ДЗИ - сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

15.07.2019

ДЗИ - сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО-21682/15.07.2019 г.

 

ДОДИРЕКТОРИТЕНА СУ, ПРОФИЛИРАНИ ИПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия август - септември на учебната 2018/2019 г. Ви напомням:

В изпълнение на Графика на дейностите, утвърден със заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката, срокът за подаване на база данни от училищата е 16.07.2019 г. Базата данни следва да се прикачи на сайта https://admin.zamaturite.bg.

В срок до 19.07.2019 г., в деловодството на РУО – София-град следва да представите на хартиен носител генерирана от системата Справка за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити сесия август-септември на учебната 2018/2019 г., Справка за зрелостниците със СОП, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити и декларации от директора:

  • за идентичност на данните (в системата и на хартиения носител);
  • за осигуряване на видеонаблюдение.
  • че подадените заявления за явяване на втори ДЗИ са по учебен предмет, изучаван в задължителната общообразователна подготовка, съгласно училищния учебен план или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД