Генериране от директорите на училищата на Приложение № 2 – Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект в оценяването на пригодността за прилагане в училище

29.06.2018

Генериране от директорите на училищата на Приложение № 2 – Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект в оценяването на пригодността за прилагане в училище

 

Изх. № РУО1-16873/29.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания в дирекция „Учебници и училищна документация" на Министерство на образованието и науката, относно генериране от директорите на училищата на Приложение № 2 - Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект в оценяването на пригодността за прилагане в училище, Ви информирам следното:

1. В случай, че е допусната техническа грешка при генерирането на Приложение № 2 - Протокол за неучастващите в оценяването проекти, т.е. в протокола са включени проекти, които са доставени в определения срок и форма; предоставен е електронният вариант (когато има такъв), директорът на училището информира с писмо РУО – София-град за допуснатата техническа грешка.

2. В случай, че в дадено училище не е доставен проект на учебник/учебен комплект съгласно изискванията на чл. 60, ал. 1 от Наредба № 10/2017 г., но директорът на училище не е успял да генерира Приложение № 2 - Протокол за неучастващите проекти или в генерирания протокол е пропуснал да включи всички недоставени проекти, информацията за недоставените проекти ще трябва да се отрази в Приложение № 3 - Карта за оценяване на пригодността, която се попълва от учителя. За целта учителят отразява недоставения проект като „Неприложим" и в полето „Мотиви към оценка „Неприложим" вписва текст „Проектът не е доставен".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД