Начално образование

18.09.2019

Наръчници за родители „Добре дошли в 1. клас“ и „Добре дошли в 5. клас“

Изх. № РУО1-26931/ 17.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Асоциация Родители с вх. № РУО1-26859/ 17.09.2019г., Ви уведомявам, че Асоциация Родители предоставя на училищата в цялата страна новите издания на Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в 1. клас“ и Наръчник за родители на петокласници „Добре дошли в 5. клас“. Изданията са безплатни, получателят заплаща единствено цената на куриерската услуга.

В наръчниците се разглеждат въпроси, свързани с развитието на децата в съответната възраст, адаптацията им към новите условия в училище, ефективното взаимодействие между семейството и училището и се актуализират всяка година.

За справка пишете на адрес [email protected] или се обадете на телефон 02/944-17-99.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Право на участие на ученици в национално финално състезание на СБНУ

Изх. № РУО1-26160/11.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката с изходящ № 1103-127/ 29.05.2019г. вх. № РУО1-26085/ 10.09.2019г. и писмо с изходящ № 036/ 09.09.2019 г. на Сдружение на българските начални учители/СБНУ/ вх. №РУО1-25973/10.09.2019 г. приложено Ви изпращам за сведение График за Национално финално състезание на Сдружението за ученици I – IV клас.

Организатори на състезанието са СБНУ и Синдикат на българските учители.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

26.08.2019

Справка за приема в I – ви клас

Изх. № РУО1-24773/ 26.08.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В I КЛАСПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/ 2020г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2019/ 2020 година, моля в срок до 29.08.2019г. (четвъртък) до 12.00 ч., да попълните необходимата информация по приложения формуляр: Справка за броя на планирани и реализирани паралелки в I клас, брой ученици в паралелка, паралелки под минималния брой ученици и броя на свободните места на следния линк:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsZ62tN5RzjZKpyv6cKQquf57CvCKU2BVlnuTFKqPxk1J1Ug/viewform

 

Моля справката да бъде попълнена от всички училища!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

07.06.2019

Събитие

Изх. № РУО1-16591/06.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16303/05.06.2019 г. от „Нестле България“ АД, Ви уведомявам, че на 23 юни 2019 г. от 10.00 часа, в рамките на „Нестле за Живей активно 2019 г.“, организира събитие в подкрепа на активния начин на живот и балансираното хранене.

Събитието ще приключи с музикален маратон с начален час 18.00 часа, в който могат да вземат участие музикални групи от столични училища. Желаещите да участват е необходимо да са навършили 16 години, да изпратят заявление и демо на песен.

 

Приложение:

  1. Програма на събитието „Нестле за Живей активно 2019 г.“
  2. Официални правила за участие в инициативата.
  3. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2019

Провеждане на НВО в IVклас през учебната 2018/2019 година

         Изх. № РУО1-11552/24.04.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящото провеждане на НВО – IV клас, Ви уведомявам, че със заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката са определени дните за провеждане на националното външно оценяване  в IV клас.

Със заповед № РД 09-3506/03.12.2018г. на министъра на образованието и науката са  утвърдени изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV клас (Приложение 1) през учебната 2018/2019 г.

НВО в IV клас се провежда в държавните, общинските, частни училища и специалните училища. Участието на ученици със СОП, които не постигат ДОИ за учебно съдържание по някои от учебните предмети се преценява от Екипа за подкрепа на личностно развитие  (ЕПЛР) по чл.188 от ЗПУО. За учениците със СОП, които имат нужда от подкрепа по време на изпитванията по преценка на ЕПЛР се осигурява отделна зала с присъствие на учители консултанти с квалификация, съответстваща на  потребностите на учениците. Директорът на училище, в което се обучават интегрирано ученици със СОП, по преценка на ЕПЛР определя със заповед до 3 май учителите консултанти.

НВО се осъществява чрез писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с ДОИ за учебното съдържание по математика, български език и литература, човекът и обществото и човекът и природата. Изпитване на ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит, се провеждат устно от училищна комисия след представяне на медицински документ от лекарска комисия.

Материалите за изпитванията, както и съответните пароли за разсекретяването им се получават по електронен път до 30 минути преди началото на всяко изпитване и се разсекретяват от директора на училището, който ги предава за размножаване на училищната комисия в деня на изпитването по съответния учебен предмет.

Датите за провеждане на НВО са:

 

Български език и литература

09 май 2019 г., начало 10:00 ч.

Математика

10 май 2019 г., начало 10:00 ч.

Човекът и обществото

14 май 2019  г., начало 10:00 ч.

Човекът и природата

16 май 2019 г., начало 10:00 ч.

 

Начало на изпитванията – 10:00 часа.

Времетраене – 1 учебен час.

Времетраене  за учениците от специалните училища и ученици със СОП2 учебни часа.

Форма – тест.

По време на изпитванията не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа, като учителите, които преподават в IV клас или са родители на ученици от съответната паралелка не могат да бъдат квестори и оценители на писмените работи на своите ученици.

В срок до 03 май 2019 г. директорът на училището определя със заповед състава на училищната комисия за подготовка и провеждане на изпитванията /УКППИ/ и квесторите,  на училищната комисия за оценяване на писмените работи на учениците, в която е включено и техническо лице за въвеждане на резултатите от НВО в зададения електронен формат.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от МОН и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

 РЕЗУЛТАТИТЕ от НВО на учениците се оценяват от един учител и се въвеждат в рамките на 3 работни дни от провеждане на съответното изпитване от училищна комисия за оценяване на писмените работи на учениците в сайта http://mon4.mon.bg.

Пожелавам успех на НВО на всички ученици от IV клас!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1-9083/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 12.04.2019 г. от 11.30 ч. до 12.10 ч. в 126. ОУ „П. Ю.Тодоров“ – район Триадица, бул. "България" №43, ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Решаване на текстови задачи“ с учител Росица Пощакова.

За участие в откритата педагогическа практика се изисква предварителна регистрация на следния линк:

https://forms.gle/femvUiCRqvEdkoij6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от областния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. №РУО1-7697/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-91/14.03.2019 г., вх. № РУО1-6597/15.03.2019 г. и в изпълнение на Регламента за организиране и провеждане на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 20.03.2019 г. на електронните пощи на училищата са изпратени резултатите на явилите се ученици от повереното Ви училище, които съдържат трите имена и общия брой точки на всеки ученик. Моля да уведомите учениците за техните резултати, спазвайки разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.  Приложено изпращам разпределение по точки.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Регионална програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи

Изх. № РУО1-6867/18.03.2019г.

 

ДО  ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град и на Регионалната програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи за учебната 2018/2019г., във връзка с писмо с вх. № РУО1- 6236/12.03.2019 г. от директора на 136 ОУ “Любен Каравелов“, Ви уведомявам, че на 28.03.2019г. от 13,00 часа до 16.00 часа в 136. ОУ “Любен Каравелов“- район Възраждане, бул.“Димитър Петков“116, ще се проведе кръгла маса и дискусия на тема  „Добри практики по ограмотяване и задържане на ученици от ромския етнос в училище“.

Заявка за участие на директори и учители по български език и литература се подава до 21.03.2019г. на ел. адрес: [email protected] или  на телефони 02/8217088. Желаещите да участват с презентация за споделяне на добри практики по темата подготвят презентация в рамките на 5 минути и я изпращат на ел.адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

07.03.2019

Информация за XIII Математическо състезание „Малкият принц“

Изх. № РУО1-5763/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-5486/05.03.2019 г. от Частно езиково училище и детска градина „Малкият принц“, гр. Варна, Ви уведомявам, че образователната институция организира XIII Математическо състезание „Малкият принц“, под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Информация относно провеждането на състезанието, както и форма за регистрация за участие може да намерите на следния адрес: https://www.thelittleprinceschool.com/school/news/944-matematichesko-systezanie-malkiqt-princ-2019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

19.02.2019

Регионалната програма за образователна интеграция

Изх. №  РУО1-4336/19.02.2019г.

 

        ДО ДИРЕКТОРИТЕ

        НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

        Във връзка с писмо вх. № РУО1- 4001/14.02.2018 г. от директора на 59 Обединено училище “Васил Левски“ Ви уведомявам, че в изпълнение на Регионалната програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи на 27.02.2019г. от 12,45 часа в 59. Обединено училище “Васил Левски“- район Сердика, ще се проведе патриотично междучасие под наслов „Българският дух е непобедим“. Моля да уведомите заинтересованите лица за събитието.

        Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

        НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

        КРИСТИНА ГАБРОВСКА

        НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

        /Съгласно заповед № РД 10-90/14.02.2019 г. на Министъра на образованието и науката/

05.02.2019

Областен кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. № РУО1-2999/04.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2018/2019 г. и във връзка със заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че:  

Областният кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас ще се проведе на 23 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците  от училищата в райони Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Оборище, Овча купел и Сердика - в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от училищата в райони Витоша, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Младост, Нови Искър, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски и Триадица - в 81. СУ „Виктор Юго“, р-н Младост, ул. "Бъднина" №3.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

На 23 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“, следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност -  ученическа книжка.

Областният кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас е анонимен.

В срок до 08.02.2019 г. е необходимо да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище, съдържащ трите имена и предмет, по който преподава квесторът, на имейл [email protected] (от 1 до 5 класирани ученици – 1 квестор, от 6 до 10 класирани ученици – 2 квестори, от 11 до 15 класирани ученици – 3 квестори и т.н.). На 15.02.2019 г. на електронните пощи на училищата ще бъде изпратено разпределението на квесторите по училища.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището, в което са разпределени, в 07.45 ч. на 23.02.2019 г. за инструктаж.

В срок до 08.02.2019 г. е необходимо да изпратите на Десислава Петрова - старши експерт за обучението в начален етап в РУО – София-град, стая 513, на хартиен носител списък на учениците, неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ на 23.02.2019 г.

 

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

04.01.2019

Провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. № РУО1-177/04.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2018/2019 г. и във връзка със заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че:  

Общинският кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 26.01.2019 г. (събота) от 09:00 часа. Времетраене - 2 учебни часа (80 минути).

Общинският кръг се организира от училищата. В срок до 12:00 часа на 21.01.2019 г. (понеделник), училищата, желаещи да участват в олимпиадата, следва да попълнят приложения формуляр  https://goo.gl/forms/PWT8wPm5Su5lwk652 .

Със своя заповед директорът на всяко училище, което е заявило участие в Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас, назначава училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата, училищна комисия за засекретяване и разсекретяване, училищна комисия за проверка и оценка на писмените работи и определя квесторите.

В олимпиадата могат да участват ученици със специални образователни потребности по условията и реда на Националното външно оценяване за ученици от IV клас.

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа на учениците по време на олимпиадата се изисква присъствие на медицинско лице.

Учениците, желаещи да участват в олимпиадата, следва да заемат местата си не по-късно от 08:30 часа на 26.01.2019 г.

Темата със задачи ще бъде изпратена на електронните пощи на училищата, заявили участие, в 08:30 часа на 26.01.2019 г.

На общинския кръг се извършва процедура по засекретяване на индивидуалните работи на учениците. Засекретяването включва: 

  • вписване от ученика на трите му имена, училището и населеното място на бланка;
  • поставяне от ученика на бланката в малък плик;
  • залепване на малкия плик с помощта на квестора в момента на предаването на работата;
  • поставяне от квестора на малкия плик и писмената работа в големия и залепване на големия плик.

Критериите за проверка и оценка на писмените работи, както и бланките за протоколите ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата след края на общинския кръг.

Всяка писмена работа се проверява и оценява от двама оценители по предварително зададени критерии и върху нея се вписва рецензия. Не се допуска въвеждане на допълнителни критерии. При разлика в оценките на оценителите повече от 25 % се прави арбитраж от училищната комисия. Оценката на арбитрите е окончателна.

Комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците изготвя протокол, в който се вписва индивидуалният резултат по задачи и общият брой точки за всеки фиктивен номер. Класирането се извършва на базата на получения брой точки. За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 75 % от максималния брой точки.

Разсекретяването на писмените работи на учениците се извършва от комисията за засекретяване и разсекретяване на писмените работи на учениците след изготвяне на протокола за явилите се участници и техните резултати.

В срок до 05.02.2019 г. председателите на училищните комисии предават на директора на училището, както следва:

  • протокол за явилите се участници и техните резултати;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

Протоколите, заверени от директора на училището с подпис и печат, заедно с оригиналните писмени работи на класираните ученици, се предават на хартиен носител в РУО ─ София-град в ст. 513 на 07.02.2019 г. от 10:00 -12:00 ч. и от 14:00 -16:00 часа на старши експерт за обучението в начален етап – Десислава Петрова.

Регламентът за провеждане на Националната олимпиадата „Знам и мога“ за учебната 2018/2019 г. e публикуван на сайта на МОН - mon.bg,  в рубриката  „Олимпиади и състезания“.

      

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД