График за разпространение на задължителна документация за начало учебната  2019/2020 година

01.08.2019

График за разпространение на задължителна документация за начало учебната  2019/2020 година

Изх. № РУО1-23236/31.07.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

И НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ,

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД                                                                     

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-177/23.07.2019 г. на Министерство на образованието и науката и във връзка с разпространението на училищната документация за началото на учебната 2019/2020 година Ви уведомявам следното:

1.  Правото на възпроизвеждане и разпространение на документите от задължителната документация за началото на учебната 2019/2020 година е отстъпено на „Образование и наука" ЕАД.

Срокът за разпространение на документите за началото на учебната 2019/2020 година до крайния платец е от 10 до 31 август 2019 година.

  1. Доставката се извършва с приемателно-предавателен протокол - Приложение № 3
  2. Цените на документите за началото на учебната 2019/2020 година са променени и са вписани в Приложение № 3. Разходите за доставка до платците са включени в цената на документите.
  3. Упълномощеният от „Образование и наука" ЕАД представител, който ще разпространява документите в област София-град, е посочен в приложение към писмото Списък на регионалните дистрибутори.
  4. График за разпространение на задължителна документация за начало учебната  2019/2020 година е посочен в приложение към писмото.

 

Приложения:   1. Приемателно-предавателен протокол - Приложение № 3

  2. Списък на регионалните дистрибутори

  3. График за разпространение на задължителна документация

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД