ВАЖНО!!!

06.12.2018

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-30763/05.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция, вх.№РУО1-30676/04.12.2018 г. Ви уведомявам,  че във връзка с ДИРЕКТИВА (ЕС)2016/2284 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, при констатирано завишаване на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми съгласно европейските стандарти и с цел намаляване риска за здравето на децата и подрастващите, моля да предприемете незабавно необходимите действия в рамките на Вашата компетентност, включващи:

1.      Прекарване повече време на закрито.

2.      Ограничаване физическата активност (спорт, игри, активни занимания) на открито.

3.      Аерацията на помещенията да се извършва по график - по-често за кратко

време.

4.      Учестен режим на влажно почистване на под, повърхности, измиване със сапун и вода на играчки, маси, столове, легла и др.

5.      Регулярно изтупване на спално бельо, завивки и килими, съобразено с часовия интервал с минимални стойности на вредни емисии и вещества във въздуха.

6.      Строг контрол на здравословното състояние на децата и подрастващите, посещаващи детски, учебни и социални заведения, с цел предотвратяване риска от разпространение на респираторни заболявания.

7.      Системен контрол върху стойностите на микроклиматичните фактори на средата (температура, влажност и движение на въздуха) в помещенията, в които пребивават деца и подрастващи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: