График за предаване на протоколи на проекти на учебници и учебни помагала в РУО София-град.

04.07.2018

График за предаване на протоколи на проекти на учебници и учебни помагала в РУО София-град.

 

Изх. № РУО1-17507/04.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД                                 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Указанията за организиране и провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас, на учебни комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво А1 и на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), на учебници за V клас по общообразователните учебни предмети испански език и италиански език и за оптимизиране на процеса на отчетност определям график за предаване на протоколите, както следва:

 

09.07.2018 г.

 

График на предаване на протоколите по райони в РУО – София-град по часове:

 

08:30 – 09:30         –          Банкя, Витоша, Връбница;

09:30 – 10:30         –          Възраждане, Изгрев, Илинден;

10:30 – 11:30         –          Искър, Красна поляна, Красно село;

11:30 – 12:30         –          Кремиковци, Лозенец, Люлин;

 

Протоколите ще се приемат в заседателната стая на 4 етаж, стая 406, РУО – София-град.

 

10.07.2018 г.

 

График на предаване на протоколите по райони в РУО – София-град по часове:

 

08:30 – 09:30         –          Младост, Надежда, Нови Искър;

09:30 – 10:30         –          Оборище, Овча купел, Панчарево;

10:30 – 11:30         –          Подуяне, Сердика, Слатина;

11:30 – 12:30         –          Средец, Студентски, Триадица;

 

Протоколите ще се приемат в заседателната стая на 5 етаж, стая 503, РУО – София-град.

 

Моля, картите с обобщените резултати от оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник/учебен комплект – Приложение №4 да я представите в два екземпляра. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД