Национални програми

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Изх. № РУОПР-757/24.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по осъществяване на проект „Твоят час“ през учебната 2017/2018 година Ви информирам за следното:

-          До 17:00 часа на 27.11.2017 г. (понеделник) трябва да сте генерирали Програмата на Вашето училище по проекта, като приложите училищния механизъм и заповедта за утвърждаването му за настоящата учебна година. При изготвянето на Програмата трябва внимателно да проследите броя на заложените часове на ден. При групите за обучителни затруднения в един ден с една група могат да се проведат до 2 часа, а за групите по интереси в един ден могат да се проведат до 4 часа. Ръководителите на групи могат да водят до 4 часа на ден.

-          Сумите за закупуване на електронни продукти и абонаментите и/или лицензите за тях ще бъдат верифицирани само за времето на действие на групата, за която са закупени. При качване на разходооправдателните документи за тези материали трябва да отразите в системата сумата, която се отнася за периода на работа на групата.

-          При включването на ученици в групите внимателно проследявайте датата на включване да съвпада с първата дата на дейност на групата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Национална програма за осигуреност със заместващи учители - Банка кадри