Брой на децата и учениците в дневна форма на обучение.

09.09.2019

Брой на децата и учениците в дневна форма на обучение.

Изх. № РУО1 - 25841/09.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     Във връзка с писмо на МОН № 9105-284/22.08.2019 г., с вх. № РУО1-24642/22.08.2019 г. и  началото на учебната 2019/2020 година е необходимо в срок до 10.00 часа на 16 септември 2019 година да попълните приложения формуляр за броя на децата и учениците в дневна форма на обучение:

За детски градини: https://drive.google.com/open?id=1621d-X33zDYHR2MEH8VT20rVlZUbP649AgMBRpC9vgM ;

За училища:  https://docs.google.com/forms/d/1Vchjwlv4vEMKJZY9U1spK_iclXE20Xazogjf-zZhbSU/edit?usp=sharing  ;

 

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и пълнота на съдържателния обхват!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД