Начално образование

18.03.2019

Регионална програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи

Изх. № РУО1-6867/18.03.2019г.

 

ДО  ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град и на Регионалната програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи за учебната 2018/2019г., във връзка с писмо с вх. № РУО1- 6236/12.03.2019 г. от директора на 136 ОУ “Любен Каравелов“, Ви уведомявам, че на 28.03.2019г. от 13,00 часа до 16.00 часа в 136. ОУ “Любен Каравелов“- район Възраждане, бул.“Димитър Петков“116, ще се проведе кръгла маса и дискусия на тема  „Добри практики по ограмотяване и задържане на ученици от ромския етнос в училище“.

Заявка за участие на директори и учители по български език и литература се подава до 21.03.2019г. на ел. адрес: [email protected] или  на телефони 02/8217088. Желаещите да участват с презентация за споделяне на добри практики по темата подготвят презентация в рамките на 5 минути и я изпращат на ел.адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

07.03.2019

Информация за XIII Математическо състезание „Малкият принц“

Изх. № РУО1-5763/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-5486/05.03.2019 г. от Частно езиково училище и детска градина „Малкият принц“, гр. Варна, Ви уведомявам, че образователната институция организира XIII Математическо състезание „Малкият принц“, под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Информация относно провеждането на състезанието, както и форма за регистрация за участие може да намерите на следния адрес: https://www.thelittleprinceschool.com/school/news/944-matematichesko-systezanie-malkiqt-princ-2019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

19.02.2019

Регионалната програма за образователна интеграция

Изх. №  РУО1-4336/19.02.2019г.

 

        ДО ДИРЕКТОРИТЕ

        НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

        Във връзка с писмо вх. № РУО1- 4001/14.02.2018 г. от директора на 59 Обединено училище “Васил Левски“ Ви уведомявам, че в изпълнение на Регионалната програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи на 27.02.2019г. от 12,45 часа в 59. Обединено училище “Васил Левски“- район Сердика, ще се проведе патриотично междучасие под наслов „Българският дух е непобедим“. Моля да уведомите заинтересованите лица за събитието.

        Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

        НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

        КРИСТИНА ГАБРОВСКА

        НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

        /Съгласно заповед № РД 10-90/14.02.2019 г. на Министъра на образованието и науката/

05.02.2019

Областен кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. № РУО1-2999/04.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2018/2019 г. и във връзка със заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че:  

Областният кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас ще се проведе на 23 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците  от училищата в райони Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Оборище, Овча купел и Сердика - в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от училищата в райони Витоша, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Младост, Нови Искър, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски и Триадица - в 81. СУ „Виктор Юго“, р-н Младост, ул. "Бъднина" №3.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

На 23 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“, следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност -  ученическа книжка.

Областният кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас е анонимен.

В срок до 08.02.2019 г. е необходимо да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище, съдържащ трите имена и предмет, по който преподава квесторът, на имейл [email protected] (от 1 до 5 класирани ученици – 1 квестор, от 6 до 10 класирани ученици – 2 квестори, от 11 до 15 класирани ученици – 3 квестори и т.н.). На 15.02.2019 г. на електронните пощи на училищата ще бъде изпратено разпределението на квесторите по училища.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището, в което са разпределени, в 07.45 ч. на 23.02.2019 г. за инструктаж.

В срок до 08.02.2019 г. е необходимо да изпратите на Десислава Петрова - старши експерт за обучението в начален етап в РУО – София-град, стая 513, на хартиен носител списък на учениците, неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ на 23.02.2019 г.

 

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

04.01.2019

Провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. № РУО1-177/04.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2018/2019 г. и във връзка със заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че:  

Общинският кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 26.01.2019 г. (събота) от 09:00 часа. Времетраене - 2 учебни часа (80 минути).

Общинският кръг се организира от училищата. В срок до 12:00 часа на 21.01.2019 г. (понеделник), училищата, желаещи да участват в олимпиадата, следва да попълнят приложения формуляр  https://goo.gl/forms/PWT8wPm5Su5lwk652 .

Със своя заповед директорът на всяко училище, което е заявило участие в Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас, назначава училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата, училищна комисия за засекретяване и разсекретяване, училищна комисия за проверка и оценка на писмените работи и определя квесторите.

В олимпиадата могат да участват ученици със специални образователни потребности по условията и реда на Националното външно оценяване за ученици от IV клас.

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа на учениците по време на олимпиадата се изисква присъствие на медицинско лице.

Учениците, желаещи да участват в олимпиадата, следва да заемат местата си не по-късно от 08:30 часа на 26.01.2019 г.

Темата със задачи ще бъде изпратена на електронните пощи на училищата, заявили участие, в 08:30 часа на 26.01.2019 г.

На общинския кръг се извършва процедура по засекретяване на индивидуалните работи на учениците. Засекретяването включва: 

  • вписване от ученика на трите му имена, училището и населеното място на бланка;
  • поставяне от ученика на бланката в малък плик;
  • залепване на малкия плик с помощта на квестора в момента на предаването на работата;
  • поставяне от квестора на малкия плик и писмената работа в големия и залепване на големия плик.

Критериите за проверка и оценка на писмените работи, както и бланките за протоколите ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата след края на общинския кръг.

Всяка писмена работа се проверява и оценява от двама оценители по предварително зададени критерии и върху нея се вписва рецензия. Не се допуска въвеждане на допълнителни критерии. При разлика в оценките на оценителите повече от 25 % се прави арбитраж от училищната комисия. Оценката на арбитрите е окончателна.

Комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците изготвя протокол, в който се вписва индивидуалният резултат по задачи и общият брой точки за всеки фиктивен номер. Класирането се извършва на базата на получения брой точки. За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 75 % от максималния брой точки.

Разсекретяването на писмените работи на учениците се извършва от комисията за засекретяване и разсекретяване на писмените работи на учениците след изготвяне на протокола за явилите се участници и техните резултати.

В срок до 05.02.2019 г. председателите на училищните комисии предават на директора на училището, както следва:

  • протокол за явилите се участници и техните резултати;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

Протоколите, заверени от директора на училището с подпис и печат, заедно с оригиналните писмени работи на класираните ученици, се предават на хартиен носител в РУО ─ София-град в ст. 513 на 07.02.2019 г. от 10:00 -12:00 ч. и от 14:00 -16:00 часа на старши експерт за обучението в начален етап – Десислава Петрова.

Регламентът за провеждане на Националната олимпиадата „Знам и мога“ за учебната 2018/2019 г. e публикуван на сайта на МОН - mon.bg,  в рубриката  „Олимпиади и състезания“.

      

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

13.11.2018

Семинар „Прилагане на ИКТ в обучението в начален етап“

Изх. № РУО1-28884/13.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град организира семинари за учители от начален етап на 21.11.2018 г.,– от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ – район Възраждане, ул. „Пиротска“ №68 (транспорт: метростанция „Опълченска“, тролейбуси №№ 1 и 5, автобуси №№ 60 и 74, трамваи №№ 20 и 22), на тема: „Прилагане на ИКТ в обучението в начален етап“.

 

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от повереното Ви училище.

 

За участие в семинара се изисква предварителна регистрация на следния линк: https://goo.gl/forms/ZuxdVb1X1lLR7Oxl2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

12.11.2018

Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1 – 28801/12.112018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУО1- 28017/31.10.2018 г. от директора на 90 СУ“Ген.Хосе де Сан Мартин“ Ви уведомявам, че с цел популяризиране на иновация в начален етап  на 19.11.2018г. от 15.30 до 16.10 часа в 90 СУ“Ген.Хосе де Сан Мартин“- район Люлин, ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап в учебен час „Зони за подпомагане“, за преодоляване на обучителни затруднения от ученици в четвърти клас - част от организацията на учебния ден по одобрен иновативен проект.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

17.10.2018

Провеждане на семинари за директори на детски градини

Изх. № РУО1- 26583/17.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 година, РУО – София-град, в партньорство със Столична община – район „Надежда“, Общински културен институт „Надежда“ и Български национален комитет за предучилищно образование-ОМЕП, организира семинари за директори на детски градини на тема „Възпитание, обучение и социализация на децата в детската градина при отчитане на етнокултурните, психосоциалните и емоционални потребности в тяхното развитие“.

 

Семинарите ще се проведат в Общински културен институт „Надежда“, бул. „Ломско шосе” №2, (транспорт: метростанция „Хан Кубрат“, трамвай № 7 – спирка. „Хан Кубрат“, автобуси № 86, № 285, спирка „Хан Кубрат“), както следва:

1.      На 08.11.2018 г. – за директори на детски градини в районите Банкя, Витоша, Връбница, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Триадица.

2.      На 09.11.2018 г. – за директори на детски градини в районите Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Кремиковци, Младост, Овча купел, Панчарево, Сердика, Слатина, Средец, Студентски.

 

За участие в семинара е необходима предварителна регистрация на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmbpOXOa1mkZ-9DjO1in52GndQRzQ5DNrzC5FpERpDAcx49g/viewform?usp=sf_link, в срок до 24.10.2018 г.

 

В семинара е предвидена възможност в отделен модул директори на детски градини да вземат участие със свои презентации по темата при максимално допустими 10 слайда на презентация и максимално времетраене на презентацията 5 минути.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Осъществяване на допитване „ДАЗД пита децата на България".

 

Изх. № РУО1 - 24205/19.09. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 - 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България".

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

- Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

- Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

- Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

- Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

- Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

- Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

28.08.2018

Проект „По-здрави деца“

 

Изх. № РУО1-21967/27.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21884/24.08.2018 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Реализирането на дългосрочния проект „По-здрави деца“ е насочен към деца и ученици от 3 до 12 години, родители и учители и е въведен успешно в 10 столични училища. Проектът има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.08.2018

Съобщение на Националния музей на образованието гр.Габрово

Изх. № РУО1-21677/21.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21619/20.08.2018 г., Ви уведомявам, че от 27.08.2018 г. до 27.09.2018 г. Националният музей на образованието – гр. Габрово няма да работи с посетители поради строително-ремонтни дейности на територията на музея.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

23.07.2018

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Изх.№ РУО1-19445 /23.07. 2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с извършване на предстоящ анализ на дейностите по реализиране на приема на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г. на територията на област София-град, моля в срок до 12:00 ч. на 25.07.2018 г. да попълните информацията от приложения линк: https://goo.gl/forms/xkqUhv9nMA2ASqe32  за броя на класираните ученици към 23.07.2018 г. по групи на кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАд