Закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 година.

03.07.2018

Закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 година.

Изх. № РУО1-17161/02.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИТЕ

ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА,

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД                                                                                

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Постановление № 107 на МС от 22 юни 2018 г. са одобрени допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 година.

Във връзка с цитираното постановление и с Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти Ви уведомявам:

I. За учебната 2018/2019 година са осигурени за всяко дете в задължителна предучилищна възраст и за всеки ученик от I до VII клас следните средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала, които са част от учебния комплект:

1. За едно дете в задължителна предучилищна възраст - сума в размер на 31.65 лв., която включва:

- сума от 31 лв. - нормативът на средствата за закупуване (норматива), определен в ПМС № 79 от 2016 година, и сума от 0.65 лв. - актуализиран нормативът с 2.1% отчетена средногодишна инфлация за предходната година съгласно информация от Националния статистически институт (начислена инфлация).

2. За всеки ученик в I клас - сума в размер на 59.69 лв, която включва:

- сума от 56 лв. - нормативът, определен в ПМС № 79 от 2016 година, и сума от 1,17 лв. -2,1% начислена инфлация

- сума от 0,84 лв. - 1.5 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху норматива за средства, който е 56 лв.

- сума от 1,68 лв. - 3% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г. изчислена върху норматива за средства, който е 56 лв.

3. За всеки ученик във II клас - сума в размер на 29.73 лв., която включва:

- сума в размер на 27.57 лв. - нормативът от 27 лв., определен в ПМС № 79 от 2016 г., за учебни помагала, които са част от учебния комплект, и сума от 0.57 лв. - 2.1% начислена инфлация

- сума от 0.72 лева - 1.33% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 година, изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 54 лв,

- сума от 1.44 лв, - 2.66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 54 лв.

За II клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебни комплекта в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

4. За всеки ученик в Ш клас - сума в размер на 95,81 лв., която включва:

- сума от 89 лв. - нормативът, определен в ПМС № 79 от 2016 г., и сума от 1.87 лв. - 2.1% начислена инфлация

- сума от 0.70 лв. - 1.33 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 53 лв.

- сума от 4.24 лв., - 8% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебните 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 53 лв.

5. За всеки ученик в IV клас - сума в размер на 39.06 лв., която включва:

- сума от 36 лв. - нормативът за учебни помагала, които са част от учебния комплект, определен в ПМС № 79 от 2016 г., и сума от 0.75 лв. - 2.1% начислена инфлация

- сума от 0.77 лв. - 1.33% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 58 лв.

- сума от 1.54 лв. - 2.66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г, изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 58 лв.

Срокът на ползване на учебниците за IV клас е удължен до учебната 2018/2019 г. включително. За закупуване на допълнителни учебници са осигурени средства съгласно § 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 от ПМС № 79 от 2016 година в размер 20 на сто от средствата, предоставени за първата година на ползване.

6. За всеки ученик от V клас - сума в размер на 4.79 лв., която включва:

- сума от 1.60 лв. - 1.33 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 120 лв.

- сума от 3.19 лв. - 2.66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 120 лв.

За V клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 2016 година.

7. За всеки ученик от VI клас - сума в размер на 5.07 лв., която включва:

- сума от 1.69 лв. - 1.33 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 127 лв.

- сума от 3,38 лв, - 2,66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 127 лв.

За VI клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7, ал. 1 и ад. 2 от ПМС № 79 от 2016 година.

8. За всеки ученик от VII клас - сума в размер на 151,55 лв., която включва:

- сума от 136 лв. – нормативът, определен в ПМС № 79 от 2016 г., и сума от 2,85 лв. - 2.1 % начислена инфлация

- сума от 1.81 лв. - 1.33 % за осигуряване на досгъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислен върху норматива за средства за учебници, който е 136 лв.

- сума от 10.88 лв. - 8% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебните 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 136 лв.

II. Със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. и Заповед № РД 09-665/05.04.2018 г. на

министъра на образованието и науката са утвърдени графици на дейностите за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване в държавните, общинските и частните детски градини и в Европейските училища за учебната 2018/2019 година. Графиците са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика „Учебници".

III. Към настоящия момент няма изготвени заявки и утвърден график на дейностите за осигуряване на учебници и на учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в III и в VII клас, на учебници по учебните предмети испански език и италиански език за V клас, в държавните, общинските и частните училища и учениците, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година, тъй като процедурите, открити със заповеди на министъра на образованието и науката, все още не са приключили. След приключване на процедурите графиците ще бъдат публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика „Учебници".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД