Начално образование

13.11.2018

Семинар „Прилагане на ИКТ в обучението в начален етап“

Изх. № РУО1-28884/13.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град организира семинари за учители от начален етап на 21.11.2018 г.,– от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ – район Възраждане, ул. „Пиротска“ №68 (транспорт: метростанция „Опълченска“, тролейбуси №№ 1 и 5, автобуси №№ 60 и 74, трамваи №№ 20 и 22), на тема: „Прилагане на ИКТ в обучението в начален етап“.

 

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от повереното Ви училище.

 

За участие в семинара се изисква предварителна регистрация на следния линк: https://goo.gl/forms/ZuxdVb1X1lLR7Oxl2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

12.11.2018

Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1 – 28801/12.112018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУО1- 28017/31.10.2018 г. от директора на 90 СУ“Ген.Хосе де Сан Мартин“ Ви уведомявам, че с цел популяризиране на иновация в начален етап  на 19.11.2018г. от 15.30 до 16.10 часа в 90 СУ“Ген.Хосе де Сан Мартин“- район Люлин, ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап в учебен час „Зони за подпомагане“, за преодоляване на обучителни затруднения от ученици в четвърти клас - част от организацията на учебния ден по одобрен иновативен проект.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

17.10.2018

Провеждане на семинари за директори на детски градини

Изх. № РУО1- 26583/17.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 година, РУО – София-град, в партньорство със Столична община – район „Надежда“, Общински културен институт „Надежда“ и Български национален комитет за предучилищно образование-ОМЕП, организира семинари за директори на детски градини на тема „Възпитание, обучение и социализация на децата в детската градина при отчитане на етнокултурните, психосоциалните и емоционални потребности в тяхното развитие“.

 

Семинарите ще се проведат в Общински културен институт „Надежда“, бул. „Ломско шосе” №2, (транспорт: метростанция „Хан Кубрат“, трамвай № 7 – спирка. „Хан Кубрат“, автобуси № 86, № 285, спирка „Хан Кубрат“), както следва:

1.      На 08.11.2018 г. – за директори на детски градини в районите Банкя, Витоша, Връбница, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Триадица.

2.      На 09.11.2018 г. – за директори на детски градини в районите Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Кремиковци, Младост, Овча купел, Панчарево, Сердика, Слатина, Средец, Студентски.

 

За участие в семинара е необходима предварителна регистрация на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmbpOXOa1mkZ-9DjO1in52GndQRzQ5DNrzC5FpERpDAcx49g/viewform?usp=sf_link, в срок до 24.10.2018 г.

 

В семинара е предвидена възможност в отделен модул директори на детски градини да вземат участие със свои презентации по темата при максимално допустими 10 слайда на презентация и максимално времетраене на презентацията 5 минути.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Осъществяване на допитване „ДАЗД пита децата на България".

 

Изх. № РУО1 - 24205/19.09. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 - 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България".

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

- Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

- Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

- Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

- Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

- Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

- Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

28.08.2018

Проект „По-здрави деца“

 

Изх. № РУО1-21967/27.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21884/24.08.2018 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Реализирането на дългосрочния проект „По-здрави деца“ е насочен към деца и ученици от 3 до 12 години, родители и учители и е въведен успешно в 10 столични училища. Проектът има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.08.2018

Съобщение на Националния музей на образованието гр.Габрово

Изх. № РУО1-21677/21.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21619/20.08.2018 г., Ви уведомявам, че от 27.08.2018 г. до 27.09.2018 г. Националният музей на образованието – гр. Габрово няма да работи с посетители поради строително-ремонтни дейности на територията на музея.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

23.07.2018

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Изх.№ РУО1-19445 /23.07. 2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с извършване на предстоящ анализ на дейностите по реализиране на приема на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г. на територията на област София-град, моля в срок до 12:00 ч. на 25.07.2018 г. да попълните информацията от приложения линк: https://goo.gl/forms/xkqUhv9nMA2ASqe32  за броя на класираните ученици към 23.07.2018 г. по групи на кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАд

27.06.2018

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА

 

Изх.№ РУО1-16514/26.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили в РУО – София-град запитвания от граждани, напомням, че съгласно разпоредбите на чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09. 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, свободните места /до утвърдения училищен и държавен план-прием/, които включват, незаетите места и освободените през учебната година места, следва да бъдат обявени в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.06.2018

„Наръчник за родители „Добре дошли в 1. клас“.

Изх. № РУО1- 16239/25.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-16014/21.06.2018 г. приложено Ви изпращам предложение на Асоциация Родители за „Наръчник за родители „Добре дошли в 1. клас“.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

Образователен проект с подкрепата на Министерството на образованието и науката, насочен към деца от първи до четвърти клас

Изх.№РУО1- 12926/22.05.2018 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-174/18.05.2018г. и вх.№12874/21.05.2018 г. , Ви уведомявам, че Фондация „За храната" ще реализира образователен проект с подкрепата на Министерството на образованието и науката, насочен към деца от първи до четвърти клас (7-13 г.). Проектът цели да покаже на децата как трябва да се хранят здравословно, и че здравословната храна е нещо хубаво, модерно и вкусно чрез провеждане на забавни демонстрации, кулинарни работилници и други. Идеята е чрез децата да се достигне и до техните родители с послания за ползите и лесния начин на избор за приготвяне на полезни храни. Консултант по избора на рецепти е проф. Стефка Петрова - утвърден специалист по детско хранене в България.

Напомням Ви, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставят значителна свобода да планирате и осъществявате дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците. В тази връзка следва да обърнете внимание за спазване на изискванията, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

Състезание по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-6569/ 21.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОУ, СУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-6477/ 20.02.2018 г. от ЧСУ „Дружба“ моля да запознаете учениците от седми клас и техните учители от Вашето училище с условията за участие в състезанието по български език и литература и математика DRUJBA_7.

Състезанието е без такса за участие.

Провеждане: 15.04.2018 г. от 11.00 ч. в ЧСУ „Дружба“ – София.

Седмокласниците ще могат да проверят знанията си преди предстоящото външно оценяване, като изпълнят 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по математика.

За 10-те най-добре изявили се са предвидени награди.

Краен срок за регистрация: 14.04.2018 г.

Повече информация ще получите на www.drujba.org

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.02.2018

Организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас

 

Изх.№ РУО1 – 3626/12.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 год. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, във връзка със заповед № РД01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и с Регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 24.02.2017 год. от 9:00 часа и ще е с продъжителност 2 учебни часа (80 минути).

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки /50 т./ – 37,5 точки.

Домакини на олимпиадата са:

1. 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина” №11 – за учениците по приложен списък.

2. 112. ОУ „Стоян Заимов“, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ №60 – за учениците по приложен списък.

Директорът на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да определи със заповед учител, който да  придружи учениците в деня на провеждане на олимпиадата  до 1. СУ/ до 112. ОУ. 

Учениците следва да се явят в 8:30 часа в училищата домакини и ще бъдат допускани срещу представяне на лична карта или ученическа книжка.

Квесторите следва да се явят в училищата домакини на 24.02.2018 г. не по-късно от 8:00 часа за инструктаж.

 Напомням, че съгласно разпоредбите на т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, учениците, които НЕ ЖЕЛАЯТ техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на съответния кръг на всяка олимпиада, в който ще участват. Декларацията се предава на директора на училището, в което ученикът се обучава, а той – в РУО. В случай на наличие на декларации, подадени от родители на участници в областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ в повереното Ви училище, моля същите да бъдат представени в РУО – София-град, в стая 422,  в срок до 16.02.2018 г.   

 

Приложение:

1. Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02. 2018 г.

на началника на РУО – София-град/