Национални програми

Отчети на директори на училища по проект „Твоят час“

 

Изх.№ РУОПР -27 /06.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ 

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с осъществяване на дейностите по проект „Твоят час“ отново Ви информирам, че Вашите отчети по проекта (в един екземпляр), следва да представяте от 1-во до 5-то число на месеца след отчетения, в деловодството на РУО – София-град (без входящ номер) с приложени към отчета декларация за отработените часове и декларация, която се генерира от системата. Отчети без налични и двете декларации няма да бъдат приемани и подписвани от началника на РУО – София-град.

Заверените отчети ще се получават обратно от 10-то до 15-число в стая 422 на РУО – София-град.

Напомням Ви, че съгласно чл.14, ал.1 от Инструкцията по проекта директорът на училището организира, координира и контролира подготовката, организацията, изпълнението и своевременното отчитане на дейностите по проекта.

Във връзка с отчитането на финансовото изпълнение на проекта в електронната система е необходимо да оказвате контрол на приложените документи, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 104, чл.105 и чл.106 от Инструкцията.

           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Отчети на директори на училища по проект „Твоят час“

 

Изх.№ РУОПР - 1/03.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ 

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с осъществяване на дейностите по проект „Твоят час“ Ви информирам, че Вашите отчети по проекта (в един екземпляр), следва да представяте от 1-во до 5-то число на месеца след отчетения в деловодството на РУО – София-град (без входящ номер) с приложена към отчета декларация за отработените часове.

Заверените отчети ще се получават обратно от 10-то до 15-число в стая 422 на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Възстановяване на средства по проект „Твоят час“

 

Изх. № РУОПР-791/28.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО НЕ РАБОТЯТ

ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че училищата, които не работят по проект „Твоят час“ през учебната 2017/2018 година и имат неусвоени средства от учебната 2016/2017 година трябва да ги възстановят по следната банкова сметка: BG54 BNBG 9661 3200 1898 01

На платежното нареждане задължително се посочва кодът на училището по НЕИСПУО (Админ) и номерът на проекта – 2.004, титуляр на сметката е МОН – ЕСФ ОП НОИР - бенефициент.

След извършване на превода трябва да изпратите писмо до ръководителя на проекта с копие на платежното нареждане за възстановената сума.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Предоставяне на документи по проект „Твоят час

 

Изх. № РУОПР-793./ 28.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 В срок до 10.01.2018 г. в стая 422 на РУО – София-град е необходимо да представите на хартиен носител копия на потвърдителните писма и мемориалните ордери за получените по проект BG05M20P001-2.004-ТВОЯТ ЧАС – фаза I компютърна и хардуерна техника във Вашето училище. Същите документи сканирани на един pdf файл изпратете на електронен адрес [email protected]. Файлът наименовайте с кода на училището по НЕИСПУО (Админ).

На 26.12.2017 г. на електронната страница на проекта в рубриката „Съобщения“ е качено писмо №9107-319/22.12.2017 г. на ръководителя на проекта, към което е и потвърдителното писмо.

Настоящото съобщение се отнася само за училищата, които имат публикувано писмо от 26.12.2017 г. на електронната си страница на проекта „Твоят час“.

При невъзможност да влезете в информационната система на проекта изпратете имейл на посочения електронен адрес, за да Ви бъде предоставено потвърдителното писмо.

Колеги, моля да спазите изискванията за формата на сканираните документи, както и за срока за представянето им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Комуникационни дейности по проект „Твоят час“ за 2018 г.

 

Изх.№ РУОПР-778/18.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 12:30 часа на 20.12.2017 г. моля да попълните справка в приложения формуляр за планираните комуникационни дейности по проект „Твоят час“ за 2018 година.

В справката следва да включите само информация за пресконференции и регионални кръгли маси. Можете да включите и събития, на които ще присъстват медии или публични личности.

В справката не се включват часовете за работа с родители, както и индивидуалните изяви на групите по тематичните програми.

Планирани комуникационни дейности за 2018 г.

 

https://docs.google.com/forms/d/1pHemizCnAqDcMsvhLfTwKPzXy5VRkmGmjKW-p1CmQvg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Комуникационни дейности по проект „Твоят час“ за месец декември 2017 г.

Изх.№ РУОПР-758/27.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 17:30 часа на 01.12.2017 г. моля да попълните справка в приложения формуляр за планираните комуникационни дейности по проект „Твоят час“ за месец декември.

В справката следва да включите само информация за публични изяви организирани на училищно ниво или за междуучилищни изяви. В справката не се включват часовете за работа с родители, както и индивидуалните изяви на групите по тематичните програми.

 Планирани комуникационни дейности през м. декември 2017 г. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lehqDPSKhKK8MubZ0UDG5rIFWpdnW5z83fpt3rolwaw

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Изх. № РУОПР-757/24.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по осъществяване на проект „Твоят час“ през учебната 2017/2018 година Ви информирам за следното:

-          До 17:00 часа на 27.11.2017 г. (понеделник) трябва да сте генерирали Програмата на Вашето училище по проекта, като приложите училищния механизъм и заповедта за утвърждаването му за настоящата учебна година. При изготвянето на Програмата трябва внимателно да проследите броя на заложените часове на ден. При групите за обучителни затруднения в един ден с една група могат да се проведат до 2 часа, а за групите по интереси в един ден могат да се проведат до 4 часа. Ръководителите на групи могат да водят до 4 часа на ден.

-          Сумите за закупуване на електронни продукти и абонаментите и/или лицензите за тях ще бъдат верифицирани само за времето на действие на групата, за която са закупени. При качване на разходооправдателните документи за тези материали трябва да отразите в системата сумата, която се отнася за периода на работа на групата.

-          При включването на ученици в групите внимателно проследявайте датата на включване да съвпада с първата дата на дейност на групата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Национална програма за осигуреност със заместващи учители - Банка кадри