ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

01.08.2019

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-23283/01.08.2019 г.

 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА 23 СУ, 26 СУ, 37 СУ, 93 СУ, 95 СУ, 108 СУ, 123 СУ, 132 СУ, 135 СУ, 5 Вечерно средно училище, НТБГ, СГСАГ, ПГАВТ „А.С.Попов“, ПГФК „Княгиня Евдокия“, СГХСТ, ПГЕА, IV СВГ,СУУУС „Дечо Денев“, ЧПГ „Образователни технологии“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите на 05.08.2019 г. /понеделник/ от 14,30 до 17,30 ч в РУО – София-град, етаж V, Заседателна зала за получаване на:

1. Копие на заповед № РД 01-313/30.07.2019 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на списък на сградите за провеждане на държавните зрелостни изпити, сесия август-септември на учебната 2018/2019 година.

2. Пликовете и листовете за чернови за ДЗИ.

В посоченото време и място на 05.08.2019 г., моля да представите копие от заповедта на директора, регламентирана в разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 4 и чл. 23, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити за определяне на комисия за провеждане на държавни зрелостни изпити в училище.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, те могат да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

В срок до 07.08.2019. г. следва да попълните онлайн справка за учителите, включени в състава на комисията за провеждане на държавни зрелостни изпити в училището на следния линк: https://forms.gle/523DqS7BBwZkuwaDA

Напомням Ви, че във връзка с изпълнение на чл. 8 и чл. 29 от Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организация и провеждане на държавни зрелостни изпити, е необходимо да определите трима представители на родители на ученици, които да присъстват като наблюдатели в деня на провеждане на изпитите.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД