Втори етап от оценяването на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас, на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и на проекти на учебници за V клас по общообразо

09.07.2018

Втори етап от оценяването на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас, на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и на проекти на учебници за V клас по общообразо

 

Изх. № РУО1-18115/09.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА  НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

                                                                                   

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информираме Ви, че в периода от 09 юли до 27 юли 2018 година е необходимо да създадете организация за завеждането на проектите в училищната библиотека.

Следва да се има предвид, че проектите на учебник/учебен комплект, които са получили обща оценка „Приложим в практиката", ще бъдат одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката до 20 юли 2018 година.

На 25 юли 2018 г. на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници'', ще се публикуват утвърдените със заповеди на министъра на образованието и науката:

- списък на одобрените учебници и учебни комплекти за Ш клас, на одобрените учебници за VII клас и за IX клас, на одобрените учебни комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво А1 и на ниво В1 от ОЕЕР и на одобрените учебници за V клас по общообразователните учебни предмети испански език и италиански език, които ще се използват през учебната 2018/2019 година;

- график на дейностите за осигуряване на учебници и на учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в III клас и в VII клас; на учебници по италиански език и испански език за учениците от V клас. Към графика ще бъдат приложени и образец на заявки за определянето на количеството на всяка доставка на учебници и учебни комплекти.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебни предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет. Учебниците и учебните комплекти извън предоставяните за безвъзмездно ползване, както и учебните помагала, които ще използват учениците, се избират от учителя, който преподава в паралелката по съответния учебен предмет или модул.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД