Начално образование

19.09.2018

Осъществяване на допитване „ДАЗД пита децата на България".

 

Изх. № РУО1 - 24205/19.09. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 - 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България".

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

- Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

- Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

- Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

- Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

- Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

- Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

28.08.2018

Проект „По-здрави деца“

 

Изх. № РУО1-21967/27.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21884/24.08.2018 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Реализирането на дългосрочния проект „По-здрави деца“ е насочен към деца и ученици от 3 до 12 години, родители и учители и е въведен успешно в 10 столични училища. Проектът има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.08.2018

Съобщение на Националния музей на образованието гр.Габрово

Изх. № РУО1-21677/21.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21619/20.08.2018 г., Ви уведомявам, че от 27.08.2018 г. до 27.09.2018 г. Националният музей на образованието – гр. Габрово няма да работи с посетители поради строително-ремонтни дейности на територията на музея.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

23.07.2018

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Изх.№ РУО1-19445 /23.07. 2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с извършване на предстоящ анализ на дейностите по реализиране на приема на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г. на територията на област София-град, моля в срок до 12:00 ч. на 25.07.2018 г. да попълните информацията от приложения линк: https://goo.gl/forms/xkqUhv9nMA2ASqe32  за броя на класираните ученици към 23.07.2018 г. по групи на кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАд

27.06.2018

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА

 

Изх.№ РУО1-16514/26.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили в РУО – София-град запитвания от граждани, напомням, че съгласно разпоредбите на чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09. 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, свободните места /до утвърдения училищен и държавен план-прием/, които включват, незаетите места и освободените през учебната година места, следва да бъдат обявени в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.06.2018

„Наръчник за родители „Добре дошли в 1. клас“.

Изх. № РУО1- 16239/25.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-16014/21.06.2018 г. приложено Ви изпращам предложение на Асоциация Родители за „Наръчник за родители „Добре дошли в 1. клас“.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

Образователен проект с подкрепата на Министерството на образованието и науката, насочен към деца от първи до четвърти клас

Изх.№РУО1- 12926/22.05.2018 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-174/18.05.2018г. и вх.№12874/21.05.2018 г. , Ви уведомявам, че Фондация „За храната" ще реализира образователен проект с подкрепата на Министерството на образованието и науката, насочен към деца от първи до четвърти клас (7-13 г.). Проектът цели да покаже на децата как трябва да се хранят здравословно, и че здравословната храна е нещо хубаво, модерно и вкусно чрез провеждане на забавни демонстрации, кулинарни работилници и други. Идеята е чрез децата да се достигне и до техните родители с послания за ползите и лесния начин на избор за приготвяне на полезни храни. Консултант по избора на рецепти е проф. Стефка Петрова - утвърден специалист по детско хранене в България.

Напомням Ви, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставят значителна свобода да планирате и осъществявате дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците. В тази връзка следва да обърнете внимание за спазване на изискванията, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

Състезание по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-6569/ 21.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОУ, СУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-6477/ 20.02.2018 г. от ЧСУ „Дружба“ моля да запознаете учениците от седми клас и техните учители от Вашето училище с условията за участие в състезанието по български език и литература и математика DRUJBA_7.

Състезанието е без такса за участие.

Провеждане: 15.04.2018 г. от 11.00 ч. в ЧСУ „Дружба“ – София.

Седмокласниците ще могат да проверят знанията си преди предстоящото външно оценяване, като изпълнят 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по математика.

За 10-те най-добре изявили се са предвидени награди.

Краен срок за регистрация: 14.04.2018 г.

Повече информация ще получите на www.drujba.org

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.02.2018

Организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас

 

Изх.№ РУО1 – 3626/12.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 год. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, във връзка със заповед № РД01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и с Регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 24.02.2017 год. от 9:00 часа и ще е с продъжителност 2 учебни часа (80 минути).

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки /50 т./ – 37,5 точки.

Домакини на олимпиадата са:

1. 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина” №11 – за учениците по приложен списък.

2. 112. ОУ „Стоян Заимов“, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ №60 – за учениците по приложен списък.

Директорът на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да определи със заповед учител, който да  придружи учениците в деня на провеждане на олимпиадата  до 1. СУ/ до 112. ОУ. 

Учениците следва да се явят в 8:30 часа в училищата домакини и ще бъдат допускани срещу представяне на лична карта или ученическа книжка.

Квесторите следва да се явят в училищата домакини на 24.02.2018 г. не по-късно от 8:00 часа за инструктаж.

 Напомням, че съгласно разпоредбите на т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, учениците, които НЕ ЖЕЛАЯТ техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на съответния кръг на всяка олимпиада, в който ще участват. Декларацията се предава на директора на училището, в което ученикът се обучава, а той – в РУО. В случай на наличие на декларации, подадени от родители на участници в областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ в повереното Ви училище, моля същите да бъдат представени в РУО – София-град, в стая 422,  в срок до 16.02.2018 г.   

 

Приложение:

1. Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02. 2018 г.

на началника на РУО – София-град/

15.01.2018

Национална олимпиада „ЗНАМ И МОГА“

Изх.№РУО1-1039/15.01.2018 г.

 

ВАЖНО!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед №РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии в държавните, общинските, частните и в чуждестранните училища за учебната 2017/2018 г. и във връзка със заповед № РД01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че:  

Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе в три кръга:

-Общински – 20.01.2018 г.(събота) от 09:00 часа;

-Областен – 24.02.2018 г. (събота) от 9:00 часа;

-Национален – 31.03.2018 г. (събота) от 9:00 часа.

Общинският кръг се организира от училището. Директорът на училището издава заповед, с която определя училищните комисии (за организиране и провеждане; за проверка и за оценка) и съответните им задължения, както и залите за провеждане на олимпиадата.

 В олимпиадата могат да участват ученици със специални образователни потребности по условията и реда на външното оценяване.

Изпитните материали  ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата, заявили участие, половин час преди началото на олимпиадата.

За целта е необходимо в срок до 12:00 часа на 17.01.2018 г.(сряда), да попълните приложения формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfPrWLI4jF4BeyduKEX98VF-kWAaKFim5DRJkDWSbAUgXPwg/viewform?usp=sf_link

На общинския кръг се извършва процедура по засекретяване и разсекретяване на индивидуалните работи на учениците.

Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата след края на общинския кръг.

Всяка индивидуална работа се оценява от двама оценители по предварително зададени критерии. Не се допуска въвеждане на допълнителни критерии! Във всяка писмена работа се записва резултатът за всяка задача и общият брой точки. При разлика в оценките на оценителите повече от 25 % се прави арбитраж от училищната комисия. В протокола се вписва индивидуалният резултат за всеки фиктивен номер.

Класирането е индивидуално и се извършва на база на получения брой точки. В областния кръг участват ученици, които са получили не по-малко от 75 % от максималния брой точки.

В общинския кръг се разсекретяват всички писмени работи.

В срок до 30.01.2018 г. председателите на училищните комисии предават на директора на училището, както следва:

-протокол за явилите се участници и техните резултати;

-протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати;

-писмените работи на класираните ученици за областен кръг;

-списък на учениците, подали декларации по т. 2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Протоколите, заверени от директора на училището с подпис и печат, заедно с оригиналните писмени работи на класираните ученици се предават на хартиен носител в РУО ─ София-град на 31.01.2018 г. от 10:00 -12:00 ч. и от 14:00 -16:00 часа - старши експерти за ОНЕ-Цветелина Вълчева в стая 513 и Виолета Дърмонева в стая 412.

В същия срок следва да попълните посочения формуляр с имената на класираните ученици за областния кръг на олимпиадата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScysCJ9T4UC4xtqFmTJAzeCI3sl8o-E4v0qkpksCPxohRUYzA/viewform?usp=sf_link

Регламентът за провеждане на Националната олимпиадата „Знам и мога“ за учебната 2017/2018 г. e публикуван на сайта на МОН - mon.bg в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Писмо с идентично съдържание е изпратено на електронните пощи на училищата на 11.01.2018 г.

 

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ─ СОФИЯ-ГРАД

22.12.2017

Предоставени средства от спрени или прекратени месечни помощи

 

Изх. № РУО1-30390/21.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-421/13.12.2017 г. на МОН, прилагам списък за предоставени средства от спрени или прекратени месечни помощи на децата и учениците на ТУЕС, НГПИ „Свети Лука“, общинските училища и детски градини.

Предоставеният трансфер следва да бъде отразен по параграф 61-01 „трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“.

Общинските училища и детски градини ще получат оригиналните писма от СО.

ТУЕС и НГПИ „Свети Лука“ ще получат оригиналните писма от стая 422 на РУО – София-град.

Приложениe:

1. Списък на училища и детски градини 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.11.2017

Педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“

 

Изх. №РУО1-27797/23.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 04.12.2017 г. (понеделник) от 12:20 часа в 30. СУ „Братя Миладинови“, бул."Александър Стамболийски" №125-А, ще се проведе открита педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 29.11.2017 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqz6m9hLHdgZ7siD2ruKYqzm8rbiXYB7Gs8BZys09bm6O9A/viewform?usp=sf_link

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД