключване на дейностите по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, приета с Решение № 216 на Министерския съвет от 21.04.2017 г., Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ за учебната 2017/ 2018 година, е необходимо в срок до 20.06.2018 г. да внесете в РУО – София-град доклад за напредъка на учениците съгласно поставените цели и отчет за изразходваните и неусвоените средства с приложени към тях попълнени таблици (вж. Приложения). В горепосочения срок е необходимо да изпратите същите таблици в електронен вид (.xls) на експерта от РУО – София-град, извършил мониторинг на изпълнението на дейностите по модула в повереното Ви училище.

Напомням Ви, че неусвоените средства подлежат на възстановяване по ред, определен от Министерството на финансите.

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Слайдшоу

Категория

Национални програми и проекти на МОН

Документи

Файл отчети

Дата на публикуване

четвъртък, Юни 7, 2018 - 17:45