Начално образование

27.06.2018

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА

 

Изх.№ РУО1-16514/26.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили в РУО – София-град запитвания от граждани, напомням, че съгласно разпоредбите на чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09. 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, свободните места /до утвърдения училищен и държавен план-прием/, които включват, незаетите места и освободените през учебната година места, следва да бъдат обявени в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.06.2018

„Наръчник за родители „Добре дошли в 1. клас“.

Изх. № РУО1- 16239/25.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-16014/21.06.2018 г. приложено Ви изпращам предложение на Асоциация Родители за „Наръчник за родители „Добре дошли в 1. клас“.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

Образователен проект с подкрепата на Министерството на образованието и науката, насочен към деца от първи до четвърти клас

Изх.№РУО1- 12926/22.05.2018 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-174/18.05.2018г. и вх.№12874/21.05.2018 г. , Ви уведомявам, че Фондация „За храната" ще реализира образователен проект с подкрепата на Министерството на образованието и науката, насочен към деца от първи до четвърти клас (7-13 г.). Проектът цели да покаже на децата как трябва да се хранят здравословно, и че здравословната храна е нещо хубаво, модерно и вкусно чрез провеждане на забавни демонстрации, кулинарни работилници и други. Идеята е чрез децата да се достигне и до техните родители с послания за ползите и лесния начин на избор за приготвяне на полезни храни. Консултант по избора на рецепти е проф. Стефка Петрова - утвърден специалист по детско хранене в България.

Напомням Ви, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставят значителна свобода да планирате и осъществявате дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците. В тази връзка следва да обърнете внимание за спазване на изискванията, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

Състезание по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-6569/ 21.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОУ, СУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-6477/ 20.02.2018 г. от ЧСУ „Дружба“ моля да запознаете учениците от седми клас и техните учители от Вашето училище с условията за участие в състезанието по български език и литература и математика DRUJBA_7.

Състезанието е без такса за участие.

Провеждане: 15.04.2018 г. от 11.00 ч. в ЧСУ „Дружба“ – София.

Седмокласниците ще могат да проверят знанията си преди предстоящото външно оценяване, като изпълнят 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по математика.

За 10-те най-добре изявили се са предвидени награди.

Краен срок за регистрация: 14.04.2018 г.

Повече информация ще получите на www.drujba.org

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.02.2018

Организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас

 

Изх.№ РУО1 – 3626/12.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 год. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, във връзка със заповед № РД01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и с Регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 24.02.2017 год. от 9:00 часа и ще е с продъжителност 2 учебни часа (80 минути).

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки /50 т./ – 37,5 точки.

Домакини на олимпиадата са:

1. 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина” №11 – за учениците по приложен списък.

2. 112. ОУ „Стоян Заимов“, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ №60 – за учениците по приложен списък.

Директорът на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да определи със заповед учител, който да  придружи учениците в деня на провеждане на олимпиадата  до 1. СУ/ до 112. ОУ. 

Учениците следва да се явят в 8:30 часа в училищата домакини и ще бъдат допускани срещу представяне на лична карта или ученическа книжка.

Квесторите следва да се явят в училищата домакини на 24.02.2018 г. не по-късно от 8:00 часа за инструктаж.

 Напомням, че съгласно разпоредбите на т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, учениците, които НЕ ЖЕЛАЯТ техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на съответния кръг на всяка олимпиада, в който ще участват. Декларацията се предава на директора на училището, в което ученикът се обучава, а той – в РУО. В случай на наличие на декларации, подадени от родители на участници в областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ в повереното Ви училище, моля същите да бъдат представени в РУО – София-град, в стая 422,  в срок до 16.02.2018 г.   

 

Приложение:

1. Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02. 2018 г.

на началника на РУО – София-град/

15.01.2018

Национална олимпиада „ЗНАМ И МОГА“

Изх.№РУО1-1039/15.01.2018 г.

 

ВАЖНО!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед №РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии в държавните, общинските, частните и в чуждестранните училища за учебната 2017/2018 г. и във връзка със заповед № РД01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че:  

Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе в три кръга:

-Общински – 20.01.2018 г.(събота) от 09:00 часа;

-Областен – 24.02.2018 г. (събота) от 9:00 часа;

-Национален – 31.03.2018 г. (събота) от 9:00 часа.

Общинският кръг се организира от училището. Директорът на училището издава заповед, с която определя училищните комисии (за организиране и провеждане; за проверка и за оценка) и съответните им задължения, както и залите за провеждане на олимпиадата.

 В олимпиадата могат да участват ученици със специални образователни потребности по условията и реда на външното оценяване.

Изпитните материали  ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата, заявили участие, половин час преди началото на олимпиадата.

За целта е необходимо в срок до 12:00 часа на 17.01.2018 г.(сряда), да попълните приложения формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfPrWLI4jF4BeyduKEX98VF-kWAaKFim5DRJkDWSbAUgXPwg/viewform?usp=sf_link

На общинския кръг се извършва процедура по засекретяване и разсекретяване на индивидуалните работи на учениците.

Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата след края на общинския кръг.

Всяка индивидуална работа се оценява от двама оценители по предварително зададени критерии. Не се допуска въвеждане на допълнителни критерии! Във всяка писмена работа се записва резултатът за всяка задача и общият брой точки. При разлика в оценките на оценителите повече от 25 % се прави арбитраж от училищната комисия. В протокола се вписва индивидуалният резултат за всеки фиктивен номер.

Класирането е индивидуално и се извършва на база на получения брой точки. В областния кръг участват ученици, които са получили не по-малко от 75 % от максималния брой точки.

В общинския кръг се разсекретяват всички писмени работи.

В срок до 30.01.2018 г. председателите на училищните комисии предават на директора на училището, както следва:

-протокол за явилите се участници и техните резултати;

-протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати;

-писмените работи на класираните ученици за областен кръг;

-списък на учениците, подали декларации по т. 2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Протоколите, заверени от директора на училището с подпис и печат, заедно с оригиналните писмени работи на класираните ученици се предават на хартиен носител в РУО ─ София-град на 31.01.2018 г. от 10:00 -12:00 ч. и от 14:00 -16:00 часа - старши експерти за ОНЕ-Цветелина Вълчева в стая 513 и Виолета Дърмонева в стая 412.

В същия срок следва да попълните посочения формуляр с имената на класираните ученици за областния кръг на олимпиадата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScysCJ9T4UC4xtqFmTJAzeCI3sl8o-E4v0qkpksCPxohRUYzA/viewform?usp=sf_link

Регламентът за провеждане на Националната олимпиадата „Знам и мога“ за учебната 2017/2018 г. e публикуван на сайта на МОН - mon.bg в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Писмо с идентично съдържание е изпратено на електронните пощи на училищата на 11.01.2018 г.

 

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ─ СОФИЯ-ГРАД

22.12.2017

Предоставени средства от спрени или прекратени месечни помощи

 

Изх. № РУО1-30390/21.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-421/13.12.2017 г. на МОН, прилагам списък за предоставени средства от спрени или прекратени месечни помощи на децата и учениците на ТУЕС, НГПИ „Свети Лука“, общинските училища и детски градини.

Предоставеният трансфер следва да бъде отразен по параграф 61-01 „трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“.

Общинските училища и детски градини ще получат оригиналните писма от СО.

ТУЕС и НГПИ „Свети Лука“ ще получат оригиналните писма от стая 422 на РУО – София-град.

Приложениe:

1. Списък на училища и детски градини 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.11.2017

Педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“

 

Изх. №РУО1-27797/23.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 04.12.2017 г. (понеделник) от 12:20 часа в 30. СУ „Братя Миладинови“, бул."Александър Стамболийски" №125-А, ще се проведе открита педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 29.11.2017 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqz6m9hLHdgZ7siD2ruKYqzm8rbiXYB7Gs8BZys09bm6O9A/viewform?usp=sf_link

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Национален конкурс на тема: „Велики Преслав – историята на цял народ“

 

Изх.№ РУО 1-24201/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-320/04.10.2017 г., вх. № РУО 1-23988/11.10.2017 г., приложено Ви изпращам статут на Национален конкурс на тема: „Велики Преслав – историята на цял народ“, иницииран от община Велики Преслав.Конкурсът е в две основни направления - литературно творчество и художествени творби. Участниците са разпределени в три възрастови групи: 7-10години; 11-14 години и 15-18 години.

Проектът ще се проведе под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище и окажете необходимата подкрепа на проекта.

 

Приложение: Статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2017

семинар с начални учители от столичните училища на тема „Качество на обучението в начален етап - активни методи на преподаване“

Изх. №РУО1-23455/09.10.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 17.10.2017 г. от 10:00 ч и от 14:00 ч. в 56. СУ „Константин Иречек“,  /жк. Люлин 8, ул. „Търново“ №37/ще се проведе семинар с начални учители от столичните училища на тема „Качество на обучението в начален етап - активни методи на преподаване“ с лектор проф. Тони Чехларова от ИМ на БАН.

Моля, своевременно да информирате учителите от повереното Ви училище и да осигурите тяхното присъствие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД