Анкета на Министерството на младежта и спорта

28.05.2018

Анкета на Министерството на младежта и спорта

Изх. № РУО1-13214/25.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН  № 9105-176/21.05.2018 г. и вх. № РУО1-12899/ 22.05.2018 г. Ви уведомявам, че във връзка с проект „Еразъм +“ и изпълнение на инициативата „Бъди активен – избери своя спорт и се забавлявай“ от Министерството на младежта и спорта e планирано2а социологично проучване сред ученици от I до XII клас за спортната и физическата активност в училище и извън училище. Проучването ще бъде проведено от 18 до 28 май 2018 г. в 80 паралелки в цялата страна на случаен принцип.

МОН не възразява да бъде проведена анкетата и анкетьорите да установят връзка с директорите на училищата.

Обръщаме внимание за спазване законовите изисквания, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл.7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД